(Тюркер Моллахасан, Стефан Тихолов)

 

(сигнал № 23 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“)

Със сигнал, депозиран в деловодството на Върховния административен съд под вх. № 16024/01.10.2019 г., председателят на ВАС, Звеното за анализи и тълкувателна дейност и докладчиците по тълк. д. № 6/2019 г. на ВАС са информирани за съществуването на противоречива съдебна практика по въпроса за обхвата на солидарната отговорност по чл. 177 ЗДДС.

 

С тълк. д. № 6/2019 г. на ВАС е образувано производство по постановяване на тълкувателно решение по следния въпрос:

Нищожен ли е ревизионен акт, издаден на регистрирано лице – получател по облагаема доставка, на основание чл. 177 от Закона за данък върху добавената стойност, когато с предходен ревизионен акт на същото лице не е коригирано извършеното от него приспадане на данъка, свързан пряко или косвено с дължимия и невнесен от друго лице данък, в случай че въпросният акт не е издаден по реда на чл. 133 и чл. 134 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за изменение на задължения, установени с влязъл в сила ревизионен акт?

 

I. По противоречиво разрешавания въпрос

Противоречие в практиката на ВАС и на административните съдилища е налице и във връзка с друг въпрос по тълкуването и прилагането на чл. 177 от ЗДДС.

 

Съществува необходимост от уеднаквяване на съдебната практика по въпроса: Обхватът на солидарната отговорност по чл. 177 от ЗДДС включва ли и задълженията за лихви за забава?.

По този въпрос е налице противоречиво тълкуване в практиката на ВАС по чл. 209, т. 3, предл. 1 АПК.

 

1. Според възприетото в:

· Решение № 14282 от 23.12.2016 г. на ВАС по адм. д. № 12053/2015 г., VIII о., докладчик председателят Емилия Миткова;

· Решение № 10333 от 5.10.2016 г. на ВАС по адм. д. № 7912/2016 г., VIII о., докладчик председателят Мирослав Мирчев;

· Решение № 1567 от 2.02.2011 г. на ВАС по адм. д. № 9116/2010 г., I о., докладчик съдията Свилена Проданова;

· Решение № 1109 от 28.01.2019 г. на ВАС по адм. д. № 9399/2018 г., VIII о., докладчик съдията Красимира Желева;

· Решение № 2936 от 7.03.2018 г. на ВАС по адм. д. № 8490/2017 г., I о., докладчик съдията Бисер Цветков;

· Решение № 14939 от 6.12.2017 г. на ВАС по адм. д. № 4608/2017 г., I о., докладчик съдията Бисер Цветков;

· Решение № 14282 от 23.12.2016 г. на ВАС по адм. д. № 12053/2015 г., VIII о., докладчик председателят Емилия Миткова

отговорността по чл. 177 от ЗДДС не включва задължения за лихви за забава, а само за главницата.

 

Мотивите са, че разпоредбата на чл. 177, ал. 1 ЗДДС установява изключение от общия принцип, като въвежда солидарна отговорност и за друго лице, различно от доставчика. Разпоредбата очертава границите на отговорността до „дължимия и невнесен данък“ без да посочва лихви за забавата. Тъй като нормата урежда изключение от общото правило, то не подлежи и на разширително тълкуване. Също така се споделя, че разпоредбата на чл. 177 ЗДДС е специална към нормата на чл. 16, ал. 3 ДОПК във връзка с 14, т. 3 ДОПК и изключва нейното приложение.

 

2. Според възприетото в:

· Решение № 3979 от 19.03.2019 г. на ВАС по адм. д. № 13413/2018 г., I о., докладчик съдията Мадлен Петрова;

· Решение № 248 от 9.01.2015 г. на ВАС по адм. д. № 3368/2014 г., I о., докладчик съдията Маруся Димитрова;

· Решение № 6337 от 13.05.2014 г. на ВАС по адм. д. № 14974/2013 г., I о., докладчик председателят Йордан Константинов;

· Решение № 4779 от 18.04.2017 г. на ВАС по адм. д. № 1163/2016 г., I о., докладчик съдията Милена Златкова;

· Решение № 14151 от 19.11.2018 г. на ВАС по адм. д. № 8727/2018 г., I о., докладчик председателят Йордан Константинов;

· Решение № 5882 от 8.05.2018 г. на ВАС по адм. д. № 9134/2017 г., I о., докладчик председателят Светлозара Анчева;

· Решение № 15437 от 14.12.2017 г. на ВАС по адм. д. № 4335/2017 г., I о., докладчик съдията Мадлен Петрова

отговорността по чл. 177 ЗДДС включва и задължения за лихви за забава.

 

Мотивите са че, разпоредбата на чл. 177 от ЗДДС трябва да се тълкува във връзка с чл. 16, ал. 3 ДОПК и във връзка с 14, т. 3 ДОПК.

 

3. Противоречива практика е налице и в решенията на първоинстанционните административни съдилища.

 

3.1. Тълкуването и правоприлагането в смисъл, че отговорността по чл. 177 от ЗДДС не включва задължения за лихви за забава, а само за главницата, се споделя в:

· Решение № 1035 от 21.05.2010 г. на АС – Варна по адм. д. № 2944/2009 г.;

· Решение № 1715 от 23.07.2015 г. на АС – Варна по адм. д. № 1209/2015 г.

 

3.2. Тълкуването и правоприлагането в смисъл, че отговорността по чл. 177 от ЗДДС включва и задължения за лихви за забава, се споделя в:

· Решение № 160 от 26.05.2016 г. АС – Велико Търново по адм. д. № 160/2016 г.

 

II. Предложение

Липсата на единство в практиката на ВАС и административните съдилища, както и константното поддържане през годините от различни състави на ВАС на противоположно тълкуване и прилагане на чл. 177 ЗДДС по въпроса за обхвата на солидарната отговорност по чл. 177 ЗДДС, създава правна несигурност и накърнява правото на защита на гражданите и организациите на граждани, като в същото време доказва, че противоречието не би могло да бъде отстранено по друг начин, освен чрез тълкувателно решение.

 

С оглед гореизложеното и предвид нуждата от еднозначно разрешение в правоприлагането считаме, че е налице основание за сезиране на най-висшия орган в административното правосъдие с посочения въпрос от тълкуването на закона, като се допълни предметът на образуваното тълк. д. № 6/2019 г. на ВАС с въпроса включват ли се в обхвата на солидарната отговорност по чл. 177 ЗДДС и задълженията за лихви за забава.

СПОДЕЛЕТЕ:
Предишна статияПроблеми на вписванията на искови молби
Следваща статияОтговорност за чужди действия: френска перспектива
Здравейте, скъпи читатели на „Предизвикай правото!“, Казвам се Тюркер Моллахасан и следвам право в Юридическия факултет на УНСС. Интересите ми са най-вече в сферите на търговското право (договори и дружества), данъците и арбитража като способ за разрешаване на търговски спорове. Известно време имах радостта да бъда стажант в Софийски районен съд, където се занимавах най-вече с облигационни и търговски дела, а понастоящем работя като данъчен консултант. Извън университета и работата, участвал съм в няколко национални и международни състезания по право за студенти, които са ми истинската страст. Харесвам предизвикателствата като цяло, а да предизвикаш правото – това е истинско удоволствие. Надявам се да го изживеем заедно!

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.