Шеста национална конференция „Предизвикай правото!“ (2020)

Професионален сайт „Предизвикай правото!“

и

Съюзът на съдиите в България

Ви канят за участие в

ШЕСТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Предизвикай: ПРАВОТО!

на тема

Предизвикай: НЕПОЗВОЛЕНОТО УВРЕЖДАНЕ!

25 октомври (неделя) 2020 г., 10:30 ч.

ПРОГРАМА

Конференцията ще се излъчва на живо (streaming) във FACEBOOK страницата на „Предизвикай правото!“ и ще се проведе БЕЗ ПУБЛИКА, през платформата ZOOM, в която участниците ще изнесат докладите си и ще дискутират поставените във връзка с темите им въпроси.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНФЕРЕНЦИЯТА

Представяне на конференцията:

Конференцията има за цел да представи доклади и проучвания на юристи от всички юридически професии, посветени на проблемите на непозволеното увреждане.

Конкретните теми, върху които се съсредоточава конференцията на Професионален сайт „Предизвикай правото!“ (ChallengingTheLaw.com | предизвикайправото.бг) и Съюза на съдиите в България на тема „Предизвикай: Непозволеното увреждане!“, са:

– проблеми, които поставя тълкувателната практика на ВКС (например: ППВС № 7/29.12.1958 г., ППВС № 7/1959 г., ППВС № 9/28.12.1966 г., ППВС № 17/18.11.1963 г., ППВС № 4/23.12.1968 г., ППВС № 12/29.11.1973 г., ППВС № 4/30.10.1975 г., ППВС № 2/21.12.1981 г., ТР № 5/05.04.2006 г. по тълк. д. № 5/2005 г. на ВКС, ОСГТК; ТР № 1/30.01.2017 г. по тълк. д. № 1/2016 г. на ВКС, ОСГТК; ТР № 1/21.06.2018 г. по тълк. д. № 1/2016 г. на ВКС, ОСНГТК), както и най-новата практика на ВКС (например Решение № 71/06.04.2019 г. по гр. д. № 3804/2019 г. на ВКС, IV г. о.);

проблеми на елементите от фактическия състав на непозволеното увреждане – деяние (действие и бездействие), противоправност, вина, причинна връзка, вреди – имуществени и неимуществени;

проблеми, свързани с определянето на размера на обезщетението при имуществени и при неимуществени вреди;

– проблеми на отговорността за вреди на държавата и общините: наред с „класическите“ състави по ЗОДОВ, още и отговорност от нарушаване на европейското право, приемане на противоконституционни закони, вреди от незаконосъобразни или нищожни подзаконови нормативни актове;

– самопомощ в контекста на деликтната отговорност: крайна необходимост и неизбежна отбрана;

actio libera in causa в контекста на непозволеното увреждане: особености на виновното поставяне в неспособност по чл. 47 ЗЗД;

– особености при специалните състави на непозволено увреждане (включително за които се спори дали представляват такива): чл. 12 ЗЗД и чл. 290, ал. 2 ТЗ, чл. 21, ал. 2 ЗЗД, чл. 50 ЗЗД, отговорност при недействителност на сделката, при действия без представителна власт, злоупотреба на доверие и други;

професионални“ деликти: отговорност на строителя, нотариуса, частния съдебен изпълнител, адвоката, медицински деликт и други;

екологични деликти: особености на вредата, причинната връзка и начина на обезщетяване;

– конкуренция между договорна и деликтна отговорност;

– съотношение между неоснователно обогатяване и деликтна отговорност;

– граници на деликтната отговорност;

– проблеми на наследяването: както на задължението за заплащане на обезщетение, така и на правото на получаване на обезщетение, включително при неимуществени вреди;

– процесуални въпроси: подсъдност, процесуална легитимация на страните, проблеми на доказването, отговорност за разноски в процеса, граждански иск в наказателния процес;

– въпроси на застрахователната отговорност в контекста на непозволеното увреждане;

проблеми на погасителната давност за обезщетението за непозволено увреждане: начало – особености при продължаващи деликти и при късно настъпили вреди, спиране и прекъсване на давността, особености при гражданския иск в наказателния процес.

Конференцията е предназначена за всички юристи, които търсят отговорите на съвременните и традиционните въпроси, поставяни от непозволеното увреждане.

Запис на трите панела от конференцията може да прегледате тук: