Публикации Статии
* Настоящата публикация може да бъде изтеглена в .pdf формат тук. Увод По своята правна същност оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) е правно регламентирана процедура за оценка на отрицателните последици от антропогенното въздействие върху околната среда чрез инвестиционни...
Статията има за цел да анализира някои от данъчноправните последици, които настъпват от възмездни разпоредителни сделки с дружествени дялове или акции от местни физически лица. Частноправните последици от разпореждането с дружествени дялове или акции са ясни. В предвидените от...
  Кръжокът по „Гражданско и търговско право“ към СУ „Св. Климент Охридски“, Кръжокът по „Гражданско и търговско право“ към УНСС, Студентско сдружение „Гражданско и търговско право“, Съюзът на съдиите в България и Професионален сайт „Предизвикай правото!“ Ви канят на 22...
(статията за пръв път е публикувана в сп. „Собственост и право“, 2021, № 5) 1. В Решение № 83 от 01.02.2021 г. по гр. д. № 2978/2019 г., II г. о., ГК Върховният касационен съд е обсъдил следния въпрос от...
(публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, 2021, № 6) 1. Противоречивите мнения за наследяването и децата Наследяването с участието на деца сериозно затруднява нашата съдебна практика и правна теория. Среща се голямо разнообразие от взаимно несъвместими възгледи. Ето...
ПОДКАСТ (дата на записа: 26.06.2021 г., продължителност: 1:40:48) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) --- - Кои са двете лица на лудостта? - Как управляваме лудостта и защо е важно да познаваме МКБ 10? - Диагноза, присъда или съдба е лудостта? --- „Управлявай това: ЛУДОСТТА!“...
ПОДКАСТ (дата на записа: 28.06.2021 г., продължителност: 1:32:39) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) - - Защо измисляме нова геометрия на икономиката? - Може ли да произвеждаме и потребяваме устойчиво? - Как корабът на Тезей ни помага да разберем концепцията за нулевите отпадъци...