Публикации Статии
(публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 8/2015 г.)   „Впрочем защо разправям всичко това на тебе, толкова изкусния адвокат, който може по най-добър начин да защити и не най-доброто дело?“ Еразъм Ротердамски, из „Възхвала на...
  (Повече информация за „Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018“ може да бъде намерена тук.   Към онлайн рубриката „Предизвикай: Съдебната практика!“, представяща актуалните съдебни актове на Върховния касационен съд – последвай този линк)   Решение № 6/04.04.2019 г. по т. д....
  (бел. ред. – Р. Н. – другите два сигнала до Върховен административен съд, депозирани от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Стефан Тихолов и Тюркер Моллахасан, преди започване работата на Звеното за анализи и тълкувателна дейност: вж. тук...
  (за противоречиво разрешаваните въпроси в материята на принудителното изпълнение вж. още и сигнала от „Предизвикай правото!“, депозиран на 03.11.2017 г.)   Със сигнал с изх. № 00207-С:П!/02.03.2019 г. Гражданската колегия и Търговската колегия на Върховния касационен съд бяха информирани...
  (доклад, представен на третата национална конференция „Предизвикай: Правото!“ на тема „Предизвикай: Несъстоятелността!“; публикуван за пръв път в Предизвикай: Несъстоятелността!, сб., съст. Ставру, Ст., Т. Евгениева, Н. Павлевчев. С.: Сиела, 2018, 147–170)   Участието в търговско дружество е способ за...
  (Сборникът „Предизвикай: Несъстоятелността!“ съдържа 15 статии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени на проблемите на несъстоятелността, включително на въпросите на трансграничната несъстоятелност и производството по стабилизация.   Сборникът „Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012–2017)“ систематизира формираната в периода 2012–2017...
  (публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, № 4, 2006, с. 55–69)   В зависимост от начина им на свързване със земната повърхност и възможността за отделянето им от нея вещите се разделят на движими и недвижими. Като недвижими вещи...