Публикации Статии
(публикувана за пръв път в сп. „Съдийски вестник“, 2012, № 4, с. 125–136)   1. Приложно поле на чл. 55, ал. 2 ЗЗД Съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 2 ЗЗД не може да иска връщане онзи, който съзнателно е изпълнил един...
  (настоящата статия е откъс от Евгениева, Т., Н. Павлевчев. Становище по тълк. д. № 1/2017 г. на ОСТК на ВКС. // Предизвикай: Несъстоятелността!, сб., съст. Ставру, Ст., Т. Евгениева, Н. Павлевчев. С.: Сиела, 2018, с. 61–82; становището, депозирано под...
  1. Въведение   Наричат лекарствата овеществена форма на лечение. Това обаче е валидно само за лекарствените продукти, които са получили разрешение за употреба, и не е приложимо за неодобрените лекарствени вещества, които още са в процес на изпитване.  § 1. т....
(Добри Тенев, Георг Шиков)   С настоящото предложение за отправяне на искане за образуване на тълкувателно дело, депозирано на 6 юни 2018 г., председателят на Върховния касационен съд и заместник-председателят и ръководител на Търговска колегия бяха сигнализирани за съществуването на противоречива...
Тази статия – както сочи и заглавието – е написана хронологично в обратен ред. Надявам се, след прочита й, читателят ще разбере защо. Тя е писана на два пъти. Първата част, която тук се явява втора, видя бял свят...
  (превод на Добри Тенев и Злати Ангелов) ГЛАВА IV ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА РАЗДЕЛ 1 Изпълнение Подраздел 1 Общи положения   Чл. 1342. (1) Изпълнението е доброволен акт по престиране на дължимото. (2) Изпълнението трябва да бъде извършено, когато дългът стане изискуем. (3) То освобождава длъжника и погасява задължението, освен...
1. Увод Настоящата статия е посветена на проблема за валидността и действието de lege lata на клауза в договор за дарение, по силата на която дарителят дарява вещ на свой наследник с уговорката, че при откриване на наследството дареният ще...