Публикации Статии
Решение № 127/30.07.2018 г. на ВКС по т. д. № 1103/2017 г., ТК, II т. о. Тълкувани разпоредби: Който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне. Ако подлежащата на връщане...
(статията е публикувана за пръв път в сп. Критика и хуманизъм. Мишел Фуко: начини на употреба. Том I: Подчинение и критика, 2015, № 1 (44), с. 137-157)   “I have a drone!” Война на дронове   “Ако Apple правеха оръжия, те без съмнение щяха да...
(юридически интерференции на недееспособността)   Няколко предварителни думи   1. През 2016 г. (ДВ, бр. 8 от 2016 г.) в Закона за социалното подпомагане (ЗСП) бяха приети няколко нови разпоредби, касаещи реда и условията за настаняване - в специализирани институции и - в...
(публикувана за пръв път в сп. „Съдийски вестник“, 2012, № 4, с. 125–136)   1. Приложно поле на чл. 55, ал. 2 ЗЗД Съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 2 ЗЗД не може да иска връщане онзи, който съзнателно е изпълнил един...
  (настоящата статия е откъс от Евгениева, Т., Н. Павлевчев. Становище по тълк. д. № 1/2017 г. на ОСТК на ВКС. // Предизвикай: Несъстоятелността!, сб., съст. Ставру, Ст., Т. Евгениева, Н. Павлевчев. С.: Сиела, 2018, с. 61–82; становището, депозирано под...
  1. Въведение   Наричат лекарствата овеществена форма на лечение. Това обаче е валидно само за лекарствените продукти, които са получили разрешение за употреба, и не е приложимо за неодобрените лекарствени вещества, които още са в процес на изпитване.  § 1. т....
(Добри Тенев, Георг Шиков)   С настоящото предложение за отправяне на искане за образуване на тълкувателно дело, депозирано на 6 юни 2018 г., председателят на Върховния касационен съд и заместник-председателят и ръководител на Търговска колегия бяха сигнализирани за съществуването на противоречива...