Публикации Статии
(Теофана Евгениева и Румен Неков) С настоящото предложение за допълване на образуваното на 08.12.2017 г. тълкувателно дело № 8/2017 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегии, депозирано на 14 март 2018 г., председателят на Върховния касационен съд,...
  Решение № 17/07.02.2018 г. на ВКС по т. д. № 539/2017 г., ТК, II т. о.   Тълкувани разпоредби: (1) В първото заседание за разглеждане на делото ищецът може да измени основанието на своя иск, ако с оглед защитата на ответника съдът...
Въведение Въпреки недотам ясното положение на спортното право в пределите не само на българската правна доктрина, но и на международно равнище, този сравнително нов дял на правото бележи забележителен темп на развитие през последните години. Посочената тенденция е плод на...
(практика по приложението на чл. 411, ал. 2, т. 2 ГПК)     ЧАСТ I   Първи въпрос: Длъжен ли е съдът служебно да се произнася относно неравноправност на клауза в потребителски договор в заповедното производство?   Във връзка с преюдициални запитвания по приложението на Директива 93/13/ЕИО...
Автори: Стоян Ставру,  Делян Недев (статията е публикувана за пръв път в сп. "Норма", 2018, № 2, а преди това е подадена като сигнал до ВКС и ВАдвС с предложение за сезиране на Конституционния съд)    На 19 януари 2018 (обн, ДВ...
(превод на Добри Тенев и Злати Ангелов) ГЛАВА IV ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРИТЕ Раздел 1 Действие на договорите между страните Подраздел 1 Обвързваща сила на договорите Чл. 1193. Договорите могат да бъдат изменяни или прекратявани само по взаимно съгласие на страните или на основания, предвидени в закона. Чл....
Световната икономическа криза неминуемо доведе до масово неизпълнение на задължения между субектите, като незаконосъобразното развитие на материалните правоотношения надскочи договорите за банкови кредити и засегна нормалния граждански и търговски оборот. Нормалният ход на събитията и присъщото човешко желание за...