Публикации Статии
  (Теофана Евгениева, Румен Неков)   (статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 1/2018 г.)   Във връзка със сигнал за противоречива съдебна практика и становище на заместниците на председателя на ВКС и ръководители на Гражданска и...
(доклад, изнесен на Научна конференция „Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса“, организирана от ЮФ при УНСС и Алумни клуба на завършилите ЮФ при УНСС, проведена на 30.11.2017 г. в гр. София) 1. Въведение Обект на анализ в настоящия доклад е...
1. Проблемът Въпросите, свързани с начина на изчисляването на стойността на дела на прекратилия участието си в дружеството съдружник при събирателните дружества и при дружествата с ограничена отговорност, вече са ангажирали вниманието както на юридическата наука, така и на...
      С настоящото предложение за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение, депозирано на 11 декември 2017 г., председателят на Върховния административен съд бе сигнализиран за съществуването на противоречива съдебна практика на Върховния административен съд по тълкуването и прилагането...
(преработена и допълнена; публикувана за пръв път в „Право, политика и администрация“ – електронно издание на Правно-исторически факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“. Том 2. Благоевград, 2015, бр. № 4, ISSN 2367-4601, с. 29–38) Резюме: Статията цели да представи института на...
(публикувана за пръв път в: Научни трудове на Русенския университет, т. 54, серия 7 (Правни науки). Русе, 2015)   ВЪВЕДЕНИЕ Демонстрацията на необясним материален просперитет от лица, които според господстващото мнение извършват тежки посегателства, включително и с престъпен характер, срещу установения в...
Промените в Търговския закон (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.) имат широк обхват, като акцентът на тези промени преди всичко е по отношение на новото производство за стабилизация в част пета от Търговския закон. Цитираните промени обаче засягат...