Публикации Статии
Производството по чл. 423 ГПК В Гражданския процесуалния кодекс (обн., ДВ., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 01.03..2008 г.) законодателят въведе нова концепция, която да замени производството по издаване на изпълнителен лист въз основа на несъдебно (извънсъдебно) изпълнително...
17. От кой момент става изискуемо вземането и започва да тече погасителната давност за извършени подобрения в чужд имот при прекратен договор за наем?   Решение № 175 от 13.10.2016 г. на ВКС по гр. д. № 821/2016 г., III г....
Действията на ищеца и ответника в гражданското съдопроизводство трябва да бъдат извършени в определеното от закона или от съда време, а когато са извън съдебно заседание, следва да бъдат в писмена форма. Известно е, че за удобство или поради...
Решение № 183/30.06.2017 г. на ВКС по гр. дело № 4028/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 172 ГПК чл. 235, ал. 2 ГПК Показанията на роднините, на настойника или на попечителя на посочилата го страна, на осиновителите, на осиновените, на...
7. От кой момент поражда действие извършеното извънсъдебно, респективно съдебно прихващане? Решение № 103 от 01.08.2017 г. на ВКС по гр. д. № 61323/2016 г., IV г. о., докладчик Димитър Димитров За това от кой момент поражда действие извършеното...
  (Статията е публикувана в сп. Правна мисъл. С.: ИДП при БАН, 2015, № 3, с. 87-104)   І. Очертаване на проблема За валидното упражняване на права без съдебна намеса, произтичащи от договор за търговски залог, е необходимо наличие на следните предпоставки: писмен...
1. Кои са критериите, за да се определи дали едно дело е гражданско или търговско? Противоречива съдебна практика при банков кредит: В смисъл, че са търговски по смисъла на чл. 280, ал. 2, т. 1 ГПК делата, които имат за предмет...