Публикации Статии Страница 2
(статията е писана през 2017 г., като в съкратен вариант е публикувана в сп. „Собственост и право“, 2017, № 6, с. 35–46, със заглавието „Размисъл по въпроси, обсъждани от ВКС по отношение на договора за продажба на...
  (третият годишник „Облигационно и търговско право: 2018“, който е обособен в 2 тома – том I „Облигационно право“ и том II „Трудово и търговско право“, съдържа общо 128 съдебни акта на Върховния касационен съд) Решение № 8/14.05.2019 г. по...
  (сигнал № 21 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“)   Със сигнал, депозиран в деловодството на Върховния административен съд под вх. № 8360/15.05.2019 г., Звеното за анализи и тълкувателна дейност е информирано за съществено различие в тълкуването и прилагането на преходна...
(доклад, изнесен на шестата национална конференция по биоетика и биоправо „Тяло и права“, организирана от Фондация за развитие на правосъдието и Професионален сайт „Предизвикай правото!“, провела се на 24 ноември 2018 г. в Софийски университет „Св. Климент...
  (Сборникът „Предизвикай: Несъстоятелността!“ съдържа 15 статии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени на проблемите на несъстоятелността, включително на въпросите на трансграничната несъстоятелност и производството по стабилизация.   Сборникът „Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012–2017)“ систематизира формираната в...
(публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, 2007, № 3, с. 33–48; допълнена и доразвита в сборника „Дискусии в българското наследствено право. Книга първа“, С.: ИК „Фенея“, 2013, с. 422)   1. Заветът Заветът представлява специфично разпореждане в случай...
Измина малко повече от година от предходния ми преглед на практиката на ВКС по Павловите искове. Тъй като въпросът определено е интригуващ – със сигурност теоретично, но и дори в още по-голяма степен практически, си позволявам да...