Публикации Статии Страница 2
В съвременните общества е установена система от правни норми за борба срещу дискриминацията, които биват интегрирани в различни нормативни актове и целят както уреждането на материалноправните аспекти на антидискриминационното право, така и процесуалноправните аспекти, изразяващи се в съдебни, административни...
(публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, 2017, № 10, с. 5–17) Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 4 ЗОЗ, когато заложената вещ бъде преработена или присъединена, особеният залог следва новата вещ (това правно действие на особения залог...
  Решение № 239/15.05.2018 г. на ВКС по т. д. № 986/2017 г., ТК, I т. о.   Тълкувани разпоредби: (2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) От датата на решението за отнемане на лицензията за извършване на банкова дейност на...
(доклад, изнесен на Юбилейната конференция на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, проведена на 19-20 септември 2017 г.) § 1.  Уводни бележки Сделките, сключвани от нееманципирани непълнолетни, могат да се разделят на следните групи: 1) попадащи в общия режим по чл. 4,...
  Определение № 232/28.05.2018 г. на ВКС по ч. гр. д. № 1781/2018 г., ГК, IV г. о.   Тълкувани разпоредби: Детето може да оспори бащинството до една година от навършването на пълнолетие. 1. Всеки има право на зачитане на неговия личен и...
(превод на Добри Тенев и Злати Ангелов)   ПОДЗАГЛАВИЕ II ИЗВЪНДОГОВОРНА ОТГОВОРНОСТ   ГЛАВА I ОБЩИ ПРАВИЛА   Чл. 1240. Всяко човешко действие, което причинява вреда другиму, създава задължение за виновното лице да я поправи. Чл. 1241. Всеки е отговорен за вредите, които е причинил не само...
  (за първи път публикувана в сп. „Норма“, 2017, № 1)   1. Приемане на наследството по опис Лицето, в чиято полза възниква право на наследяване, сир. лицето, комуто се предлага едно наследство, има три различни опции: а. да приеме наследството чисто и просто,...