Публикации Статии Страница 2
  (бел. ред. – Р. Н. – другите два сигнала до Върховен административен съд, депозирани от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Стефан Тихолов и Тюркер Моллахасан, преди започване работата на Звеното за анализи и тълкувателна дейност: вж. тук...
  (за противоречиво разрешаваните въпроси в материята на принудителното изпълнение вж. още и сигнала от „Предизвикай правото!“, депозиран на 03.11.2017 г.)   Със сигнал с изх. № 00207-С:П!/02.03.2019 г. Гражданската колегия и Търговската колегия на Върховния касационен съд бяха информирани...
  (доклад, представен на третата национална конференция „Предизвикай: Правото!“ на тема „Предизвикай: Несъстоятелността!“; публикуван за пръв път в Предизвикай: Несъстоятелността!, сб., съст. Ставру, Ст., Т. Евгениева, Н. Павлевчев. С.: Сиела, 2018, 147–170)   Участието в търговско дружество е способ за...
  (Сборникът „Предизвикай: Несъстоятелността!“ съдържа 15 статии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени на проблемите на несъстоятелността, включително на въпросите на трансграничната несъстоятелност и производството по стабилизация.   Сборникът „Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012–2017)“ систематизира формираната в периода 2012–2017...
  (публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, № 4, 2006, с. 55–69)   В зависимост от начина им на свързване със земната повърхност и възможността за отделянето им от нея вещите се разделят на движими и недвижими. Като недвижими вещи...
  (Очаквайте скоро трите годишника „Предизвикай: Съдебната практика!“ – „Гражданско процесуално право: 2018“, „Гражданско право: 2018“, „Облигационно и търговско право: 2018“, представящи съдебните актове на Върховния касационен съд, постановени през 2018 г. в рамките на касационни производства, обжалването по които...
                       (публикувана за пръв път в сп. „Правен преглед“, бр. 2/2018 г.)   1. Общи бележки В практиката по принудителното изпълнение често се поставя въпросът за съотношението между защитата по чл. 213,...