Публикации Статии Страница 2
Решение № 183/30.06.2017 г. на ВКС по гр. дело № 4028/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 172 ГПК чл. 235, ал. 2 ГПК Показанията на роднините, на настойника или на попечителя на посочилата го страна, на осиновителите, на осиновените, на...
7. От кой момент поражда действие извършеното извънсъдебно, респективно съдебно прихващане? Решение № 103 от 01.08.2017 г. на ВКС по гр. д. № 61323/2016 г., IV г. о., докладчик Димитър Димитров За това от кой момент поражда действие извършеното...
  (Статията е публикувана в сп. Правна мисъл. С.: ИДП при БАН, 2015, № 3, с. 87-104)   І. Очертаване на проблема За валидното упражняване на права без съдебна намеса, произтичащи от договор за търговски залог, е необходимо наличие на следните предпоставки: писмен...
1. Кои са критериите, за да се определи дали едно дело е гражданско или търговско? Противоречива съдебна практика при банков кредит: В смисъл, че са търговски по смисъла на чл. 280, ал. 2, т. 1 ГПК делата, които имат за предмет...
                                  (статията е публикувана за пръв път в сп. „Адвокатски преглед“, 2016, № 9)   1. Предмет на настоящите бележки е едно решение на Софийския градски съд   По това дело Софийският градски съд като въззивна инстанция е приел, че ищецът е предявил...
(статията е публикувана за пръв път в  сп. Теза, 2012, № 3, с. 117-124)   ,,— Защо направи това, майко? Щом било толкова опасно, да беше останало така най-сетне. Ето, Катерица може да загуби живота си. — Да — въздъхна Султана, — може…...
Мартин Пенчев, Стоил Сотиров (доклад, изнесен на Научна конференция за студентско научно творчество, провела се в БСУ на 30.03.2017 г.)   I. Уводни думи   Потестативното право на търговеца да встъпи в сделката по смисъла на чл. 29, ал. 2 ТЗ е обект на...