Публикации Статии Страница 2
Тази статия – както сочи и заглавието – е написана хронологично в обратен ред. Надявам се, след прочита й, читателят ще разбере защо. Тя е писана на два пъти. Първата част, която тук се явява втора, видя бял свят...
  (превод на Добри Тенев и Злати Ангелов) ГЛАВА IV ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА РАЗДЕЛ 1 Изпълнение Подраздел 1 Общи положения   Чл. 1342. (1) Изпълнението е доброволен акт по престиране на дължимото. (2) Изпълнението трябва да бъде извършено, когато дългът стане изискуем. (3) То освобождава длъжника и погасява задължението, освен...
1. Увод Настоящата статия е посветена на проблема за валидността и действието de lege lata на клауза в договор за дарение, по силата на която дарителят дарява вещ на свой наследник с уговорката, че при откриване на наследството дареният ще...
В съвременните общества е установена система от правни норми за борба срещу дискриминацията, които биват интегрирани в различни нормативни актове и целят както уреждането на материалноправните аспекти на антидискриминационното право, така и процесуалноправните аспекти, изразяващи се в съдебни, административни...
(публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, 2017, № 10, с. 5–17) Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 4 ЗОЗ, когато заложената вещ бъде преработена или присъединена, особеният залог следва новата вещ (това правно действие на особения залог...
  Решение № 239/15.05.2018 г. на ВКС по т. д. № 986/2017 г., ТК, I т. о.   Тълкувани разпоредби: (2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) От датата на решението за отнемане на лицензията за извършване на банкова дейност на...
(доклад, изнесен на Юбилейната конференция на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, проведена на 19-20 септември 2017 г.) § 1.  Уводни бележки Сделките, сключвани от нееманципирани непълнолетни, могат да се разделят на следните групи: 1) попадащи в общия режим по чл. 4,...