Публикации Статии Страница 2
(публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 11/2019 г.)*   В светлините на прожекторите: Уважено е подадено заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417, т. 2 ГПК въз...
В настоящото изложение ще бъдат разгледани способите за защита от незаконосъобразно пристъпване към изпълнение върху заложено търговско предприятие, тяхната ефективност, както и редица практически проблеми, които не намират задоволителен отговор в действащата нормативна уредба. За целите на...
(сигнал № 25 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“)   (Константин Кунчев, д-р Делян Недев)   С настоящото предложение за отправяне на искане за образуване на тълкувателно дело, депозирано в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № В-54/15.01.2020 г., председателят на Върховния...
Когато говорим за принципи в етиката, на преден план излиза техният формален и общ характер. Те са и онова, което в по-голяма или в по-малка степен отличава един тип етики, едно схващане за етиката от други. Tяхна...
                          (публ. за пръв път в сп. „Правна мисъл“, бр. № 2/2019 г.)   Въпросът дали участието в търговско дружество (ТД) представлява търговска дейност изглежда разрешен в...
  доц. Бончо Бончев   (публ. в Юбилейния сборник „30 години българско административно правосъдие (1913-1943)“. С., Министерство на правосъдието, 1943)   За автора: Бончо Матеев Бончев е роден в гр. Балчик на 06.12.1906 г. Завършва държавни и правни науки в Юридическия факултет...
  (допълнен вариант на публикувания в „Предизвикай: Несъстоятелността!“, съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018)*   (настоящата библиография е актуална към 25.01.2020 г.; актуализира се периодично – бел. отг. ред.)     Ангелова, Яна. Гарантиране на трудовото възнаграждение на работниците...