Публикации Статии Страница 2
(статията е публикувана за пръв път в сп. Норма, 2015, № 5, с. 5-25) 1. Хипотезата Настоящото изложение изхожда от следната хипотеза. Две двойки мъж и жена (репродуктивни партньори) участват в две отделни процедури по асистирана репродукция. При всяка една от тях...
(Статията е публикувана за пръв път в сп. "Търговско и облигационно право", кн. 5/2018, с. 53-61)   § 1.   Встъпителни бележки Споразумяването във вреда на представлявания между представителя и третото лице е проблем, интересуващ както доктрината, така съдебната практика. Този текст цели...
(Константин Кунчев, д-р Васил Петров) С настоящото предложение за отправяне на искане за образуване на тълкувателно дело, депозирано на 24 юли 2018 г., председателят на Върховния касационен съд, председателят на Гражданска колегия и председателят на Търговска колегия на Върховния касационен...
  Решение № 127/30.07.2018 г. на ВКС по т. д. № 1103/2017 г., ТК, II т. о.   Тълкувани разпоредби: Който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне. Ако подлежащата на връщане...
(статията е публикувана за пръв път в сп. Критика и хуманизъм. Мишел Фуко: начини на употреба. Том I: Подчинение и критика, 2015, № 1 (44), с. 137-157)   “I have a drone!” Война на дронове   “Ако Apple правеха оръжия, те без съмнение щяха да...
(юридически интерференции на недееспособността)   Няколко предварителни думи   1. През 2016 г. (ДВ, бр. 8 от 2016 г.) в Закона за социалното подпомагане (ЗСП) бяха приети няколко нови разпоредби, касаещи реда и условията за настаняване - в специализирани институции и - в...
(публикувана за пръв път в сп. „Съдийски вестник“, 2012, № 4, с. 125–136)   1. Приложно поле на чл. 55, ал. 2 ЗЗД Съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 2 ЗЗД не може да иска връщане онзи, който съзнателно е изпълнил един...