Публикации Статии Страница 2
  (публ. в сп. „Юридически архив“, г. V (1933/1934), № 1) доц. Васил Берон   За автора: Васил Богомилов Берон (26.11.1904 г. – 02.11.1935 г.) е роден в гр. София. Завършва СУ, Юридическия факултет, право (1927 г.). Доброволен асистент в ЮФ...
  (За спорните въпроси, свързани с възнаграждението на синдика, вж. и Евгениева, Т. Въпроси, свързани с възнаграждението на синдика. – В: Предизвикай: Несъстоятелността!, сб., съст. Ставру, С., Т. Евгениева, Н. Павлевчев. С.: Сиела, 2018, 118–146   Сборникът „Производството по несъстоятелност...
    (доклад, представен на шестата национална конференция по биоетика и биоправо на тема „Тяло и права“, провела се на 24.11.2018 г.)   (заповядайте да участвате в седмата национална конференция по биоетика и биоправо на тема „НОРМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“ (14 декември...
  (Георг Шиков, Теофана Евгениева) (сигнал № 24 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) Със сигнал, депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № В-1824/19.11.2019 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Георг Шиков и Теофана Евгениева, председателят на ВКС...
               corruptissima re publica plurimae leges   1. Въведение Развитието на съвременните обществени отношения предполага добре планирани и целенасочени действия от страна на законодателя. Тъкмо върху него пада тежестта да уреди онези обществени отношения,...
(публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 8/2019 г., статията е писана преди промените на ДОПК с ДВ, бр. 64 от 2019 г., в сила от 13.08.2019 г.)   Чрез правилата за местната подсъдност...
  (Двудневното обучение „Вписванията в Имотния регистър. Преглед и анализ на актуалната практика на ВКС“ ще се проведе 26–27 ноември 2019 г. Повече информация: тук)   (В тематичника „Предизвикай: Вписванията! (2008–2018)“ са представени 90 съдебни акта, постановени по чл. 290...