Публикации Статии Страница 3
(статията е публикувана за пръв път в сп. Теза, 2014, № 9, с. 61-68)   С приетата на 27 юли 2014 г. Наредба № 12 от 21.07.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“, обнародвана в Държавен вестник, бр. 66...
Решение на съда (втори състав) от 20.09. 2017 г. по дело C?186/16 на Съда на Европейския съюз с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Curtea de Apel Oradea (Апелативен съд Орадя, Румъния) с акт от 3 март 2016 г.,...
                    Българската Конституция не урежда изрично правото на достойна смърт.1 Всъщност в сравнителноконституционен план не съществува конституция, която да урежда изрично такова право. Когато се обосновава това право, то става по пътя на тълкуването на други основни права и...
Решение № 264/21.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2060/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 269 ГПК чл. 21, ал. 1 СК Въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта - в обжалваната му част....
Деликтните искове за нежелано зачеване и увреден живот (известни още като искове за раждане и живот по погрешка) водят началото си в разнообразни форми в страните от Aнглосаксонската правна система още от края на 60-те години на XIX век....
Решение № 53/07.06.2017 г. на ВКС по гр. дело № 3577/2016 г., ГК, 1-о отд. Тълкувана правна разпоредба: чл. 537 ГПК чл. 247 ГПК Чл. 537. (1) Решението, с което молбата за издаване на искания акт се уважава, не подлежи на обжалване. (2) Когато...
  Конкретен повод за следващите редове са два съдебни акта и две статии, публикувани в юридическата периодика, и занимаващи се с въпроса за “липсващите решения” на органите на юридически лица. Сравнително продължителният период от време между постановяването на разглежданите по-долу...