Публикации Статии Страница 3
  (Сборникът „Предизвикай: Несъстоятелността!“ съдържа 15 статии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени на проблемите на несъстоятелността, включително на въпросите на трансграничната несъстоятелност и производството по стабилизация.   Сборникът „Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012–2017)“ систематизира формираната в...
(публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, 2007, № 3, с. 33–48; допълнена и доразвита в сборника „Дискусии в българското наследствено право. Книга първа“, С.: ИК „Фенея“, 2013, с. 422)   1. Заветът Заветът представлява специфично разпореждане в случай...
Измина малко повече от година от предходния ми преглед на практиката на ВКС по Павловите искове. Тъй като въпросът определено е интригуващ – със сигурност теоретично, но и дори в още по-голяма степен практически, си позволявам да...
I. Общи бележки Въпросите, касаещи наследяването като субективно право в цялост и в частност – формите на завещанието, са регламентирани още през средата на миналия век в Закона за наследството (в сила от 30.04.1949 г.). През годините той...
§ 1. Уводни бележки На 20 септември 2015 г. Професионален правен сайт „Предизвикай правото!“ публикува статията ми „Правни проблеми, възникващи при осъществяването на контрола върху редовността на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община“. Видно...
  (Ставру, С., Р. Неков. Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018. С.: Сиела, 2019, с. 370–373.   Към онлайн рубриката „Предизвикай: Съдебната практика!“, представяща актуалните съдебни актове на Върховния касационен съд – последвай този линк)   Определение № 91/21.02.2018 г. по ч....
  (публикувана за първи път в сп. „Съвременно право“, 2014, № 3) 1. Уводни бележки Правото на наследяване е субективно непритезателно гражданско право, което включва две правомощия – да се приеме или да се откаже едно наследство. Правото на наследяване се упражнява...