Публикации Статии Страница 3
  Определение № 232/28.05.2018 г. на ВКС по ч. гр. д. № 1781/2018 г., ГК, IV г. о.   Тълкувани разпоредби: Детето може да оспори бащинството до една година от навършването на пълнолетие. 1. Всеки има право на зачитане на неговия личен и...
(превод на Добри Тенев и Злати Ангелов)   ПОДЗАГЛАВИЕ II ИЗВЪНДОГОВОРНА ОТГОВОРНОСТ   ГЛАВА I ОБЩИ ПРАВИЛА   Чл. 1240. Всяко човешко действие, което причинява вреда другиму, създава задължение за виновното лице да я поправи. Чл. 1241. Всеки е отговорен за вредите, които е причинил не само...
  (за първи път публикувана в сп. „Норма“, 2017, № 1)   1. Приемане на наследството по опис Лицето, в чиято полза възниква право на наследяване, сир. лицето, комуто се предлага едно наследство, има три различни опции: а. да приеме наследството чисто и просто,...
Решение № 226/04.04.2018 г. на ВКС по т. д. № 1906/2016 г., ТК, II т. о.   Тълкувани разпоредби: Наследникът, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство.   Основание за допускане: (на касационното обжалване) чл. 280, ал. 1, т. 2...
1. По въпроса за това, как се прилага давността за данъчните задължения – служебно или с възражение – доктрината и съдебната практика са смущаващо единни. Изключенията, доколкото ги има, са толкова изолирани, че по-скоро са потвърждение на правилото. Проблемът има...
(статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско право“, бр. № 3/2016 г., с. 91–107) Темата за имуществените права, които могат да бъдат предмет на непарична вноска в капитала на търговските дружества, винаги предизвиква интерес както сред практикуващите юристи,...
Месечно списание за правна наука, правна политика и съдебна практика Редактор проф. д-р Йосиф Фаденхехт I. Статии и студии Обща теория на правото. Философия и социология на правото. Правна психология Божинов, Борис. Позитивното право и интуитивната философия. – VII, 396-399. Дел Векио, Джорджо. Етика,...