Към въпроса за съотношението между несеквестируемостта по чл. 213, ал. 1, т. 3 и...

                       (публикувана за пръв път в сп. „Правен преглед“, бр. 2/2018 г.)   1. Общи бележки В...

Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроси на отрицателните установителни искове за несъществуване на...

                                (сигнал № 18 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) (д-р Васил Петров, Константин Кунчев) С настоящото предложение за отправяне на искане за образуване на тълкувателно дело, депозирано...

Подсъдност на исковете за недължимост на публични вземания (преглед и анализ на съдебната практика)

(допълнен вариант на статията, публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 11/2018 г.) В практиката на съдилищата зачестиха случаите на...

Допустим ли е косвен контрол за процедурна законосъобразност на нормативни административни актове?

                     (публикувана за първи път в сп. „Норма“, 2018, № 7)   1. Теоретичният въпрос и практическите му измерения   Въпросът за обхвата (пределите) на косвения контрол за...

Постановяване на съдебно решение преди изтичане на срока за писмени защити

  I. В светлините на прожекторите Съдебното решение по гражданско дело е постановено, след като съдът е предоставил на страните срок за представяне на писмени защити...

Подлежат ли на заличаване възбраните, вписани върху имота преди началото на публичната продан? (още...

  I. Мило мое право, самодостатъчно ли си ти? Настоящите размишления не претендират за окончателна истинност просто защото истината е в зависимост от познанието, до което...

Правомощия на заповедния съд при плащане

  1. Увод Целта на възстановеното с глава тридесет и седма от ГПК заповедно производство е да спести исков процес относно безспорни кредиторови вземания. Целта на...