Законосъобразно ли е отнемането на имущество по Закона за отнемане в полза на държавата...

(публикувана за пръв път в: Научни трудове на Русенския университет, т. 54, серия 7 (Правни науки). Русе, 2015)   ВЪВЕДЕНИЕ Демонстрацията на необясним материален просперитет от лица,...

Правните предизвикателства в прилагането на новите презумпции за неплатежоспособност в чл. 608 ТЗ

Промените в Търговския закон (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.) имат широк обхват, като акцентът на тези промени преди всичко е по отношение...

Предложение за допълване на тълк. д. № 4/2017 г. по описа на ОСГТК на...

С настоящото предложение за допълване на образуваното на 05.10.2017 г. тълкувателно дело № 4/2017 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегии, депозирано...

Може ли въззивният съд да отмени определението си по чл. 423 ГПК?

Производството по чл. 423 ГПК В Гражданския процесуалния кодекс (обн., ДВ., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 01.03..2008 г.) законодателят въведе нова концепция,...

Противоречива съдебна практика (част III)

17. От кой момент става изискуемо вземането и започва да тече погасителната давност за извършени подобрения в чужд имот при прекратен договор за наем?   Решение...

Юридическо действие на изпратената по пощата искова молба

Действията на ищеца и ответника в гражданското съдопроизводство трябва да бъдат извършени в определеното от закона или от съда време, а когато са извън...

Противоречива съдебна практика (част II)

7. От кой момент поражда действие извършеното извънсъдебно, респективно съдебно прихващане? Решение № 103 от 01.08.2017 г. на ВКС по гр. д. № 61323/2016 г.,...