Предложение за допълване на тълк. д. № 3/2019 г. по описа на ВКС, ОСГТК

  (сигнал № 22 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“)   (Константин Кунчев, Румен Неков)   С настоящото предложение за допълване на образуваното на 22.07.2019 г. тълк. д. №...

Завещателно разпореждане с международен елемент – коментар на съдебна практика

I. Общи бележки Въпросите, касаещи наследяването като субективно право в цялост и в частност – формите на завещанието, са регламентирани още през средата...

Сигнал за противоречива практика по въпроси на изпълнителния процес

  (сигнал № 19 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“)   (за противоречиво разрешаваните въпроси в материята на принудителното изпълнение вж. още и сигнала от „Предизвикай правото!“,...

Към въпроса за съотношението между несеквестируемостта по чл. 213, ал. 1, т. 3 и...

                       (публикувана за пръв път в сп. „Правен преглед“, бр. 2/2018 г.)   1. Общи бележки В...

Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроси на отрицателните установителни искове за несъществуване на...

                                (сигнал № 18 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) (д-р Васил Петров, Константин Кунчев) С настоящото предложение за отправяне на искане за образуване на тълкувателно дело, депозирано...

Подсъдност на исковете за недължимост на публични вземания (преглед и анализ на съдебната практика)

(допълнен вариант на статията, публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 11/2018 г.) В практиката на съдилищата зачестиха случаите на...

Допустим ли е косвен контрол за процедурна законосъобразност на нормативни административни актове?

                     (публикувана за първи път в сп. „Норма“, 2018, № 7)   1. Теоретичният въпрос и практическите му измерения   Въпросът за обхвата (пределите) на косвения контрол за...