Юридическо действие на изпратената по пощата искова молба

Действията на ищеца и ответника в гражданското съдопроизводство трябва да бъдат извършени в определеното от закона или от съда време, а когато са извън...

Противоречива съдебна практика (част II)

7. От кой момент поражда действие извършеното извънсъдебно, респективно съдебно прихващане? Решение № 103 от 01.08.2017 г. на ВКС по гр. д. № 61323/2016 г.,...

Противоречива съдебна практика (част I)

1. Кои са критериите, за да се определи дали едно дело е гражданско или търговско? Противоречива съдебна практика при банков кредит: В смисъл, че са търговски...

За основанието на отрицателния установителен иск за несъществуване на право или правоотношение (коментар на...

                                  (статията е публикувана за пръв път в сп. „Адвокатски преглед“, 2016, № 9)   1. Предмет на настоящите бележки е едно решение на Софийския градски...

Предложение за допълване на тълк. д. № 1/2017 г. по описа на ОСТК на...

С настоящото предложение за допълване на образуваното на 24.01.2017 г. тълкувателно дело № 1/2017 г. по описа на ВКС, Търговска колегия,, депозирано на 2...

За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност

(д-р Нели Маданска, Румен Неков) (част първа; статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 3/2017 г.)   Като последица от...

Връчването на заповед за изпълнение след изменението на чл. 411, ал. 1 ГПК (ред.,...

Kак следва да се извърши връчването на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, когато заявителят е посочил различен адрес на физическото лице-ответник от...