Правният режим на исковете за защита на колективните интереси на потребителите съгласно Директива 2020/1828...

(доклад, представен на седмата национална годишна конференция „Предизвикай: ОСОБЕНИТЕ ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА!“ (6 ноември 2021 г.), организирана съвместно от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ и Съюза...

Подсъдността на исковете за наследство

Никола Ников1 (статията е публикувана за първи път в Юридическо списание, година IV, кн. X, октомври 1892 г., с. 308–310)   Член 161 от Гражданското Съдопроизводство2 постановява,...

Представлява ли таксата „битови отпадъци“ привилегировано вземане по чл. 136, ал. 1, т. 2...

.   I. Въведение С разпореждане от 09.06.2021 г. на председателя на ВКС бе образувано тълк. д. № 2/2021 г. по описа на ОСГТК на ВКС, чийто...

Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на сделките – предмет на...

(допълнен и преработен вариант на статия, публикувана първоначално в сп. „Общество и право“, 2021, № 2)   Поставя се както в теорията, така и в съдебната...

Институтът на въвода срещу трети лица. Постановлението за разноските – мит или реалност?

(публикувана за първи път в Предизвикай: Изпълнителния процес!, сб., съст. Ставру, Ст., В. Петров. С.: Сиела, 2016, 82–96) * Становището по поставените въпроси е първият...

Новият ГПК и призоваването на страна за разпит

(публикувана за пръв път в сп. „Общество и право“, бр. № 10/2007 г.)   От 01.03.2008 г. ще влезе в сила новият Граждански процесуален кодекс (ГПК)....

Спиране на гражданско дело при разкриване на престъпно обстоятелство (чл. 229, ал. 1, т....

1. Процесуалните разпоредби и различното им тълкуване Съгласно чл. 17, ал. 1 ГПК гражданският съд взема становище по всички въпроси, които имат значение...