Определяне на разноските за юрисконсулт и адвокат в съдебния процес

  С решение № 10 от 29.09.2016 г. по конституционно дело № 3/2016 г на КС се отхвърля искането на омбудсмана на Република България за...

Кратък речник на несъществуващите (все още) правни оказиона(к)лизми

  Няколко предварителни бележки   Настоящият списък от оказионализми не отразява действително съществуваща словоупотреба, а представлява единствено набор от предложения, които авторът отправя към своите колеги. Оказионализмите се...

Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроса за обикновените такси по изпълнението за налагане...

(сигналът, фокусиран главно върху въпроса за дължимите авансови такси за изпращане на запорни съобщения до кредитните институции, е публикуван и в сп. „Търговско и...

По въпроса за проверката на собствеността преди налагането на възбрана от съдебния изпълнител

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, кн. 5, 2016 г.)   1. Общи бележки Най-важното качество на съдебната практика по граждански изпълнителен...

Отмяна на влязло в сила съдебно решение поради осъдително решение на Европейския съд за...

(публикувана за пръв път в сп. „Адвокатски преглед“, бр. 3, 2008 г.)   1. Общи бележки Тази статия разглежда въпроса за конституционността и целесъобразността на отменителното основание...

Заповед за изпълнение и изпълнителен лист за неизискуеми вземания

1. Уводни бележки Сега действащият Граждански процесуален кодекс1 (ГПК) възстанови съществувалото преди повече от век у нас заповедно производство2. Особеностите на този процес бързо провокираха...

Спорната съдебна администрация на гражданските отношения

(статията е публикувана за пръв път в сп. Търговско право, 2015, бр. 4)   1. ВЪВЕДЕНИЕ Производствата по спорна съдебна администрация нямат изрична уредба в Гражданския процесуален...