Права на природата – насред екологичната есхатология и правната теория?

(статията е публикувана за пръв път в сп. Социологически проблеми, 2016, № 1-2, с. 146-166)   С нарастването на екологичните проблеми и най-вече с увеличаването на...

Rights of nature – is there a place for them in the legal theory...

(The article was published in Bulgarian: "Права на природата - насред екологичната есхатология и правната теория?", in journal Sociological Problems, 2016, № 1-2, p....

За неимуществените вреди, произтичащи от страданията, причинени на вещ

    Настоящото изложение представлява кратък коментар върху един предоставен от съдебната практика случай на използване на морални съображения в правораздаването. В свое Решение № I-31...

Магистърска програма: Интегративна биоетика

Срок на обучение: 3 семестъра (2016-2017) Форма на обучение: редовна Магистърската програма по Интегративна биоетика към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” е първата програма...

Защо лицето ще надживее тялото – или за технологичното бъдеще на човешката въплътеност?

(това е българският текст на статията „Why Will the Face Outlive the Body, or On the Technological Future of Human Embodiment?" - Papers of BAS. Humanities and...

Една история за липсващите 50 грама

  Решение № 3008/17.03.2016 г. по адм. дело № 6275/2015 на Върховния административен съд за разликата между абортиран плод и човешко същество – защо това има значение за...

Права на природата – решението, което променя правилата на играта

  (докладът е изнесен на Третата национална конференция по биоетика и биоправо "Човекът в биоетичните и биоправните регулации", гр. София, 12.12.2015 г.)   Доклади, засягащи екологични проблеми или...