Промени в местната подсъдност по ДОПК при обжалването на ревизионните актове

(публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 8/2019 г., статията е писана преди промените на ДОПК с...

Компетентността за издаване на ревизионни актове след и преди Тълкувателно решение № 5 от...

Тази статия – както сочи и заглавието – е написана хронологично в обратен ред. Надявам се, след прочита й, читателят ще разбере защо. Тя...

Един неизяснен или неразгледан проблем във връзка с опрощаването на задължения като обект на...

(публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 8/2015 г.)   „Впрочем защо разправям всичко това на тебе, толкова изкусния...

Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването и прилагането на чл. 12, ал. 1...

(сигнал № 16 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) (Стефан Тихолов, Тюркер Моллахасан) С настоящия сигнал, депозиран на 7 август 2018 г., председателят на Върховния административен съд и...

Същност на задължението за подаване на данъчна декларация

Данъчно задължение и данъчен дълг (част от статията е публикувана в бр. 7/2014 г. на сп. Счетоводство, данъци и право)   Всички действащи данъчни закони предвиждат задължение...

Още веднъж за възнагражденията за процесуално представителство по данъчни дела

(някои критични бележки по формиращата се напоследък съдебна практика) „Ако неправдата напредва, то показва, че онези, които са били длъжни да защитават правото и закона, не ги...

Някои въпроси на исковата защита на длъжника срещу материалната незаконосъобразност на принудителното изпълнение в...

(публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 3/2019 г.)   1. Ред за събиране на публичните вземания Редът за събиране...