Компетентността за издаване на ревизионни актове след и преди Тълкувателно решение № 5 от...

Тази статия – както сочи и заглавието – е написана хронологично в обратен ред. Надявам се, след прочита й, читателят ще разбере защо. Тя...

Един неизяснен или неразгледан проблем във връзка с опрощаването на задължения като обект на...

(публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 8/2015 г.)   „Впрочем защо разправям всичко това на тебе, толкова изкусния...

Нужна ли е промяна в концепцията за прилагане на давността за данъчни задължения?

  1. По въпроса за това, как се прилага давността за данъчните задължения – служебно или с възражение – доктрината и съдебната практика са смущаващо...
Платец на доходи

Относно понятието „платец на дохода” за целите на чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ

Чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) гласи, че предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на...

Сигнал oтносно обхвата на солидарната отговорност по чл. 177 ЗДДС

(Тюркер Моллахасан, Стефан Тихолов)   (сигнал № 23 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) Със сигнал, депозиран в деловодството на Върховния административен съд под вх. № 16024/01.10.2019...

Същност на задължението за подаване на данъчна декларация

Данъчно задължение и данъчен дълг (част от статията е публикувана в бр. 7/2014 г. на сп. Счетоводство, данъци и право)   Всички действащи данъчни закони предвиждат задължение...

Още веднъж за възнагражденията за процесуално представителство по данъчни дела

(някои критични бележки по формиращата се напоследък съдебна практика) „Ако неправдата напредва, то показва, че онези, които са били длъжни да защитават правото и закона, не ги...