Решение № 125/04.07.2017 г.

на ВКС по т. д. № 2591/2016 г., ТК, 1-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 62, ал. 2 ГПК

чл. 694, ал. 4 ТЗ

[чл. 62, ал. 2 ГПК] Срокът не се смята за пропуснат, когато изпращането на молбата е станало по пощата. Той не се смята за пропуснат и когато тя е подадена в друг съд или в прокуратурата в срока, освен ако е подадена по електронен път.

[чл. 694, ал. 4 ТЗ] Синдикът е длъжен да участва в производството по ал. 1 – 3. В производствата по ал. 2 могат да встъпят като трети лица – помагачи на длъжника, кредиторите с приети вземания по чл. 693, както и кредиторите, чиито вземания са предмет на предявен иск по ал. 1 – 3.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК (по първия въпрос)

[решен в противоречие с практиката на Върховния касационен съд]

разгледан в тълкувателната част на задължителните мотиви (по втория въпрос)

[с оглед служебното конституиране на синдика в касационното производство]

 

Въпрос № 1:

Счита ли се за пропуснат определеният от съда срок за отстраняване на нередовности в исковата молба/жалбата, ако молбата, с която се отстраняват нередовностите, е подадена по поща/куриер в последния ден на срока?

 

Въпрос № 2:

В какво процесуално качество участва синдикът в производството по чл. 694 ТЗ с оглед новата ал. 4 на чл. 694 (ДВ, бр. 105 от 2016 г.)?[1]

 

Мотиви:

1. Съгласно възприетото в задължителната съдебна практика на Върховния касационен съд казуално тълкуване срокът не се счита за пропуснат, ако изпращането на молбата, съответно жалбата, е станало по пощата (чл. 62, ал. 2 ГПК), като това правило се прилага и за куриерските услуги, извършвани от лицензирани пощенски оператори на основание чл. 18 от Закона за пощенските услуги (така Определение № 194/31.03.2009 г. на ВКС по ч. т. д. № 182/2009 г., ТК, 2-о отд.; Решение № 56/25.06.2013 г. на ВКС по т. д. № 1201/2011 г., ТК, 1-о отд.; Определение № 766/5.10.2011 г. на ВКС по ч. т. д. № 212/2010 г., ТК, 2-о отд.; Определение № 75/4.02.2014 г. на ВКС по ч. гр. д. № 258/2014 г., ГК, 4-о отд.; Определение № 43/3.02.2009 г. на ВКС по ч. гр. д. № 42/2009 г., ГК, 3-о отд. – бел. моя – Р. Н.).

В противоречие с цитираната практика въззивният съд неправилно е обезсилил първоинстанционното решение с аргумент – неотстранена в срок нередовност на исковата молба.

2. Предвид изменението на приложимия процесуален закон по време на настоящото производство, решаващият състав е конституирал служебно синдика на търговското дружество – длъжник в открито производство по несъстоятелност. Поради липсата на изрични преходни разпоредби настоящият съдебен състав е разяснил процесуалноправното положение на синдика в производството по чл. 694 ТЗ.

2.1. Ratio legis на изменението на разпоредбата на чл. 694 ТЗ, извършено със ЗИДТЗ (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.), е:

! необходимостта от процесуална симетрия с производството по чл. 637, ал. 3 ТЗ; и

! създаването на гаранции срещу симулативност на исковите производства по чл. 694 ТЗ.

2.2. Синдикът действа в защита на общия интерес на всички участници в производството по несъстоятелност, като конституирането му в исковото производство по установителните искове по чл. 694 ТЗ съставлява проявна форма на законовото правомощие, уредено в нормата на чл. 658, ал. 1, т. 10 ТЗ (да издирва и уточнява кредиторите на длъжника).

2.3. Синдикът:

а) не е страна по спорното материално правоотношение, предмет на исковете по чл. 694 ТЗ;

Поради това за него са изключени процесуалните права на главните страни, свързани с разпореждане с предмета на делото – признание (чл. 237 ГПК) и отказ от иска (чл. 233 ГПК).

б) не е подпомагаща страна;

Поради това, че действа в защита на общия интерес на всички участници в производството по несъстоятелност.

! е особен вид страна, сходна с процесуалното положение на прокурора в гражданския процес (чл. 26, ал. 3 ГПК).

2.4. Употребеният в текста на разпоредбата на чл. 694, ал. 4, изр. 1 ТЗ термин „длъжен“ не следва да се тълкува в смисъл, че синдикът е необходим задължителен другар в производството. Неговото процесуално положение е специфично и не съвпада с хипотезата на задължително необходимо другарство.

 

Отговор:

В1: Срокът не се счита за пропуснат, ако изпращането на молбата, съответно жалбата, е станало по пощата, като това правило се прилага и за куриерските услуги, извършвани от лицензирани пощенски оператори на основание чл. 18 от Закона за пощенските услуги.

В2: Синдикът участва в производството по чл. 694 ТЗ в качеството си на особен вид страна, сходна с процесуалното положение на прокурора в гражданския процес (чл. 26, ал. 3 ГПК). Неговото процесуално положение е специфично и не попада в обхвата на институтите на задължителното необходимо другарство и на подпомагащите страни.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

Решение № 791/19.04.2014 г. на САС по т. д. № 4809/2015 г.

 

Бележки под линия:

[1] Вж. Евгениева, Т., Н. Павлевчев. Предложение за допълване на тълк. д. № 1/2017 г. по описа на ОСТК на ВКС. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (16 юли 2017 г.).

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.