Решение № 125/04.07.2017 г.

на ВКС по т. д. № 2591/2016 г., ТК, 1-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 62, ал. 2 ГПК

чл. 694, ал. 4 ТЗ

[чл. 62, ал. 2 ГПК] Срокът не се смята за пропуснат, когато изпращането на молбата е станало по пощата. Той не се смята за пропуснат и когато тя е подадена в друг съд или в прокуратурата в срока, освен ако е подадена по електронен път.

[чл. 694, ал. 4 ТЗ] Синдикът е длъжен да участва в производството по ал. 1 – 3. В производствата по ал. 2 могат да встъпят като трети лица – помагачи на длъжника, кредиторите с приети вземания по чл. 693, както и кредиторите, чиито вземания са предмет на предявен иск по ал. 1 – 3.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК (по първия въпрос)

[решен в противоречие с практиката на Върховния касационен съд]

разгледан в тълкувателната част на задължителните мотиви (по втория въпрос)

[с оглед служебното конституиране на синдика в касационното производство]

 

Въпрос № 1:

Счита ли се за пропуснат определеният от съда срок за отстраняване на нередовности в исковата молба/жалбата, ако молбата, с която се отстраняват нередовностите, е подадена по поща/куриер в последния ден на срока?

 

Въпрос № 2:

В какво процесуално качество участва синдикът в производството по чл. 694 ТЗ с оглед новата ал. 4 на чл. 694 (ДВ, бр. 105 от 2016 г.)?[1]

 

Мотиви:

1. Съгласно възприетото в задължителната съдебна практика на Върховния касационен съд казуално тълкуване срокът не се счита за пропуснат, ако изпращането на молбата, съответно жалбата, е станало по пощата (чл. 62, ал. 2 ГПК), като това правило се прилага и за куриерските услуги, извършвани от лицензирани пощенски оператори на основание чл. 18 от Закона за пощенските услуги (така Определение № 194/31.03.2009 г. на ВКС по ч. т. д. № 182/2009 г., ТК, 2-о отд.; Решение № 56/25.06.2013 г. на ВКС по т. д. № 1201/2011 г., ТК, 1-о отд.; Определение № 766/5.10.2011 г. на ВКС по ч. т. д. № 212/2010 г., ТК, 2-о отд.; Определение № 75/4.02.2014 г. на ВКС по ч. гр. д. № 258/2014 г., ГК, 4-о отд.; Определение № 43/3.02.2009 г. на ВКС по ч. гр. д. № 42/2009 г., ГК, 3-о отд. – бел. моя – Р. Н.).

В противоречие с цитираната практика въззивният съд неправилно е обезсилил първоинстанционното решение с аргумент – неотстранена в срок нередовност на исковата молба.

2. Предвид изменението на приложимия процесуален закон по време на настоящото производство, решаващият състав е конституирал служебно синдика на търговското дружество – длъжник в открито производство по несъстоятелност. Поради липсата на изрични преходни разпоредби настоящият съдебен състав е разяснил процесуалноправното положение на синдика в производството по чл. 694 ТЗ.

2.1. Ratio legis на изменението на разпоредбата на чл. 694 ТЗ, извършено със ЗИДТЗ (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.), е:

! необходимостта от процесуална симетрия с производството по чл. 637, ал. 3 ТЗ; и

! създаването на гаранции срещу симулативност на исковите производства по чл. 694 ТЗ.

2.2. Синдикът действа в защита на общия интерес на всички участници в производството по несъстоятелност, като конституирането му в исковото производство по установителните искове по чл. 694 ТЗ съставлява проявна форма на законовото правомощие, уредено в нормата на чл. 658, ал. 1, т. 10 ТЗ (да издирва и уточнява кредиторите на длъжника).

2.3. Синдикът:

а) не е страна по спорното материално правоотношение, предмет на исковете по чл. 694 ТЗ;

Поради това за него са изключени процесуалните права на главните страни, свързани с разпореждане с предмета на делото – признание (чл. 237 ГПК) и отказ от иска (чл. 233 ГПК).

б) не е подпомагаща страна;

Поради това, че действа в защита на общия интерес на всички участници в производството по несъстоятелност.

! е особен вид страна, сходна с процесуалното положение на прокурора в гражданския процес (чл. 26, ал. 3 ГПК).

2.4. Употребеният в текста на разпоредбата на чл. 694, ал. 4, изр. 1 ТЗ термин „длъжен“ не следва да се тълкува в смисъл, че синдикът е необходим задължителен другар в производството. Неговото процесуално положение е специфично и не съвпада с хипотезата на задължително необходимо другарство.

 

Отговор:

В1: Срокът не се счита за пропуснат, ако изпращането на молбата, съответно жалбата, е станало по пощата, като това правило се прилага и за куриерските услуги, извършвани от лицензирани пощенски оператори на основание чл. 18 от Закона за пощенските услуги.

В2: Синдикът участва в производството по чл. 694 ТЗ в качеството си на особен вид страна, сходна с процесуалното положение на прокурора в гражданския процес (чл. 26, ал. 3 ГПК). Неговото процесуално положение е специфично и не попада в обхвата на институтите на задължителното необходимо другарство и на подпомагащите страни.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

Решение № 791/19.04.2014 г. на САС по т. д. № 4809/2015 г.

 

Бележки под линия:

[1] Вж. Евгениева, Т., Н. Павлевчев. Предложение за допълване на тълк. д. № 1/2017 г. по описа на ОСТК на ВКС. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (16 юли 2017 г.).

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук