Мартин Пенчев, д-р Васил Петров

Бел. на съставителите: Библиографията включва публикации, посветени на придобивната и погасителната давност. В библиографията са включени и някои публикации по свързани въпроси на вещното право (вещи с особен режим с оглед тяхното придобиване). Библиографията не претендира за изчерпателност. Благодарим за бележките на д-р Стоян Ставру.

 

Александров, Ан. Давностните срокове в трудовото право. // Труд и право, 2014, №7.

Арабаджиев, Г. Въпроси на погасителната давност при регресните искове. // Социалистическо право, 1959, 2.

Арабаджиев, Г. Т. Прекъсване на давността с признаване на вземането от длъжника. // Социалистическо право, 1958,5.

Балабанов, Б. За срока на погасителната давност на иска по чл. 52 ЗЛС след влизането в сила на Семейния кодекс. // Правна мисъл 1970, №1.

Балабанов, Б. Погасителна давност за вземанията от непозволено увреждане. // Социалистическо право, 1972, №6.

Балабанов, Б. Погасителната давност при встъпване на ДЗИ в правата на застрахования срещу причинителя на вредата. // Социалистическо право, 1973, №. 1

Балабанов, Б. С каква давност се погасяват правата по застрахователния договор. // Социалистическо право, 1958, 4.

Банова, Е. Ползването на платен годишен отпуск и погасяване на правото на отпуск по давност. // Труд и право, 2012, №4.

Богданова, И., А. Пунев. Особени хипотези на прекъсване на погасителната давност. // Търговско и конкурентно право, 2010, №11.

Бояджиев, П. Към теорията за давността. // Правна мисъл, 1972, №3.

Боянов, Г. Придобиване на сервитутни права по давност // Нотариален бюлетин, 2008, №1.

Боянов, Г. Придобиване на сервитутни права по давност // Собственост и право, 2008, №.9.

Боянова, Г. Някой дискусионни въпроси на придобивната давност. // Собственост и право, 2011, №1.

Боянова, Г. Придобиване на вещни права върху недвижими имоти по давност през време на брака при действието на законов режим на общност. // Собственост и право, 2011, №3.

Брайков, В. Спира ли частичният иск давността за непредявената част от вземането. // Адвокатски преглед, 2016, №4.

Василев, Б. Сравнителен очерк на някои законодателства относно погасителната давност (Преглед на правната регламентация в СССР и социалистическите страни). // Външна търговия, 1967, №. 11.

Василев, Ив. Коя е приложимата погасителна давност при договора за банков кредит? // Търговско и облигационно право, 2015,1.

Василев, Л. По въпроса за погасителната давност на исковете поради недостатъци, съзнателно премълчани от продавача, в отношенията между държавни предприятия. // Правна мисъл, 1959, №2.

Василев, Л. Превръщането на кооперативните предприятия в държавни и тяхното въздействие върху погасителната давност. // Социалистическо право, 1960, № 3.

Велинов, И. Фактическият състав на придобивната давност. // Собственост и право, 2000, 2.

Велинов, Л. Погасителна давност по българското частво право. С., 2007.

Велинов, Л. Преглед на практиката на Върховния съд по придобивната давност. // Държава и право, 1990, 1.

Велинов, Л. Систематичен преглед на практиката на ВС по въпросите на погасителната давност. // Социалистическо право, 1982, 8.

Викторов, Ив. Приложно поле и начален момент на специалната шестмесечна погасителна давност по чл. 49 от ЗДСО. // Правна мисъл, 1966, 1.

Владимирова, К. Допустимо ли е придобиване на акции чрез добросъвестно владение и давност // Търговско и облигационно право, 2013, №2.

Влахов, Кр. Придобивна давност и СИО. // Собственост и право, 2002, №12.

Вълев, Г. По някой въпроси на погасителната давност. // Търговско и облигационно право, 2015, 1.

Вълчев, П. Последици от неспазването на погасителните давностни срокове. // Отчетност и контрол в селското стопанство, 1956, №. 6.

Ганчев, Н. Изключване на придобивната давност // Социалистическо право, 1974, №3.

Генчев, Т., Ив. Василев. От кога започва да тече нова погасителна давност при перемпция на изпълнителното производство. // Норма, 2014, №11.

Георгиев, Ал. Придобиване на движими културни ценности по наследство и въз основа на изтекла придобивна давност. // Собственост и право, 2015, №.2

Георгиев, Ал. Включва ли се придобитият по давност през време на брака недвижим имот в обема на съпружеската имуществена общоност? // Собственост и право, 2007, №12.

Георгиев, Ал. Придобиване на недвижими имоти по наследство и въз основа на на изтекла придобивна давност // Собственост и право, 2008, №8

Георгиев, Ал. Спиране на придобивната давност върху държавни и общински имоти. // Собственост и право, 2006, 7.

Георгиев, Ал. Срок по чл. 80 от Закона за собствеността за придобиване по давност на правото на собственост върху движима вещ // Собственост и право, 2007 №11.

Георгиев, Ал. Срокове по чл. 78 от Закона за собствеността за придобиване на движима вещ чрез добросъвестно владение. // Собственост и право 2007, №. 9.

Георгиев, Ал. Срокове по чл. 79 от Закона за собствеността за придобиване на правото на собственост по давност чрез непрекъснато владение // Собственост и право, 2007 №10.

Гигова, В. Придобивната давност – способ за придобиване право на собственост и ограничени вещни права (нотариалната практика). // Собственост и право, 1996, №. 9.

Голева, П. Въпросът за погасителната давност при договор за застраховка срещу договорна отговорност // Търговско и конкурентно право, 2009, №10.

Голева, П. Значението на практиката на ВДА при решаването на въпроси относно погасителната давност при застрахователните отношения. // В: 35 години държавен арбитраж. С., ВДА и ЕЦНДП при БАН, 1986.

Голева, П. Погасителната давност при застрахователните правоотношения според проекта за Граждански кодекс на НРБ. // Правна мисъл 1981, № 6.

Голева, П. Прекъсва ли подаването на молба за издаване на изпълнителен лист на несъдебно основание погасителната давност. // Норма, 2014, №8.

Голева, П. С. Чернев. За квалификацията на давностните и преклузивните срокове. // Правна мисъл, 1987, № 1.

Голева, П. С. Чернев. За характера на погасителната давност. // Бюлетин. СЮБ, 1989, № 6.

Голева, П. Суброгация, регрес и давност при застрахователните отношения. // Търговско право, 2003, №. 1.

Големинов, Ч. Прилага ли се тригодишната погасителна давност спрямо исковете поради недостатъци, премълчани съзнателно от продавача в отношенията между социалистическите организации. // Правна мисъл, 1959, № 2.

Големинов, Ч. Относно началния момент на давностния срок при установени скрити недостатъци. // Социалистическо право, 1963, № 8,

Горбанов, Л. Придобивна давност върху земеделски земи, включени в ТКЗС, ДЗС и други селскостопански организации, образувани въз основа на тях. // Собственост и право, 1998, №9.

Горбанов, Л. Придобивната давност и възстановяване собствеността върху недвижими имоти. // Собственост и право, 2000, №7.

Гочев, И. Служебно прилагане на давността. // Бюлетин. СЮБ, 1978, № 2.

Дечева, Б. Придобивна давност. // Нотариален бюлетин, 2015, № 2.

Диамандиев, Д. По прекъсването на давността с възражение. // Социалистическо право, 1966, №6.

Димитров, Ив. Погасяват ли се по давност потестативните права? Към въпроса за квалификацията на сроковете. // електронно издание “Предизвикай правото!”, публикувана на 4 ноември 2012 г. и достъпна на следния адрес: https://www.challengingthelaw.com/grajdanski-proces/pogasyavat-li-se-potestativnite-prava/

Димитрова, Св. Установяване на давностнотовладение в нотариално и в съдебнопроизводство. // Собственост и право, 2006, № 8.

Дойков, Кр. Погасителната давност при отчетническата и трудовопроизводствена имуществена отговорност. // Счетоводство и контрол, 1982, №. 10.

Запрянов, А. Придобиване на реални части от имоти и парцели (УПИ). // Адвокатски преглед, 2002, №11-12.

Златев, Ст. Погасителната давност на правото на иск при застраховките гражданска отговорност. // Бюлетин. СЮБ, 1980, 5.

Иванов, Ал. За началото на погасителната давност относно правото на възстановяване на запазена част, накърнена от завещания. // Собственост и право, 2007, № 4.

Илиева, Л. Несъстоятелност: сила на пресъдено нещо и прекъсване на давностния срок. // Пазар и право, 2002, №. 3.

Илиева, Л. Погасителната давност в контекста на възраженията за недължимост на парични суми. // Пазар и право, 2003, 7.

Калайджиев, А. Прекъсва ли давността молбата за образуване на производство по обезсилване на ценна книга // Търговско право, 2001, №3, и Пазар и право, 2001, №9.

Калинов, Г. Приложение на погасителната давност в изпълнителния процес. // Социалистическо. право, 1957, №1.

Ковачев, Я. Погасяване по давност на публичните вземания // Счетоводство, данъци и право, 2012, №.9.

Лялев, Тр. Въпроси на рекламацията и погасителната давност във връзка с отговорността на бюджетните учреждения за непозволено увреждане. // Правна мисъл, 1959, № 3.

Маданска, Н. Отразява ли се подаването на молбата за откриване на производството по несъстоятелност върху погасителната давност. // Пазар и право, 2005, №7.

Малчев, М. Погасителна давност за унищожаване на сделките. // Търговско и облигационно право, 2013, 9.

Марков, М. Погасителната при застраховка на договорна отговорност. // Търговско и облигационно право, 2014,12.

Марков, М. Погасяват ли се по давност вещните права? // Съвременно право 1992, № 2.

Марков, М. Някои въпроси, които предизвика Тълкувателно решение № 1/2012 г. на ОСГК на ВКС. // Собственост и право, 2014, №1.

Матеева, Екатерина. Относно правото на собственост върху частните колекции на археологически паметници на културата // Търговско Право 2008, №3.

Михайлов, Л. За присъединяване на давностно владение // Социалистическо право, 1970, №7.

Михайлов, Л. Упражняване на граждански права и погасителна давност. // Правна мисъл, 1965, № 2.

Младенов, Н. Прекъсване на давността с предявяване на иск (чл. 116, б. б, пр. 1 ЗЗД). // Пазар и право, 2004, 2.

Младенов, Н. Прекъсване на давността с признаване на вземането от длъжника. // Пазар и право, 2002, №1.

Младенов, Н. Признаване на вземането от длъжника – правни последици. // Пазар и право, 2002, №2.

Мондешки, К. За погасителната давност на застрахователните искове според Пленума на Върховния съд и Общото събрание на Върховния държавен арбитраж. // Правна мисъл, 1981, № 1.

Мръчков, В. Още веднъж за отлагането и погасяването на правото на ползване на платения годишен отпуск. // Труд и право, 2013, № 7.

Мутафчиев, Г. Изпълнителна давност. // В: Лекции следдипл. спец. юристи, 19, СУ., Юрид. фак., 1981.

Мутафчиев, Г. Изпълнителна давност. – Социалистическо право, 1978, №12.

Недев, Д. Носи ли строителят гаранционна отговорност спрямо лице, придобило построеното по давност? // Собственост и право, 2013, №8. Електронно издание “Предизвикай правото!”, публикувана на 9 юни 2013 г. и достъпна на следния адрес: https://www.challengingthelaw.com/veshtno-pravo/davnost-garancionna-otgovornos/

Недев, Д. По някои въпроси на вписването, добросъвестното владение и придобивната давност, поставени в съдебната практика. // Собственост и право, 2016, кн. 7

Ненов, Н. Какво знаем за правните срокове. // Общество и право, 1982 №1.

Николов, А. Действие на погасителната давност. // Правна мисъл 1975, №6,

Николов, Ив. Служебно прилагане на давността. // Управление на селското стопанство, 1981, 3.

Орсов, З. За фактическия състав на придобивната давност (по повод ТР № 4/ 2012 г. на ОСГК на ВКС). // Търговско право, 2013, №2.

Орсов, Зл. Погасяването по давност на частни вземания при действието на Конституцията от 1991 г.  // В: Провото – изкуство за доброто и справедливото. Сб. 20 години Юридически факултет на Пловдивския универистет. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски“, 2013.

Орсов, Зл. Придобивната давност при действието на Конституцията от 1991 г. // Съвременно право, 2009, №. 2.

Павлевчев, Н. Приложима ли е абсолютната давност в българското гражданско право? // електронно издание “Предизвикай правото!”, публикувана на 2 март 2014г. и достъпна на следния адрес: https://www.challengingthelaw.com/grajdanski-proces/absoliutna-davnost-v-gp/

Панайотова-Чалъкова, Л. Практически хипотези във връзка с придобивната давност.Анализ на съдебната практика // Собственост и право, 2011 №3.

Парушева, Д. Едно становище относно някои от ефектите на производството по несъстоятелност върху института на погасителната давност. // Пазар и право, 2000, №10.

Паунов, Ст. Може ли да се придобие по давност от държавата или държавно търговско дружество реституиран по ЗВСОНИ имот. // Търговско право, 2004, №. 1.

Пеков, Й. Правото на регрес и погасителната давност. // Социалистическо право, 1968, №1.

Петкова, Цв. Придобиване по давност на земеделски земи. // Собственост и право, 2015, №6.

Петкова, Цв. Придобиване по давност на недвижим имот от съсобственик в светлината на Тълкувателно решение № 1 от 2012г. на ВКС // Собственост и право, 2013, №10.

Петкова, Цв. Придобиване по давност на недвижими имоти от сънаследник. // Собственост и право 2015, №8.

Петкова, Цв. Придобиване по давност на недвижими имоти. С., НБУ, 2016.

Петров, Васил. Някои дискусионни въпроси на прекъсването на погасителната давност. // Съдийски вестник, 2012, 3.

Петров, Васил. Спорни въпроси на прекъсването на погасителната давност. // Норма, 2014, №. 4.

Петров, Васил. Искове за признаване за установено, че длъжникът не дължи поради погасяване по давност на вземането // електронно издание “Предизвикай правото!”, публикувана на 13 септември 2015 г. и достъпна на следния адрес https://www.challengingthelaw.com/grajdanski-proces/pogasiavane-po-davnost/

Петров, Владимир. Към характеристиката на давностните срокове при отговорността за недостатъци по чл. 119 ЗТСУ. // Правна мисъл 1987, №. 1.

Попова, В. Прекъсване и спиране на давността при предявяване на възражение за прихващане // Пазар и право, 2001, 4.

Попратилов, Ст. Прекъсва ли давността просроченото платежно искане. –Социалистическо право, 1954, 4.

Попратилов, Ст. Признаването на дълг от социалистическата организация прекъсва ли течението на погасителната давност. // Социалистическо право, 1954, 5.

Пунев, Бл. Уваженият частичен иск и погасителната давност за непредявената с него част от вземането. // Пазар и право, 2006№11.

Първанова, Пл. Конвенция за погасителната давност при международната продажба на стоки. // Правна мисъл 1982, №6.

Първанова, Пл. Приложим закон към погасителната давност в МЧП. // ГСУЮФ 1983, №.2.

Рачев, Ал. Изменяли се погасителната давност и началният й момент по отношение на вземания между кооперативна организация и държавно предприятие, ако кооперативната организация се превърне по-късно в държавно предприятие. // Правна мисъл, 1960, №. 1.

Рачев, Ал. Погасителна давност при правоотношения, в които участвуват и социалистически организации. С., БАН, 1956, 159 с

Рачев, Ал. Погасителна давност. // В: Лекции следдипл. спец. юристи, 6, СУ. Юрид. фак., 1971.

Русчев, Ив. Допустимо ли е признаване на дълг след изтичане на давностния срок. // Търговско и конкурентно право, 2010, №7.

Русчев, Ив. Естествени и нравствени задължения. // Във: Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ладжев. С., Издателски комплекс – УНСС, 2016.

Славчев, З. Погасителната давност в данъчното право // Търговско право, 2002, №3.

Ставру, Ст. Придобиване по давност на имоти, частна държавна и общинска собственост // електронно издание “Предизвикай правото!”, публикувана на 22 юни 2014 г. и достъпна на следния адрес: https://www.challengingthelaw.com/veshtno-pravo/davnost-chastna-darjavna-obshtinska-sb/

Ставру, Ст. „Полуавтоматично“ давностно владение. – Собственост и право, 2013, №7.

Ставру, Ст. Бракът и придобивната давност. // Общество и право, 2010, 2.

Ставру, Ст. Давностно владение (паралелно) „със самия себе си“ // Собственост и право, 2015, №7.

Ставру, Ст. Давностно владение върху картини // случай от практиката – Собственост и право, 2014, №9.

Ставру, Ст. Давностното съвладение като специфичен юридически факт. // Правна мисъл, 2009, №1.

Ставру, Ст. Ограничаване и моделиране на вещнопридобивното действие на придобивната давност (давностно владение – срещу или в полза). // Търговско право, 2013, 4.

Ставру, Ст. Отказът от погасителна давност – приложно поле и правни последици // Търговско и облигационно право, 2014, 8.

Ставру, Ст. Относно някои особености във фактическия състав на придобивната давност. // Собственост и право, 2007, 8.

Ставру, Ст. Отрицателният установителен иск за защита на правото на собственост. // Съвременно право, 2008, 2.

Ставру, Ст. Прекъсва ли отрицателният установителен иск придобивната давност? // електронно издание “Предизвикай правото!”, публикувана на 5 юни 2011 г. и достъпна на следния адрес: https://www.challengingthelaw.com/veshtno-pravo/otricatelen-ustanovitelen-isk/

Ставру, Ст. Присъединяване и приемство в съвладение. // Правна мисъл, 2009, 2.

Стайков, С. Въпроси на рекламационното производство и давността при превозни правоотношения с автомобилни предприятия. // Социалистическо право, 1970, 10.

Сталев, Ж. Принудителното осъществяване на право, засегнато от давност. // Социалистическо право, 1967, №4.

Стефанов, Ст. Прекъсва ли се погасителната давност с предявяването на молба за откриване на производство по несъстоятелност. // в-к „Дневник“, 20 април 2003.

Стоянов, В. Волеизявлението при придобивната давност // Собственост и право, 2009, №1

Стоянов, В. Давностният срок при придобивната давност. // В: Правни изследвания. С., БАН, 1992.

Стоянов, В. Придобиване по давност на недвижими имоти по ЗТСУ. // Социалистическо право, 1896, №6.

Стоянов, В. Придобиване по давност на недвижими имоти според ЗСГ. // Социалистическо право, 1987, №12.

Стоянов, В. Придобиване по давност. // С., ИДП-БАН, 2014.

Стоянов, В. Спиране на давностния срок по отношение на държавни и общински земи // Собственост и право, 2010, №8.

Таджер, В. Възстановяване на давностния срок в гражданските отношения между социалистическите организации. // Правна мисъл 1977, №4.

Таджер, В. Въпроси на погасителната давност при събиране на неустойки и обезщетения по реда на чл. 22 НДСО. // Бюлетин. СЮБ, 1977, №9-10.

Таджер, В. Давностните срокове в гражданските правоотношения между социалистическите организации. // Социалистическо право, 1977, № 6,

Таджер, В. Още веднъж за последиците на погасените по давност задължения за социалистическите организации. // Социалистическо право, 1981, № 10,

Таджер, В. Погасяване на вземанията срещу приватизирани предприятия въз основа на чл. 6а ЗППДОП. // Съвременно право, 1999, №2.

Таджер, В. Последици на погасени по давност парични задължения на социалистическите организации. // Социалистическо право, 1972, 1.

Таджер, В. Признаването на дълг от социалистическата организация прекъсва ли течението на погасителната давност. // Социалистическо право, 1954, №5.

Таков, К. Към понятието „периодични плащания“. // Търговско право, 2011,№ 4.

Таков, К. Неизяснени или неразглеждани въпроси във връзка с давността. // В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. 5., С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2011.

Тихолов, Ст. Върху основните схващания за същността на погасителната давност по Закона за задълженията и договорите в българската правна теория след 1947 г. // Адвокатски преглед, 2015, №4-5.

Тихолов, Ст. За естествените задължения и признаването на вземане. // Адвокатски преглед, 2015, №10.

Тончев, Ив. Бележки по някои от въпросите, които се поставят при служебно прилагане на давността. // Социалистическо право 1978, №3,

Тончев, Ив. Към въпроса за служебното прилагане на давността. // Социалистическо право, 1979, 7.

Тончев, Ив. Погасителна давност в отношенията между социалистическите организации по проекта за ГК на НРБ. // Социалистическо право, 1979, № 11,

Тончев, Ив. Особености на погасителната давност при задължения между социалистически организации // Правна мисъл, 1975, №5.

Христов, В. Понятие и функции на погасителната давност между социалистическите организации. // ГСУЮФ, 80/81, 1988, кн. 3, 1990.

Христов, В. Правна уредба на давностните срокове по КТ. // Бюлетин. СЮБ, 1988, 3.

Христов, В. Приложно поле и начало на давностния срок по чл. 112, ал. 2 ЗЗД. // Държава и право, 1988, 5.

Христов, В. Срокове за изпълнение по договора за доставка и давностни срокове за вземания на купувача. // Правна мисъл, 1987, 1.

Христов, Н. Давността за установяване на бащинство. // Социалистическо право, 1955, 8.

Христов, Н. Някои въпроси на исковата (погасителната) давност във връзка с уреждането й в новия Граждански кодекс. // Социалистическо право, 1956, 8.

Христов, Н. Същност и действие на давностните и преклузивните срокове. // Правна мисъл 1959, № 2 .

Христова, Р. Давностните срокове. // Отчетност и контрол в селското cтопанство, 1978, 5.

Христофоров, В. Бележки по приложението на разпоредбите на ЗЗД за погасителната давност и спрямо парични вземания срещу бюджетни учреждения. // Социалистическо право, 1959, 6.

Цанкова, Ц. Въпроси на погасителната давност в условията на новия икономически механизъм на управление на народното стопанство. // В: Актуални гражданскоправни проблеми. С., БАН, 1983.

Цанкова, Ц. Погасени по давност вземания между социалистическите организации и Наредба № 16 за неправомерно получените доходи. // Социалистическо право, 1979, 10.

Цачев, Л. Право на собственост на чужденците върху недвижими имоти в НРБ. // Трудове по международно право, Т. 3. С., 1983.

Цачев, Л. Придобиване и използване на недвижими имоти в НРБ от чужди физически и юридически лица. // Правна мисъл, 1979, №1.

Цончев, Кр. Съдържание и упражнение на правото на строеж. Придобивна и погасителна давност. Упражнение на ограничените вещни права.// Социалистическо право, 1974, 11.

Чавдаров, Л. По въпроса за давността за установяване на бащинство. // Социалистическо право, 1956, №2.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.