(актуална към 24.12.2021 г.)*

 

Учебници и помагала, коментари, сборници с казуси, прегледи на съдебната практика, прегледи на законодателството, рецензии, отзиви

Венедиков, Петко. Измененията в Закона за наследството от 1992 г. – Български законник, 1994, № 1.

Малчев, Михаил. Sutor, ne supra crepidam! (Обущарю, не по-високо от обувките). Отговор на публикация от 12.09.2019 г. със заглавие „Разочароващ научен труд по наследствено право (Малчев, М. Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване. С., Сиела, 2019. 266 с.)“. – Електронно издание „Предизвикай правото!“. https://www.challengingthelaw.com/semeino-i-nasledstveno-pravo/otgovor-isk-nasledstvo/, ISSN 1314-7854, 24.10.2019 г.

Марков, Методи. Семейно и наследствено право. Помагало. С., Сиби, 1 изд., 2004, 2 прераб. и доп. изд., 2005, 3 прераб. и доп. изд., 2007, 4 прераб. и доп. изд., 2009, 5 прераб. и доп. изд., 2011, 6 прераб. и доп. изд., 2014.

Ненова, Лиляна. Казуси по семейно и наследствено право (Практическо помагало за студенти от Юридическия факултет). С., СУ, 1965, 17 с. Цикл. изд.

Палазов, Иван. Казуси по семейно и наследствено право (Учебно помагало за студентите от Юридическия факултет на СУ „Кл. Охридски”). С., СУ, 1977. 324 с.

Петров, Васил. Разочароващ научен труд по наследствено право (Малчев, М. Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване. С., Сиела, 2019. 266 с). – Електронно издание „Предизвикай правото!“. https://www.challengingthelaw.com/semeino-i-nasledstveno-pravo/recenzia-isk-nasledstvo/, ISSN 1314-7854, 12.09.2019 г.

Петров, Васил. Проблеми на българското наследствено право. Статии. Библиографии. С., Нова звезда, 2021. 339 с.

Розанис, Соломон. Имуществени отношения: собственост, наследяване, съпружеска общност. (Попул. беседи). С., Фенея, 1994.

Розанис, Соломон, Наследяване, завещание, делба. Бележки върху съдебната практика по Закона за наследството. С., Фенея, 1 изд., 1992, 2 доп. издание, 1993, 2 доп. издание, 1994, 4 доп. изд., 1996.

Ставру, Стоян, Васил Петров. Дискусии в българското наследствено право. Книга първа. С., Фенея, 2013. 421 с.

Тасев, Христо. Българско наследствено право. Нова ред.: Симеон Тасев, 11. изд. С., Нова звезда, 2013. 222с., 12 изд., Нова Звезда, 2016. 2016 с.

Тасев, Христо. Българско наследствено право. Учебник за студ. от СУ Св. Климент Охридски. Нова ред. Георги Петканов, Симеон Тасев. София, Софи-Р, 1993. 256 с.; 6 изд., 2000, 195 с.; седмо изд., 2004, 199 с.; осмо изд., 2006; девето изд., 2009, 199 с., 10 изд., 2013, 224 с.

Тасев, Христо. Българско наследствено право. (Учебник за студентите от СУ Кл. Охридски). 4 осн. прераб. изд. С., Наука и изкуство, 1987. 198 с.

Тасев, Христо. Българско наследствено право. Учебник. С., СУ, 1967, 176 с. Цикл. изд.; 2. прераб. изд. 1976, 190 с.

Тасев, Христо. Наследствено право на НРБ. С., Наука и изкуство, 1953, 167 с.; 2. прераб. изд. със загл. Българско наследствено право. 1956, 276 с.; 3. осн. прераб. изд. 1963, 176 с. Библиогр. 169–170.

Тасев, Христо. По някои въпроси на наследственото право. – Социалистическо право, 1964, № 6, 44–48.

Тодорова, Велина, Димитър Топузов. Казуси по семейно и наследствено право. С., Сиела, 2017, 352 с.

Тодорова, Велина, Димитър Топузов. Семейно и наследствено право. Казуси. Съдебна практика. 2 доп. изд. С., Сиела, 2019. 388 с.

Todorova, Velina, Stoyan Stavru, Dimitar Topuzov. International Encyclopaedia for Family and Succession Law. National Monographs: Republic of Bulgaria. The Netherlands, Kluwer Law International BV, 2019.

Фаденхехт, Йосиф. Новият Закон за наследството. – Юридическа мисъл, 1949. № 2-3, 143–159.

Цанкова, Цанка. Актуални проблеми на наследственото право. – Държава и право, 1989, № 4.

Цанкова, Цанка. Измененията в Закона за наследството. – Съвременно право, 1992, № 5, 20–28, 1993, № 4, 37–47.

Цанкова, Цанка. Ново в наследяването: Коментар. – Общество и право, 1992, № 9, 13–15.

Цанкова, Цанка. Промените в наследственото право. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 1994. 195 с.

Цанкова, Цанка, Екатерина Матеева, Методи Марков, Веселин Петров, Димитър Танев, Иван Георгиев. Закон за наследството. Научноприложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика. Нормативен текст. С., Труд и право, 2016. 767 с.

Цачев, Людмил. Закон за наследството. Съдебна делба – гл. ХХVIII от Гражданско-процесуалния кодекс. Текст. Съдебна практика, литература. (Сборник). С., 1988.

Цонов, Александър. Институтите в новия Закон за наследството. – Юридическа мисъл, 1949, № 7, 430-441.

Цонов, Александър. Коментар по Закона за наследството. Доктрина, съдебна практика, разбор и обобщения. София, Галик, 1993. 167 с.

 

Международночастноправни проблеми на наследственото право, сравнителноправни проблеми и наследственоправни проблеми в други правни отрасли, правна политика

Александров, Васил. Процесуалната правоспособност като процесуална предпоставка в светлината наТълкувателно дело № 1/2017 ОСГТК на ВКС, публикувана на сайта Грамада http://gramada.org/.

Ангелов, Христо. Делбеното производство през призмата на международното частно право на Европейския съюз. – В: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз. Велико Търново, изд. Фабер, 2018, 160-166.

Балабанова, Маргарита. Прекратяване на ЕООД при смърт на едноличния собственик на капитала. – Търговско и облигационно право, 2020, № 6, 17-24.

Боефар, Жан-Ив. Различни форми на завещания във Франция. – Нотариален бюлетин, 2015, № 3, 13-15.

Борисов, Борислав. Допустимост на исковото производство в хипотеза, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяване на иска. – В: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз. Велико Търново, изд. Фабер, 2018, 88-102.

Бушри, Ерих. Основни принципи на френското наследствено право. – Нотариален бюлетин, 2016, № 1, 9-13.

Вартоломеев, Огнян. Някои въпроси на наследяването по американското международно частно право с оглед на българските наследства в САЩ. – Известия на Института за правни науки, Т. XII, № 2. С., изд. БАН, 1962, 197-234.

Вучев, Иван. Някои проблеми на премахването на двойното облагане на наследствата в отношенията между НРБ и несоциалистическите страни. – Финанси и кредит, 1979, № 10, 12-19.

Голева, Поля. Свободата на разпореждане по случай смърт и правото на наследниците на запазена част в светлината на търговското право (нови моменти в чуждестранните законодателства и теория). – Studia Iuris, 2021, № 2. ISSN 2367-5314, електронно издание на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Григоров, Григор. Наследствени последици от смъртта на едноличния собственик на капитала в дружество с ограничена отговорност. – Правна мисъл, 2003, № 2.

Дамянов, Цоню. Новото чехословашко наследствено право. – Социалистическо право, 1964, № 4, 58-62.

Дамянов, Цоню. Системи за наследяване с чуждестранен елемент. – Социалистическо право, 1975, № 9, 74-77.

Дамянов, Цоню. Стълкновителни норми по наследственото право на НР България. – Правна мисъл, 1973, № 4, 47-58.

Дамянов, Цоню. Стълкновителните норми по наследствено право на НР България. С., Наука и изкуство, 1977, 134 с.

Дамянов, Цоню. Наследяване според българското и чехословашкото право. – Социалист. право, 1980. № 3, 27-34.

Дамянов, Цоню. Единен и разделен статут за наследяване при чуждестранен елемент. – Правна мисъл, 1984, № 1, 72-76.

Dodov, Atanas. Jurisdiction and Proper Law in Actions Relating to Property Rights over Immovable Property and Succession to such Rights in the Law of England, Germany and France. –In: Studies on international law. Vol. 7. Sofia, Bulgarian Association of International Law, 2012, 166-183.

Жирар, Филип. Различни форми на завещания в Европейския съюз. – Нотариален бюлетин, 2015, № 3, 6-12.

Запрянов, Асен. Кооперативно жилищно строителство и проблеми при наследяването. – Социалистическо право, 1984, № 2, 22-30.

Иванова, Галина. Основни положения в наследяването по завещание според правото на Англия и Уелс. – Научен алманах на Варненския свободен университет, Серия „Юридически науки и обществена сигурност“, 2014, кн. 27, 361-367.

Йордански, Станислав. Автономия на волата и наследствените правоотношения с международен елемент. Хагска конвенция за приложимоно право към наследяването на имуществото на починали лице. Българският и белгийският Кодекс на международното частно право. – Годишник на Сдружение на стипендиантите на Сасакава в България. С., 2008, 84-106.

Йордански, Станислав. Форма на завещание в международното частно право. – Правна мисъл, 2009, № 3, 80-97.

Йордански, Станислав. Наследяване по завещание в международното частно право. С., Сиела, 2012. 327 с.

Кутиков, Владимир. Наследственоправни проблеми в договорите за съдебна (правна) помощ между НР България и другите социалистически страни. – Правна мисъл, 19621, № 2, 34-50.

Матеева, Екатерина. Германското наследствено право като приложимо право към наследяването на вещни права върху недвижими имоти в Република България. С., 2012.

Мусева, Боряна. Международна компетентност при съдебна делба – колизии между вещно право, имуществен режим между съпрузи и наследяване. – В: Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков.Съст. гл. ас. д-р В. Л. Петров, гл. ас. д-р В. Токушев. Научни ред. проф. д.ю.н. Ек. Матеева, проф. д.ю.н. Ив. Русчев. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2019, 409-426.

Ненова, Лиляна. Наследственото право като средство за утвърждаване на комунистическия морал в семейните отношения. – Правна мисъл, 1968, № 2, 7-21.

Ненова, Лиляна. За някои несъвпадащи разрешения в наследственото и семейното право. – Правна мисъл, 1984, № 3, 72 – 82.

Пандилов, Светослав. Относно някои хипотези на предявяване на иск срещу починал ответник. – В: Правото и бизнесът в съвременното общество. Сборник доклади от 3-а Национална научна конференция 13 ноември 2020 г. Варна, изд. „Наука и икономика“ – Икономически университет-Варна, 2020, 171-178.

Панева, Лиляна. Наследявяне на данъчни права и задължения на физически лица. – Бюлгарски законник, 2018, № 6, 10-15.

Петров, Венцислав. Дискриминацията в българското наследствено право и нейното преодоляване. – Защита от дискриминация в България и Европа. Сборник доклади от Научна конференция АМВР, 10 декември 2015 г. С., изд. Академия на МВР, 2016, 175-182.

Петров, Венцислав. Правото на наследяване – римскоправни основи. – Ius Romanum, 2019, извънреден брой Theo noster, Studia in memoriam Theodori Piperkovi, ISSN 2367-7007, с. 81-89, достъпна на https://iusromanum.eu/documents/985691/6198273/%D0%A2heo-10.05.2019.pdf/b528b7f0-288c-4eba-bbc2-c19056e31e9e –

Петров, Венцислав. Съпоставка между наследяването и другите способи за смяна на длъжника. – В: Сборник доклади от 57-а научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2018, том 57, книга 7, 116-120.

Петров, Венцислав. Защита на правото на наследяване в чл. 17 от Конституцията, в българското наследствено право и във Всеобщата декларация за правата на човека. – Сб. Научна конференция „Правата на човека – 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека“. Съст. проф. д.ю.н. М. Новкиришка-Стоянова, доц. д-р М. Белов, гл. ас. д-р Д. Начев. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2019, 352-358.

Радев, Христо. За правото на наследяване при действието на Семейния кодекс. –  Социалистическо право, 1969, № 5, 20-29.

Стайков, Ивайло. За противоконституционността на правната уредба на наследяването в допълнителното задължително пенсионно осигуряване. – В: Актуални въпроси на семейното и наследственото право. Сборник в памет на проф. Лиляна Ненова. С., Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2017, 243-266.

Станчева-Минчева, Весела. Приложимо право към наследяването според Кодекса на международното частно право. – Съвременно право, 2008, № 2, 57-74.

Стоянова, Екатерина. Кратък анализ на българското законодателство в областта на наследяването с международен елемент – настояще и бъдеще. – Европейска интеграция и право, 2009, № 4, 52-67.

Тасев, Симеон. Някои въпроси, свързани с легитимацията на страните в гражданския процес. – Адвокатски преглед, 2018, № 4, 35-40.

Тасев, Симеон. Особености при наследяването според Устава на Българската православна църква. – Норма, 2014, № 6, 5-10.

Тасев, Христо. Наследственото правоприемство според договорите за правна помощ между НРБ и другите социалистически страни. – Социалистическо право, 1967, № 2, 15-22.

Тодоров, Тодор. Международни семейни и наследствени правоотношения. С., Софи-Р, 1994.

Торманова, Ася. Приемство в процеса на основание чл. 227 ГПК при смърт на страна. Особености според вида на иска. Проблеми в теорията и в съдебната практика. – Юридически сборник на Бургаския свободен университет. Т. XXV (2018). Бургас, БСУ, ЦЮН, 2018, 173-184.

Торманова, Ася. Процесуално правоприемство на страната на юридически лица, основано на чл. 227 от ГПК. Проблеми, разгледани в теорията и в съдебната практика. – В: Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков.Съст. гл. ас. д-р В. Л. Петров, гл. ас. д-р В. Токушев. Научни ред. проф. д.ю.н. Ек. Матеева, проф. д.ю.н. Ив. Русчев. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2019, 562-584.

Цанкова, Цанка. Законът за собствеността на гражданите и някои въпроси на наследственото право. – Социалист. право, 1975, № 7, 24–32.

Цанкова, Цанка. Закони и наследяване. – Общество и право, 1992, № 8, 31–32.

Цанкова, Цанка. Законът за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и наследяването – Собств. и право, 1999, № 12.

Цанкова, Цанка. Кодексът на международното частно право и наследяването по закон – Собствeност и право, 2005, № 10.

Цанкова, Цанка. Кодексът на международното частно право и наследяването по завещание. – Собственост и право, 2005, № 11.

Цанкова, Цанка. Основни положения на наследственото право и нотариалната дейност. – В: Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика (2008-2015). Т. 1. Съст. Весела Ивчева. С., Сиела, 2016, 841-862.

Цачев, Людмил. Някои особености в наследствените производства с международен елемент в СССР. – Социалистическо право, 1977, № 9, 84-86.

Яновски, Борис. За производството „по открито наследство“. – Социалистическо право, 1968, № 9.

 

Регламент № 650/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство.

Ангелов, Христо. Европейско удостоверение за наследство. – Сб. от студентска научна сесия на Юридическия факултет [на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“] „Право и етика“. Съст. Б. Борисов. Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, 20-27.

Ангелова, Илияна, Иван Алексиев. Принципи за определяне на приложимото право към наследствените отношения според Регламент № 650/2012 г. на ЕС. – Бургарски свободен университет. XVI годишна конференция за студентско научно творчество. Бургас, Годишник, т. XXXI, 2015, 326-331.

Бекер, Микаел. Регламент относно наследственото право. – Нотариален бюлетин, 2014, № 4, 22-26.

Бекер, Микаел. Трансграничните наследявания. – Общество и право, 2014, № 8, 66-76.

Борисов, Наско. Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на европейско удостоверение за наследство. – Норма, 2012, № 8.

Европейска комисия. Наръчник за обяснение на Регламент 650/2012 относно транграничните наследявания. – Нотариален бюлетин, 2014, № 4, 3-20.

Гарсия Койантес, Хосе-Мануел. Ролята на нотариуса при наследяването. – Нотариален бюлетин, 2015, № 3, 23-26.

Желязкова, Венцислава. Тълкувателната дейност на Съда на Европейския съюз по Регламент (ЕС) 650/2012. – Годишник на Департамент „Право“ на НБУ (2017). С., НБУ, 2018, 170-191.

Йосифова, Татяна. Пъзелът на наследяването с международен елемент в ЕС. Регламент „Брюксел IV“ за приложимото право към наследяването. – Defactolegal, г. II (2016), бр. 4, 26-31.

Костова, Дарина. Кратък обзор на правната уредба на наследяването съобразно Регламент № 658/2012 г. на ЕС. – Нотариален бюлетин, 2013, № 1, 8-15.

Йордански, Станислав. Нов регламент на ЕС в областта на наследяването с международен елемент. – Собственост и право, 2015, № 7, 34-47.

Матеева, Екатерина. Европейско удостоверение за наследници. – В: Юбилеен сборник. 20 години Нов Български университет, департамент „Право”. 2011, 57-77, също и в Съвременно право, 2011, № 5, 42-57.

Матеева, Екатерина. Национални регистри на завещанията в държавите-членки на Европейския съюз и създаване на Европейската система за регистрация на завещанията. – Съвременно право, 2011, № 6, 52-71.

Матеева, Екатерина. Приспособяване на българското законодателство за целите на Глава VI от Регламент (ЕС) № 650/2012 г. относно създаването на европейското удостоверение за наследство. – Научен алманах на ВСУ, Кн. 28. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, 2015, 9-39.

Матеева, Екатерина. Европейско удостоверение за наследници. – Собственост и право, 2016, № 3, 45-55.

Матеева, Екатерина. Функции на европейското удостоверение за наследници. – Собственост и право, 2016, № 4, 34-41.

Матеева, Екатерина. Правно действие на европейското удостоверение за наследство. – В: Актуални въпроси на семейното и наследственото право. Сборник в памет на проф. Лиляна Ненова. С., Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2017, 50-106.

Микушински, Светлин. Европейската мрежа на регистрите на завещания и насотящият й проект „трансгранични завещания“. Нотариален бюлетин, 2014, 10-15.

Натов, Николай. Някои въпроси по повод трансграничните наследявания. – Нотариален бюлетин, 2014, № 4, 46-61; 2015, № 1, 46-55, 2015, № 3, 39-53.

Пандов, Васил. Международната компетентност, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването, както и създаването на Европейско удостоверение за наследство. – В: Регламентите по международно частно право на Европейския съюз (2009-2016 г.). Тенденции и новости в правната уредба. Под общата ред. на проф. д-р Николай Натов. С., Сиела, 2017, 79-102.

 

Общи правила на закона

Борисов, Йордан. За наследяването при едновременна смърт, предвидено в проекта за ГК на НРБ. – Социалист. право, 1983, № 4, 50 – 58.

Георгиев, Александър. Придобиване на движими културни ценности по наследство и въз основа на изтекла придобивна давност. – Собственост и право, 2015, № 2, 5-15.

Герджиков, Огнян. Приложното поле на фикцията „заченатият се смята за роден“. – Държава и право, 1989, № 4.

Дамянов, Цоню. Наследяване при едновременна и неедновременна смърт на повече лица. – Правна мисъл, 1975, № 4, 89-92.

Дацов, Владислав. По някои въпроси на недостойнството за наследяване. – Електронен сайт Грамада. Портал на българския юрист (ISSN 2682-9703). Публикация от 06.08.2017 г.

Динекова, Емилия. Придобиване на земеделски земи от чужденци по наследство. – Собственост и право, 2010, № 8.

Матеева, Екатерина. Наследяване в хипотезата на commorientes: римскоправната традиция и българското право (Част I). – Търговско право, 2016, № 2, 5-18.

Матеева, Екатерина. Наследяване в хипотезата на commorientes: римскоправната традиция и българското право (Част II). – Търговско право, 2016, № 3, 5-32.

Матеева, Екатерина. Моментът на откриване на наследството: правно значение, установяване и удостоверяване. – В: Годишник на Нов български университет, Департамент Право. Г. IV (2015). С., изд. НБУ, 2016, 59-80.

Меворах, Нисим. Върху правното положение на заченатия. – Правна мисъл, 1958, № 6, 12-23.

Новкиришка-Стоянова, Малина. “Nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur”. Римскоправното правило и съвременното му приложение. – Iusromanum, 2017, № 2, ISSN 2367-7007, достъпно на https://iusromanum.eu.

Петров, Васил. Иск за признаване на недостойство на наследяване и иск за установяване на престъпно обстоятелство. Разграничения и допустимост. – Собственост и право, 2020, № 4-5, 50-65.

Петров, Венцислав. Местооткриване на наследството според българското право в контекста на правото на ЕС. – В: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз. Велико Търново, изд. Фабер, 2018, 119-124.

Петров, Веселин. За наследствените права на заченатия. – Собственост и право, 2013, № 7, 27-34.

Петров, Веселин. Недостойнство за наследяване – основания. – Собственост и право, 2016, № 12, 28-41.

Петров, Веселин. Мъртвороденото дете и наследяването. – Собственост и право, 2018, № 2, 52-57.

Ставру, Стоян. Недостойнство за наследяване. – Съвременно право, 2010, № 2, 22-39.

Цонева, М. Недостойнство за наследяване. – Собственост и право, 2001, № 7.

Чолакова, Анна. За правото на наследяване при заместване поради недостойнство. – В: Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков.Съст. гл. ас. д-р В. Л. Петров, гл. ас. д-р В. Токушев. Научни ред. проф. д.ю.н. Ек. Матеева, проф. д.ю.н. Ив. Русчев. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2019, 258-262.

 

Обекти на наследяване

Аврамов, Люсиен. Наследяване на авторско право. – Социалистическо право, 1956, № 10, 46-55.

Балтов, Росен. Наследяване и завет на безналични акции. – Търговско и облигационно право, 2015, № 1, 15-24.

Богданова, Ирина. Наследимо ли е владението ( или още веднъж по въпроса за възможността наследниците да придобият по давност вещи, владяни от техния общ наследодател). – Електронен сайт Грамада. Портал на българския юрист“ (ISBN 2682-9703). Публикация от 17.11.2015 г.

Велинов, Любен. Наследяване на авторското право. – Правна мисъл, 1973, № 6, 88-94.

Велинов, Любен. Встъпване на наследниците на съдружник в СД. – Пазар и право, 1999, № 1.

Велкова, Людмила. Някои особености при наследяването на земеделски земи. – Адвокатски преглед, 2006, № 12.

Влахов, Красимир. Накратко за новооткритото наследство. – Собственост и право, 2001, № 12.

Върбанова, Гергана. Може ли да бъде наследен профил във Фейсбук. – В: Правото и бизнесът в съвременното общество. Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г. Варна, Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет – Варна, 194-201.

Голева, Поля. Еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено от физическо лице и наследяването. – Норма, 2017, № 9.

Голева, Поля. Наследяване и делба на налични поименни акции.– Електронен сайт Грамада. Портал на българския юрист“ (ISBN 2682-9703). Публикация от 19.11.2020 г.

Григоров, Григор. Наследствени последици от смъртта на едноличния собственик на капитала в дружество с ограничена отговорност. – Правна мисъл, 2003, № 2.

Димитров, Мирослав. За наследяването на акции и тяхната делба. – В: Сборник с доклади от научна конференция „100 години УНСС – 100 години право в УНСС“, проведена на 12 ноември 2020 г. Т. I. История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право. С., Издателски комплекс на УНСС, 2021, 109-116.

Коджабашев, Михаил.Наследяване на авторското право по Закона за авторското право и сродните му права. – Собственост и право, 2002, № 5.

Койчева, Албена. Наследяване на предприятието на ЕТ. – Собственост и право, 2001, № 9.

Малчев, А. Наследява ли се фирмата на ЕТ. – Собственост и право, 2001, № 1.

Марков, Методи.За наследяването на налични ценни книги. – В: Годишник на НБУ, Департамент „Право“ (2016). С., НБУ, 2017, № 1, 104-111.

Михайлов, Любомир. За наследимостта на вземането за неимуществени вреди. – Социалистическо право, 1977, № 10.

Младенов, Николай. Наследяване на вземания за вреди от непозволено увреждане. – Собственост и право, 2000, № 7.

Николова, Цветелина. Поемане на търговско предприятие при смърт на едноличния търговец. ? Бургарски свободен университет. XVI годишна конференция за студентско научно творчество. Бургас, Годишник, т. XXXI, 2015, 274-277.

Пенков, Владимир. Нарушено право на наследяване на дяловете в ООД. – LegaInterConsultNews, 2013, 35-36.

Петкова, Цветалина. Наследимо ли е правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос. – Собственост и право, 2012, № 6, 37-44.

Прокопиева, Вася. Спорни въпроси при наследяване на дружествен дял в ООД. – Пазар и право, 2001, № 10.

Розанис, Соломон. Новооткрито наследство. – Собственост и право, 1999, № 3.

Русчев, Иван. Върху наследяването на налични акции и на членствено правоотношение. – Норма, 2017, № 3.

Русчев, Иван. Върху наследяването на налични акции и на членствено правоотношение. – Електронен сайт Грамада. Портал на българския юрист“ (ISBN 2682-9703). Публикация от 03.07.2019 г.

Сарафов, Павел. Особености при наследяването на вещни права. – ГСУЮФ, Т. 86. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2019, 184-194.

Ставру, Стоян. Наследяване на дружествен дял в ООД. – Правна мисъл, 2009, № 4, 6782.

Стамболиев, Огнян. По въпроса за процесуалната легитимация при наследени акции. – Норма, 2017, № 9.

Станева, Анна. Наследяване на едноличен търговец. – Съвременно право, 1993, № 2.

Станева, Анна. Наследяване на неимуществени права. – Съвременно право, 1995, № 2.

Станева, Анна. Наследяване на членствени права в кооперации, АД и ООД. – Пазар и право, 1997, № 4.

Станева, Анна. Наследяване на едноличен търговец. – Норма, 2011, № 1.

Стефанов, Георги. Наследимо ли е членството на съдружник в ООД? – Търговско право, 2017, № 1.71-83.

Таджер, Витали. Наследяване на авторско право от нетрудоспособни лица. – Правна мисъл, 1958, № 4, 75-79.

Таков, Кристиан.Наследяване на дялове в ООД. – Пазар и право, 1999, № 2.

Цакова, В. Наследяване на авторско право. – Собственост и право, 2008, № 9.

Цакова, В. Специфични въпроси на наследяването на авторското право. – Собственост и право, 2008, № 10.

Цанкова, Цанка. Бариери при наследяване на земята. – Общество и право, 1992, № 5, 24 – 26.

Цанкова, Цанка. Наследяване на авторските права. – Български законник, 1994, № 12, 18 – 21.

Наследяване по закон. Получаване на наследството и обекти от него от държавата и общините

Ангелова, Н. Наследствените права на преживелия съпруг. – Собственост и право, 2003, № 6.

Аспарухова, Катя. Наследяването по закон. С., Сиела, 2012.

Балабанов, Борис. Някои въпроси във връзка с чл. 9 от Закона за наследството. – Социалистическо право, 1967, № 5, 52-54.

Билялова, И., Въпроси, свързани с наследяването на реституирани имоти от наследниците по чл. 8, ал. 4 от Закона за наследството. – Съвременно право, 1999, № 3.

Богданова, Ирина. По някои въпроси на общото завещателно разпореждане като основание за наследственото правоприемство. – В: Актуални въпроси на семейното и наследственото право. Сборник памет на проф. Лиляна Ненова. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, 389-408.

Борисов, Атанас. Наследяване между осиновителя, осиновения и техните роднини. – Социалист. право, 1979, № 7, 13 – 21.

Борисов, Атанас. Наследяване между съпрузи. – Социалист. право, 1978, № 3, 31 – 38.

Бъзински, Милен. Наследяване в четвърти ред наследници по закон. – Собственост и право, 2001, № 2.

Венедиков, Петко. Чл. 14, ал. 7 СК и правото на запазена част. – Правна трибуна, бр. 9-10 (25 май 1969 г.), с. 3.

Венедиков, Петко. Запазената част в наследството. С., 1 изд., 1972, 2 изд., 1994, 3 изд., 2000.

Георгиев, Александър. Упражняване на правата по чл. 12 от Закона за наследството. – Собственост и право, 2008, № 12.

Георгиев, Александър. Приложението на чл. 10 от Закона за наследството при наследяване на земеделски земи. – Собственост и право, 2009, № 8.

Георгиев, Иван. Процесуални особености в производството по възстановяване на накърнена запазена част от наследството. – Собственост и право, 2016, № 11.

Димитрова, Светла. Актуални въпроси по възстановяването на запазената част от наследството. – Собственост и право, 2006, № 6.

Добрев, Красимир. Допълнителни права на наследниците по закон. – Собственост и право, 2011, № 6, 48-51.

Желев, Николай. За приложението на чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството. – Собственост и право, 2003, № 9.

Запрянов, Асен. Наследствени права на преживелия съпруг. – Социалистическо право, 1987, № 2, 44 – 50.

Иванов, Александър. За началото на погасителната давност относно правото на възстановяване на запазената част, накърнена от завещания. – Собственост и право, 2007, № 4.

Иванова, Галина. Право на запазената част от наследството. – Собственост и право, 2003, № 4.

Иванова, Галина. Възстановяване на запазената част от наследството. – Собственост и право, 2003, № 5.

Илиев, Р. За понятието „последващ съпруг” по смисъла на чл. 9а ЗН. – Съвременно право, 1995, № 5.

Йовчев, Никола.Защита на кредиторите при особеното правоприемство по чл. 11 от Закона за наследството. – Правна мисъл, 2020, № 4, 23-40.

Йорданов, Светослав. Член 30, ал. 2 от Закона за наследството през призмата на Тълкувателно решение № 3 от 2013 г. на ОСГК на ВКС. – Собственост и право, 2016, № 4, 42-47.

Кацарски, Александър. Наследяване по закон от роднини по съребрена линия. – Практическо право, 1993, № 2.

Калайджиева, М. За термина „последващ съпруг“ в чл. 9а ЗН. – Съвременно право, 1995, № 1.

Койчева, Албена. Приносът за увеличаване на наследството и неговото възнаграждаване. – Собственост и право, 2005, № 1.

Константинов, Димитър. Въпроси на наследяването. Коментар. С., 1985.

Маринова, Бисерка. Някои практически въпроси на наследяването. – Собственост и право, 2013, № 1, 35-43.

Марков, Методи. Прилага ли се чл. 9а от Закона за наследството и за държавата. – Собственост и право, 1999, № 10.

Марков, Методи. Придобиване на имущества от общините по чл. 11 от Закона за наследството. – Собственост и право, 2000, № 4.

Марков, Методи. Относно реда за упражняване на особените права на наследниците по чл. 12 ЗН. – Собственост и право, 2009, № 6.

Матеева, Екатерина. Утвърждаване на принципа за равенство на наследниците по закон от двата пола в съвременното ни наследствено право. – Актуални въпроси на частното право. Сборник с доклади в чест на 95-годишнината на проф. д-р Емил Георгиев. Съст. проф. д.ю.н. Е. Матеева, проф.д.ю.н. И. Русчев, гл. ас. д-р В. Л. Петров. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2018, 27-39.

Недков, Стоян. За отговорността на държавата при получаване на наследство. (Чл. 11 във връзка с чл. 60, ал. 2 и чл. 61, ал. 2 от ЗН). – Социалистическо право, 1957, № 7, 38 – 43.

Ненова, Лиляна. Наследственоправни въпроси, свързани с осиновяването. – Социалист. право, 1966, № 5, 20 – 33.

Ненова, Лиляна. Съпругът като наследник. – Год. СУ. Юрид. фак., 59. 1968, № 2, 153 – 206. Рез. рус., фр.

Ненова, Лиляна. Преживелият съпруг като наследник при действието на чл. 14, ал. 7 от Семейния кодекс. – Правна мисъл, 1976, № 4.

Орсов, Златимир. За придобиването на вещни права по аналогия [критика на т. 10 от Тълкувателно решение № 1 от 03.12.2018 г., ОСТК, за съдбата на недвижимите имоти, останали непродадени в производство по несъстоятелност]. – Търговско право, 2019, № 3, 21-27.

Павлов, Б. Осиновените имат право на запазена част от наследството. – Собственост и право, 2001, № 11.

Павлов, Б. Изричен отказ от запазена част от наследство е невъзможен. – Собственост и право, 2005, № 8.

Павлов, Б. Лишеният от родителски права не загубва правото да наследи починалото дете. – Собственост и право, 2002, № 7.

Павлов, Б. За наследствените права на преживелия съпруг, когато от брака няма деца. – Собственост и право, 2004, № 4.

Петков, Симеон. Искът за възстановяване на нарушеното право на запазена част от наследството. – Социалистическо право, 1967, № 9; 9 – 18; № 10, 28 – 37.

Петкова, Цветелина. За прилагането на чл. 8, ал. 3 от ЗН. – Собственост и право, 2005, № 3, също в Правен преглед, 2005, № 1, 76-81.

Петкова, Цветалина. Наследяване на низходящи на еднокръвни и едноутобни братя и сестри. – Собственост и право, 2021, № 9, 53-57.

Петров, Васил. За образуването на маса по чл. 31 ЗН. – Съдийски вестник, 2012, № 4, 157-167.

Петров, Васил, Стоян Ставру, Наследственоправното положение на държавата по чл. 11 ЗН при наследствена трансмисия. – Норма, 2013, № 3, 68-83.

Петров, Венцислав. Наследствена трансмисия при непълно осиновяване. – Норма, 2012, № 6.

Петров, Венцислав. Необходимостта от формиране на маса, от която се възстановява запазена част от наследството. – Собственост и право, 2018, № 12, 46-51.

Петров, Веселин. Наследяване и държавата. – Норма, 2013, № 6.

Радев, Христо. Върху правото на обикновената покъщнина – чл. 12, ал. 1 от Закона за наследството. – Социалистическо право, 1959, № 3, 13 – 20.

Розанис, Соломон. Увеличение на стойността. – Собственост и право, 2000, № 6.

Розанис, Соломон. Искът по чл. 12, ал. 2 ЗН. – Собственост и право, 2001, № 2.

Розанис, Соломон. Приемане на наследство по опис и възстановяване на запазена част. – Собственост и право, 2003, № 9, 44-49.

Радоилски, Васил, Симеон Тасев. За наследяването по право на заместване. – Собственост и право, 1995, № 1.

Ставру, Стоян. Предпоставки и правно действие на отменителния иск по чл. 37 от Закона за наследството. – Правна мисъл, 2011, № 1, 15-31.

Ставру, Стоян. Оставане в наследството на целия завещан или дарен недвижим имот при упражняване на правото на запазена част (чл. 36, ал. 1, изр. 1 ЗН).В: Европейско бъдеще в България. Правни аспекти. Сб. Годишна научна конференция. 2012, С., Изд. комплекс УНСС, 2013, 123-130.

Ставру, Стоян. Оставяне в наследството на целия завещан или дарен недвижим имот при упражняване на правото на запазена част.Правна мисъл, 2013, № 3, 45-72.

Станева, Анна. Неуместна законодателна намеса в материята на наследяването. – Съвременно право, 2001, № 3, 81-87.

Тасев, Симеон, Васил Радоилски. За някои проблеми на реституцията и наследяването. – Практическо право, 1993, № 3.

Терзиева, Мариана. Исковете по чл. 30, ал. 1, чл. 37 от Закона за наследството и чл. 108 от Закона за собствеността – правни взаимодействия. – Собственост и право, 2016, № 7.

Христов, Наум. Един въпрос относно отговорността на държавата в случаите по чл. 11 от ЗН. – Социалистическо право, 1959, № 1, 42 – 46.

Хаджиев, Димо. Придобивният способ по чл. 30, ал. 1 от Законаза наследството. – В: Имуществените отношения в правото. Развитие и перспективи. Съст. проф. д-р Л. Панайотова-Чалъкова, гл. ас. д-р Ал. Александров. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски“, 2021, 196-213.

Цанкова, Цанка. Проблемът за наследствените правоотношения между осиновения и съпруга на осиновителя. – Социалистическо право, 1974, № 6, 67 – 69.

Цанкова, Цанка. Изключения от принципа за ненаследимост между осиновения и съпруга на осиновителя. – Социалистическо право, 1974, № 8, 26 – 33.

Цанкова, Цанка. Положението на съпруга при наследяването по закон в проекта за Граждански кодекс на НР България. – Социалистическо право, 1980, № 10, 62 – 76.

Цанкова, Цанка. Прихващането и привнасянето между низходящи наследници според проекта за Граждански кодекс на НРБ. – Правна мисъл, 1981, № 1, 50 – 58.

Цанкова, Цанка. Наследяване при осиновяване в проекта за Граждански кодекс на НРБ. – Социалистическо право, 1981, № 3, 50 – 57.

Цанкова, Цанка. Наследяване по закон. С., Наука и изкуство. 1989. 119 с.

Цанкова, Цанка. Братя и сестри – съребрени роднини, привилегировани в наследяването по закон. – Собственост и право, 1995, № 1, 19-22.

Цанкова, Цанка. Наследяването при фактическото съпружеско съжителство. – Собственост и право, 2002, № 10.

Цанкова, Цанка. Прихващането и привнасянето на даренията при наследяване. – В: Юбилеен сборник в памет на проф. Петко Венедиков. УИ „Св. Климент Охридски”, 2008.

Цонева, Й. Проблеми във връзка с наличието на акции, дялове от ООД и компенсаторни записи в съдържанието на масата по чл. 31 ЗН. – Собственост и право, 2000, № 8.

Цончев, Кръстю. Бележки по чл. 12, ал. 1 от Закона за наследството. – Социалист. право, 1963, № 8, 41 – 49.

Цончев, Кръстю. Връзката между чл. 30, ал. II и чл. 55 от Закона за наследството. – Социалист. право, 1964, № 3, 28 – 32.

Цончев, Кръстю. Може ли дарител да иска намаляване на извършеното от него дарение, за да бъде възстановена запазената част? – Държава и право, 1988, № 6, 24 – 28.

Цончев, Кръстю. Прихващане на дарения при наследяване от низходящи, приживна делба и договор за наследство. – Държава и право, 1989, № 4.

Цончев, Крюстю, Приносът по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството. С., 1971, 84 с.; Второ преработено и допълнено издание, 2001, 122 с.

Черкезова, Патриция. Специфични хипотези при обявяването на отсъствие и смърт и установяване на действителния кръг от наследници. – Собственост и право. 2017, № 7.

Чолакова, Анна. За наследяването при двубрачие. – Юридически сборник. Бургаски свободен университет. Т. XVIII (2011), 162-165.

Чолакова, Анна. Придобиване на вакантно наследство от държавата и общините по чл. 11 от ЗН. – Юридически сборник. Бургаски свободен университет. Т. XXVI (2019), 433438.

 

Наследяване по завещание

Александров, Васил. Доказателствена тежест и доказване при оспорване на саморъчно завещание. – Търговско право, 2018, № 1, 47-60.

Богданова, Ирина. По някои въпроси на общото завещателно разпореждану като основание за наследствено правоприемство. – Електронен сайт Грамада. Портал на българския юрист“ (ISBN 2682-9703). Публикация от 03.02.2016 г.

Венедиков, Петко. Оспорване на завещателни разпореждания. Лекция. С., 1973.

Венедиков, Петко. Завещателни разпореждания под срок. – Наука, 1991, № 2, 4-6.

Григоров, С., Отчуждаване на завещана вещ. Задължения на продавача на наследство. – Собственост и право, 2002, № 4.

Димитров, Красимир. Отмяна на завещание с нотариален акт. – Собственост и право, 2007, № 7.

Еленкова, Е. Необходимост от създаване на регистър на завещанията. – Собственост и право, 2007, № 9.

Желев, Николай. Предмет на частно завещателно разпореждане може да бъде и покъщнината, Собственост и право, 2003, № 9, 51-56.

Иванов, Димитър. Сключеният предварителен договор не е основание за отмяна на завет по реда на чл. 41 ЗН. – Търговско право, 2015, № 3, 77-82.

Каменов, Камен. Ролята на нотариуса при съставянето и обявяването на завещанието. – Собственост и право, 2015, № 5, 56-63.

Каменов, Камен. Ролята на нотариуса при съставянето и обявяването на завещанието. – Нотариален бюлетин, 2016, № 2.

Койчева, Албена. Представителство, приемане на наследство, изпълнител на завещание. – Собственост и право, 2004, № 11.

Койчева, Албена. Действия по обявяване и вписване на обявеното завещание. – Собственост и право, 2007, № 5.

Кръшкова, Елена. Вписване на завещания, изготвени и обявени в чужбина. – Собственост и право, 2016, № 4, 56-67.

Малчев, Михаил. Може ли ограничено запретен да завещава валидно. – Търговско и конкурентно право, 2008, № 5.

Матеева, Екатерина. Централен регистър на завещанията в Република България. – В: Развитие на правото в глобализиращия се свят. Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. д.ю.н. Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. д.ю.н. Витали Таджер. С., 2013, 46-68; също в Научен алманах на Варненския свободен университет, Серия „Юридически науки и обществена сигурност“, 2013, кн. 23, 17-33.

Матеева, Екатерина. Въпроси на завещателната дееспособност от сравнителноправен аспект. – Сб. Научна конференция „Правата на човека – 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека“. Съст. проф. д.ю.н. М. Новкиришка-Стоянова, доц. д-р М. Белов, гл. ас. д-р Д. Начев. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2019, 325-351.

Недев, Делян. Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е заветът? – Собственост и право, 2015, № 3, 88-96.

Ненова, Лиляна. Лишаване от наследство. – Социалистическо право, 1984, № 12, 14-21, също в Общество и право, 2010, № 10.

Павлова, Мариела. Саморъчното завещание и процедурата по обявяването му. – Собственост и право, 2016, № 1, 59-73.

Павлова, Мариела. Саморъчното завещание и процедурата по обявяването му. – Нотариален бюлетин, 2016, № 2.

Пенева, Лидия. Съхранение и обявяване на саморъчното завещание. – Норма, 2016, № 9.

Пенчев, Мартин. Необходимостта от законодателни изменения по отношение формата на завещанието. – Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емил Константинов. С., ИДП БАН, 2019, 563-580.

Петкова, Цветалина. Бъдещи грижи за завещателя – мотив на завещанието или основание за нищожност? – Собственост и право, 2020, № 8, 50-57.

Петров, Васил. За датата на саморъчното завещание. – Съдийскивестник, 2012, № 1, 37-42.

Петров, Васил. Съвместни завещателни разпореждания на съпрузи. – В: Семейните отношения в променящия се свят. Правни, социологически и икономически измерения. Съст. А. Шопов. С., Сиби, 2014, 261-269.

Петров, Васил. Убийство на наследник по завещание или заветник от завещателя. –  Професионален правен сайт на Стоян Ставру. http://challengingthelaw.com/semeino-i-nasledstveno-pravo/ubiistvo-na-naslednik/, /, ISSN 1314-7854, 01.03.2015 г.

Петров, Венцислав. Активната завещателна дееспособност според проекта за Закона за физическите лица и мерките за подкрепа. – Съвременно право, 2017, № 1, 25-33.

Петров, Венцислав. Завещателна дееспособност според проекта за Закона за физическите лица и мерките за подкрепа. – В: Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 125-годишнина от рождението на проф. Любомир Владикин. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“ [Медиатех], 2017, 62-71.

Петров, Владимир. Възможен и допустим ли е от Закона за наследството заветът на владение. – Съвременно право, 2011, № 1.

Розанис, Соломон. Фидуциарни завещателни разпореждания. – Собственост и право, 1999, № 2.

Розанис, Соломон. Завет за ползване и завет за остатъка. – Собственост и право, 1999, № 6.

Розанис, Соломон. Недействителност на саморъчно завещание. – Собственост и право, 2000, № 4.

Розанис, Соломон. Грешката при завещанието. – Собственост и право, 2000, № 9.

Розанис, Соломон. Потвърждение на завещание. – Собственост и право, 2002, № 3.

Розанис, Соломон. Завет на чужда вещ. – Собственост и право, 2003, № 2, 45-47.

Розанис, Соломон. Завещателна дееспособност. – Собственост и право, 2003, № 3, 44-49.

Русчев, Иван. Завет на чужда вещ. – Съвременно право, 1994, № 1.

Русчев, Иван. Завет и тежест, пряк и косвен завет. – Практическо право, 1994, № 2.

Ставру, Стоян. Правен статус на заветника като особен кредитор на наследството. Приложение към сп. „Собственост и право”, 2004, № 11, І-ХVІІІ.

Ставру, Стоян. Завет на поземлен сервитут. – Правна мисъл, 2007, № 3, 2007, 33-48.

Ставру, Стоян. Завет на наследство. – Собственост и право, 2009, № 4, 34-42.

Ставру, Стоян. Завет на търговското предприятие. – Търговско и конкурентно право, 2009, № 9, 11-18.

Ставру, Стоян. Завет на владение. – Собственост и право, 2010, № 6, 37-46.

Ставру, Стоян. Още веднъж за завета на владение (в отговор на проф. д.ю.н. Владимир Петров). – Съвременно право, 2011, № 3, 45-53.

Ставру, Стоян. Отпадане и запазване на завещателните разпореждания между съпрузите след развода (чл. 54 от Семейния кодекс)Собственост и право, 2014, № 6, 28-39.

Тенева, Людмила. Придобиване на недвижими имоти и вещни права върху тях чрез завещания. – Собственост и право, 2003, № 1.

Тасев, Симеон. За датата на саморъчното завещание. – Адвокатски преглед, 2010, № 9.

Топузов, Димитър. Проблеми на завещателната дееспособност. – В: IUS ROMANUM, 2020, № 1 (ISSN 2367-7007), https://iusromanum.eu/documents/985691/6474651/Ius+Romanum+1-2020_Hereditas_11.10.2020_pdf.pdf/e93d1f93-f789-4e4f-acb0-f91129e46c4e.

Цанкова, Цанка. Свобода на завещанието. – Общество и право, 1993, № 6.

Цанкова, Цанка. Завещанието в българското наследствено право. С., Наука и изкуство, 1985. 2. Прераб. и доп. изд. С., Фенея, 1995, 216 с.

Цанкова, Цанка. Законът за нотариусите и нотариалното завещание. – Собственост и право, 1996, № 12.

Цанкова, Цанка. Законът за нотариусите – проблеми на нотариалното завещание. – Съвременно право, 1997, № 2.

Цанкова, Цанка. Завещание – приращение, заместване, субституция. – Собственост и право, 2016, № 9.

Цанкова, Цанка. Завещателни разпореждания под условие. – Собственост и право, 2020, № 3, 58-68.

 

Приемане и отказ от наследство. Защита на наследствени права. Отговорност на наследниците

Антонова, Яна. Законодателни несъвършенства в института на унищожаването на отказа от наследство по чл. 56 ЗН. – Електронен сайт Грамада. Портал на българския юрист (ISSN 2682-9703). Публикация от 05.02.2016 г.

Асеникова, Диана. За някои процесуални действия, тълкувани в светлината на чл. 49, ал. 2 ЗН. – Електронен сайт Грамада. Портал на българския юрист (ISSN 2682-9703). Публикация от 13.10.2017 г.

Асеникова, Диана. За някои действия на разпореждане, тълкувани в светлината на чл. 49, ал. 2 ЗН. – Електронен сайт Грамада. Портал на българския юрист (ISSN 2682-9703). Публикация от 10.01.2018 г.

Богданова, Ирина. Наследимо ли е владението. – Съвременно право, 2015, № 5, 77-91.

Василев, Ивайло. Вписване на молбата на кредитор за отделяне на недвижимите имоти на наследодателя. – Научни трудове на Института за държавата и правото. Т. XIII (2015). С., ИДП БАН, 2015, 131-137.

Велинов, Иван. Иск за наследство. ? Социалист. право, 1961, № 5, 50 – 55.

Гоцева, Анна. Срокът за приемане на наследство. – Социалистическо право, 1986, № 12.

Дацов, Владислав. Конституирането на малолетните и непълнолетните наследници на длъжника в изпълнителното производство. – Електронен сайт Грамада. Портал на българския юрист (ISSN 2682-9703). Публикация от 17.01.2018 г.

Дечев, Петко. За придобиване на наследството. ? Социалист. право, 1966, № 10, 56-58.

Димитрова, Антонина. По някои въпроси на (не)приемането на наследство от ненавършили пълнолетие лица. – Научни трудове на Русенския университет. Т. 54, серия 7. Русе, 2016, 51-55.

Димитрова, Галина. За правното положение на наследника, приел наследството по опис. – Съвременно право, 2004, № 1.

Иванов, Димитър. Действия на съдебния изпълнител при смърт на длъжника в хода на изпълнителното производство. – Общество и право, 2021, № 6, 82-96.

Иванчева, Р. Отказът от наследство – изисквания за действителност. – Собственост и право, 2005, № 9.

Йордански, Станислав. Отказ от наследство. Проблеми в практиката. – Собственост и право, 2017, № 5, 47-54.

Калинова, Светлана. Производството по чл. 51 от Закона за наследството – необходимост и предизвикателство. – Собственост и право, 2021, № 12, 5261.

Кацарски, Александър.Намаляване на завети поради недостатъчност на актива на наследството (чл. 68 ЗН). – В: ГСУЮФ, том 85, 1992.

Малчев, Михаил. Недостатъци на действащата правна уредба на отделянето на имуществото на наследодателя от това на наследника (benefitio separationis). – Правна мисъл, 2018, № 4, 61-73.

Малчев, Михаил. Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване. С., Сиела, 2019. 266 с.

Малчев, Михаил. Римскоправна основа на съвременната защита на наследственото имущество. – В: Ius Romanum, 2019, № 1, Pecunia, ISSN 2367-7007, 496512, достъпна на https://iusromanum.eu/documents/985691/6474724/pecunia_OFFICIAL.pdf/c0f97384-4481-4de0-9d9c-20d72036a4c1.

Малчев, Михаил. За понятието недеспособност и предметния му обхват съгласно чл. 61, ал. 2, предложение първо ЗН. – В: Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков.Съст. гл. ас. д-р В. Л. Петров, гл. ас. д-р В. Токушев. Научни ред. проф. д.ю.н. Ек. Матеева, проф. д.ю.н. Ив. Русчев. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2019, 303-311.

Манчев, В. Отказът от наследство може да е фатален. – Собственост и право, 2002, № 6.

Маринов, Делян. Пасивна процесуална легитимация на наследниците на длъжника в изпълнителния процес. – Собственост и право, 2016, № 7.

Марков, Методи. Преглед на съдебната практика относно приемането и отказа от наследство. – Собственост и право, 2008, № 9, 37-45.

Марков, Методи.Уголемяване на дяловете при отказ от наследство. – В: Юбилеен сборник „20 години Нов български университет. Департамент Право“. С., Нов български университет, 2011.

Марков, Методи. Въпроси на наследственото правоприемство. – Собственост и право, 2011, № 9, 46-56.

Марков, Методи.Приемане и отказ от наследство от недееспособен наследник. – Съвременно право, 2013, № 6.

Марков, Методи.Конклудентни действия за приемане на наследството. – Собственост и право, 2016, № 10.

Марков, Методи. Определяне на срок от съда за приемане на наследство. – В: Годишник на Нов български университет, Департамент Право. Г. IV (2015). С., изд. НБУ, 2016, 135-144.

Марков, Методи.Недействителност на отказа от наследство. – Собственост и право, 2017, № 3.

Михайлов, Олег.Поемане на търговско предприятие по смисъла на чл. 60, ал. 2 от Търговския закон. – Адвокатски преглед, 2012, № 4.

Михайлов, Олег.За правния смисъл на искането за продължаване на дейността на ЕООД по чл. 157, ал. 1 in fine от Търговския закон. – Адвокатски преглед, 2011, № 10.

Николова, Цветелина. Поемане на търговско предприятие при смърт на едноличния търговец. – Бургарски свободен университет. XVI годишна конференция за студентско научно творчество. Бургас, годишник, Т. XXXI, 2015, 274-277.

Павлов, Борис. Относно чл. 56 ЗН. – Собственост и право, 2002, № 11.

Павлова, Мариета. Приемането на наследството по опис като способ за защита на интересите на наследниците срещу действия на наследодателя им, предприети чрез пълномощник. – Собственост и право, 2005, № 2.

Павлова, Мариета. Опис на наследство – актуални проблеми. – Собственост и право, 2010, № 9.

Петкова, Цветелина, Александър Тонев. Някои противоречия в практиката на съдилищата относно приемането на наследство от ненавършили пълнолетие лица. – Собственост и право, 2013, № 3.

Петров, Васил. За уголемяването на дяловете при наследяването по завещание. – Съвременно право, 2011, № 1.

Петров, Васил. За уголемяването на дяловете при наследяването по завещание. – http://challengingthelaw.com/semeinoinasledstvenopravo/ugolemiavanedialzaveshtanie/,ISSN 1314-7854, 29.01.2012 (разширен вариант на предходната публикация).

Петров, Васил. За приемането на наследство и доказването му – няколко спорни въпроса в практиката. – Адвокатски преглед, 2012, № 4, 41-47.

Петров, Васил. Правото на наследяване – няколко дискусионни въпроса. – Съвременно право, 2014, № 3, 36-47.

Петров, Васил. За отговорността на приелия наследството по опис наследник за наследствените дългове. – Професионален правен сайт на Стоян Ставру. http://challengingthelaw.com/semeino-i-nasledstveno-pravo/za-otgovornostta-na-prielia-naslednik-po-opis/, ISSN 1314-7854, 08.02.2015 г.

Петров, Васил. Загубване на изгодите от приемането на наследството по опис (чл. 64 ЗН и чл. 65, ал. 1 in fine ЗН). – Норма, 2015, № 3, 5-29.

Петров, Васил. За осъдителния характер на иска по чл. 56, ал. 1 от Закона за наследството. – Предизвикай правото! Професионален правен сайт на Стоян Ставру. https://challengingthelaw.com/semeinoinasledstvenopravo/iskapochlen-56-znosyditelen/, ISSN 1314-7854, 02.02.2017 г.

Петров, Васил. Ограничената отговорност на наследника, приел наследство по опис – Норма, 2017, № 1, 5-27.

Петров, Васил. Унищожаване на отказ от наследство по чл. 56 от ЗН – процесуални аспекти. – В: Актуални въпроси на семейното и наследственото право. Сборник памет на проф. Лиляна Ненова. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, 321-333.

Петров, Васил. Отговорността на наследника, приел по опис, в изпълнителния процес по ГПК и по ДОПК. – В: Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба. Сб. доклади на Юбилейна научна конференция 2016 г., посветена на 25-годишнината на ЮФ на УНСС, Т. I. Частно право. С., Изд. комплекс – УНСС, 2017, 131-137.

Петров, Васил. Могат ли децата да се отказват от наследство. – Собственост и право, 2019, № 12, 43-52.

Петров, Васил. Може ли наследникът да бъде призован по реда на чл. 47 от Гражданския процесуален кодекс в производство по чл. 51 от Закона за наследството. – Собственост и право, 2020, № 8, 57-63.

Петров, Васил. За отказа от наследство на деца [тълкувателно дело № 1 от 2021 г. на ОСГК]. Собственост и право, 2021, № 6, 54-61.

Петров, Васил. Тълкувателно дело № 1 от 2021 г. на ОСГК за отказа от наследство на деца. – Предизвикай правото! Електронно издание. https://www.challengingthelaw.com/semeino-i-nasledstveno-pravo/talk-d-1-2021-osgk-vks-otkaz-ot-nasledstvo/, ISSN 1314-7854, 26.09.2021 г.

Петров, Васил. За съотношението между производствата по чл. 51 ЗН и тези по приемане и отказ от наследство. – Собственост и право, 2021, № 10, 67-72.

Петров, Васил. Трябва ли да се доказва приемане по опис в производство по чл. 130, ал. 3 СК. – Предизвикай правото! Електронно издание. https://www.challengingthelaw.com/semeino-i-nasledstveno-pravo/priemane-po-opis-proizvodstvo-130-3-sk/, ISSN 1314-7854, 16.12.2021 г.

Петров, Венцислав. Съотношението между Павловия иск и иска по чл. 56 от Закона за наследството. – Норма, 2015, № 4.

Петров, Венцислав. Невъзможността за удовлетворяване като елемент от фактическия състав, пораждащ правото на кредиторите по чл. 56 от Закона за наследството. – Търговско право, 2015, № 2, 51-57.

Петров, Венцислав. Възможността за отмяна на отказа от наследство от кредиторите на наследника в римското и в българското гражданско право. – IUSROMANUM, t. 2/2015 (ISSN 2367-7007). – http://iusromanum.eu/bg/periodicum/numeri/2015/2/.

Петров, Венцислав. Обективният характер на фактическия състав по чл. 56 от Закона за наследството. – В: Сборник доклади от научно-практическа конференция, посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2015, 136-140.

Петров, Венцислав. Отмяна на отказа от наследство от кредиторите на наследника. С., Сиела, 2016. 269 с.

Петров, Венцислав. „Мълчаливият“ отказ от наследство и отмяната му от кредиторите на наследника. – В: Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков. Велико Търново, УИ „Св. Св. Климент Охридски“, 2016, 243-250.

Петров, Венцислав. Правни последици от отмяната на отказа от наследство по чл. 56 от Закона за наследството. – В: Актуални въпроси на семейното и наследственото право. Сборник памет на проф. Лиляна Ненова. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, 283-302.

Петров, Венцислав. Съвременната концепция за наследяване на задължения и връзката й с римската familia. – В: IUS ROMANUM, 2017, № 1 (ISSN 2367-7007), http://iusromanum.eu/broj-i/2017?p_p_id=56_INSTANCE_pmsfrxUZko4l&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1.

Петров, Венцислав. Отговорност на частните правоприемници mortis causa за наследствени дългове – генезис и основание. – В: Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков.Съст. гл. ас. д-р В. Л. Петров, гл. ас. д-р В. Токушев. Научни ред. проф. д.ю.н. Ек. Матеева, проф. д.ю.н. Ив. Русчев. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2019, 246-257.

Петров, Венцислав. Наследяване на задължения и отговорност за завети. С., Сиела, 2020. 460 с.

Петров, Венцислав. Конкуренция между кредиторите на наследодателя и кредиторите на наследника. В:Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема „Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“, 29.11.2019 г. Ред. колегия: доц. д-р Янка Тянкова, проф. д.ю.н. Цветан Сивков, проф. д.ю.н. Георги Митов, проф. дн Вихрен Бузов, доц. д-р Венета Христова, доц. д-р Гергана Георгиева и гл. ас. д-р Десислава Давидкова. Велико Търново,изд. Фабер, 2020, 302-311.

Петров, Венцислав. Сравнителноправен поглед върху съотношението между наследството и дълговете на наследодателя. – в: Сборник научни изследвания в памет на професор Мария Павлова. С.: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2021, с. 182-19.

Петров, Веселин. Приемане на наследството по опис. – Собственост и право, 2008, № 7.

Розанис, Соломон. Иск за наследство. – Собственост и право, 1998, 1998, № 2.

Розанис, Соломон. Чл. 33 ЗС при наследствени отношения. – Собственост и право, 1998, № 5.

Розанис, Соломон. Наследяване и необходимо другарство. – Собственост и право, 2002, № 8.

Розанис, Соломон. Задълженията на наследството и приемането по опис. – Собственост и право, 2003, № 10, 47-52.

Ставру, Стоян. Конкуренция между правата на кредиторите на наследодателя и на наследника при послесмъртна несъстоятелност. – Търговско и конкурентно право, 2011, № 12, 44-52.

Ставру, Стоян. Наследяване на неплатежоспособността на починал едноличен търговец. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“ Съст. Ст. Ставру, Т. Евгениева, Н. Павлевчев. С., Сиела, 2018, 171-194.

Ставру, Стоян. Приемане на наследство в резултат от укриване на наследствено имущество (чл. 49, ал. 1, изр. 1, пр. 2 и изр. 2 ЗН). – Собственост и право, 2015, № 11, 32-43.

Станева, Анна. Унищожаване на отказа от наследство по чл. 56 ЗН. – Социалистическо право, 1985, № 5, 46-50.

Станева, Анна. Право на наследяване. – Държава и право, 1990, № 12.

Станева, Анна. Отказ от наследство от ненавършило пълнолетие лице. – Собственост и право, 2014, № 7, 44-50.

Тасев, Христо. Правото на наследяване в Народна република България. С., Наука и изкуство, 1957. 82 с.

Тасев, Христо. За някои особености при наследяването. – Социалистическо право, 1964, № 8, 42 – 45.

Тасев, Христо. Относно приемането и отказа от наследство. – Социалистическо право, 1965, № 1, 42 – 45.

Тихолов, Стефан. Исторически аргументи за обосноваване отговорността на наследника, приел наследството по опис (cum viribus hereditatis).– Електронно издание „Предизвикай правото!“.ISSN 1314-7854, от 17.01.2021 г.

Тихолов, Стефан. Обосноваване отговорността на наследника, приел по опис. – Собственост и право, 2021, № 7, 63-81.

Топуров, Петър. Да искаш (ли) унищожаване на отказа от наследство? Професионален правен сайт на Стоян Ставру. http://challengingthelaw.com/semeino-i-nasledstveno-pravo/da-iskash-li-unishtojavane-na-otkaza/, ISSN 1314-7854, 22.02.2015 г.

Топуров, Петър. Да искаш (ли) унищожаване на отказа от наследство? – Търговско право, 2015, № 3, 59-75.

Хинов, Мико. Приемане и отказ при наследяването. С., Наука и изкуство 1977, 72 с.

Цанкова, Цанка. Въпроси на приемането на наследството по опис. – Собственост и право, 2001, № 5.

Цончев, Кръстю. За допустимостта на установителен иск за недействителност на отказ от наследство или приемане на наследство. (Преглед на съдеб. практика). – Социалистическо право, 1973, № 12, 44 – 45.

Цончев, Кръстю. Следва ли разпоредбата на чл. 56 ЗН да бъде възпроизведена в новия ГК? – Социалистическо право, 1985, № 2, 15 – 19.

Делба на наследство. Отношения между сънаследници. Продажба и разпореждане с наследството

Балтов, Росен. Процедурни въпроси относно вписването на договор за продажба на наследство в службите по вписванията. – Собственост и право, 2016, № 6.

Боянов, Борислав. Спорно ли е тълкувателно решение № 72 от 1986 г. на ОСГК на Върховния съд. – Държава и право, 1988, № 5.

Венедиков, Петко. Прехвърляне на наследствен имот или на дял от наследствен имот (чл. 76 ЗН). – Български законник, 1994, № 5.

Георгиев, Александър. Приложение на чл. 76 от Закона за наследството при съдебната делба. – Социалистическо право, 2010, № 3.

Георгиев, Иван. Развитие на производството по съдебна делба при бездействие на страните. – Собственост и право, 2015, № 5, 47-51.

Георгиев, Иван. Служебно съединяване на дела за делба, образувани в различни съдилища. – Собственост и право, 2015, № 10, 48-54.

Георгиев, Филип. Приложното поле на чл. 76 от Закона за наследството. – Социалист. право, 1977, № 5, 39 – 47.

Господинов, Господин. Наследството и делбата му. С., 1995.

Григоров, Григор. Продажба на наследство, в което има съсобствен имот. – Собственост и право, 2001, № 9.

Григоров, Григор. Отчуждаване на завещана вещ. Задължения на продавача на наследство. – Собственост и право, 2002, № 4.

Димчев, Владимир. Делба на наследство. – Юридическа мисъл, 1949, № 4, 231 – 234.

Иванова, Галина. Относителна недействителност на основание чл. 76 ЗН. – Собственост и право, 2003, № 8.

Калинова, Светлана. За някои практически проблеми при назначаване на управител на незаето наследство и необходимостта от законодателна промяна. – Собственост и право, 2021, № 10, 55-66.

Кацарски, Александър. Основанието за нищожност при сделки върху неоткрити наследства. – Съвременно право, 1999, № 6, 49-55.

Малчев, Михаил. За правната природа на чл. 76 от Закона за наследството и за характера на ограничението в него. – Собственост и право, 2011, № 7.

Малчев, Михаил. Някои практически проблеми при описа и оценката на открито наследство. – Собственост и право, 2020, № 7, 46-55.

Маринова, Бисерка. Рискове от недействителност при разпоредителни сделки с имоти, придобити по наследство. – Собственост и право, 2019, № 7, 5-12.

Марков, Методи. Разпореждане с наследствен имот преди делбата. – Собственост и право, 2003, № 1.

Марков, Методи. Особености на съсобствеността, възникнала от наследяване. – Собственост и право, 2012, № 5, 35-44.

Марков, Методи. Някои въпроси, които предизвиква Тълкувателно решение № 1/2012 г. на ОСГК на ВКС. – Собственост и право, 2014, № 1, 33-41.

Марков, Методи. Особености на правоприемството при прехвърляне на съвкупности. – Собственост и право, 2015, № 6, 35-43.

Михайлов, Любомир. Продажба на идеални части от наследствен имот. – Правна мисъл, 1966, № 4, 68-73.

Недев, Делян. Субективната страна на сделките върху неоткрити наследства.
– Съвременно право, 2015, № 3.

Недев, Делян.Размисъл по въпроси, обсъждани от ВКС, по отношение на договора за продажба на наследство. – Собственост и право, 2017, № 6.

Панайотова-Чалъкова, Люба. Приложението на презумпцията по чл. 69 от Закона за собствеността към отношения между сънаследници. – Собственост и право, 2018, № 7.

Панайотова-Чалъкова, Люба. Специфика на сънаследствените отношения при прилагането на презумпцията по чл. 69 СК. – В: Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков.Съст. гл. ас. д-р В. Л. Петров, гл. ас. д-р В. Токушев. Научни ред. проф. д.ю.н. Ек. Матеева, проф. д.ю.н. Ив. Русчев. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2019, 192-197.

Петров, Васил. Дарение в полза на наследник с уговорка за привнасяне в наследството на дарителя. – Електронно издание „Предизвикай правото!“. httpshttps://www.challengingthelaw.com/semeinoinasledstvenopravo/darenieugovorkazaprivnasiane/, ISSN 1314-7854, 17.06.2018 г., също и в: Актуални въпроси на частното право. Сборник с доклади в чест на 95-годишнината на проф. д-р Емил Георгиев. Съст. проф. д.ю.н. Е. Матеева, проф.д.ю.н. И. Русчев, гл. ас. д-р В. Л. Петров. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2018, 245-251.

Петров, Васил. Кадуциране на актове на разпореждане на сънаследник с отделен предмет от наследството преди делбата (чл. 76 ЗН). – Съвременно право, 2018, № 2.

Петров, Венцислав. Относно наследствената общност. – Собственост и право, 2018, № 4.

Петров, Венцислав. Задължението на наследника, приел наследството по опис, за даване на сметка. – в: Сборник доклади от 58-а научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2018, том 57, книга 7.1, с. 114-117, достъпна и на http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp19/7.1/7.1-17.pdf –

Петров, Венцислав. Последици от приемането на наследството по опис в римското и в съвременното гражданско право. В: IUS ROMANUM, 2020, № 1 (ISSN 2367-7007), https://iusromanum.eu/documents/985691/6474651/Ius+Romanum+1-2020_Hereditas_11.10.2020_pdf.pdf/e93d1f93-f789-4e4f-acb0-f91129e46c4e.

Розанис, Соломон. Съдебна делба. – Съвременно право, 1993, № 4.

Розанис, Соломон. Делба без участие на сънаследник. – Собственост и право, 2003, № 1, 43-47.

Розанис, Соломон. Дялове на сънаследниците в натура. – Собственост и право, 2003, № 1, 43-48.

Русчев, Иван. Поставяне на чужд имот в дял на съделител. – Съвременно право, 1993, № 5.

Сотиров, Владимир. Продажба на наследство – характеристика и неизяснени въпроси. – Собственост и право, 2015, № 4, 34-49.

Ставру, Стоян. Съпружеска имуществена общност при делба на наследство с уравняване на дял. – Собственост и право, 2008, № 11, 37-44.

Станева, Анна. Право на наследство. – Съвременно право, 1991, № 2.

Тасев, Симеон. Делба на съсобственост. С., 2006, 2 изд. 2009.

Тасев, Христо. Делбата на наследство според нашето ново законодателство. – Социалист. право, 1952, № 3, 46-58.

Тасев, Христо. Въпроси на съдебната делба. С., 1979, 2 изд., 1995.

Христова, М. Разпореждане с наследствени имоти (чл. 76 ЗН). – Собственост и право, 2005, № 4.

Цонов, Александър. Делбата и нейните институти. Съдебна практика, доктрина, разбор и обобщения. С., Фенея, 1996. 128 с.

Цончев, Кръстю. Чл.76 от Закона за наследството. Държава и право, 1988, № 10, 83 – 89.

Цончев, Кръстю. Съдебна делба. С., 1 изд., 1964, 2 доп. и прераб. изд., 1985.

 

De lege ferenda

Ненова, Лиляна. Законодателни проблеми в областта на наследственото право. – Год. СУ. Юрид. фак., 58, 1967, № 1, 113 – 205. Рез. рус., фр.

Ненова, Лиляна. Гражданският кодекс и наследственото право. – В: Проблеми на кодификацията на гражданското право в Народна република България. С., БАН, 1975, 227 – 255, Рез. рус., англ., нем., фр.

 

Бележки под линия:

*Библиографията обхваща публикации по наследствено право в периода след влизане в сила на Закона на наследството. В библиографията са включени публикации на хартия, а така също и рецензирани публикации в електронни сборници от конференции, организирани от висши учебни заведения в страната. Включени са и публикации от български електронни издания, които имат ISSN и са регистрирани в Националния референтен списък на НАЦИД.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.