(актуална към 29 април 2020 г.[1])

 

Велчев, Борис. Престъплението по чл. 144а НК. // Съвременно право, 2019, № 2.

Викторова, Десислава. Домашното насилие като криминогенен фактор при битовите престъпления. // Общество и право, 2019, № 5.

Вълкова, Галя, Мария Дончева. Защита от домашно насилие – практически проблеми при актове на насилие, последващи издадена заповед по чл. 5, ал. 1 от Закона за защита от домашното насилие. // Адвокатски преглед, 2018, № 3.

Георгиев, Иван. Защита от домашно насилие – същност, съдържание и изпълнение на мярката „отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище“. // Адвокатски преглед, 2015, № 10.

Георгиев, Иван. Наказателна отговорност за неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие. – В: Наказателното законодателство – традиции и перспективи: сборник доклади от научна конференция, организирана от катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проведена в София на 29 февруари 2016 г.

Георгиев, Иван. Някои специфични особености на съдебното производство за защита от домашно насилие. // Съвременно право, 2016, № 1.

Георгиев, Иван. Практически проблеми при налагането на глоба за извършено домашно насилие. // Адвокатски преглед, 2014, № 7-8.

Георгиев, Иван. Производство за налагане на мерки за защита от домашно насилие. – В: Практически проблеми при прилагане на Закона за защита от домашното насилие (гражданскоправни аспекти). С., Национален институт на правосъдието, 2015.

Георгиев, Иван, Цветелина Кържева-Тенева. Проблеми относно редовността и основателността на молбата за защита от домашно насилие. // Норма, 2013, № 2.

Голева, Поля. Домашното насилие – правни поблеми. // Собственост и право, 2019, № 9.

Григорова, Стилияна. Производство за налагане на мерки за защита от домашно насилие. – В: Помагало по гражданско материално право за кандидати за младши съдии. Част 1. Ред. Благовест Пунев. С., Национален институт на правосъдието, 2014.

Добрева, Наташа. Насилие над деца в България. // Адвокатски преглед, 2017, № 3.

Йорданов, Милорад. Полицейска защита на пострадали от домашно насилие. С., Академия на МВР, 2015. 60 с.

Йорданов, Милорад, Петър Тодоров. Защита на пострадали от домашно насилие. С., Академия на МВР, 2019. 253 с.

Костадинова, Ралица. Юридически механизми за защита на пострадалите от домашно насилие. // Юридическо списание на Нов български университет, 2008, № 3.

Кръстева, Здравка. Проблеми при образуването на наказателните производства за домашно насилие от гледище практиката на Европейския съд за правата на човека. // De Jure, 2015, № 2.

Кържева-Тенева, Цветелина, Иван Георгиев. Доказване на извършено домашно насилие. – В: Правото – изкуство за доброто и справедливото. Сб. от конференция, посветена на 20-годишнената на Юридическия факултет на Пловдивския университет. Пловдив, УИ „П. Хилендарски“, 2013.

Кържева, Цветелина, Иван Георгиев. Определяне на местоживеенето на детето при извършено домашно насилие по време на висящ бракоразводен процес или спор относно родителските права. // Адвокатски преглед, 2013, № 9.

Кържева, Цветелина, Иван Георгиев. Участието на децата в производството за защита от домашно насилие. // Обществено възпитание, 2013, № 1.

Петкова, Цветелина. Развод, родителски права и защита от домашно насилие в период на пандемия. // Собственост и право, 2020, № 4-5.

Петров, Венцислав. Домашното насилие като правопораждащ юридически факт и неговото доказване в производството по Закона за защита от домашното насилие. – В: 100 години от рожението на проф. Борис Яновски. Сборник студии и статии. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2019.

Политова, Милка. Правни и практически проблеми в гражданското съдопроизводство по приложението на Закона за защита срещу домашно насилие. // Правен свят, 2008, № 3.

Праматарова, Мариана. Домашното насилие. С., ИК „Нова цивилизация“, 2013. 80 с.

Рангелова, Сузана. Видове насилие според Закона за защита от домашното насилие – същност и особености. – В: Актуални проблеми на частното право. Сб. от Научна конференция в памет на проф. д-р Траян Лялев. Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2015.

Рангелова, Сузана. Домашното насилие в международноправен аспект. // Научни трудове на ИДП-БАН. Т. VIII (2013).

Рангелова, Сузана. Относно домашното насилие и мерките за защита от него. – В: Юбилеен сборник, т. II „Право, управление и медии през ХХI-ви век“. Конференция, посветена на 20-годишнината от създаването на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград, 2012 г.

Ранчев, Иван. Правни аспекти на защитата от домашно насилие и проблеми в правоприлагането. // Приложна психология в България, 2013, № 1.

Русев, Богдан. Същност на икономическото насилие по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита от домашното насилие. – В: Актуални проблеми на частното право. Сб. от Научна конференция в памет на проф. д-р Траян Лялев. Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2015.

Русев, Богдан. Домашното насилие (Понятие и семейноправни аспекти). С., ИК „Петко Венедиков“, 2020. 300 с.

Русев, Богдан. Отстраняването на извършителя на домашно насилие от съвместно обитавано жилище и правото му на собственост върху същото. // Научни трудове на ИДП-БАН. Т. VIII (2013).

Русев, Богдан. Представлява ли домашно насилие административното нарушение по чл. 47 от Закона за народната просвета. // Научни трудове на ИДП-БАН. Т. X (2015).

Ставру, Стоян. Отстраняване на извършител на домашно насилие от жилище, което обитава с пострадалия: Има ли вещноправно действие заповедта за отстраняване на извършителя на домашно насилие от жилището, което той обитава съвместно с пострадалото лице? // Общество и право, 2015, № 10.

Тишева, Геновева. Законът за защита срещу домашното насилие – пробив в разделението между публична и частна сфера при защитата на правата на човека в България. // Правна мисъл, 2005, № 2.

Чифчиева, Мирослава. Административна принуда при прилагане мерките за защита от домашно насилие. // De Jure, 2016, № 1.

 

Бележки под линия:

[1] Библиографията включва юридически публикации, посветени на домашното насилие, писани при действието на Закона за защита от домашното насилие (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г., с последващи изменения и допълнения). Библиографията не претендира за изчерпателност.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.