Списание „Архив за правни науки“ започва да излиза от печат през есента на 1940 г. като продължител на сп. „Юридически архив“ (1929-1940). Негов редактор е проф. Любен Диков, а постоянни сътрудници проф. Любомир Владикин, проф. Димитър Силяновски, проф. Петко Венедиков и проф. Иван Апостолов. Списанието излиза в шест книжки годишно, три години поред, като в 1943 г. спира. В настоящата библиография съм използвал годишните съдържания, поместени в края на всяка годишнина на списанието, но съм сверявал и със самите течения на книжките, за да отстраня неминуемите грешки. Номерацията във всяка годишнина е непрекъсната, така че в библиографията е посочена годишнината и началната и крайната страница на публикацията. Някои публикации са посочени на две места, защото касаят повече от един правен отрасъл. Бел. моя – Васил Петров.

 

I. Статии и студии

 

Обща теория, философия на правото и социология

Баталя, Феличе. От индивида към държавата. г. I, 103-114.

Диков, Любен. Държавно управление и обществена структура. г. II, 1-13.

Люлинов, Драгомир. Право и политика. г. I, 1-28, 219-244.

Торбов, Цеко. Война и право. г. I, 413-420.

 

Държавно и конституционно право

Баталя, Феличе. Суверенитетът и неговите граници. г. I, 527-547.

Владикин, Любомир. Първата авторитарна конституция на Франция. г. I, 115-126.

Владикин, Любомир. Национално-авторитарната словашка държава. г. I, 421-436.

Владикин, Любомир. Либерализмът на теория и практика. г. II, 298-316.

 

Административно право

Ангелов, Ангел. С. Граници на некомпетентността на административния съд по частноправни спорове. г. II, 121-157.

Дабовски, Д. Унищожаване договора за обществено предприятие. г. III, 460-492.

 

Гражданско право

Андреев, Михаил. Подлежат ли на облекчение по ЗОДЗК задължения по-малки от 2000 лв. г. I, 75-80.

Андреев, Михаил. Състезателно ли е производството по чл. чл. 8 и сл. от Закона върху уреждане на наемните отношения. г. I, 360-367.

Кап. Байчев, П. Договорна отговорност за чужди действия. г. I, с. 452-470.

Венедиков, Петко. Положението на кредиторите при делбата. г. I, № 1, с. 29-42.

Венедиков, Петко. По въпроса за злоупотреблението с правото. г. II, № 6, 570-580.

Гайдаров, Н. Продължение на наемните договори според Закона за временното уреждане на наемните отношения. г. III, 381-393.

Диков, Любен. Действие на съдебното решение за изкупуване. г. III, 1-7.

Кожухаров, Александър. Exceptio doli generalis съществува ли по нашето право? г. I, 127-158.

Кожухаров, Александър. Припознаване и иск за бащинство. г. II, 165-217.

Кожухаров, Александър. Предварителни договори и искове за собственост. г. III, 261-279.

Радков, Кирил. Съотношението между исковете по чл. 139 ЗЗД и чл. чл. 401 и 703 ЗГС. г. I, с. 604.

Спасов, Б. Уреждане на наемните отношения в освободените земи. г. III, 394-404.

Спасов, Б. Договорно прехвърляне на собствеността върху недвижимостите според сръбското гражданско право. г. III, 638-647.

Сталев, Живко. Нотариалната форма и кризата в нашата недвижима собственост в тяхното историческо развитие. г. III, 280-319.

Фетваджиев, Ив. Наказателната отговорност на юридическите лица. г. I, 582-603.

Христов, Наум. Уредяване на етажната собственост. г. II, 158-165.

Цончев, Кръстю Т. Ответници по иска по чл. 139 ЗЗД. г. II, 451-467.

Цончев, Кръстю Т. Юридическото основание при придобивната давност трябва ли да бъде вписано. г. III, 437-459.

Цончев, Кръстю. Предварителният договор за продажба на недвижим имот и иск за собственост. г. III, 590609.

Чочков, Хр. Разпоредбата на чл. 55 от З. Пр. Ип. Отнася ли се и до ипотечното вземане, обърнато в изпълнително производство? г. I, с. 382.

 

Търговско право

Василев, Любен. Същина и правни действия на нормирането на цените. г. I, 317-359.

Василев, Любен. Упражнение правото на глас от членове на управителните и надзорни съвети на акц. д-ва и кооп. сдружения при решението за освобождаване от отговорност. г. II, 14-45.

Диков, Любен. Запазване предприятието от фактическа ликвидация при прекратяване на двучленни събирателни дружества. г. I, 245-254.

Колев, Н. „Чуждестранни“ и „местни“ лева. г. I, 54-67.

Колев, Св. Правен режим на картелите в България. г. I, 548-581.

Колев, Св. Правна регламентация на непочтената конкуренция в България. г. II, 337-360, 581-613.

Колев, Св. Административно преследване на непочтената конкуренция. г. III, 22-35.

Траянов, Кирил П. Неотменяемият акредитив. г. I, 159-194.

Христов, Наум. Акцесорно задължение ли е авалът. г. I, 43-53.

 

Трудово право

Зиберт, В. Трудовото правоотношение според германското право. г. II, 555-569.

Ошанов, Райков. Предмет, систематика и характер на трудовото право. г. I, 437-451.

 

Гражданско съдопроизводство

Андреев, Михаил. Отхвърляне на процесуално недопустими доказателства в гражданския процес. г. II, 46-60.

Андреев, Михаил. Решителна клетва при юридически лица. г. III, 7-21.

Андреев, Михаил. Решителна клетва за знание. г. III, 575-589.

Живков, Никола. Удовлетворяване вземането за зидръжка. г. I, 471-480.

Здравков, П. Призоваването на страните в изпълнителния процес. г. I, 386-388.

Радоилски, Любомир. Трети лица в делбеното производство. г. III, 155-193.

Силяновски, Димитър. Решението по спора между кредитора и главният длъжник произвежда ли действието на законна сила спрямо поръчителя. г. I, 68-74.

Сталев, Живко. Процеси от и срещу несъществуващи лица. г. II, 317-335.

Чочков, Хр. Правно значение на решенията по ЗОДЗК. г. II, 614-618.

 

Наказателно право и наказателно съдопроизводство

Байчев, П. Действие на военно-наказателния закон спрямо граждански лица. г. II, 496-506.

Данаилов, Хр. Г. Предумишлено убийство. г. III, 216-221.

Лаков, Борис. Приложение на чл. 5 от Н.З. за освобождаване от изтърпяване наказания за престъпни дейния извършени до 16.06.1937. г. I, 481-491.

Лаков, Борис. Отмяна на условното осъждане. г. II, 507-513.

Москов, Иван. За понятията „наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина“, „детеродна неспособност“, „постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота“, и „разстройство на здравето, временно опасно за живота“ в …., г. III, с. ?-?.

Райчев, П. Проблемът за доказателствата по наказателни дела от частен характер и нашата съдебна практика. г. II, 218228.

Теодоров, Ат. Медицински мисли върху чл. 218 от Наказателния закон. г. I, 255-262.

Чиликов, К. Д. Конкуренцията между чл. 315, т. 4 от Наказателния закон и чл. 144 от Закона за горите. г. I, 368-381.

 

Междудържавно и международно частно право

Кирков, Кирил. Руско-германските отношения през 1885 г. г. I, 278-286.

Коспартов, Георги. За наследството на чужденците по закон. г. II, 363-368.

Кутиков, Владимир. Изгубване на поданство и лишаване от поданство според новия Закон за българското гражданство. г. II, 468495.

Кутиков, Владимир. Доказване на поданство. г. III, 193-215.

Кутиков, Владимир. Родителска власт и настойничество над живущи в чужбина непълнолетни български поданици. г. III, 610-637.

Мустакова, Дора. Поданството на омъжената жена. г. I, 263-277.

Кутиков, Владимир. Доказване на поданство. г. III, c. 193-215.

Кутиков, Владимир. Родителската власт и настойничество над живущи в чужбина непълнолетни български поданици. г. III, c. 610637.

 

II. Преглед на законодателството

 

Ангелов, Ангел. Около закона за данък върху имоти, придобити по безвъзмезден начин. г. I, 287-300.

Ангелов, Ангел. Обществени имущества според новия Закон за държавните имоти. г. II, 60-67.

Ангелов, Ангел. Важни промени в положението на областните директори през 1942 г. г. III, 222-230.

Апостолов, Иван. Законът против спекулата с недвижими имоти. г. II, 369-406.

Василев, Любен. Приноси към реформата на българското акционерно право. г. III, 36-90.

Венедиков, Петко. Закон за уреждане собствеността върху недвижими имоти в земите, присъединени към Царството 1913-1915 г. г. I, 491-493.

Кожухаров, Александър. Законът за временно уреждане на наемните отношения. г. II, 513-538.

Кожухаров, Александър. Оформяне на неоформените досега покупко-продажби на недвижими имоти (бележки по закона от 9 април 1943). г. III, 493-548.

Радоилски, Любомир, К. Калоферов. Законът за етажната собственост (изменението му от 9 април 1943). г. III, 549-562.

Райчев, Петър. Закот за съдилища за маловръстни. г. III, 648-669.

Цончев, Кръстю. Залогът по чл. 36 от Закона за гражданската мобилизация. г. I, 81-91.

Цончев, Кръстю. Законът за гражданската мобилизация. г. I, 195-204.

Цончев, Кръстю. Закон за изменение на чл. чл. 106 и 107 от Закона за лицата. г. I, 389-392.

Цончев, Кръстю. Промени в частноправния режим на недвижимата собственост. г. I, 621-632.

Цончев, Кръстю. Закон за временно уреждане наемните отношения. г. I, 633-638.

 

III. Преглед на съдебна практика

 

Гражданско право

А., Л. Отхвърляне на иска за издръжка поради факти, настъпили преди влизане в сила на закона за задълженията за издръжка, бел. по р. № 420-1941, I г.о.. г. II, 72-76.

Диков, Любен. Невъзможността за ползване от наетата вещ, съгласно предвиденото в договора нейно употребление, настъпила поради едно непредвидени и непреодолимо събитие, напр. едно действие на законната власт, е ли основание за освобождаване на наемателя от задълженията му по договора. г. I, 92-97.

Диков, Любен. За да признае съдът по същество, че има перфектен устен договор „обещание за продажба на недвижим имот“, длъжен ли е да констатира наличността на реквизитите на продажбата, какъвто е цената на имота? Обещанието за продажба съставлява ли юридическо основание при добросъвестност за придобиване на плодовете? – чл. 317 и 319 ЗИСС. г. I, 97-100.

Диков, Любен. Връщане на годежните подаръци при виновно несключване на брака, бел. по р. № 613-1939, I г.о., ВКС. г. II, 67-71.

Диков, Любен. Ответници по отвенителните искове, бел. по р. № 617-1941, I г.о., ВКС. г. II, 405-409.

Диков, Любен. Събирателният съдружник може ли да ревандикира от трето лице недвижим имот, принадлежащ на дружеството, бел. по р. № 464-1941, III г.о., ВКС. г. II, 539544.

Диков, Любен. Даване срок на длъжника за изпълнение на задължението, бел. по р. № 648-1942, I г.о., ВКС. г. III, 231-235.

Диков, Любен. В кои случаи има място искът за оборване на произхождението? Може ли ответникът да оспори произхождението чрез възражение в процеса за издръжка, предявен срещу него? Бел. по р. № 533-1940, I г.о., ВКС. г. III, 231-235.

Диков, Любен. Съдържание на иска за обезщетение. Кому принадлежи правото на избор в тази насока? Бел. по р. № 133-1940, III г.о., ВКС. г. III, 408-410.

Диков, Любен. Доказване съществуването на подставено лице със свидетелски показания, бел. по р. № 162-1941, I г.о., и р. № 395-1941, II г.о., ВКС. г. III, 563-567.

Василев, Любен. Действително ли е задължението да се купува дадена стока за известно време само от определено място? Какво е правното действие на договора, с който едно лице се задължава да купува за определено време от едно лице. г. I, 494-504.

Венедиков, Петко. Права на собственика върху ползите и доходите на общия имот, бел. по р. № 6-1940, III г.о., ВКС. г. III, 419-422.

Христов, Хр. Придобиване по давност върху гори, според турския устав за горите от 1870, бел. по р. № 152-1943, III г.о., ВКС. г. III, 432-435.

Цончев, Кръстю. Неоформен по нотариален ред договор за покупко-продажба на недвижим имот съставлява ли едно валидно обещание за покупко-продажба?. г. I, 205-211.

Цончев, Кръстю. Може ли да се атакува чрез иск по чл. 140 от ЗЗД едно съдебно решение. г. I, 397-403.

Цончев, Кръстю. Критически разбор на съдебната практика по приложението на чл. 136 ЗЗД към задълженията, породени от граждански престъпления или полупрестъпления. г. I, 639-652.

Цончев, Кръстю. С оглед на кой момент се определя дължимото по чл. 56 ЗЗД обезщетение. г. II, 228-241.

Цончев, Кръстю. Отговорност на трето лице при неизпълнение на чуждо задължение. г. II, 656-658.

 

Търговско право

Андреев, Михаил. Когато в дневния ред на поканата е бил поставен за разрешение въпросът за избиране на двама нови членове на управителния съвет на сдружението, можи мълчаливо (тайно) да се пристъпи към избиране на нов управителен съвет. г. I, 505-510.

Василев, Любен. Какво е необходимо за образуването и какво за установяването на сдружаване със съучастие? Чл. 268 от ТК и чл. 272, т. 3 ЗГС. г. I, 301-313.

Василев, Любен. Законна сила на решения, издадени спрямо събирателни дружества, по отношение на техните съдружници, бел. по р. № 412-1931, II г.о., и р. № 162-1939, II г.о. г. II, 97-107.

Василев, Любен. С какво мнозинство трябва да гласуват решенията за изменение на устава, за прекратяване и сливане от второ по ред общо събрание на акционерни дружества, в което участват повече от три четвърти от основния капитал? Каква е съдбата на такива решения, постановени с обикновено, вместо с предписаното за тях квалифицирано мнозинство? Бел. по р. № 479-1940, II г.о., и р. № 323-1942, II г.о. г. II, 619-636.

Диков, Любен. Събирателният съдружник може ли да ревандикира от трето лице недвижим имот, принадлежащ на дружеството, бел. по р. № 464-1941, III г.о., ВКС. г. II, 539544.

Диков, Любен. Недобросъвестността на менителничния джиратар включва ли намерението да отнеме на длъжника възможността да използва възраженията, които е имал срещу джиранта. г. III, 135-145.

Диков, Любен. Преди обнародването в Държавен вестник съществува ли акционерното дружество като юридическа личност? Бел. по р. № 1-1940, II г.о. г. III, 411-414.

Диков, Любен. Покриване на дефекта от неспазване срока за свикване на общо събрание на кооперативно сдружение, бел. по р. № 361-1941, II г.о. г. III, 670-673.

Диков, Любен. Оспорване действителността на застрахователен договор за застрахователя поради обстоятелства, за които той не е поставил въпрос във въпросника, предявен на застрахования, бел. по р. № 420-1941, II г.о. г. III, 674-677.

Паунов, Л. Определенията по вписване в търговския регистър и пр. г. I, 211-214.

Сталев, Живко. Вписване в търговския регистър и данъчно облагане според практиката на ВАС. г. III, 239-248.

Цончев, Кръстю. Правна същност на вноса на недвижим имот в акционерни дружества, бел. по р. № 575-1940, I г.о. г. II, 108-118.

 

Гражданско съдопроизводство

Андреев, Михаил. Може ли да бъде поправена искова молба, предявена срещу починал ответник, с допълнително заявление от ищеца в смисъл, че искът е насочен срещу наследниците на това лица, бел. по р. № 569-1938, I г.о. г. II, 544-550.

Василев, Любен. Могат ли вземанията, принадлежащи на кредитираните към БЗКБ кооперативни сдружения, да бъдат изпълнявани по реда на чл. 782 ЗГС, т.е. без да се спазват непродаваемите минимуми, определени в чл. 781 ЗГС и тогава, когато те преминават по джиро, по цесия или по суброгация върху носители, които нямат качеството на такива кооперативни сдружения? Чл. 782, т.т. 4 и 5 ЗГС. г. I, 652-660.

Василев, Любен. Законна сила на решения, издадени спрямо събирателни дружества, по отношение на техните съдружници, бел. по р. № 412-1931, II г.о., и р. № 162-1939, II г.о. г. II, 97-107.

Диков, Любен. По данъчното облагане на премийните резерви, бел. по р. № 673-1943, ВАС, О.С. г. III, 415-418.

Сталев, Живко. Синтез на юриспруденцията на ВКС относно процесите, заведени от и срещу етажни собствености. г. I, 510-521.

Сталев, Живко. Юриспруденция на ВКС по охранителното производство. I. Същност на охранителното производство. г. II, 78-96.

Сталев, Живко. Охранително ли е производството за делба. г. II, 242-279.

Сталев, Живко. Охранително ли е производството за издаване на изп. листове. г. II, 420-428.

Сталев, Живко. Общи начала на охранителните производства. г. II, 637-655.

Сталев, Живко. Систематичен преглед на юриспруденцията на ВКС по охранителното съдопроизводство. г. III, 91-145.

 

Административно право

Ангелов, Ангел. Задължени ли са платците на лихви да удържат данъка еднодневен доход върху тях? (Около участието на частни лица в удържането и събирането на данъка). г. I, 403-410.

Ангелов, Ангел. Лице, осъдено за някое от изброените в чл. 5, б. „д“ от Закона за държавните служители престъпления, няма право да заема държавна служба, макар да е реабилитирано в правата. Тази забрана не важи в случая на амнистия за същите престъпления, бел. по опр. на ВАС, ОС, № 194-1941 г. г. II, 429-445.

Ангелов, Ангел. При обжалване актове на адм. надзор върху решение на общо събрание, необходимо ри е събранието да е решило да се обжалва? Бел. по р. № 128-1941, ВАС. г. II, 429-445.

Ангелов, Ангел. Обжалване пред ВАС на актовете за уволнение, издадени при превишаване на власт, бел. по р. № 81-1943, V о. г. III, 423-431.

Драганов, Досю. Приложим ли е чл. 3 от Закона за отчуждаване недвижими имоти за държавна и обществена полза относно предвиденото в него предварително административно изследване и при отчуждаване на имоти за нуждите на пътищата и принадлежностите им. г. I, 393-397.

 

Наказателно право и наказателно съдопроизводство

Колев, Н. Чл. 290 ЗНС намира ли приложение спрямо актовете по чл. 7 ЗТВПС и може ли прокурорът да възбуди преследване без да има предварително разрешение от БНБ? г. III, 135-145.

 

IV. Книжовен преглед

 

Ангелов, Ангел. Рец. за: К. Кънев, Отчуждения на недвижими имоти в полза на общините. г. III, 260.

Василев, Любен. Рец. за: Сборници на германското военно стопанско право. г. I, 216.

Василев, Любен. Рец. за: Dr. Franz Schlegelberg, Statssekretär, L. Quassowski, Min. Dirigent, G. Herbig, E. Gessler, W. Hefermehl, Aktiengesetz, 3. Aufl., 1940. S. 1218. Verlag Franz Vahlen, Berlin; Dr. Carl Ritter u. Dr. Justus Ritter, Aktiengesetz, 1939, Nachtreg. 1940. VI+834+19, J. Schwitzer Verlag, Berlin u. München; W. Gadow, Dr. E. Heinichen, Prot. Dr. Eb. Schmidt, Dr. W. Schmidt. Dr. O. Weipert. Aktiengesetz, S. VII+384, 1939, Berlin, Walter de Greuter; R. Freiher v. Godin und Dr. Hans Wilheilmi, Aktiengesetz, Guttentag'sche Sammlung deutscher Reisgesetze, 1937. S. VIII+980. г. I, 661.

Василев, Любен. Рец. за: Венелин Ганев, Субективни права и тяхната същност според индивидуалистични и отрицателни теории върху юридически личности. г. II, 288.

Василев, Любен. Рец. за: J. W. Hademann, Deutsces Wirtschaftsrecht. г. III, 678.

Венедиков, Петко. Рец. за: Luigi Cariota-Ferrara, I negozi sul patrimonio altrui, CEDAM, Padova, 412 с. г. I, 101.

Венедиков, Петко. Рец. за: Х. Вълчанов, Коментар върху Закона за давността, 352 с. г. I, 102.

Дамяни, Енрико. Рец. за: Цеко Торбов, Основният принцип на правото, право и справедливост. г. III, 150.

Диков, Любен. Рец. за: Подполк. Георги К. Ватев, Коментар и ръководство по Закона за гражданската мобилизация. г. I, 411.

Диков, Любен. Рец. за: Иван Апостолов, Основания на договорната отговорност. г. I, 522.

Диков, Любен. Рец. за: Иван Базанов, Курс по римско право. Ч. I и ч. II. г. II, 119.

Диков, Любен. Рец. за: Ж. Сталев и Л. Василев, Продажби на недвижими имоти с частни актове. г. III, 572.

Живков, Н. Рец. за: 60 години българско правосъдие. г. I, 315.

Паунов, Л. Рец. за: Петко Стайнов, Административни юрисдикции. г. III, 151.

Радоилски, Любомир. Рец. за: Иван Бакърджиев, Ограничение на престъпленията, коментар на ЗОПЛБ. г. II, 292.

Сталев, Живко. Рец. за: Александър Кожухаров, Право на задържане. г. II, 551.

Сталев, Ж. Рец. за: А. С. Ангелов, „Некомпетентност или превишение на власт“ като повод за отмяна на административни актове. г. III, 253.

Сталев, Ж. Рец. за: С. Пенчев и Гр. Кошев, Сборник от касационни решения по ЗГС. г. III, 259.

Торбов, Ц. Рец. за: Венелин Ганев, Правни субекти според индивидуалистически и отрицателни теории за юридически личности. г. III, 248.

Христов, Наум. Рец. за: Сл. Сотиров, Търговска несъстоятелност. г. I, 314.

Цончев, Кръстю. Рец. за: Мико Хинов, Закон за имуществата, собствеността и сервитутите, 574 с. г. I, 115.

Цончев, Кръстю. Рец. за: Erwin Riezler, Berufung auf eigenes Unrecht. г. III, 146.

1 кометар

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.