За неимуществените вреди, произтичащи от страданията, причинени на вещ

    Настоящото изложение представлява кратък коментар върху един предоставен от съдебната практика случай на използване на морални съображения в правораздаването. В свое Решение № I-31...
Ivaylo_Kanev_Pravna_konversia

За конверсията на нищожните сделки

  Предварителни бележки   Конверсията на нищожните сделки като правно явление de lege lata няма обща регламентация у нас. Първоначално терминът конверсия е уреден като легален в...

Относно отметнината

1. Кратки исторически бележки   Отметнината1, известна още като пишманлък2, е съществувала още в римското право3. Тя не е нов момент в търговското ни законодателство4. Тя...

Заобикалят ли закона цесиите и прихващанията, извършени от вложители и длъжници на „Корпоративна търговска...

(статията е публикувана за пръв път в сп. "Норма", 2016, No 3, с. 33-56. Авторът изказва сърдечните си благодарности на доц. д-р Мирослав Димитров...

Правни аспекти на форуърдните и фючърсните договори

    1. Въведение1 С глобализирането на търговията през втората половина на XX век нараства и интересът към рисковите сделки с валутни курсове, цените на стоките и...

Проблеми на потребителското право в светлината на съдебната практика

  1. Следи ли служебно съдът за неравноправни клаузи в исковото производство?   Отговорът, който съответства на практиката на СЕС, е даден с пилотното Решение № 23/07.07.16...

Може ли да бъде намалена поради прекомерност законна неустойка?

              1. Казусът Непосредствен повод за настоящите кратки бележки е един казус в съдебната практика, при който е обсъждано приложението на чл. 11а, ал. 9...