(статията е публикувана в

сп. „Собственост и право“, кн. 6, 2010, стр. 37-46)


Завет на владение

Осъществяваното от едно лице владение представлява част от неговото имущество, разглеждано като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Владението като фактическо състояние, свързано с определено правно очакване, става елемент от наследството1 на това лице след настъпването на неговата смърт. При липса на наследници или ако всички наследници се откажат от наследството или не са достойни да наследяват, осъществяваното от наследодателя владение се продължава от държавата по реда на чл. 11 ЗН. По аналогия на правната уредба относно съдбата на собствеността върху движимите вещи, жилищата, ателиетата и гаражите, както и върху парцелите и имотите, предназначени предимно за жилищно строителство, бихме могли да приемем, че владението, осъществявано от наследодателя върху посочените обекти, ще се продължава от общината, на чиято територия се намират те към момента на откриване на наследството.

С оглед възприетия в българското законодателство принцип на завещателна свобода и като се изхожда от имуществения интерес, произтичащ от упражняването на владението, следва да се допусне възможността2 то да бъде предмет на разпореждане чрез частно завещателно разпореждане.

Значението и имуществената стойност на владението като факт, с осъществяването на който законът свързва определени правни очаквания, не трябва да се подценява и въз основа на това да се отрича правната допустимост на завета на владение. Когато гражданският оборот разпознава определени икономически блага като ценни за участващите в него лица, в полза на последните би следвало да се допускат правни средства за тяхното придобиване. Още повече – при липсата на законова забрана за това. Поради тази причина като валиден и пораждащ своето правно действие следва да се разглежда не само заветът на владение, но и заветът на търговска клиентела, направен от едноличен търговец.

Допустимостта на завета на владение може да бъде обоснована и по аргумент от по-силното основание: след като се допуска възможността за извършване на частно завещателно разпореждане с придобито от завещателя наследство или с притежавано от него търговско предприятие, които включват в своето съдържание освен права, съответно – задължения, и фактически отношения, то на по-силно основание като възможен предмет на завещателно разпореждане следва да се признае и осъществяваното от завещателя владение. Това, което се важи и се допуска за цялото, би следвало да намери приложение и по отношение на неговите части.

Заветът на владение поставя редица специфични въпроси, тъй като не прехвърля права, а осигурява приемство във владение. Част от тези въпроси са предмет на разглеждане в настоящото изложение.

1. Правна характеристика

1.1. Заветът на владение представлява действие на разпореждане с конкретно определен елемент от имуществото на наследодателя по повод на неговата смърт, по силата на което посочено от наследодателя лице може да продължи осъществяваното от него до откриването на наследството владение и след приемането на завета да се ползва от благоприятните правни последици, които законодателят свързва с осъществяването на това владение.

1.2. Владението, предмет на завета, трябва да бъде индивидуализирано, като се посочат:

предметът на владението – чрез посочване на вещта, спрямо която завещателят осъществява фактическата власт с намерение за своене. Предмет на владението може да бъде всяка вещ, независимо от това дали спрямо нея могат да настъпят всички предвидени от закона правни последици, произтичащи от осъществяваното владение (например позоваване на придобивна давност);

моментът на установяване на владението – ако такъв не е посочен, той ще може да бъде доказван от заветника, ако от останалата информация може да се направи категоричен извод за индивидуализацията на завещаваното му владение;

основанието за установяване на владението – това, че такова не е посочено, не превръща владението в недобросъвестно. Преценката за добросъвестността на владението се прави към момента на неговото установяване от завещателя въз основа на критериите по чл. 70, ал. 1 ЗС;

съдържанието на владението, което може да бъде: пълно владение на право на собственост; квазивладение на ограничено вещно право (заветът на квазивладение на сервитутно право ще поражда правното си действие само ако в полза на същия заветник е извършен и завет на правото на собственост или завет на владението на правото на собственост върху господстващия имот, който се явява обслужван от квазивладяното сервитутно право); съвладение, при което се посочва делът, с оглед на който завещателят участва в съвладението (включително, когато съвладението е осъществявано от наследодателя заедно с негов наследник по закон).

Невъзможността от текста на завещанието да се направи категоричен извод относно владението, което е негов предмет, ще възпрепятства настъпването на правното действие на частното завещателно разпореждане3. За индивидуализацията на владението не може да бъде използвана информация от източници, извън направените от завещателя в завещанието разпореждания, като например: съставени от наследодателя допълнителни или съпровождащи, но не отговарящи на изискуемата от закона форма документи, свидетелски показания на присъстващи при изготвянето на завещанието лица и пр.

Струва ми се обаче, че наследодателят може да завещае общо всички владения, които ще осъществява към момента на откриване на наследството. В този случай заветникът ще трябва да доказва всяко едно от владенията. Те би трябвало да бъдат включени в описа на наследството, съставен от управителя на наследството по чл. 59, ал. 2 ЗН, от изпълнителя на завещанието по чл. 46, ал. 1 ЗН или от наследник, приел наследството по опис съгласно чл. 61 ЗН.

1.3. Подобно на всеки завет и заветът на владение може да бъде направен в предвидените от закона две алтернативни форми за действителност и да съдържа определени факултативни елементи: краен срок, условие, тежест. Уговарянето на краен срок при завета на владение ще доведе до трансформиране на завещателното разпореждане в завет на квазивладение на правото на ползване върху съответната вещ (по аналогия на чл. 17, ал. 2 ЗН). Приелият завещанието заветник ще осъществява квазивладение на вещното право на ползване заедно с приелите наследството наследници на завещателя, които ще бъдат съвладелци на правото на собственост. След изтичането на срока за придобивна давност и извършването на позоваване по отношение на вещта ще съществуват две права: право на собственост – в полза на наследниците на завещателя, и вещно право на ползване – в полза на заветника.

Предаването на осъществявано от завещателя владение може да бъде предвидено и като тежест по направено от последния завещание в полза на друго лице. В този случай ще е налице косвен завет на владение4, при който владението на наследодателя ще се продължава от облагодетелстваното от тежестта лице. За продължаване на владението, разбира се, ще е необходимо и съгласието на това лице, без последното да придобива качеството на заветник. За да настъпи ефектът на продължаване на владението на завещателя от третото облагодетелствано лице, е необходимо последното да установи пряка фактическа власт върху вещта в резултат на предаването й от задълженото с тежестта лице. Облагодетелстваното лице ще може да иска изпълнение на уговорената тежест като заинтересувано лице по реда на чл. 17 ЗН5, но няма да може да предявява владелческите искове по чл. 75 ЗС и чл. 76 ЗС. Той ще разполага с тези искове едва след като получи фактическата власт върху вещта в резултат от изпълнението на уговорената в негова полза тежест.

2. Правно действие на завета на владение

2.1. Правното действие на завета на владение се изразява във възможността на заветника да продължи осъществяваното от завещателя владение. Наследниците на завещателя са длъжни да предадат владението на заветника. С приемането на завета те държат вещта от името на заветника6, считано от момента на откриване на наследството7. За продължаване на владението не е необходимо започването на пряко осъществяване на фактическа власт от самия заветник8. Той може да иска получаването на съответната вещ от всяко лице, в което тя е попаднала след откриването на наследството.

Приемането на завета от заветника го поставя в същото владение, което е осъществявал наследодателя. Направените спрямо последния прекъсвания и спирания на придобивната давност ще могат да бъдат противопоставяни и по отношение на заветника. Възникналите към момента на откриване на наследството задължения във връзка с владението на вещта9 обаче не преминават към заветника, а остават част от наследството на завещателя.

2.2. Интерес представлява случаят, при който осъществяваното от завещателя владение е било добросъвестно. Съгласно чл. 71 ЗС добросъвестният владелец се ползва от вещта и получава добивите, които тя е дала, до предявяването на иска за връщането й. Придобитите от завещателя въз основа на тази разпоредба естествени плодове, отделени от вещта до откриване на наследството, не се обхващат от предмета на извършения завет на владение. Ако са налице към момента на откриване на наследството, тези плодове остават част от имуществото, подлежащо на разпределение между наследниците.

За разлика от наследниците, заветникът не е универсален правоприемник на завещателя. Поради това при приемането на завета на владение заветникът продължава владението във вида, в който то е съществувало в имуществото на наследодателя, но то губи квалификацията си на добросъвестно. Ако е отговаряло на изискванията на чл. 70 ЗС, след приемането на завета владението ще загуби тази своя характеристика и свързаните с нея благоприятни правни последици: по-кратка придобивна давност при вещните права върху недвижимите имоти, право на придобиване на отделените от вещта плодове по чл. 71 ЗС, право на обезщетение за по-голямата сума измежду стойността на направените разноски за подобрения или увеличената стойност на вещта, право на задържане и пр. За направените приживе от завещателя подобрения обаче заветника ще може да иска по-голямата сума измежду направените полезни разноски и сумата, с която се е увеличила стойността на вещта вследствие на подобренията (чл. 72, ал. 1 ЗС). До получаването на тази сума той ще може да упражни правото на задържане по чл. 72, ал. 3 ЗС.

Самият завет на владение не представлява годно правно основание по смисъла на чл. 70, ал. 1 ЗС, поради което установеното въз основа на него владение не може на собствено основание да се квалифицира като добросъвестно. Правното основание по чл. 70, ал. 1 ЗС трябва да е годно да направи приобретателя собственик или титуляр на прехвърляно вещно право, докато заветът на владение не води до възникването на правоотношение на частно правоприемство. Той не прехвърля права, а урежда продължаването на едно фактическо състояние след смъртта на наследодателя-владелец, с което законът свързва определено правно очакване.

2.3. За да настъпи действието на завета на владение, е необходимо завещателят да е осъществявал въпросното владение и към момента на откриване на наследството. Това трябва да е същото владение, което е индивидуализирано в направеното завещание. Всяка промяна в съдържанието или в основанието на владението ще представлява установяването на ново владение, което не е предмет на извършеното преди това завещание. Загубването на владението от завещателя обаче няма да води до отпадане на правното действие на завещанието, ако преди откриването на наследството владението е било възстановено от наследодателя със същия предмет и съдържание. Възстановяването може да бъде резултат от уважаването на предявен от наследодателя владелчески иск или на доброволното уреждане на отношенията му с лицето, което е отнело владението.

Както не е необходимо завещателят да е титуляр10 на завещаваното от него право към момента на извършване на завещанието, така и при завета на владение завещателят може да завещае владение, което не осъществява към момента на извършване на завещателното разпореждане. За да породи в този случай правното си действие заветът на владение, е необходимо завещателят да е установил посоченото владение след извършването на завещанието и преди откриване на наследството. Само в този случай заветникът ще може да се позовава на направеното в негова полза завещателно разпореждане.

След откриване на наследството осъществяваната от наследодателя фактическа власт се продължава от посочения от завещателя изпълнител на завещанието (чл. 45 ЗН) или от приелите наследството му наследници по закон или по завещание. Ако такива няма, имуществото на починалия се поема от управител, назначен служебно или по искане на заинтересуваните лица от районния съдия по местооткриването на наследството (чл. 59 ЗН). Искане за назначаване на управител на наследството може да бъде направено и от заветник по завета на владение. Наличието на такова искане обаче не е форма на конклудентно приемане на направеното завещание. Изпълнителят на завещанието, приелите наследството наследници и назначеният от съда управител на наследството осъществяват единствено държане, но не и владение на съответните вещи. Приемането на завета на владение прави заветника владелец от момента на откриване на наследството, при което държането на посочените лица се счита за осъществявано в негова полза. При евентуално отнемане или нарушаване на владението в периода между откриването на наследството и приемането на завета срещу нарушителя ще могат да бъдат предявявани владелчески искове. При наличието на изискуемите от закона предпоставки следва да се допусне възможността за предявяването и на двата иска по чл. 75 ЗС и чл. 76 ЗС, както от страна на лицата, на които са възложени функции по съхраняване на наследството (изпълнителя на завещание, управителят на наследството и въведените във владение наследници), така и от самия заветник. Предявяването на владелчески иск от заветника ще представлява конклудентно действие на приемане на направеното в негова полза завещателно разпореждане. В този случай, в хипотезата на чл. 76 ЗС, установяването на момента на узнаване за нарушението, съответно – на момента на преустановяване на насилието, ще се преценява спрямо заветника, независимо дали е приел завета. Независимо от момента на приемането на завета ще се изчислява и срокът за предявяване на иска по чл. 75 ЗС. Ако срокът е пропуснат поради бездействие от страна на лицата, осъществяващи управление на имуществото, те ще носят отговорност пред заветника.

3. Отпадане на правното действие на завета на владение

3.1. Заветът на владение няма да породи своето правно действие в следните случаи:

– при изгубване на владението от завещателя и невъзстановяването му до момента на откриване на наследството. Изгубването на владението, било то поради претърпяването на ревандикация от собственика, или поради отнемането му в резултат на осъществено нарушение и невъзстановяването му чрез предявяване на владелчески искове в предвидените от закона срокове, води до непораждане на действието на завета, щом като към момента на откриване на наследството, завещателят не е осъществявал въпросното владение;

– при предаване на владението в полза на друго лице. Предаването на владението от наследодателя в полза на друго лице, включително и при условията на чл. 82 ЗС, също ще води до отмяна на направения преди това завет на владение (чл. 41, ал. 1 ЗН). Това действие представлява разпореждане с предмета на завещанието, което свидетелства за настъпила промяна във волята11 на завещателя. Обстоятелството, че той предава владението на трето лице, е израз на настъпилата промяна в неговото желание заветникът да продължи осъществяваното от него владение. Когато актът на предаване на владението в полза на третото лице е извършен при наличието на порок във волята на завещателя, заветът ще породи действие, ако владението е било възстановено от наследодателя;

– при позоваване на придобивна давност от страна на наследодателя. Заветът на владение няма да породи своето правно действие, когато след извършването му и преди откриването на наследството завещателят се е позовал на придобивна давност и е придобил съответното вещно право на основание чл. 79 ЗС. В този случай също е налице разпореждане с предмета на завета, тъй като позоваването на изтекла придобивна давност води до реализирането на правното очакване, свързано с осъществяваното владение. Дори и когато придобитото по давност вещно право е включено в наследството на завещателя, то няма да се придобива от заветника, тъй като извършеното в негова полза завещание има за свой предмет единствено факта на владение. Макар и различна, хипотезата е аналогична до тази по чл. 41, ал. 2 ЗН, предвиждащ отмяна на завещанието, когато завещателят преработи или промени завещаната вещ така, че тя изгуби предишната си форма и предназначение. Ако наследодателя желае заветникът да придобие вещното право, за което е извършено позоваването, той ще трябва да извърши ново завещателно разпореждане в този смисъл;

– при унищожаване на вещта. Погиването на вещта е обстоятелство, което прекратява осъществяваното по отношение на нея владение. Когато то е настъпило преди откриване на наследството, заветът на владение въобще не поражда своето правно действие, тъй като владението е изгубено от наследодателя. Когато вещта е погинала след смъртта на наследодателя, приелият завета на владение заветник ще може да иска обезщетение от всяко лице, което виновно е причинило унищожаването на вещта. Унищожаването на вещта приживе от наследодателя води до отмяна на направения от него завет на владение спрямо нея;

– при преработване на вещта. До отмяна на завета на владение ще се стига и при преработване на вещта, независимо дали в резултат на преработването тя е била придобита от наследодателя въз основа на чл. 97, ал. 1 ЗС или той е продължил да осъществява владение върху вече преработената, но оставаща чужда вещ. Ако волята му е владението върху преработената вещ, да бъде предоставено също на заветника, той трябва да направи ново завещание в този смисъл – завет на правото на собственост върху преработената вещ или завет на владението върху преработената вещ.

3.2. Като всяко завещание и заветът на владение може да доведе до увреждане на наследниците със запазена част. Макар и да представлява само правно очакване, давностното владение притежава определена стойност като част от имуществото на наследодателя. В тази стойност се включват и евентуалните плодове, които наследниците биха придобили въз основа на чл. 71 ЗС – когато завещаното владение е било добросъвестно по смисъла на чл. 70, ал. 1 ЗС или когато е било осъществявано въз основа на предварителен договор по чл. 70, ал. 3 ЗС. Макар и правото по чл. 71 ЗС да не преминава в полза на заветника, то се придобива от универсалните правоприемници на завещателя. Поради това отпадането на правото по чл. 71 ЗС може да доведе до увреждане на запазената част на наследниците. Ако стойността на владението, включително очакваните въз основа на чл. 71 ЗС плодове, надхвърля разполагаемата част от наследството, следва да се допусне възможността за неговото намаляване или отмяна чрез предявяването на иск по чл. 30, ал. 1 ЗН.

Намаляването на завета на владение ще се изразява в установяване на съвладение между заветника и наследника със запазена част при определено съотношение на техните участия. Последното ще определя техните квотите в евентуалната съсобственост, която би възникнала при позоваване на придобивна давност. В този случай, за разлика от заветника, наследникът със запазена част като универсален правоприемник ще се ползва от добросъвестния характер на осъществяваното от наследодателя владение и свързаните с това благоприятни правни последици. С изтичането на по-кратката придобивна давност, когато владението се осъществява по отношение на недвижим имот, наследникът със запазена част ще придобива само идеалната част от съответното вещно право, за която е направено намаляването на завета на владение, а останалата ще продължава да се владее от заветника при условията на дългата десетгодишна придобивна давност. Само в полза на наследниците-съвладелци ще настъпва и вещноправното действие на чл. 71 ЗС.

3.3. Поради естеството владението, спрямо заветника не би могло да се води обратен иск по чл. 66, ал. 2 ЗН, водещ до отговорност на заветника пред кредиторите на наследството. Владението само по себе си не може да послужи за удовлетворяване на интересите на кредиторите. Като предмет на принудително изпълнение могат да бъдат разглеждани единствено вентуалните естествени плодове, които наследодателят би придобил на основание чл. 71 ЗС и които биха останали в наследството при липсата на завета на владение. Тези плодове обаче не се придобиват от заветника, тъй като установеното от него владение е недобросъвестно. След като нямат правото да искат отмяна на завета, кредиторите на наследството следва да се съобразяват с неговото правно действие. Обратният иск, с който разполагат се ограничава само до ползите, които са извлечени от заветника. Поради недобросъвестния характер на владението обаче заветникът не разполага с правото по чл. 71 ЗС и липсва материално блага, което да служи за удовлетворяване на кредиторите на наследството. Обратен иск може да бъде предявен само в хипотезата на завет на владение, придобивната давност по което е изтекла и заветникът е извършил позоваване на нея до три години от откриването на наследството. В този случай заветникът е придобил собствеността върху вещта преди изтичането на преклузивния срок по чл. 66, ал. 2 ЗС. Това ще може да послужи като основание за реализиране на отговорността на заветника по реда на чл. 66, ал. 2 ЗС

Поради естеството на владението заветникът няма интерес от предявяване на иска по чл. 67 ЗН за отделяне на имуществото на наследодателя от имуществото на наследника. В полза на лицата, управляващи наследството, не следва да се признава възможността за извършване на позоваване на придобивна давност въз основа на завещаното владение, тъй като подобно позоваване би имало характера на разпореждане с владението. При отричането на тази възможност срещу владението като фактически елемент от наследството не би могло да бъде насочено принудителното изпълнение на задълженията на наследниците. Поради това заветникът на владение не се нуждае от защитата по чл. 67 ЗН.

1 Вж. Венедиков, П. Система на българското наследствено право. С., 1939, с. 2: наследството обхваща „на само правата и задълженията на наследодателя, но и владението и квазивладението му”.

2 В този смисъл вж. Марков, М. Семейно и наследствено право – помагало. С., 2009, с. 208. За възможността за извършване на „продажба“ на владение като вид неименуван договор вж. Марков, М. Облигационно право – помагало. С., 2008, с. 248.

3 Означението на предмета на завета трябва да бъде направено от завещателя. Вж. Фаденхехт, Й. Кратък курс по наследствено право. С., 1933, с. 67. Основанието за това е строго личния характер на завещанието. Вж. Венедиков, П. Система на българското наследствено право. С., 1939, с. 193.

4 За т. нар. опосреден или косвен завет вж. Цанкова, Ц. Завещанието в българското наследствено право. С., 1995, с. 151, както и Русчев, Ив. Завет и тежест, пряк и косвен завет. – Практическо право, 1994, № 2. При косвения завет „волята на завещателя е да обремени своите наследници по закон или завещание (или други заветници) да придобият и/или прехвърлят на заветника посоченото право“. Вж. Русчев, Ив. Завет на чужда вещ. – Собственост и право, 2001, № 4, ЕПИ On-line. За продължаване на владението на наследодателя от облагодетелстваното от тежестта лице може да се говори само, когато владението е осъществявано от завещателя, но не и когато е било придобито от наследника/заветника с оглед изпълнението на тежестта.

5 Вж. в този смисъл също Цонов, Ал. Коментар на Закона за наследството. С., 1993, с. 62.

6 За да оборят това предположение, те трябва да предприемат недвусмислено поведение спрямо заветника, от което да е видно, че са променили отношението си към вещта и я третират като своя собствена.

7 За правилото, според което приемането на завещанието има действие от момента на откриване на наследството (чл. 48 ЗН), вж. Розанис, С. Наследяване, завещание, делба. С., 1994, с. 35.

8 По-различно е било разрешението при действието на отменения ЗН от 1980 г., при който се е приемало, че приемането на завет на правото на собственост върху определена вещ не е водел до придобиването на владението, което се е продължавало от законните наследници на завещателя – чл. 184 ЗН (отм.). Едва след предаването на вещта на заветника той установявал владение върху нея. Вж. Венедиков, П. Система на българското наследствено право. С., 1939, с. 210-211.

9 Например за извършени разходи във връзка с поддържането на вещта, за извършени ремонти, за обезщетяване на вреди, произлезли от вещта и пр.

10 Вж. в този смисъл например Розанис, С. Завет на чужда вещ. – Собственост и право, 2003, № 2, ЕПИ On-line.

11 Промяната във волята на завещателя се разглежда от закона като основание за отмяна на завещателните разпореждания. Вж. Тасев, Хр. Българско наследствено право. С., 2000, с. 98, както и Господинов, Г. Наследството и делбата му. С., 1995, с. 50.

7 Коментари

 1. Здравей, Стояне,

  Отново интересна статия и интересен подход 🙂 Поздравления!

  Напълно съм съгласна с тезата ти, че заветът на владение е възможен, изхождайки от аргументът за по-силното основание, а именно- завещателното разпореждане с търговско предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически състояния (каквото е и самото владение).

  Иска ми се обаче да обсъдим една част от статията, а именно:”При евентуално отнемане или нарушаване на владението в периода между откриването на наследството и приемането на завета срещу нарушителя ще могат да бъдат предявявани владелчески искове. При наличието на изискуемите от закона предпоставки следва да се допусне възможността за предявяването и на двата иска по чл. 75 ЗС и чл. 76 ЗС, както от страна на лицата, на които са възложени функции по съхраняване на наследството (изпълнителя на завещание, управителят на наследството и въведените във владение наследници), така и от самия заветник.” В началото споменаваш, че “облагодетелстваното лице ще може да разполага с владелчески искове след като получи фактическата власт върху вещта”. Т.е. началният момент, от който заветникът разполага с владелчески иск дали е приемането на завета или е получаването на фактическата власт? Струва ми се, че това би трябвало да е момента на приемане на завета, а не на получаване на фактическата власт, т.к. вещта може да се държи от управителя на наследството или от наследниците. В случай, че те откажат да предадат фактическата власт върху вещта, би следвало заветник, който е приел завета на владение, да може да се защити с владелческите искове.

  За мен възникна и един може би малко страничен, но пък практичен въпрос, който е свързан с оценката на стойността на владение от гледна точка на преценката дали заветът на владение нарушава запазената част от наследството. Струва ми се, че в това отношение ще възникват много спорове и оценката ще бъде доста трудна. Според мен тя би трябвало да се извърши на основа стойността на евентуалното правото на собственост, което заветника би придобил и разходите, които той би направил във връзка с владението. Какво става, обаче, ако той не стане собственик по някаква причина? Няма ли да се промени стойността на завета спрямо запазената част на наследниците?

  Иска ми се да коментираме и още един въпрос, свързан с факта, че заветникът не продължава добросъвестното владение, а то се превръща в недобросъвестно и за него не тече кратката придобивна давност. В случай, че добросъвестният завещател е владял вещта (недвижим имот) в продължение на 6 години преди откриване на наследството и приемане на завета на владение, трябва ли заветникът да го владее още 4 години, за да може да стане собственик? Би следвало да е така, ако изхождаме от факта, че владението се е превърнало от добросъвестно в недобросъвестно. От друга страна, обаче, кратката давност по отношение на завещателя е изтекла преди откриване на наследството, но той не се е позовал на нея и съответно не е станал собственик.

  Мисля, че засега е това от мен. Ще се радвам да продължим да коментираме, а се надявам, че няма да съм единствената “престрашила се” да изкаже мнение.

  Относно коментарите на проф. Петров- аз ги пречетох, но ще очаквам да видя и твоя отговор тук, за да се включа отново.

  Поздрави,
  Розалия

 2. Здравей, Рози,

  Благодаря за коментара и за задълбочения прочит на статията.

  Задаваш важни и много интересни въпроси,
  на които с удоволствие ще се опитам да дам възможен отговор.

  Относно владелческите искове

  Доколкото разбирам в направения от теб цитат става въпрос за владелческите искове в случая на т. нар. косвен завет на владение: когато предаването на осъществявано от завещателя владение е предвидено като тежест по направено от последния завещание в полза на друго лице. Хипотезата е следната. Едно лице (завещателят-владелец) чрез универсално завещателно разпореждане завещава цялото си имущество в полза на друго лице (наследник), като уговаря като тежест (чл. 17 ЗН) предаване на осъществяваното владение в полза на трето лице (облагодетелствано от тежестта лице). Именно за тази, наистина „екзотична“ :), хипотеза е преназначено цитираното то теб изречение ;).
  В случая владението не се продължава от заветник, а се предава от определен от завещателя наследник в полза на трето облагодетелствано лице. Поради, ми се струва, че третото облагодетелствано лице е в положение, различно от заветника на владение. В този смисъл: „Облагодетелстваното лице ще може да иска изпълнение на уговорената тежест като заинтересувано лице по реда на чл. 17 ЗН, но няма да може да предявява владелческите искове по чл. 75 ЗС и чл. 76 ЗС. Той ще разполага с тези искове едва след като получи фактическата власт върху вещта в резултат от изпълнението на уговорената в негова полза тежест“. Посочените разсъждения съм направил с оглед естеството на тежестта, съгласно чл. 18 ЗН: „Всеки заинтересуван може да иска изпълнение на наложените със завещанието тежести. Неизпълнението на същите не влече след себе си унищожаването на завещателното разпореждане“.

  Иначе си напълно права. При завет на владение с приемането на завета заветникът установява фактическа власт чрез лицата, които управляват наследството. И да: от приемането на завета заветникът ще може да се защитава с владелческите искове по чл. 75 и чл. 76 ЗС, ако разбира се – са налице предпоставките за предявяването им. Владелческите искове следва да са приложими и срещу управителя на наследството, съответно – срещу наследниците, които не изпълняват направения от наследодателя завет на владение.

  Относно оценката на стойността на владението

  Оценката на стойността на владението като факт, свързан с „правно очакване“, определено е доста сложен и труден въпрос. Съгласен съм с теб, че най-вероятно тя следва да бъде направена с оглед евентуалната стойност на правото, което би могло да бъде придобито въз основа на владението, като се отчита продължителността на оставащата част от давностен срок и другите фактори, които в конкретния случай биха могли да се отразят върху реализирането на „правното очакване“ (например: поведението на собственика на имота; обстоятелството, че собственикът е неизвестен и пр.).
  „Какво става, обаче, ако той не стане собственик по някаква причина?“ Може би именно този риск следва да се отчете при извършването на оценката. А за преизчисляването на запазената част, ще ми е интересно да чуя твоето мнение и мнението на останалите читатели 🙂

 3. Относно продължаването на добросъвестно владение

  Много интересен е и третият ти въпрос. Тук следва да спомена предварително, че споделям тезата, според която във фактическия състав на придобивната давност се включва и фактът на позоваване (съществува и друга теза, според която правните последици настъпват автоматично – с изтичането на предвидения от закона срок) и има действия от момента на извършване на този факт (а не обратно действие от момента на започване на владението). Разсъжденията по-долу са направени от тази изходна позиция.
  Ако завещателят е осъществявал добросъвестно владение повече от 5 години, но въпреки това не се е позовал на придобивна давност в своя полза, може би той е направил това именно, за да позволи продължаването на владението отпосочения от него заветник. Позоваването и придобиването на собствеността биха довели до отпадане на действието на завета на владение (нещо, за което съм споменал в статията).
  Интерес представлява и въпросът дали универсалните наследници, които встъпват в положението на наследодателя могат да се позоват на изтеклия в полза на последния давностен срок въпреки направеното от него завещателно разпореждане? Струва ми се, че не би трябвало да им се позволява подобно действие, тъй като то би противоречало на волята на завещателя. Последната – в случай на приемане на завета, поставя наследниците в положението на държатели на съответната вещ. Те я държат от името и за заветника, приел завета на владение.

  Това е, което се сещам на този етап.

  И аз се надявам на участие и активност от страна на други колеги.

  Поздрави,
  Стоян

 4. Здравей, Стояне,

  Благодаря за отделеното време и за изчерпателните отговори на поставените от мен въпроси. Сега ми се изясни объркването ми относно владелческите искове.

  Относно преизчислението на размера на наследствената маса ми се струва, че следва да намерят приложение разпоредбите на чл. 31 и сл. ЗН. Владението като фактическо състояние следва да бъде добавено към наследствената маса и така да се определи целия и размер и съответната запазена част на всеки наследник. Проблемът, обаче, би възникнал в случай, че заветникът не стане собственик на вещта. Тогава наследниците със запазена част са получили повече от полагаемото им се. В тази хипотеза ми се струва, че трябва да се преизчисли размера на наследствената маса и да се намали със стойността на владението. Възниква, обаче, въпросът какво става в случай, че някой от наследниците със запазена част (която съответно е била по-голяма заради увеличената с владението наследствена маса) се е разпоредил с част от наследеното имущество. Струва ми се, че би следвало да се защитят правата на третите добросъвестни приобретатели. В тази хипотеза трябва ли наследникът да отговаря и с останалото си имущество, за да се попълни наследствената маса до новия й размер, макар и вече намален?

  П.С. Смелостта за мен не е да се задават „трудни“ въпроси, а да им се намират отговори. Това, което правиш ти!

 5. Благодаря ти, Рози.

  Всеки, който участва в дискусия, проявява смелост. Смелостта е това, което превръща наблюдателя в професионалист 😉
  Уважавам хората, които имат тази смелост и са готови да отделят от времето си, за да изразят и аргументират своето мнение по определен въпрос.

  Радвам се, че ти си сред тях 🙂

 6. Здравей отново, Рози,

  Ако заветникът не стане собственик (дори и причината за това да е извън заветникът), запазената и разполагаемата част не следва да се преизчисляват. Рискът от неосъществяване на правното очакване следва да бъде включен в оценката.
  Определянето на запазената/разполагаемата част следва да става към момента на откриване на наследството. Последващата “съдба” на владението не следва да се отразява върху направените “изчисления”. Така поне ми се струва с оглед осигуряване на определена правна сигурност и стабилност.

  Все пак въпросът остава отворен :))

 7. Здравей, Стояне:)

  И аз си мислех нещо такова с оглед осигуряване на правната сигурност. Възможността за евентуално преизчисляване би ограничила и свободата на наследниците със запазена част да се разпореждат с полученото наследство поради риска от намаляне на наследствената маса, което би било доста несправедливо. Това би означавало във всеки един момент наследникът със запазена част да притежава определено имущество, чиято стойност да отговаря на намаления му дял от наследствената маса, което ми се струва прекалено рестриктивно….

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.