Публикации Автори Статии от Димитър Иванов

Димитър Иванов

2 Публикации 0 Коментари
Димитър Михайлов Иванов: - Доктор по гражданско и семейно право в СУ „Св. Климент Охридски“; - Специалист по особени залози и принудително изпълнение; - Правен консултант; - Съдебен заседател в Бургаски районен съд; - Редовен автор в правния печат. 1. Монографии: „Особеният залог в българското право“, предстои издаване. 2. Помагала: „Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ“, в съавторство с ЧСИ Делян Николов, Сиела, 2016. 3. Публикации: 1. Сделка, извършена от залогодател без съгласие на заложния кредитор. – Търговско и конкурентно право, 2013, № 2; 2. Изпълнение върху вземане по реда на ЗОЗ и конкуренция със залог по ЗДФО. – Сборник научни трудове на Русенския университет, 2013, том 52, серия 7; 3. За същността на чл. 12, ал. 3 ЗОЗ и правилното му приложение от депозитаря. – Търговско и облигационно право, 2014, № 3; 4. Някои въпроси на продажбата на недвижим имот по реда на ЗОЗ като елемент от заложено търговско предприятие. – Търговско и облигационно право, 2014, № 4; 5. Практически проблеми при предаване на заложеното имущество от частен съдебен изпълнител или публичен изпълнител по реда на чл. 32, ал. 5 ЗОЗ. – Търговско и облигационно право, 2014, № 6; 6. Продажба на обременен с обезпечения недвижим имот. – Търговско и облигационно право, 2014, № 8; 7. Проблемът с вдигането на запора върху МПС, придобито по реда на ЗОЗ. – Търговско и облигационно право, 2014, № 9; 8. Кредиторът с учреден особен залог не е присъединен по право взискател в индивидуалното принудително изпълнение. – Търговско и облигационно право, 2014, № 12; 9. Особен залог на безналични акции. – Норма, 2015, № 1; 10. Поглед върху някои спорни въпроси на Закона за особените залози. – Норма, 2015, № 3; 11. Конкуренция между апорт и особен залог на търговско предприятие във връзка с придобиване на права върху недвижим имот. – Търговско право, 2015, № 1; 12. Становища относно приложението на чл. 18, ал. 4 ЗЧСИ. – Търговско и облигационно право, 2015, № 2, в съавторство с ЧСИ Делян Николов; 13. Използва ли се Законът за особените залози като инструмент за порочни практики. – Сборник научни трудове, БАН, 2015; 14. Особени залози – разсъждения върху някои практически проблеми, предмет на произнасяне от ВКС. – Търговско и облигационно право, 2015, № 11; 15. Критичен коментар на някои съдебни актове, които противоречат на разпоредби на Закона за особените залози. – Норма, 2016, № 4; 16. Прекъсва ли частното изпълнение по реда на ЗОЗ погасителната давност относно обезпеченото вземане. Предизвикай давността, Сиела, 2017; 17. Трети задължени лица по смисъла на чл. 452, ал.3 и чл. 507, 508 ГПК ли са НАП, ДФЗ и АПИ – в съавторство с ЧСИ Делян Николов, Румен Неков и Веселин Янев, Професионален правен сайт challengingthelaw.com; 18. Дискусионни въпроси в изпълнителния процес. – Норма, 2015, № 3; 19. Същност на възбраната в изпълнителния процес и на действието на съдия-изпълнителя по нейното налагане. – Собственост и право, 2012, № 5; 20. Необходимо ли е да се доказва обезпечителна нужда при искане за допускане на запор на вземане между търговски дружества. – Търговско и конкурентно право, 2012, № 11; 21. Въпроси на извънсъдебното прихващане в изпълнителното производство. – Норма, 2015, № 6; 22. Установяване на неплатежоспособността на търговец при подадена молба от кредитор. – Норма, 2015, № 8; 23. Актуални въпроси на публичната продан с участието на съделители и съпруг-недлъжник. – Собственост и право, 2015, № 9; 24. Сключеният предварителен договор не е основание за отмяна на завет по реда на чл. 41 ЗН. – Търговско право, 2015, № 3; 25. Дискусионни въпроси в изпълнителния процес - 2. – Норма, 2016, № 2; 26. Преглед на съдебната практика относно въпросите на гражданското дружество. – Собственост и право, 2015, № 10; 27. Някои въпроси по предявяването на записа на заповед за плащане. – Търговско и конкурентно право, 2011, № 8; 28. Преглед на съдебната практика относно въпросите на извънсъдебното прихващане в изпълнителния процес. Приложен коментар. – Търговско и облигационно право, 2016, № 2; 29. Зачитане на правото на задържане в индивидуалното принудително изпълнение. – сп. StudiaIuris" към ПУ "Паисий Хилендарски", 2015, № 2; 30. Учредяване на европейско дружество – тип холдинг по правилата на Регламент на Съвета (ЕО) 2157/2001г. за статута на европейското дружество – в съавторство с адвокат Станислав Славов, БАК, публикувана в юридическия портал gramada.org; 31. Практически проблеми относно приложението на разпоредбата на чл. 485, ал. 2 ГПК. – Общество и право, 2016, №2, в съавторство с ЧСИ Делян Николов; 32. Преглед на съдебната практика относно банковата гаранция. – Търговско и облигационно право, 2016, № 4; 33. Призоваване в изпълнителен процес на чужденец, придобил ипотекиран недвижим имот от длъжника. – Търговско право, 2016, № 1; 34. Допустимост на обезпечителната мярка запор на вземане по банкова гаранция. – Търговско и облигационно право, 2016, № 5; 35. Подлежи ли на спиране индивидуалното принудително изпълнение при откриване на производство по несъстоятелност спрямо длъжник по реда на Регламент № 1346/2000 г. – Търговско и облигационно право, 2016, № 9; 36. Обхваща ли ипотеката върху земя и построените впоследствие постройки. – Правна мисъл, БАН,2016, №3, в съавторство с докторант Ивайло Василев; 37. Влияние на производство по несъстоятелност в чужбина спрямо изпълнителен процес съобразно Регламент (ЕС) № 2015848 ). – Търговско и облигационно право, 2016, № 10; 38. Кога настъпва ефектът от спирането на индивидуалното принудително изпълнение по силата на закона. – Предизвикай изпълнителния процес, Сиела, 2016; 39. Действие на вписването на особения залог на търговско предприятие. – конференция по случай 25-годишнината на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, която е проведена на 06.10 -07.10.2016, в съавторство с докторант Ивайло Василев; 40. Критичен анализ на теорията за вещноправния характер на ипотеката. – Собственост и право, 2011, № 5; 41. Легитимиран ли е заложният кредитор да предяви иск за отмяна на решение на ОС в хипотезата на чл. 185, ал. 3 ТЗ. – Търговско и облигационно право, 2016, № 12.