Публикации Автори Статии от Димитър Топузов

Димитър Топузов

5 Публикации 0 Коментари
Димитър Топузов е доктор по гражданско и семейно право и асистент по семейно и наследствено право в катедра Гражданскоправни науки, Юридически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Научните му търсения са фокусирани основно върху проблемите на съпружеските имуществени отношения и по специално върху института на брачния договор.