Рубрика “Предизвикай: Съдебната практика!”

 

 

Рубриката “Предизвикай: Съдебната практика!” представя най-новите и най-провокативни решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК.

Водещ на рубриката е Румен Неков, чиято е отговорността да открие и подбере най-предизвикателното решение на ВКС. Рубриката ще представя своя избор в петъчния ден на всяка седмица. Решенията са представени по начин и при следване на модел (структура), предложени от д-р Стоян Ставру, който запазва изцяло авторските си права върху тях.

 

Съдържание:

 

1. Следва ли вземания на кредитор за лични задължения на неограничено отговорен съдружник в събирателно дружество да бъдат предявени в открито производство по несъстоятелност на дружеството и погасяват ли се тези непредявени вземания за лични задължения на неограничено отговорен съдружник в събирателно дружество на основание чл. 739, ал. 1 ТЗ?

Решение № 90/20.07.2016 г. на ВКС по търг. дело № 865/2015 г., ТК, 1-о отд. [представил решението: Николай Павлевчев]

 

2. Действителна ли е клауза в договор за изработка, поставяща изпълнението на задължението на възложителя да заплати на изпълнителя възнаграждение за извършената и приета работа (чл. 266, ал. 1 ЗЗД) в зависимост от изпълнението на задължение към възложителя от страна на трето за договора лице?

Решение 15/22.12.2016 г. на ВКС по т. дело № 2404/2014 г., ТК, I-о т. отд. [представил решението: д-р Стоян Ставру]

 

3. За начина на гласуване и формирането на мнозинство по чл. 137, ал. 3 ТЗ при вземане на решение за изключване на съдружник в дружество с ограничена отговорност в хипотезата, когато в рамките на едно общо събрание са предложени за изключване няколко съдружници на едно и също основание.

Решение № 157/03.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2219/2015 г., ТК, 2-о отд. [представил решението: Румен Неков]

 

4. Възниква ли правото на отмяна на обезпечителната мярка по чл. 24, ал. 2 и 3 ЗОПДИППД (отм.) за купувача по влязлото в сила конститутивно решение по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, когато продавачът по предварителния договор е ответникът по иска с правна квалификация чл. 28 ЗОПДИППД (отм.), а исковата молба по чл. 19, ал. 3 ЗЗД е вписана след вписване на възбраната?

Определение № 2/05.01.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 5112/2016 г., ГК, 1-о отд. [представил определението: Румен Неков]

 

5. Обуславя ли се допустимостта на исковите производства по чл. 75 ЗС и чл. 76 ЗС от проведено (финализирано) със сила на пресъдено нещо предходно производство по иск по чл. 108 ЗС между същите страни и за същия имот?

Решение № 124/06.01.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2188/2016 г., ГК, 2-о отд. [представил решението: Румен Неков]

 

6. За обвързаността на съда по висящо дело за делба във втора фаза с решение на друг съд, установяващ евентуални права на собственост на трето, неучаствало в делбата, лице върху наследствената маса, съответно как следва да процедира делбеният съд?

Определение № 4/09.01.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 3197/2016 г., ГК, 4-о отд. [представил определението: Румен Неков]

 

7. Кога родителите не са били в състояние да предотвратят настъпването на вредите, причинени от противоправно поведение не непълнолетното им дете?

Решение 270/10.01.2017 г. на ВКС по гр. дело № 916/2016 г., ГК, 4-о отд. [представил решението: д-р Стоян Ставру]

 

8. Коя правна норма е приложима при определяне на кворума за вземане на решение от ловна дружина, член на определено ловно сдружение, за прекратяване на членството й в ловното сдружение и преминаването й към друго ловно сдружение – разпоредбите на устава на сдружението или разпоредбата на чл. 27 ППЗЛОД?

Решение № 249/18.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2920/2015 г., ТК, 2-о отд. [представил решението: Румен Неков]

 

9. Може ли кредиторът да предяви иск по чл. 135 ЗЗД по отношение на увреждащите действия, извършени от поръчителя?

Решение 255/20.12.2016 г. на ВКС по гр. дело № 1473/2016 г., ГК, 4-о отд. срещу Решение № 245/19.01.2017 г. на ВКС по гр. дело № 1428/2016 г., ГК, 3-о отд. [представил решенията: Румен Неков]

 

10. Може ли синдикът по реда на чл. 644 ТЗ да прекратява с предизвестие неизпълнен договор, ако неизпълнението по него е на несъстоятелния длъжник?

Решение № 212/19.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 3447/2015 г., TК, 1-о отд. [представила решението: Теофана Евгениева]

 

11. Относно правомощията на въззивния съд да осъществи контрол при оплакване за допуснато процесуално нарушение на чл. 214, ал. 1 ГПК, изразило се в липсата на произнасяне от първоинстанционния съд по искане за изменение на иска.

Решение № 114/19.01.2017 г. на ВКС по гр. дело № 1357/2016 г., ГК, 2-о отд. [представил решението: Румен Неков]

 

12. Следва ли потребителят, който се позовава на неравноправен характер на клауза от договора, да конкретизира твърденията си, като посочи с коя от хипотезите, предвидени в чл. 143 ЗЗП, е налице противоречието?

Решение № 237/20.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2927/2015 г., ТК, 1-о отд. [представил решението: Румен Неков]

 

13. Какво се има предвид под “лихви” при определяне на поредността на погасяванията съгласно нормата на чл. 76, ал. 2 ЗЗД: единствено задълженията за договорни лихви, които имат възнаградителен характер, или и задълженията за неустойки и лихви, които имат обезщетителен характер?

Решение № 211/26.01.2017 г. на ВКС по т. дело № 958/2016 г., ГК, III-о гр. отд. [представил решението: д-р Стоян Ставру]

 

14. Приложима ли е забраната на чл. 38, ал. 1 ЗЗД при сключване на търговска сделка между дружеството, представлявано от управителя му, и самия управител в качеството му на физическо лице?

Решение № 14/27.01.2017 г. на ВКС по т. дело № 1453/2014 г., ТК, 2-о отд. [представил решението: Румен Неков]

 

15. Допустимо ли е наследниците на починал в хода на съдебния процес ищец по иск с правно основание чл. 74 ТЗ за отмяна на решенията на общото събрание на дружеството да бъдат конституирани като ищци на мястото на починалия наследодател?

Решение № 186/30.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2410/2015 г., ТК, 1-о отд. [представил решението: Румен Неков]

 

16. Легитимиран ли е цесионерът, който не е банка, да предяви иск за установяване на вземането по чл. 422, ал. 1 ГПК в случаите, в които частното правоприемство е настъпило след издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на документ по чл. 417, т. 2 ГПК в полза на заявител – банка?

Решение № 1/01.02.2017 г. на ВКС по т. дело № 3228/2015 г., ТК, 2-о отд. [представил решението: Румен Неков]

 

17. Допустимо ли е въззивният съд да основе преценката си за наличие на предпоставките на чл. 637, ал. 2 ТЗ на съображения за недопустимост на предявен в отделно производство и висящ пред друг съд иск по чл. 694, ал. 1 ТЗ?

Определение № 60/03.02.2017 г. на ВКС по ч. търг. дело № 2192/2016 г., ТК, 2-о отд. [представила определението: Теофана Евгениева]

 

18. Необходимо ли е да е имало процедура по осиновяване или поне намерение на отглеждащия да я инициира, за да възникне в полза на отглежданото дете вземането за обезщетение на неимуществени вреди при смърт от непозволено увреждане?

Изключва ли навършеното пълнолетие на отглежданото, но неосиновено дете към смъртта на отглеждалия го, вземането за обезщетение на неимуществени вреди при смърт от непозволено увреждане?

Решение № 227/09.02.2017 г. на ВКС по т. дело № 53 676/2015 г., ГК, 1-о отд. [представил решението: Румен Неков]

 

19. Какви са пределите на силата на пресъдено нещо на влязло в сила решение, с което е отхвърлен иск за собственост на реална част от имот, намираща се по протежение на общата граница между два съседни имота?

Решение № 20/20.02.2017 г. на ВКС по т. дело № 6179/2015 г., ГК, 1-о отд. [представил решението: д-р Стоян Ставру]

 

20. За значението на обстоятелствата, стоящи извън волята на пострадалия и подтикнали го към осъществяване на съпричиняващо поведение по смисъла на чл. 51, ал. 2 ЗЗД.

Решение № 39/20.02.2017 г. на ВКС по търг. дело № 60101/2016 г., ГК, 4-о отд. [представил решението: Румен Неков]

 

21. Дължи ли собственикът на имот, в който са извършени подобрения, заплащането им на подобрителя, ако последният ги е изпълнил по силата на договор с трето лице?

Решение № 187/22.02.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2724/2015 г., ТК, 1-о отд. [представил решението: Румен Неков]

 

22. Налице ли е обективна невъзможност за демонстриране на намерението за своене от страна на владеещ съсобственик, когато невладеещият съсобственик, макар и с известно местожителство в страната, не се интересува от имота и не изявява воля да упражнява правото си на собственост?

Решение № 17/01.03.2017 г. на ВКС по т. дело № 2923/2016 г., ГК, 2-о отд. [представил решението: д-р Стоян Ставру]

 

23. Дали при действието на чл. 210, ал. 2 ГПК, след като съдът е приел в определението си по чл. 140, ал. 1 ГПК защита на ответника с възражение, може да отдели в отделно дело по-късно подадената насрещна искова молба, която почива на същите основания, както направеното възражение?

Определение № 65/06.03.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 318/2017 г., ГК, 3-о отд. [представил определението: Румен Неков]

 

24. В кои случаи висящността на съдебен спор за вземане на ищеца по иск по чл. 517, ал. 4 ГПК срещу съдружниците в дружество с ограничена отговорност е основание за спиране на производството по иска по чл. 517, ал. 4 ГПК?

Определение № 131/13.03.2017 г. на ВКС по ч. търг. дело № 189/2017 г., ТК, 2-о отд. [представил определението: Румен Неков]

 

25. Следва ли да бъде извършено вписване в имотния регистър, на основание чл. 171 ЗЗД, при прехвърляне по реда на чл. 15 ТЗ на търговско предприятие, включващо в себе си обезпечено с ипотека вземане на отчуждителя, и кой е актът, който подлежи на вписване?

Определение № 122/14.03.2017 г. на ВКС по ч. търг. дело № 163/2017 г., ТК, 1-о отд. [представил определението: Румен Неков]

 

26. Длъжен ли е въззивният съд, когато за първи път се произнася по своевременно направено от ответника евентуално възражение за давност, да разгледа и се произнесе по всички относими към това възражение доказателства, доводи и възражения на ищеца?

Решение № 28/15.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2872/2016 г., ГК, 1-о отд. [представил решението: Румен Неков]

 

27. За правото на упълномощено да сключи договор за продажба лице да получи продажната цена, ако това не е изрично посочено в пълномощното от упълномощителя, и за погасителния ефект на такова плащане по отношение на задължението на купувача да плати продажната цена.

Решение № 68/20.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 5827/2014 г., ГК, 4-о отд. [представил решението: Румен Неков]

 

28. Пасивно легитимиран ли е да отговаря по иска по чл. 30, ал. 1 ЗН съпругът на надареното лице в хипотезата, в която последното е починало преди дарителя – негов наследодател, или пасивно легитимирани по иска са само наследниците по право на заместване?

В хипотеза на извършено съвместно от двамата съпрузи дарение на имот, намиращ се в режим на съпружеска имуществена общност, има ли право преживелият съпруг-дарител да иска възстановяване на своята запазена част от наследството на покойния съпруг-дарител чрез намаление на съвместно извършеното дарение?

Решение № 130/24.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 878/2016 г., ГК, 2-о отд. [представил решението: д-р Стоян Ставру]

 

29. Съставлява ли извънсъдебно признание на длъжника, прекъсващо давността:

– изявлението на главния счетоводител на дружество търговец, както и

– вписването на дълга в счетоводството на търговеца,

– вписването на дълга в справките-декларации по ЗДДС и

– ползването на данъчен кредит?

Решение № 49/04.04.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50236/2016 г., ГК, 4-о отд. [представил решението: д-р Стоян Ставру]

 

30. Допуска ли ГПК в тежест на ищеца, за когото чл. 78, ал. 4 ГПК предвижда, че е отговорен да репарира разноските по прекратеното дело, да се постави адвокатското възнаграждение, ако доказателствата за неговото заплащане ответникът представя към молбата за допълване на определението в частта по разноските (чл. 248 ГПК)?

Определение № 66/07.04.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 49/2017 г., ГК, 1-о отд. [представил определението: д-р Стоян Ставру]

 

31. Прекратява ли се възможността на кредитора да претендира вземанията си от поръчителите, в случай че не е предявил тези вземания към длъжника по реда на несъстоятелността?

Решение № 93/02.05.2017 г. на ВКС по търг. дело № 53672/2015 г., ГК, 4-о отд. [представила решението: Теофана Евгениева]

 

32. Въз основа на какви предпоставки може да се приеме, че кредиторът по договор за банков кредит е довел до знанието на длъжника волеизявлението си, с което е обявил кредита за предсрочно изискуем в хипотезата на т.нар. „автоматична предсрочна изискуемост“?

Решение № 25/03.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 60208/2016 г., ГК, 2-о отд. [представил решението: д-р Стоян Ставру]

 

33. Какъв е приложимият давностен срок (обща или кратка погасителна давност) по отношение вземането на кредитора по договор за финансов лизинг за заплащане на лизингови вноски (в частта им за главница)? Имат ли последните характера на периодични плащания по смисъла на чл. 111, б. „в“ ЗЗД?

Решение № 16/09.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 50185/2016 г., ГК, 1-о отд. [представил решението: Румен Неков]

 

34. Какво е правното значение на неспазването на нормите за минимално отстояние, предвидени в чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУТ и чл. 53 ЗС вр. с чл. 50 ЗС, при предявен от собственик на съседен имот иск по чл. 109 ЗС? Какво е значението за основателността на иска на обстоятелството, че за строежа в имота на ответника е налице разрешение за изграждане на сграда върху съществуващи основи, и необходима ли е преценка дали същата (сградата) пречи за пълноценното упражняване правото на собственост на ищеца?

Решение № 35/18.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 3422/2016 г., ГК, 2-о отд. [представил решението: д-р Стоян Ставру]

 

35. Допускат ли ЗУЕС и съдебната практика провеждането на разграничение между иска за отмяна на решение на общото събрание на етажните собственици (ОСЕС) и иска за прогласяване на нищожността на решение на ОСЕС с оглед (не)допустимостта на касационното обжалване, съгласно чл. 280, ал. 2, т. 2 ГПК, по отношение на исковете с правно основание чл. 40 ЗУЕС?

Определение № 89/22.05.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 1464/2017 г., ГК, 1-о отд. [представил определението: д-р Стоян Ставру]

 

36. Когато е уговорено погасяването на главното задължение да става на отделни погасителни вноски с различни падежи, погасяването на всяка от тези вноски представлява ли погасяване на част от главното задължение; по отношение на всяка една от тях, при непогасяването й след падежа й, започва ли да тече шестмесечен срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД, или за началото на този срок е нужно да настъпи и падежът на последната погасителна вноска, респективно – целият дълг да е станал изискуем, включително предсрочно изискуем, ако последното също е уговорено?

Решение № 83/26.05.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50394/2016 г., ГК, 4-о отд. [представил решението: Румен Неков]

 

37. Допускането на промяна в акта за раждане относно вписания пол поради транссексуалност на лицето обуславя ли се от предварително предприети медицински мерки, в т.ч. хирургическа интервенция за „смяна на пола“ и настъпила физиологична промяна във външните полови белези на лицето?

Решение № 16/30.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2316/2016 г., ГК, 4-о отд. [представил решението: д-р Стоян Ставру]

 

38. Разполага ли купувачът по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с иск по чл. 135 ЗЗД срещу неизправния продавач в хипотезата, когато срещу последния е открито производство по несъстоятелност и същият е обявен в несъстоятелност?

Определение № 96/30.05.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 425/2017 г., ГК, 1-о отд. [представил определението: Румен Неков]

 

39. Счита ли се за пропуснат определеният от съда срок за отстраняване на нередовности в исковата молба/жалбата, ако молбата, с която се отстраняват нередовностите, е подадена по поща/куриер в последния ден на срока?

В какво процесуално качество участва синдикът в производството по чл. 694 ТЗ с оглед новата ал. 4 на чл. 694 (ДВ, бр. 105 от 2016 г.)?

Решение № 125/04.07.2017 г. на ВКС по т. д. № 2591/2016 г., ТК, 1-о отд. [представил решението: Румен Неков]