(края на 19 в.-първата половина на 20 в.)[1]

Алексиев, Вл. Един спогодителен дарствен акт (правен паметник на по-новото време). – Правна мисъл, г. VI, 1940, кн. 1.

Аргиров, С. Два стари еснафски устава. – Периодическо списание на Българското книжовно дружество, 1901, кн. LXI.

Арнаудов, М. Димитър Маринов и българската народоука. – ГСУ ИФФ, кн. XXXVIII, 1941/1942.

Атанасов, В. Нашите еснафи. – Светлина, 1884, кн. 11-12.

Атанасов, В. Из миналото на нашите еснафи. – Периодическо списание на Българското книжовно дружество, 1902, кн. LXII.

Балджиев, В. Т. Студия върху нашето персонално съпружествено право. – СбНУ, кн. IV, 1891; кн. V, 1891; кн. VII, 1892; кн. VIII, 1892; кн. X, 1894.

Barbar, Leo. Gewohnheitsrechtliches aus Bulgarien. – Zeitschrift f?r Vergleichende Rechtswissenschaft, XXVII, XXIX, XXXI Bd. Stuttgart. 1912-1913.

Барбар, Л. Римскоправни езически следи в българското обичайно право. – Юридически преглед, г. XXV, 1924, кн. 8.

Башмаков, А. Новият сборник на българските юридически обичаи от С. С. Бобчев. – Юридически преглед, 1903, кн. 9.

Бобчев, Н. Нови сведения върху задругата в България. – Юридически преглед, г. I, 1893, кн. 11.

Бобчев, С. С. За събирането и изучаването на народните юридически обичаи. – Наука, г. II, 1883, № 11-12.

Бобчев, С. С. Материали за българското обичайно право. – Наука, 1883, кн. 1.

Бобчев, С. С. Сбирка от правните обичаи у Българите. – Наука, 1883, кн. 2, 3, 4, 5, 6.

Бобчев, С. С. Какво е направено у нас за изучаването на обичайното ни право? –Юридически преглед, г. I, кн. 7, 1893.

Бобчев, С. С. Няколко думи за българското обичайно право. – Юридически преглед, г. I, 1893, кн. 6.

Бобчев, С. С. Сборник на българските юридически обичаи. Част I. Гражданско право. Отдел I. Семейно право. Пловдив, 1896.

Бобчев, С. С. Сборник на българските юридически обичаи. Част I. Гражданско право. Т. II, Отдели II, III и IV. Вещи-Наследство-Обязателства. С., 1902.

Бобчев, С. С. Обичай и закон. – Летопис на Българското книжовно дружество в София, IV (1902-1903). С., 1904.

Бобчев, С. С. Агарлък (прид) и произхождение на прикята. – В: Периодическо списание, 1904, кн. LXIV.

Бобчев, С. С. Към българската правна история и обичайното право.София, 1906.

Бобчев, С. С. Българската челядна задруга в сегашно и минало време. – СбНУ, кн. ХХП-ХХШ, 1906/07.

Бобчев, С. С. Сборник на българските юридически обичаи. Част II. Държавно право. Т. III. С., 1908.

Бобчев, С. С. Българско обичайно съдебно право. – СбНУ, кн. XXXIII,1917.

Бобчев, С. С. Народното брачно право в юридическите ни пословици. – ГСУЮФ, кн. XVIII (1921/22), 1923

Бобчев, С. С. Завещанието според народното право. – Юридически преглед, г. XXV, 1924, кн. 4-5.

Бобчев, С. С. Народните възгледи върху челядта. – Юридически преглед, г. XXV, 1924, кн. 8.

Бобчев, С. С. Еднокрътнина (към названието на челядната задруга у нас). – Юридически преглед, г. XXV, 1924, кн. 9.

Бобчев, С. С. Турски термини в нашето народно наказателно право. – Юридически преглед, г. XXVII, 1926, с. 281.

Бобчев, С. С. Табу и синорни нарушения според нашето народно наказателно право. – Юридически преглед, г. XXVII, 1926, с. 369.

Бобчев, С. С. Българско обичайно наказателно право. – СбНУ, кн. XXXVII,1927.

Бобчев, С. С. Понятието за „пътно“ и „редно“ в народното право. – Юридически преглед, 1929, № 4-5.

Бобчев, С. С. Българо-турски успоредици в юридическите ни пословици и значението им за народното ни право. – Научен преглед, г. III (1931), № 2.

Бобчев, С. С. Нашето народно право в юридическите ни пословици. –ГСУ ЮФ, кн. XXVIII (1932/33), 1933.

Бобчев, С. С. Нашият юридически фолклор около продажбата на кон. – Списание на БАН, XLV (1933).

Бобчев, С. С. Борбата на българското народно право против византийското влияние. –Юридическа мисъл, 1934, с. 506.

Бобчев, С. С. Значението на юридическите ни пословици за нашето народно право. –Юридическа мисъл, 1934, № 5.

Боев, Б. Към брачното право на българите (на руски). – Трудыэтн. отделенiя Императ. Общества естествознанiя, антропологiи и этнографiи, 1884.

Васильов, Т. Завет на Въла Йончов от Тетевене. – Юридически преглед, г. XXV, 1924, кн. 4-5.

Васильов, Т. Почка в Тетевенско. – Юридически преглед, г. XXVII, 1926, с. 441.

Венедиков, П. Бележки върху чеиза и зестрата по действуващото право у нас. – Юридически архив, г. V, 1933/1934, кн. 6.

Венедиков, П. Даренията между годеници и чл. 317, ал. 3 на Закона за наследството. – Юридически архив, г. VI, 1934/1935, кн. 6.

Влайков, Т. Бележки върху земледелческия въпрос. – Юридически преглед, 1895, кн. 12-13.

Ганев, В. Нашето обичайно право и неговото отбелязване. – В: Юбилеен сборник, издаден по инициатива на ЮФ на СУ в чест на С. С. Бобчев. С., 1921.

Гешов, Ив. Ев. Задругата в Западна България. – Периодическо списание на Българското книжовно дружество, кн. XXI-XXII, 1887.

Гешов, Ив. Ев. Нашите градинарски дружества. – Периодическо списание на Българското книжовно дружество, кн. XXVII, 1888.

Гешов, Ив. Ев. Задружното владение и работене в България. Периодическо списание на Българското книжовно дружество, кн. XXVIII-XXX, 1889.

Гешов, Ив. Ев. Овчарите от Котленско и жетварите от Търновско. Периодическо списание на Българското книжовно дружество, кн. ХХХИ-ХХХШ, 1890

Геров, Хр. За формата на осиновяването преди 1890 г. и неговото доказване – Адвокатски преглед XVIII, 1937, 7.

Григорев, А. Нужно ли е да се издаде закон за гарантиране имота на нашите земеделци. – Орало, г. V, 1898.

Данаилов, Л. Еснафско право. – Юридически преглед, г. XIV, 1906, кн. 8.

Дечев, В. Средно родопското овчарство.– СбНУ, кн.XIX, 1903.

Диков, Л. Връщане на годежните подаръци при виновно несключване на брака, бел. по р. № 613-1939, I г.о., ВКС. г. II. – Архив за правни науки, г. II, 1942, кн. 1.

Драганов, Д. Интересен осиновителен документ. – Юридически преглед, г. XXXII, 1933, кн. 9.

Думанов, Н. Обичаят в нашето положително право. – Адвокатски преглед,IX, 1929, № 19.

Илиев, Ат. Сборник от народни умотворения, обичаи и пр., събрани от разни български покрайнини. I-и отдел. Народни (обрядни) песни. Кн. I. С., 1889.

Ихчиев, Д. Еснафски документи и еснафски организации в турско време. – Списание на Българското икономическо дружество, 1907, кн. 7.

Каравелов, П. Писмо до избирателите в Разградска околия [относно наследяването по закон на низходящи от женски пол в селата, бел. моя, В. Петров]. – Знаме, бр. 13-14 от 1895 г.

Криничаров, Ив. Криза в сервитутното и обичайното право. Адвокатски преглед, XXII, 1942, №11.

Любенов, П. Баба Ега или сборник от различни вярвания, народни лекувания, магии, баяния и обичаи от Кюстендилско. 1887.

Маринов, Д. Ненаказуемостта на някои простъпки и извинителността на някои престъпления според обичайното право. ? В: Юридически преглед, г. I, № 8,1893.

Маринов, Д. Жива старина. Книга втора. Племена, влаки, задруги, семейства. Имената и коровете в Западна България. Русе, 1892.

Маринов, Д. Жива старина. Книга трета. Семейният живот на народа (женитба, кръщене, умиране, служба, сбор, оброк, тлака, седянка, хоро, нетемия/проклетия) в Западна България. Русе, 1892.

Маринов, Д. Народно обичайно право.I. Гражданско прано. Русе, 1894.

Маринов, Д. Народно карателно (углавно) право. С., 1907.

Маринов, Д. Народна вяра и религиозни народни обичаи. – СбНУ, т. 28, 1914.

Минев, Д. Предбрачен договор преди 70 години. – Юридически архив, г. VI, 1934/1935, кн. 2.

Оджаков, П. Обичайно наследствено право. Русе, 1885.

Оджаков, П. Борбата между обичая и закона по наследството. – Юридически преглед, 1894, № 4.

Оджаков, П. По брачното право. – Юридически преглед, 1894, № 13.

Оджаков, П. Общинското самоуправство ненеказуемо. – Юридически преглед, 1894, № 15.

Оджаков, П. Узаконен самосъд. – Юридически преглед, 1894, № 17.

Оджаков, П. Телесно наказание и самосъд. — Юридически преглед, 1894, № 20.

Оджаков, П. По обичайното народно право. – Юридически преглед, 1895, № 3.

Оджаков, П. Материали по обичайно народно право. – Юридически преглед, 1895, № 8.

Оджаков, П. По самоуправството на семейните общини. – Юридически преглед, 1895, № 20.

Оджаков, П. Подялба при жив и завещание в българската задруга (голяма челяд). – Юридически преглед, 1896, № 8.

Оджаков, П. Антило и зестрин запис. – Юридически преглед, 1896, кн. 11.

Оджаков, П. Селско-народен съд. – Юридически преглед, 1896, № 18.

Попов, Н. Задругите у главанците. В: Списание на българското икономическо дружество, г. IV, 1900, кн. 8-9

Попов, Н. Един отживял институт от областта на вещното право (право на насаждения върху чужда земя) – Списание на юридическото дружество, г. I, 1901, кн. 9.

Попов, Н. Зидарските сдружавания – Списание “Общо дело”, г. II, 1902, № 21.

Попов, Н. Здружаванията във Варненска околия. – Списание на българското икономическо дружество, г. VI, 1902, кн. 2.

Попов, Н. Юридически и други обичаи и песни в с. Николевка и околните села. – Сборник “Народни умотворения”, Книжно дружество, г. ХХ, 1904.

Сайков, Н. Значението на „потката“ във Врачанско. – Юридически преглед, г. XXVII, 1926, с. 122 и сл.

Светлинов, Б. Български юридически пословици. – Правна мисъл, г. VI, 1940, кн. 4-5.

Станчев, М. Земледелският въпрос и българските правни обичаи. – Юридически преглед, г. XXI, 1914, кн. 4, кн. 5, кн. 6.

Станчев, М. Един вид договори, останал обичай по турско време. – Юридическа мисъл, г. II, 1920/1921, кн. 8.

Фаденхехт, Й. По закона за изменение и допълнение на някои части на Закона за наследството. – Списание на Юридическото дружество в София, 1905, кн. 6, кн. 7, кн. 10.

Фаденхехт, Й. Трябва ли да се изменят наредбите на Закона за наследството относително наследствената част на наследниците от женски пол. – Демократически преглед, 1906, кн. 1.

Фаденхехт, Й. Обичайното право в българското гражданско право. – Юридическа мисъл, 1934, кн. 6.

Фаденхехт, Й. Имотните наказателни последици от развода по българското православно брачно право. – Правна мисъл, г. I, 1936, кн. 1.

Фаденхехт, Й. Пак по въпроса за връщане на годешните подаръци. – Правна мисъл, г. VII, 1941, кн. 9-10.

Хинков, Т. По наследствената част на наследниците от женски пол. – Юридически преглед, 1905, кн. 9.

Шапкарев, К. Сборник от български народни умотворения. Т. I. Обредни песни. Народни обичаи. С., 1885.

Шишков, Ст. Родопски старини, или сборник от обичаи, суеверия, песни и пр. кн. II. Обичаи от Ахъ-Челебийската Кааза. Пловдив, 1888.

Шишков, Ст. Взаимните спомагания в Родопите. – Родопски напредък, 1905, г. III, № 2.

Шишков, Ст. Обществената и частната благотворителност в Родопите. – Родопски напредък, г. III, 1905, № 1.

Шишков, Ст. Синурите между чужди недвижими имоти в Родопите. – Родопски напредък, г. IV, 1906, № 4.

Шишков, Ст. Самосъдът в Родопите. Родопски напредък, г. V, 1908, № 5.

1 Библиографията не претендира нито за изчерпателност, нито за научна издържаност. За изготвянето й благодаря на помощта на студента от ЮФ на УНСС Мартин Пенчев. Бел. автора.

3 Коментари

    • А слончето на Бернини с египетския обелиск на гърба си е много символично над библиографията. 😉

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.