Публикации Статии Страница 68
Въпреки всеобщата комерсиализация на съвременното общество все по-често ставаме свидетели на различни форми на безмъзмездност, особено що се касае до услугите, предоставяни в интернет пространството. Метаморфозите на безвъзмездността От край време правото признава и урежда определени сделки само като безвъзмездни. Така например...
  1. Въведение Новият Граждански процесуален кодекс (ГПК) възстанови съществувалото преди повече от век у нас заповедно производство . Особеностите на този процес бързо провокираха доктрината и изследванията на спорните въпроси не закъсняха . Законодателят също побърза да „усъвършенства“ уредбата...
(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 45, т. 2, с. 337-339)   Вещноправните следи от комерсиализацията на смъртта... Българското законодателство позволява и урежда само два начина за извършване на погребение – чрез заравяне...
Представителите на екзистенциализма, а и не само те, не веднъж са задавали въпроса: „След като не сме избрали да се родим, може ли да изберем да умрем?“. Раждането на всеки един от нас не е факт, върху който може...
  (статията е публикувана в сп. Общество и право, 2011, кн. 8, с. 49-63) Настоящата статия не обсъжда моралната или религиозната допустимост на промяната на пола. Съществуват редица други форми на поведение, които са морално и религиозно осъдени, но представляват неизменна...
(статията е публикувана в преработен вид в сп. Собственост и право, 2012, № 3)   1. Уводни бележки   В доктрината и съдебната практика разделянето на способите на придобиване на право на собственост на първични (оригинерни) и производни (деривативни), неизменно се прави често...
Идеята за въвеждането на т. нар. последно пълномощно е част от мерките за противодействие срещу имотните измами. Тя е включена като предложение за развитие на българското законодателство в Декларацията, приета на национална кръгла маса „Имотни измами”, проведена на 17 юни...