NB! Уважаеми колеги,

 

Срокът за кандидатстване в Националния конкурс за научни съчинения в чест на доц. Кристиан Таков се продължава до 15.09.2022 г. с цел осигуряване на възможност повече колеги да разработят и участват с най-доброто си съчинение.

Всеки участник, който вече е подал своето съчинение, ще има право в рамките на новия срок да го преработи и подобри.

За участие изпратете своята разработка на: saccl2021@abv.bg.

Пожелаваме Ви творческо вдъхновение и кураж да участвате!

Очакваме Ви!

 

Уважаеми колеги,

Щастливи сме да Ви съобщим, че Кръжокът по „Гражданско и търговско право“ към ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, Кръжокът по „Гражданско и търговско право“ към ЮФ на УНСС, Департаментът по Право на Нов български университет, „Фондация Кристиан Таков“, „Българска асоциация за Европейско право“, „Сдружение за международни състезания по право“, Съюзът на съдиите в България, Висшият адвокатски съвет, ЛексАрт – Практически обучения за юристи и Професионален сайт „Предизвикай правото“

 

ОБЯВЯВАТ

В ЧЕСТ НА КРИСТИАН ТАКОВ

Национален конкурс за научни съчинения на свободно избрана тема от областта на римското частно право, гражданското право, вещното право, семейното и наследственото право, търговското право, международното частно право, правото на ЕС, гражданскопроцесуалното право, конституционното право и право на интелектуалната собственост.

Право на участие имат всички студенти от специалност „Право“ в Юридическите факултети в страната. Поради пропускането на една конкурсна година заради извънредната епидемична обстановка, по изключение се допускат и студенти, семестриално завършили през 2020 г., без значение дали са положили държавните си изпити.

Право да участват имат и завършили юристи, като те ще се състезават в свой отделен модул.

В съчинението следва да бъдат посочени трите имена на автора, факултетът и областта, в която пише. Съчинението трябва да бъде с максимален обем от 25 страници. Критериите за оценка може да видите по-долу. В журито на конкурса ще участват изтъкнати преподаватели от няколко Юридически факултета и утвърдени юристи от практиката, които ще дадат своите рецензии за всяка една работа.

Победителите, класирани на първите места, ще получат награди на официалната церемония по награждаване и ще имат възможност да защитят своите тези на специално организираната за целта конференция, която всяка година ще се провежда в различен Юридически факултет.

Авторите на научните съчинения, класирани на първите 10 места в настоящия конкурс, могат да ги предложат за публикуване в електронно издание „Предизвикай правото!“ на следния електронен адрес: predizvikaipravoto@gmail.com, при спазване изискванията на изданието за публикуване на материали.

Крайният срок за участие е 27 март 2022 г. (ПРОДЪЛЖЕН ДО 22 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.)

За участие изпратете своята разработка на: saccl2021@abv.bg

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

Оформяне на страниците: формат: А4; шрифт: Times New Roman, 12 pt,

Regular; подравняване: Justify, междуредие: 1.5 Lines; полета: Top, Bottom, Left и Right по 2.5 см; номериране на страниците: долу, вдясно.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

1. Съдържателни – общо: 60 т., разпределени, както следва:

– Цялостно структуриран и последователен подход при анализа – 20 т.;

– Задълбочен и подробен анализ на поставените правните проблеми – 15 т.;

– Обосноваване на правни изводи и разглеждане на свързани проблеми – 10 т.;

– Изграждане на самостоятелни и оригинални тези и тяхното обосноваване – 15 т.;

2. Юридическа техника – общо: 80 т., разпределени, както следва:

а) основни (30 т.):

– Тълкуване на правната уредба и подробен анализ на нейното прилагането – 10 т.;

– Езикова и юридическа култура – 5 т.;

– Практическата приложимост на поставения проблем и представените изводи – 10 т.;

– Достъпност (разбираемост) на изложението – 5 т.;

б) допълнителни (50 т.):

– Цитиране на становища на правната литература и тяхното обсъждане – 10 т.;

– Анализ на съдебна практика и извеждане на аргументите – 10т.;

– Предложения de lege ferenda във връзка с обсъдените тези – 5 т.;

– Привеждане на практически примери, които да допълват аргументите на тезата – 15 т.;

– Сравнителноправен и/или исторически анализ – 10 т.;

3. Структурни – общо: 20 т., разпределени, както следва:

– Оригинална тема – 5 т.;

– Поставяне на ясни цели на изследването – 5 т.;

– Изграждане на систематическа структура на изложението – 5 т.;

– Ясно структурирано заключение – 5 т.

Максимален брой точки: 160 т.

 

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.