Публикации Статии Страница 76
1. Правото по чл. 29, ал. 1 ЗН и масата по чл. 31 ЗН Положителното ни право се основава на принципа на свободата на правните субекти за разпореждане с техните субективни права. Ето защо и всяко лице може да се...
1. Въпросът 1.1. С разпореждане от 11.01.2013 г. Върховният касационен съд на Република България е образувал Тълкувателно дело Nо 1 от 2013 г., по следния материално-правен въпрос: Налице ли е непризнателност, ако надареният не предостави поисканата от дарителя издръжка поради липса...
  (началото на книгата Алеаторността на договорите в българското гражданско право. С., ИК Фенея, 2013, 340 сс., с автори: Стоян Ставру, Делян Недев и Мирослав Димитров)   При сега действащото законодателство понятието за алеаторност е изцяло доктринално. Терминът „алеаторен договор“, както и...
  Предмет на анализ тук е моралният статут на родителското решение да бъде износена бременност, при която чрез извършена пренатална диагноза е установено наличие на увреждане. Иначе казано, съществува ли морално задължение да не позволяваме да се раждат индивиди с...
Стоян Ставру пред Галя Младенова, в. Аз Буки, за достойнствата и опасностите в правото (София, 31 януари 2013 г. )   1. Имаш ли си любим виц за прависти? В съдебната зала всички са по местата си. След откриване на устните прения...
(статията е публикувана в сборник Научни трудове на института за държавата и правото, том VII /Актуални правни проблеми/, Българска академия на науките, София, 2012 г.)   Един от най-важните въпроси, които новият за българската правна система институт на брачния договор поставя...
(статията е публикувана в сп. „Търговско право”, 2005, кн. 4, с. 49-79)   1. Понятията В правната наука съществуват различни определения на понятието за субективно право, всяко едно от които отговаря на съответна теория за неговата същност. Според едни най-съществената черта на субективното...