Публикации Статии Страница 106
Автор: ЯСЕН НИКОЛОВ ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” Уредбата на договора за спогодба, в едно от значенията си, се намира в чл. 365– 367 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Същевременно в правната литература1 се отбелязва,...
Правна същност и гражданскоправен ред за възстановяване ВЪВЕДЕНИЕ   Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ с данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните...
  (публикацията е първоначална версия на част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 3, с. 82-95)   Защо е важен общественият дебат в биоетиката и биоправото?   Могат да бъдат посочени поне четири основните причини:   - биоетиката, а да...
  Автор: ТРАЯН СТАВРЕВ ТАРГОВ Софийски университет „Св. Климент Охридски”   1. Съсобственост1 1.1. Понятие за съсобственост Съвместното притежание на права е фигура, позната на нашето право. Обект на съпритежание могат да бъдат авторските права в хипотезата на т.нар. съавторство (арг. от чл....
(статията е публикувана като приложение към сп. Пазар и право, 2005, № 8, I-XX) Терминът “спогодба” се използва веднъж като източник на международното право (двустранна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, многостранна за защитата на авторските...
  OtherLife (2017) Превод на български: “Друг живот"  Резюме: Рен Амари е въодушевеният изобретател на революционен нов опиат  - "OtherLife". Той разширява възприятието за време на мозъка и създава виртуална реалност директно в съзнанието на потребителя. С "OtherLife" само секунди в реалния живот...