Публикации Статии Страница 73
Информационното общество - обществото, в което основният ресурс е информацията, се характеризира с редица особености, все по-често разглеждани в съвременната правна доктрина: защита на лични данни, информационна сигурност, свобода на изразяване, работа с класифицирана информация... Разпространението на информацията може...
Живот в балон? Интересно явление, свързано с достъпа до информация в интернет е т. нар. балон на филтъра. Става въпрос за персонализирането на резултатите от търсене в най-големите търсачки и сайтове он лайн: Google, Yahoo, Facebook и пр. Голяма част...
(ДВ, бр. 57 от 26.07.2011 г.)   Приложно поле на ЗУЕС Важни промени са приети в уредбата на формите на управление на етажната собственост. На първо място, следва да се отбележи изменението на чл. 3 ЗУЕС, определящ изключенията от...
Радостта от въпросите В глава, озаглавена "Радостта от въпросите", от книгата "Мистерията на живота", издателство "Бард", 2005, авторите Уилям Армц, Бетси Чаши и Марс Висенте задават следния въпрос (с. 10): "Спомнете си как когато бяхте на пет години, непрекъснато питахте "Защо?"....
(ДВ бр. 57 от 26.07.2011 г.)     Малко повече от две години и половина след приемането на Закона за управление на етажната собственост (обн., ДВ, бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.05.2009 г., изм. и доп.,...
Все по-малко са нещата, свързани с човека, които остават едни и същи от неговото раждане до смъртта му. Той може да променя имуществото, адреса, името си, но и родителите си, съпруга си... Напоследък може да променя и все повече...
Триединната природа на акцията   Относно акциите традиционно се посочва, че те могат да бъдат разглеждани в три различни аспекта: - като част от капитала (от гледна точка на дружеството): всеки акционер участва в капитала на акционерното дружество с номиналната стойносттна акциите,...