ПРОГРАМА НА ПЕТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„Предизвикай: ВПИСВАНИЯТА!“

25 октомври 2019 г.

гр. София, Съдебна палата, Зала № 15 (Тържествена зала)

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКРИВАНЕ                        8:45 – 09:15  

 

Първи панел: „ИМОТЕН РЕГИСТЪР“            9:15 – 11:00   (модератор: Румен Неков)

 

Исторически и сравнителноправни изследвания

 1. Поглед върху историческото развитие на договорната забрана за прехвърляне на недвижим имот, вписана в регистър, и положението de lege lata (гл. ас. д-р Димитър Стоянов, СУ „Св. Климент Охридски“)
 2. Съпоставителен анализ между същността и правния ефект на вписванията в системата на френската, немската и английската вещноправни системи. Влиянието на френския образец при конструирането на българския нормативен модел (адв. Атанас Додов, АК – София)

Вписване на конкретни актове

 1. Вписване на встъпване във вземане, обезпечено с ипотека (адв. Деян Петров, АК – София)
 2. Вписване на договора за наем (доц. д-р Стоян Ставру, ИИОЗ при БАН)
 3. Вписване на завещания (ас. д-р Делян Недев, УНСС)

 

КАФЕ ПАУЗА                                                        11:00 – 11:15

 

Втори панел: „ДРУГИ ВПИСВАНИЯ“         11:15 – 13:00   (модератор: д-р Димитър Топузов)

 

Регистри, свързани с права в гражданското право

 1. Вписване на цесия по отношение на особени залози (адв. Цветелина Байрактарова, хоноруван асистент, СУ „Св. Климент Охридски“)
 2. Призоваване на наследника да заяви дали приема наследството, или се отказва от него и вписванията в съдебния регистър (д-р Васил Петров, съдия в СРС)

Процесуалноправни въпроси

 1. Отстраняване на нередовности в производството по вписване в Имотния регистър (гл. ас. д-р Атанас Блидов, ИДП при БАН)
 2. Приемство в спорното право по чл. 226 от ГПК. Сила на съдебното решение спрямо правоприемника (чл. 226, ал. 3 от ГПК) при изключението на чл. 78 ЗС, когато се отнася за движими вещи (Ася Тороманова, докторант, БСУ)
 3. Удостоверение за наличие или липса на тежести (Димитринка Костадинова-Младенова, кандидат за младши съдия в СГС)

 

ОБЕДНА ПОЧИВКА                                             13:00 – 14:00

 

Трети панел: „ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР“    14:00 – 16:00   (модератор: адв. Стефан Тихолов)

Заличаване

 1. Действие на заличаването от търговския регистър – ex nunc или ex tunc? (доц. д-р Николай Колев, ИДП при БАН)
 2. Необходима предпоставка за заличаване на търговско дружество ли е приемането от общото събрание на баланс, изготвен към датата на приключване на ликвидацията? (гл. ас. д-р Златка Вангелова, УНСС)
 3. Кой е надлежен получател на предизвестието по чл. 125, ал. 2 ТЗ и уведомлението по чл. 141, ал. 5 ТЗ? (гл. ас. д-р Борислав Ганчев, СУ „Св. Климент Охридски“)
 4. Проблеми на заличаването на съдружник в ООД от Търговски регистър след упражняване на право на напускане по чл. 125, ал. 2 ТЗ (адв. Георг Шиков, АК – София)

Процесуални въпроси

 1. Спиране на регистърното производство пред Търговския регистър – средство за защита на субективни права, но и за злоупотреба (ас. д-р Атанас Петров, УНСС)
 2. Предизвикателствата пред търговците при постановен отказ за вписване в Търговския регистър (Мартин Пенчев, докторант, ИДП при БАН)

 

ЗАКРИВАНЕ                                                          16:00

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.