Разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката гласи: „Комисията утвърждава цените по ал. 1 като пределни цени на всеки лицензиант с решение, което е индивидуален административен акт“[1]. Конституционният съд (КС) е сезиран от омбудсмана на основание чл. 150, ал. 3 от Конституцията на Република България (КРБ) за установяване на противоконституционността на посочената разпоредба в частта „което е индивидуален административен акт“. Омбудсманът твърди, че чл. 36а, ал. 2 ЗЕ противоречи на чл. 4, ал. 1 КРБ (правовата държава), чл. 56 КРБ (правото на защита) и чл. 120, ал. 2 КРБ (правото да се обжалват административни актове) от Конституцията.

С Решение № 11/2018 г. на КС по к. д. № 8/2018 г. (РКС) искането на омбудсмана е отхвърлено с основния аргумент, че решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по чл. 36а, ал. 2 ЗЕ в действителност са индивидуални административни актове по смисъла на АПК, които засягат единствено непосредствените си адресати – лицензиантите, а не техните съконтрахенти (напр. потребителите на електрическа енергия). РКС е подписано с особени мнения от конституционните съдии Филип Димитров и Георги Ангелов.

Целта на настоящата статия е да обърне внимание на някои проблеми по прилагането на КРБ, които не са достатъчно подробно обсъдени в РКС, без да взема отношение по въпросите за допустимостта на подаденото от омбудсмана искане, обхвата на проверката за конституционосъобразност, извършвана от КС, и правната квалификация на решенията на КЕВР по чл. 36а, ал. 2 ЗЕ[2].

На първо място, РКС не уточнява, че прилагането на чл. 4, ал. 1 КРБ и чл. 120, ал. 2 КРБ изисква боравенето с две различни понятия за „административен акт“. „Принципът на правовата държава изисква от законодателя да бъде последователен и предвидим, да не допуска създаването на взаимноизключваща се правна уредба“[3]. Следователно, когато КС изследва въпроса на плоскостта на чл. 4, ал. 1 КРБ, трябва да установи съвместимостта на чл. 36а, ал. 2 ЗЕ с чл. 21 АПК. Друг е подходът при прилагането на чл. 120, ал. 2 КРБ – в този случай КС трябва да провери дали решенията на КЕВР се обхващат от конституционното понятие за „административен акт“, изяснено в Решение № 21/1995 г. на КС по к. д. № 18/95 г. и Решение № 2/2002 г. на КС по к. д. № 2/2002 г., което има автономен характер[4]. На тази основа КС трябва да определи засегнатите лица и наличието на опит у законодателя да ограничи правото им на обжалване на административния акт пред съд (ако има такъв).

На второ място, относно приложението на чл. 4, ал. 1 КРБ, РКС не изяснява какво всъщност цели законодателят, когато определя изрично решенията на КЕВР като индивидуални административни актове[5]. Възможни са два варианта:

а) актовете по чл. 36а, ал. 2 ЗЕ в действителност са индивидуални административни актове по чл. 21 АПК, при което атакуваната пред КС разпоредба съдържа просто една „декларация“ на установеното правно положение;

Подобни „излишни“ разпоредби не са сами по себе си противоконституционни[6]. Изричното определяне на определен административен акт като такъв в самия закон може да допринесе за утвърждаване на правната сигурност, да предотврати ненужни спорове и да ориентира правните субекти за начина, по който следва да защитят правата си[7].

б) актовете по чл. 36а, ал. 2 ЗЕ в действителност не са индивидуални административни актове по чл. 21 АПК, при което атакуваната пред КС разпоредба създава „правна фикция“.

Самоцелното създаване на правни фикции може да е нарушение на принципа на правовата държава по чл. 4, ал. 1 КРБ, но КС изобщо не стига до обсъждане на този въпрос, защото потвърждава преценката на законодателя относно правната същност на решенията на КЕВР. На обратното становище застава конституционният съдия Георги Ангелов в особеното си мнение към РКС, който приема че въпросните актове са нормативни административни актове: „Не се спори, че решението по чл. 36а, ал. 2 вр. ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за утвърждаването на пределни цени на енергийните предприятия, доставящи електрическа енергия по регулирани цени, и операторите на преносни и разпределителни мрежи (всички наричани по-нататък „доставчиците“) е административен акт. Спорът е за вида на този акт, който дефинира и процесуалната легитимация за неговото оспорване по Административнопроцесуалния кодекс (АПК)… Оспорената норма пряко противоречи на чл. 120, ал. 2 от Конституцията. Нейната цел всъщност е тъкмо да изключи правото на жалба по конституционния текст на засегнатите от решението клиенти на доставчика“. Интересно е да се отбележи, че Г. Ангелов настоява за противоконституциоността на чл. 36а, ал. 2 ЗЕ единствено поради факта, че законодателят изопачава правната същност на решенията на КЕВР с цел да лиши определени правни субекти от правото им на съдебна защита, без да изследва дали са налице основанията за ограничаване на съдебното обжалване по чл. 120, ал. 2 КРБ.

На трето място, РКС напълно игнорира възможен конфликт на компетенции между КС и ВАС (административните съдилища). Потенциалът за разразяването на такъв конфликт е заложен изначално в чл. 120, ал. 2 КРБ, защото понятието „административен акт“ не е резервирано за Конституцията и КС; с него боравят още законодателната, изпълнителната и съдебната власт[8]. При това положение се поставя въпросът кой следва да тълкува и прилага чл. 120, ал. 2 КРБ – КС или ВАС (административните съдилища). Съгласно Решение № 21/1995 г. на КС по к. д. № 18/95 г. „законовата или доктриналната квалификация на един административен акт като нормативен, индивидуален или общ, вътрешноведомствен или външен не може да бъде конституционен критерий и не изключва този акт exconstitutionae (по силата на Конституцията) от кръга на съдебно обжалваемите актове“. Следователно конституционното понятие за „административен акт“ е автономно и може да бъде приложено независимо от опита на законодателя да стесни или размие неговото съдържание. Въпросът е дали това правомощие да се прескочи волята на законодателя (вкл. дадените от него насоки дали е налице административен акт, какъв вид е този административен акт и кой е легитимиран да го обжалва пред съд) е запазено за КС, или от него може да се ползва и ВАС (административните съдилища) на основание чл. 120, ал. 2 КРБ във връзка с чл. 5, ал. 2 КРБ? Очевидно е, че ВАС (административните съдилища) не могат да преценяват дали в случаите, когато законодателят изрично ограничава обжалването на административни актове пред съд, правилният баланс на конституционните ценности е постигнат и условията по чл. 120, ал. 2 КРБ са спазени[9]. От друга страна, конституционното правосъдие следва да е „абстрактно“ и да не е насочено към решаването на конкретен съдебен спор, висящ пред съдилищата[10]. Независимо от това теоретично положение, практиката на КС по прилагането на чл. 120, ал. 2 КРБ изисква преценка за наличието на „административен акт“ и определянето на заинтересованите от неговото обжалване страни[11]. По този начин неизбежно се стига до предрешаването на въпроси, които обичайно са запазени за ВАС (административните съдилища). Липсва инстанционно отношение между КС и ВАС (административните съдилища), а КРБ не въвежда механизъм за решаване на възникналите между тях противоречия. Изходът от създалото се положение е упражняване на компетентността на КС с повишено внимание и – в определени случаи – възприемането на политика по „самоограничаване“ от произнасяне по въпроси от областта на административното правосъдие, което без притеснение могат да бъдат оставени за решаване на ВАС (административните съдилища)[12]. Такъв вероятно е и въпросът с правната природа на решенията на КЕВР по чл. 36а, ал. 2 ЗЕ.

Посочената опасност от възможен институционален сблъсък остава скрита просто защото КС и ВАС споделят на едно мнение – в становището на ВАС, подадено по конституционното дело, се поддържа, че искането за обявяване противоконституционността на разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 ЗЕ в частта „което е индивидуален административен акт“ е неоснователно[13]. Сблъсъкът щеше да е неизбежен, ако ВАС беше подкрепил напр. виждането на омбудсмана, че решенията на КЕВР са общи административни актове по АПК. Любопитно е дали авторитетът на КС ще пострада, ако законодателят – убеден от аргументите на конституционния съдия Георги Ангелов или под обществен натиск – промени мнението си и отмени чл. 36е, ал. 2 ЗЕ или предвиди, че решенията на КЕВР са нормативни административни актове[14].

 

Бележки под линия:

[1] Препращането към чл. 36а, ал. 1 ЗЕ се отнася до регулираните цени, приложими към дейността на енергийните предприятия, доставящи електрическа енергия и природен газ, и операторите на преносни и разпределителни мрежи.

[2] Въпросът остава силно дискусионен, независимо че след приемане на РКС дискусията е практически обезсмислена: в искането на омбудсмана се застъпва виждането, че решението на КЕВР по чл. 36а, ал. 2 ЗЕ е общ административен акт по смисъла на чл. 65 АПК; като общи административни актове са определени решенията на КЕВР и у Милчева, К. Автореферат на дисертационен труд на тема „Административните актове на КЕВР в областта на енергетиката“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, Професионално направление: 3.6. Право (Административно право и административен процес)“ (непубликуван), достъпен на електронен адрес – https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/proceduri_za_nauchni_stepeni_i_akademichni_dl_zhnosti/proceduri_po_pridobivane_na_nauchni_stepeni/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv_za_uch_2014_2015_g/zaschitili_za_uch_2014_2015_g/kapka_svetoslavova_milcheva_yuridicheski_fakultet; в особеното си мнение към РКС конституционният съдия Георги Ангелов приема, че решенията на КЕВР по чл. 36а, ал. 2 ЗЕ са нормативни административни актове по смисъла на чл. 75 АПК.

[3] Решение № 10/2009 г. на КС по к. д. № 12/2009 г.

[4] По въпроса вж. Петков, В. Понятието за „административен акт“ по смисъла на чл. 120, ал. 2 КРБ. // Електронно издание „Предизвикай правото!“ (14 юни 2020 г.).

[5] В особеното си мнение към РКС конституционният съдия Филип Димитров приема, че с даването на такава квалификация в самия закон законодателят нарушава принципа за разделение на властите по чл. 8 КРБ и навлиза в изключителната компетентност на съдилищата по чл. 130 КРБ: „С оглед на горното следва да се приеме, че даването на правна квалификация на акта на КЕВР по чл. 36а, ал. 2 ЗЕ в самия закон накърнява правото на съда единствен да се произнася със законни последици върху характеристиките и подсъдността на правния спор – прерогатива, дадена му именно за да гарантира баланса при разделението на властите и като непосредствен израз на конституционния принцип. Това прави разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 от ЗЕ в атакуваната й част противоконституционна“. Тази теза не може да се сподели, доколкото ролята на съда е да се подчинява и да прилага закона. В случая НС остава в рамките на законотворческата си дейност и не дава инструкции и указания по конкретен правен спор, които нарушават принципа за решаване на делата по „вътрешното убеждение“ на съда – вж. Решение № 9/2011 г. на КС по к. д. № 7/2011 г.; Решение № 3/2015 г. на КС по к. д. № 13/2014 г.

[6] Аргументи в защита на това твърдение могат да се почерпят от Решение № 5/1997 г. на КС по к. д. № 25/1996 г.; Решение № 5/2019 г. на КС по к. д. № 12/2018 г.; особено мнение на конституционните съдии Стефка Стоева и Георги Ангелов към Решение № 2/2013 г. на КС по к. д. № 1/2013 г.

[7] Особено мнение на конституционните съдии Стефка Стоева и Георги Ангелов към Решение № 2/2013 г. на КС по к. д. № 1/2013 г.

[8] Въпросът е разгледан у Петков, В. Понятието за „административен акт“ по смисъла на чл. 120, ал. 2 КРБ. // Електронно издание „Предизвикай правото!“ (14 юни 2020 г.). За опасността от институционален сблъсък между КС и ВАС предупреждава конституционният съдия Тодор Тодоров в особеното си мнение към Решение № 2/2002 г. на КС по к. д. № 2/2002 г., където препоръчва „самоограничаване“ на КС от произнасяне по някои въпроси от областта на административното правосъдие, напр. наличието на административен акт и определяне на засегнатите лица, които имат интерес да го обжалват. Проблемът продължава да е особено актуален – вж. Решение № 15/19.12.2013 г. на КС по к. д. № 19/2013 г., където мненията на конституционните съдии се разделят по въпроса кой съд и до каква степен може да осъществява контрол за законосъобразност на решение на НС, което има характера на индивидуален административен акт.

[9] Решение № 4/2001 г. на КС по к. д. № 15/2000 г.: „Конституционният съд многократно е имал възможност да подчертае, че законодателят може да установи изключение от съдебния ред за обжалване на административните актове само тогава, когато това изключване не накърнява конституционно признати основни права и свободи на гражданите или когато друга по-висша, но изрично конституционно прогласена ценност, трябва да бъде приоритетно защитена“.

[10] Спасов, Б. Конституционният съд. С.: Сиби, 1998, с. 105, 132.

[11] Вж. напр. Решение № 11/2003 г. на КС по к. д. № 9/2003 г.; Решение № 11/2018 г. на КС по к. д. № 8/2018 г.

[12] Изказаните притеснения за изземане на компетенции на административните съдилища от КС всъщност осмислят риска от блокиране на позитивното развитие на съдебната практика и адаптирането й към съвременните социално-политически условия, до който може да доведе залостването на определени спорни тези в практиката на Конституционния съд.

[13] Но у върховните административни съдии далеч не се наблюдава единодушие по въпроса – „за“ приемането на становището са гласували 57 съдии от ВАС, „против“ – 11, а „въздържал се“ – 3.

[14] Разбира се, с оглед на приетото Решение № 11/2018 г. на КС по к. д. № 8/2018 г. такова развитие е малко вероятно, но не е напълно изключено.

СПОДЕЛЕТЕ:
Предишна статияЕтажна собственост преди въвеждане на сградата в експлоатация
Следваща статияКъсмет и отговорност
Валери Валериев Петков. Роден на 10 май 1984 г. Завършил право в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2008 г. Асоцииран адвокат към Адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори“. От 2009 г. досега е член на УС на Сдружение за международни състезания по право. В периода 2012 – 2015 г. тренира отбора на СУ в състезанието по международно публично право TELDERS. Интересува се от проблемите на общата теория на гражданското право, облигационното право, гражданския процес, административното право и процес. Публикации: Петков, В. Предметът на административното дело в светлината на ТР № 6 от 2010 г. на ВАС – Правна мисъл, 2013, № 2; Петков, В. За нищожността по чл. 177, ал. 2 АПК – Съвременно право, 2014, № 1; Петков, В. За правните последици на мълчаливия отказ – В: Liber amicorum по случай 80-годишнината на проф. Кино Лазаров. С., Фенея, 2014.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.