(актуалност към 06.04.2021 г.)*

Съставител: проф. д.ю.н. Георги Пенчев

* Можете да изтеглите публикацията и в .pdf формат тук.

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

С този списък на избрани съдебни актове се цели подпомагане на учени, студенти и практикуващи юристи в усилията им да анализират и обобщават българската съдебна практика в областта на опазване на околната среда. При подреждането на съдебните актове вниманието е насочено главно върху публикуваната съдебна практика, включително посочената на Интернет страницата на Върховния административен съд и Върховния касационен съд, която е разпределена по предметен критерий и подредена хронологично с оглед на номера и годината на съдебния акт. В квадратни скоби се посочват някои от разпоредбите на нормативните актове, с прилагането на които е свързано съответното постановление, решение или определение, а в кръгли скоби са направени някои уточнения.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

а.д. – административно дело

а.н.д. – административнонаказателно дело

а.о. – административно отделение

АПК – Административнопроцесуален кодекс

Б.г. – Без година (т.е. не е посочена годината на издаване – бел. авт.)

ВС – Върховен съд на Република България

ВАС – Върховен административен съд на Република България

ВКС – Върховен касационен съд на Република България

ВС – Върховен съд на Народна република България (Република България)

г.д. – гражданско дело

ГПК – Граждански процесуален кодекс

г.о. – гражданско отделение

ДВ – Държавен вестник

ДР – допълнителни разпоредби

ЗАЗ – Закон за арендата в земеделието

ЗАП – Закон за административното производство (отм.)

ЗВ – Закон за водите

ЗВСГЗГФ – Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

ЗГ – Закон за горите

ЗДОИ – Закон за достъп до обществена информация

ЗДС – Закон за държавната собственост

ЗЗД – Закон за задълженията и договорите

ЗЗП – Закон за защита на природата

ЗЗТ – Закон за защитените територии

ЗИД – Закон за изменение и допълнение

ЗК – Закон за концесиите

ЗЛ – Закон за лова

ЗЛОД – Закон за лова и опазване на дивеча

ЗМДТ – Закон за местните данъци и такси

ЗМК – Закон за мините и кариерите (отм.)

ЗМПВВППРБ – Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

ЗМСМА – Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗН – Закон за наследството

ЗОЗЗ – Закон за опазване на земеделските земи

ЗООС – Закон за опазване на околната среда

ЗОС – Закон за общинската собственост

ЗПБ – Закон за подземните богатства

ЗС – Закон за собствеността

ЗСГ – Закон за собствеността на гражданите от 1973 г. (отм.)

ЗСПГ – Законa за стопанисване и ползуване на горите (отм.)

ЗСПЗЗ – Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

ЗТПС – Закон за трудовата поземлена собственост от 1946 г. (отм.)

ЗТСУ – Закон за териториално и селищно устройство от 1973 г. (отм.)

ЗУТ – Закон за устройство на територията

касац. с-в – касационен състав

КРБ – Конституция на Република България

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

МС – Министерски съвет

н.д. – наказателно дело

н.о. – наказателно отделение

НК – Наказателен кодекс

ОВОС – Оценка на въздействието върху околната среда

ОСГК – Общо събрание на гражданската колегия

ОСГТК – Общо събрание на гражданските и търговските колегии

ОСНК – Общо събрание на наказателните колегии

отд. – отделение

петчл. с-в – петчленен състав

ПЗР – Преходни и заключителни разпоредби

ПМС – Постановление на Министерския съвет

ППЗДС – Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост

ППЗЕК – Правилник за прилагане на Закона за единния кадастър на Народна република България (отм.)

ППЗЛОД – Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча

ППЗОС – Правилник за прилагане на Закона за общинската собственост (отм.)

ППЗВСГЗГФ – Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

ППЗСПЗЗ – Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

ППЗТСУ – Правилник за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство от 1973 г. (осн. отм.)

т.г.д. – тълкувателно гражданско дело

т.д. – тълкувателно дело

т.о. – търговско отделение

търг.д. – търговско дело

ТК – Търговска колегия

ТКЗС – Трудово-кооперативно земеделско стопанство

ч.г.д. – частен характер гражданско дело

І. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ
І.1. Екологично законодателство (общи проблеми)

1978 г.

Постановление № 2 от 15.12.1978 г. по н.д. № 2/1978 г. на ВС, Пленум. – В: Съдебна практика на Върховния съд на НР България: Наказателна колегия: 1978. София: Наука и изкуство, 1979, с. 11–17; Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на Република България по наказателни дела. 1953–1990. София: Везни, Б.г., с. 501–508.

2005 г.

Решение № 5877 от 23.06.2005 г. по д. № 747/2005 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 14 от ЗООС, 2002 г.]. – Адвокатски преглед. София, 2005, № 8-9, с. 90–91.

І.2. Оценка на въздействието върху околната среда

1998 г.

Решение № 1540 от 3.04.1998 г. по а.д. № 6136/1996 г. на ВАС, ІІ отд. [чл. 23б от ЗООС (ДВ, бр. 86 от 1991 г., изм. и доп. – отм., бр. 91 от 2002 г.); чл. 10, ал. 1 и 9 от Наредба № 1 от 7.08.1995 г. за оценка на въздействието върху околната среда, издадена от министъра на околната среда, министъра на териториалното развитие и строителството, министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и хранителната промишленост (ДВ, бр. 73 от 1995 г. – отм., бр. 84 от 1998 г.)]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 3, с. 65 – 66.

2000 г.

Определение № 7597 от 12.12.2000 г. по а.д. № 1890/2000 г. на ВАС, тричл. с-в, III отд. [чл. 23б, ал. 3 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ec422569ac0045a2dd?OpenDocument

2001 г.

Определение № 2200 от 30.03.2001 г. по а.д. № 885/2001 г. на ВАС, петчл. с-в. [чл. 23б от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2256a1d0022ab1b?OpenDocument

Определение № 3531 от 22.05.2001 г. по а.д. № 2447/2001 г. на ВАС, петчл. с-в. [чл. 23б от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2256a51003dd37d?OpenDocument

Определение № 4911 от 26.06.2001 г. по а.д. № 2320/2001 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 23б от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/d00be8522389d502c2256a72002f24ec?OpenDocument

Решение № 7214 от 2.10.2001 г. по а.д. № 6309/2001 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 23б от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/faa5b0f7ad752778c2256ad800460791?OpenDocument

Определение № 5031 от 29.06.2001 г. по а.д. № 4910/2001 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 23б от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2256a7700435027?OpenDocument

Определение № 8217 от 06.11.2001 г. по а.д. № 6304/2001 г. на ВАС, петчл. с-в. [чл. 23б от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2256af5002a7488?OpenDocument

Определение № 10359 от 28.12.2001 г. по а.д. № 6720/2001 г. на ВАС, V отд. [чл. 23б от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/ad8fb6523f795402c2256b2900504602?OpenDocument

2002 г.

Определение № 661 от 24.01.2002 г. по а.д. № 6362/2001 г. на ВАС, V отд. [чл. 23б, ал. 3 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/7fa8f8c0a3d1dc8bc2256b4a00415c5c?OpenDocument

Определение № 666 от 24.01.2002 г. по а.д. № 6363/2001 г. на ВАС, V отд. [чл. 23б, ал. 3 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – В: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/05e7e2b8b04fd49ac2256b4a0042258e?OpenDocument

Определение № 667 от 24.01.2002 г. по а.д. № 6364/2001 г. на ВАС, V отд. [чл. 23б, ал. 3 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/4b359480cfd00539c2256b4a0042d6a7?OpenDocument

Решение № 1177 от 11.02.2002 г. по а.д. № 6722/2001 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 21 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2256b59001cf00f?OpenDocument

Определение № 10242 от 15.11.2002 г. по а.д. № 4537/2002 г. на ВАС, V отд. [чл. 23б, ал. 3 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/788e0c668ec65efdc2256c72003d5d6c?OpenDocument

Решение № 10484 от 21.11.2002 г. по а.д. № 6363/2002 г. на ВАС, V отд. [чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 23.09.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/61160dad734927c5c2256c760055d1eb?OpenDocument (решението е оставено в сила с Решение № 4140 от 25.04.2003 г. по а.д. № 369/2003 г. на ВАС, петчл. с-в. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 23.09.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/fe958ed2836b21b3c2256d0d002ef5cc?OpenDocument)

Решение № 10486 от 21.11.2002 г. по а.д. № 6365/2002 г. на ВАС, V отд. [чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 16.09.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/2bb93bc85b28c20ac2256c76005289ab?OpenDocument (решението е оставено в сила с Решение № 3913 от 18.04.2003 г. по а.д. № 368/2003 г. на ВАС, петчл. с-в. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 16.09.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/a8e64f4c3ff80c4dc2256d0900637f14?OpenDocument)

Решение № 10556 от 25.11.2002 г. по а.д. № 6371/2002 г. на ВАС, V отд. [чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 16.09.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/5cc38f545b7078f3c2256c77003b66a9?OpenDocument (решението е оставено в сила с Решение № 4069 от 23.04.2003 г. по а.д. № 128/2003 г. на ВАС, петчл. с-в. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 16.09.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/287766da8982006fc2256d0d003188bf?OpenDocument)

2003 г.

Определение № 2344 от 13.03.2003 г. по а.д. № 2013/2003 г. на ВАС, V отд. [чл. 23б, ал. 3 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/ac7516dde63d384ac2256ce50049ca8d?OpenDocument

Определение № 4227 от 29.04.2003 г. по а.д. № 3351/2003 г. на ВАС, V отд. [чл. 99, ал. 6 от ЗООС (ДВ, бр. 91 от 2002 г., изм. и доп.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/67b05a83461ce02ac2256d12002cfab4?OpenDocument

Решение № 3910 от 18.04.2003 г. по а.д. № 257/2003 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 23б, ал. 3 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c180c9a35e216295c2256d0a0049987a?OpenDocument

Решение № 3913 от 18.04.2003 г. по а.д. № 368/2003 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 23б, ал. 3 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/a8e64f4c3ff80c4dc2256d0900637f14?OpenDocument

Решение № 3991 от 22.04.2003 г. по а.д. № 988/2003 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 23б, ал. 3 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/fabf5e58b3f60e73c2256d060053ec0d?OpenDocument

Решение № 4050 от 23.04.2003 г. по а.д. № 258/2003 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 23б, ал. 3 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/ba5ea2bf31aebc1dc2256d0e002d5f17?OpenDocument

Решение № 4069 от 23.04.2003 г. по а.д. № 128/2003 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 23б, ал. 3 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/287766da8982006fc2256d0d003188bf?OpenDocument

Решение № 4140 от 25.04.2003 г. по а.д. № 369/2003 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 23б, ал. 3 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/fe958ed2836b21b3c2256d0d002ef5cc?OpenDocument

Решение № 4203 от 25.04.2003 г. по а.д. № 130/2003 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 23б, ал. 3 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/11118f4f96050dd2c2256d0f0033f9fb?OpenDocument

Решение № 6609 от 30.06.2003 г. по а.д. № 10291/2002 г. на ВАС, V отд. [чл. 21, ал. 7, т. 1 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/530d54c7bb8c95e8c2256d4d00535ded?OpenDocument

Решение № 7474 от 16.07.2003 г. по а.д. № 10949/2002 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 99 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2256d56002259d0?OpenDocument (решението е оставено в сила с Решение № 151 от 12.01.2004 г. по а.д. № 8839/2003 г. на ВАС, петчл. с-в. – Административно правосъдие. София, 2004, № 1, с. 124–128.)

Определение № 11386 от 9.12.2003 г. по а.д. № 9163/2003 г. на ВАС, V отд. [чл. 20, ал. 2, т. 3 от Наредба № 4 от 7.07.1998 г. за оценка на въздействието върху околната среда, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването и министъра на земеделието, горите и аграрната реформа (ДВ, бр. 84 от 1998 г., изм. – отм., бр. 25 от 2003 г.)]. – В: Административно правосъдие. София, 2003, № 6, с. 101–102.

2004 г.

Решение № 4549 от 19.05.2004 г. по а.д. № 1777/2003 г. на ВАС, V отд. [чл. 99 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/0f4ee8ab23e49233c2256e97002404b6?OpenDocument (решението е оставено в сила с Решение № 489 от 17.01.2005 г. по а.д. № 5942/2004 г. на ВАС, петчл. с-в. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/954eb5bb9d3ed5a3c2256f8a004c4873?OpenDocument)

Решение № 10670 от 20.12.2004 г. по а.д. № 9275/2003 г. на ВАС, V отд. [чл. 23б, ал. 3 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/669f8dbcd40da56bc2256f6e003f8f90?OpenDocument

2005 г.

Решение № 2927 от 30.03.2005 г. по а.д. № 11280/2004 г. на ВАС, тричл. с-в, IV отд. [чл. 99 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2256fc800287f27?OpenDocumenthttp://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2256fc800287f27?OpenDocument

Решение № 6805 от 13.07.2005 г. по а.д. № 10240/2004 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 99 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225703c002d9eaf?OpenDocument

Решение № 8655 от 06.10.2005 г. по а.д. № 6927/2005 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225708d002dcc04?OpenDocument

Решение № 8657 от 06.10.2005 г. по а.д. № 6995/2005 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225709100347ff3?OpenDocument

Решение № 8658 от 06.10.2005 г. по а.д. № 6928/2005 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225709000403345?OpenDocument

Решение № 9158 от 20.10.2005 г. по а.д. № 4279/2005 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 99 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225709d004f0fae?OpenDocument

Решение № 10736 от 02.12.2005 г. по а.д. № 4606/2005 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 20 и чл. 23в от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22570c20065113f?OpenDocument

2006 г.

Решение № 2911 от 20.03.2006 г. по а.д. № 1329/2005 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 99 от ЗООС]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22571330049a8d5?OpenDocument

Решение № 5638 от 26.05.2006 г. по а.д. № 1557/2006 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 99 от ЗООС]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225717700321135?OpenDocument

Решение № 5639 от 26.05.2006 г. по а.д. № 10030/2005 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22571770033b54b?OpenDocument

Определение № 7641 от 10.07.2006 г. по а.д. № 2/2006 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22571a00046b663?OpenDocument

Решение № 10363 от 24.10.2006 г. по а.д. № 3241/2006 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 99 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225720c003cdd35?OpenDocument

Определение № 10724 от 01.11.2006 г. по а.д. № 7988/2006 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 99 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22571fc00258154?OpenDocument

2007 г.

Определение № 8174 от 27.08.2007 г. по а.д. № 1184/2007 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019].  Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225732800311b4d?OpenDocument

Решение № 9160 от 04.10.2007 г. по а.д. № 4593/2007 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225735b00590611?OpenDocument

Решение № 10663 от 02.11.2007 г. по а.д. № 6973/2007 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22573830054683e?OpenDocument

Решение № 13269 от 21.12.2007 г. по а.д. № 8077/2007 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 99 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22573b4002ddc3a?OpenDocument

2008 г.

Решение № 1915 от 19.02.2008 г. по а.д. № 11021/2007 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 99 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22573f3003c343e?OpenDocument

Решение № 10216 от 08.10.2008 г. по а.д. № 6463/2008 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22574da00432267?OpenDocument (решението е оставено в сила с Решение № 2339 от 19.02.2009 г. по а.д. № 14388/2008 г. на ВАС, петчл. с-в. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2257561003bc141?OpenDocument)

Решение № 10841 от 21.10.2008 г. по а.д. № 3776/2008 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 99 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22574e90019cb4c?OpenDocument

Решение № 11514 от 03.11.2008 г. по а.д. № 3221/2008 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 99 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22574f1004bd145?OpenDocument

Решение № 12305 от 17.11.2008 г. по а.д. № 10348/2008 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 99 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22574fe004c49b2?OpenDocument

2009 г.

Решение № 5583 от 28.04.2009 г. по а.д. № 9418/2008 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 99 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 26.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225759b0034fa62?OpenDocument

Решение № 13092 от 04.11.2009 г. по а.д. № 12652/2008 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 99 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 26.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2257662002df9be?OpenDocument

Решение № 13855 от 18.11.2009 г. по а.д. № 3712/2009 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 26.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225766200439eab?OpenDocument

Определение № 14823 от 07.12.2009 г. по а.д. № 6791/2009 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 26.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225767b0038a697?OpenDocument

Решение № 14835 от 07.12.2009 г. по а.д. № 4363/2009 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 26.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225767f004efef1?OpenDocument

Решение № 14921 от 07.12.2009 г. по а.д. № 5232/2009 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 26.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225767a004b6ac8?OpenDocument

Решение № 14947 от 08.12.2009 г. по а.д. № 5276/2009 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 01.08.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225767000258cb7?OpenDocument

Определение № 14954 от 08.12.2009 г. по а.д. № 12192/2009 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 99, ал. 2 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 26.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225763500459592?OpenDocument

Решение № 16062 от 28.12.2009 г. по а.д. № 3512/2009 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225768c0050f6aa?OpenDocument (решението е оставено в сила с Решение № 8104 от 16.06.2010 г. по а.д. № 2540/2010 г. на ВАС, петчл. с-в. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://212.122.186.226/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225773e0020a2f6?OpenDocument)

2010 г.

Определение № 305 от 11.01.2010 г. по а.д. № 5135/2009 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 99 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://212.122.186.226/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22576a200561965?OpenDocument

Определение № 463 от 13.01.2010 г. по а.д. № 7546/2009 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://212.122.186.226/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22576a80048a3de?OpenDocument

Решение № 662 от 18.01.2010 г. по а.д. № 7842/2009 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://212.122.186.226/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22576ac00482387?OpenDocument

Решение № 8866 от 29.06.2010 г. по а.д. № 16412/2009 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 99 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://212.122.186.226/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225774c004915f4?OpenDocument

Решение № 8921 от 29.06.2010 г. по а.д. № 13533/2009 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 83, ал. 5, т. 1 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://212.122.186.226/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22577450026e81b?OpenDocument

Определение № 9640 от 12.07.2010 г. по а.д. № 9997/2009 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 99 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://212.122.186.226/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225775a002c2425?OpenDocument

Определение № 9974 от 16.07.2010 г. по а.д. № 13781/2009 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 99 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://212.122.186.226/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225775a003ac3ea?OpenDocument

Решение № 10253 от 28.07.2010 г. по а.д. № 13084/2009 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 83, ал. 5, т. 1 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://212.122.186.226/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225776e003d803c?OpenDocument

2011 г.

Решение № 2532 от 21.02.2011 г. по а.д. № 11153/2010 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://212.122.186.226/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225783b0034cf4f?OpenDocument

Решение № 7829 от 03.06.2011 г. по а.д. № 10349/2010 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://212.122.186.226/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22578a200298e9e?OpenDocument

2012 г.

Определение № 5298 от 12.04.2012 г. по а.д. № 3603/2012 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://212.122.186.226/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c93604657b7cfa0ac22579db004e5fde?OpenDocument

Решение № 16448 от 20.12.2012 г. по а.д. № 4033/2012 г. на ВАС, тричл. с-в, III отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://212.122.186.226/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c3586779dd359a90c2257ad90024fb48?OpenDocument

2013 г.

Определение № 3841 от 19.03.2013 г. по а.д. № 3434/2013 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 99 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://212.122.186.226/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/841041f01754318ac2257b2f0034df94?OpenDocument

Определение № 8409 от 13.06.2013 г. по а.д. № 7016/2013 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 99 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://212.122.186.226/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/ed3ee051fcddd6bfc2257b860042f2d7?OpenDocument

Решение № 9612 от 26.06.2013 г. по а.д. № 8474/2012 г. на ВАС, тричл. с-в, III отд. [чл. 99 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://212.122.186.226/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/733c6adf9a70d00ac2257b8f003074b3?OpenDocument

Решение № 9828 от 01.07.2013 г. по а.д. № 11124/2012 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://212.122.186.226/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/869b335122c1e51bc2257b90003a302c?OpenDocument

Определение № 16363 от 09.12.2013 г. по а.д. № 10797/2013 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://212.122.186.226/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/f4ac853268cee323c2257c37004e2e11?OpenDocument

2014 г.

Решение № 358 от 13.01.2014 г. по а.д. № 13236/2013 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://212.122.186.226/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/b25514a51184c4ccc2257c5c003433a3?OpenDocument

Определение № 2385 от 19.02.2014 г. по а.д. № 15648/2013 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://212.122.186.226/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/56cc9f87d0409bc3c2257c820037e3f4?OpenDocument

2015 г.

Определение № 5559 от 15.05.2015 г. по а.д. № 1656/2015 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/e4dda5f68d4675e0c2257e3000351e0c?OpenDocument

Решение № 7338 от 18.06.2015 г. по а.д. № 2325/2015 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/8dc0691565af3a9bc2257e660029c291?OpenDocument

Определение № 8235 от 06.07.2015 г. по а.д. № 7184/2015 г. на ВАС, петчл. с-в. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/d53e051d438b91c7c2257e74002bee78?OpenDocument

Определение № 10672 от 14.10.2015 г. по а.д. № 11647/2015 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c6b456553390fd46c2257edd0043f05b?OpenDocument

Решение № 10810 от 16.10.2015 г. по а.д. № 12730/2014 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/1c33025e70a45463c2257ee0002986a9?OpenDocument (решението е оставено в сила с Решение № 8167 от 04.07.2016 г. по а.д. № 355/2016 г. на ВАС, петчл. с-в. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/3199675e09ec1425c2257fdf00291f85?OpenDocument)

Решение № 11297 от 11.10.2015 г. по а.д. № 11606/2014 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/12a962d94e502843c2257eeb0045ad43?OpenDocument

2016 г.

Определение № 8566 от 11.07.2016 г. по а.д. № 7992/2016 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 99 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/e6a39f0f80731989c2257fe9003ee69d?OpenDocument

Определение № 8627 от 11.07.2016 г. по а.д. № 7735/2016 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 93 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 03.08.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/cb2ad243d38b03cbc2257fe700492abc?OpenDocument

I.3. Екологична оценка

2013 г.

Решение № 13026 от 09.10.2013 г. по а.д. № 15109/2012 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 81-91 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/4b245c5bf3cec286c2257bfd0047b266?OpenDocument

Решение № 17481 от 27.12.2013 г. по а.д. № 14159/2011 г. на ВАС, тричл. с-в, IV отд. [чл. 81-91 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/7ec0764c49a089e7c2257c1f00470a0a?OpenDocument

2015 г.

Определение № 5767 от 20.05.2015 г. по а.д. № 4399/2015 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 81-91 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/48323905e9fa739dc2257e49004e98ab?OpenDocument

2018 г.

Решение № 14987 от 05.12.2018 г. по а.д. № 8492/2018 г. на ВАС, петчл. с-в, II кол. [чл. 88, ал. 3 от ЗООС, 2002 г.; Решение № ЕО-1 от 01.03.2017 г. на МОСВ; чл. 208 и сл. от АПК]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 09.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/2ac9e8adcd0dabe6c2256ee700493d97/c78dab310b9fa81fc2258345002df004?OpenDocument

2019 г.

Решение № 3310 от 07.03.2019 г. по а.д. № 14904/2018 г. на ВАС, VI отд. [чл. 88, ал. 3 от ЗООС, 2002 г.; Решение № ЕО-1 от 01.03.2017 г. на МОСВ]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 09.03.2019] Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/5dd828ca97f57194c22583b500323595?OpenDocument (решението е оставено в сила с Решение № 5085 от 29.04.2020 г. по а.д. № 8096/2019 г. на ВАС, петчл. с-в – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 01.05.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/2ac9e8adcd0dabe6c2256ee700493d97/79c41eba4d0d3214c2258553002ab855?OpenDocument)

І.4. Информация за състоянието на околната среда

2000 г.

Решение № 3895 от 16.06.2000 г. по а.д. № 7489/1999 г. на ВАС, тричл. с-в, III отд. [чл. 15 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.03.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22568f9003b3db1?OpenDocument

2003 г.

Решение № 10034/11.11.2003 г. по а.д. № 4554/2003 г. на ВАС, V отд. [чл. 40, ал. 1 от ЗДОИ (ДВ, бр. 55 от 2000 г., изм. и доп.); чл. 36–39 от Правилника за прилагане на Закона за народното здраве, приет с ПМС № 23 от 23.03.1974 г. (ДВ, бр. 31 от 1974 г.)]. – В: Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация. Втора част. Сборник. София: Програма „Достъп до информация“, 2004, с. 208–213.

2004 г.

Решение № 118/9.01.2004 г. по а.д. № 5496/2003 г. на ВАС, V отд. [чл. 40, ал. 1 от ЗДОИ]. – В: Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация: Втора част: Сборник, с. 317–325.

Решение № 10243 от 09.12.2004 г. по а.д. № 4062/2003 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 20 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2256f64003d3313?OpenDocument

2006 г.

Решение № 4239 от 20.04.2006 г. по а.д. № 10628/2005 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 20 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225714e005173f1?OpenDocument

2007 г.

Решение № 2292 от 07.03.2007 г. по а.д. № 11033/2006 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 20 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2257292003c55f8?OpenDocument

2009 г.

Решение № 5340 от 23.04.2009 г. по а.д. № 12981/2008 г. на ВАС, тричл. с-в, III отд. [чл. 17-21 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22575a0002c7a59?OpenDocument

2010 г.

Решение № 6591 от 19.05.2010 г. по а.д. № 12209/2009 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 20 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2257726002c5dc2?OpenDocument

Решение № 10497 от 25.08.2010 г. по а.д. № 13015/2009 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 20 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225777a0048182a?OpenDocument

2012 г.

Решение № 9126 от 25.06.2012 г. по а.д. № 9762/2011 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 20 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/d7dfb37de6411809c2257a23004e9785?OpenDocument

I.5. Комплексни разрешителни по ЗООС

2007 г.

Определение № 5271 от 29.05.2007 г. по а.д. № 11915/2006 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 117-123 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22572df002be25b?OpenDocument

2008 г.

Решение № 8913 от 22.07.2008 г. по а.д. № 13047/2007 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 117-123 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22574890043d43d?OpenDocument

2009 г.

Решение № 3336 от 12.03.2009 г. по а.д. № 12006/2008 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 117-123 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22575760049a899?OpenDocument

Решение № 4396 от 02.04.2009 г. по а.д. № 6163/2008 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 117-123 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225758900446714?OpenDocument

Решение № 12761 от 29.10.2009 г. по а.д. № 7608/2009 г. на ВАС, петчл. с-в. [чл. 117-123 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225765b00375fc0?OpenDocument

Решение № 14231 от 25.11.2009 г. по а.д. № 166/2009 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 117-123 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2257678002ce6ca?OpenDocument

2010 г.

Решение № 10275 от 29.07.2010 г. по а.д. № 14623/2009 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 117-123 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225776700273472?OpenDocument

2015 г.

Определение № 7876 от 29.06.2015 г. по а.д. № 7384/2015 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 117 и чл. 120 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/7bfa06b5d0ae14b0c2257e730033f28c?OpenDocument

2016 г.

Решение № 642 от 20.01.2016 г. по а.д. № 14368/2015 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 117-123 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/f26d2fc1b7ebf5c9c2257f34002a6fec?OpenDocument

2017 г.

Тълкувателно решение № 6 от 22.06.2017 г. по тълк.д. № 6/2016 г. на ВАС, ОСС от I и II колегии [чл. 125, ал. 1, т. 2 и чл. 164 от ЗООС, 2002 г. (искане за тълкувателно решение по въпроса: „При неизпълнение на повече от едно условие на комплексното разрешително, извършва ли операторът на инсталация едно или няколко отделни нарушения по смисъла на чл. 125, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 18 от Закона за административните нарушения и наказания“)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 20.11.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/TD_VAS.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/06de22fdd99f7bb7c225813800289545?OpenDocument Същото В: Административно правосъдие. София, 2017, № 6, с. 32–38.

І.6. Финансиране на дейности по опазване на околната среда

2005 г.

Определение № 7333 от 22.07.2005 г. по а.д. № 6636/2005 г. на ВАС, петчл. с-в. [§ 9, ал. 1 от ПЗР на ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/908bf72639f92257c225704500276e32?OpenDocument

I.7. Контрол за опазване на околната среда в нейната цялост

2002 г.

Решение № 11910 от 20.12.2002 г. по а.д. № 8866/2002 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 18 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2256c8d003cd9a8?OpenDocument

2003 г.

Решение № 10495 от 20.11.2003 г. по а.д. № 4156/2003 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 18 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2256de3003cb462?OpenDocument

Определение № 10547 от 21.11.2003 г. по а.д. № 9811/2003 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 18 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2256de4002e8248?OpenDocument

2004 г.

Решение № 915 от 03.02.2004 г. по а.д. № 7730/2003 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 18 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2256e2e0053c575?OpenDocument

2005 г.

Решение № 9653 от 07.11.2005 г. по а.д. № 11371/2004 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 18 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2256e2e0053c575?OpenDocument

2006 г.

Решение № 11601 от 22.11.2006 г. по а.д. № 5846/2006 г. на ВАС, тричл. с-в, III отд. [чл. 155 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225722c004b09f3?OpenDocument

2011 г.

Определение № 1614 от 02.02.2011 г. по а.д. № 646/2011 г. на ВАС, тричл. с-в, III отд. [чл. 155 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2257829004be55c?OpenDocument

I.8. Принудителни административни мерки за опазване на околната среда в нейната цялост

2008 г.

Определение № 13357 от 05.12.2008 г. по а.д. № 14180/2008 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 158-161 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225751400347d63?OpenDocument

2009 г.

Решение № 9333 от 10.07.2009 г. по а.д. № 1889/2009 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 158-161 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22575ed002f8731?OpenDocument

2010 г.

Решение № 550 от 14.01.2010 г. по а.д. № 6918/2009 г. на ВАС, V отд. [чл. 158-161 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22576aa0030a55a?OpenDocument

Решение № 10508 от 25.08.2010 г. по а.д. № 6228/2010 г. на ВАС, V отд. [чл. 158-161 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225777600342024?OpenDocument

Решение № 15647 от 28.12.2010 г. по а.д. № 3793/2010 г. на ВАС, V отд. [чл. 158-161 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc22577fb00512479?OpenDocument

2011 г.

Решение № 13168 от 17.10.2011 г. по а.д. № 7216/2011 г. на ВАС, III отд. [чл. 158-161 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2257926002bbe9d?OpenDocument

2012 г.

Решение № 11136 от 05.09.2012 г. по а.д. № 16571/2011 г. на ВАС, III отд. [чл. 158-161 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/29619df813a6ff30c2257a4b002882cb?OpenDocument

2014 г.

Решение № 1458 от 03.02.2014 г. по а.д. № 5061/2013 г. на ВАС, V отд. [чл. 158-161 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/41379dab6915ac12c2257c71003121db?OpenDocument

Решение № 6905 от 22.05.2014 г. по а.д. № 12011/2013 г. на ВАС, V отд. [чл. 158-161 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/2cc8291df84d0137c2257cdf00411908?OpenDocument

Определение № 11484 от 30.09.2014 г. по а.д. № 11522/2014 г. на ВАС, V отд. [чл. 155 и чл. 159 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/d7e7ec506a63e15cc2257d62004571fe?OpenDocument

2015 г.

Определение № 9114 от 29.07.2015 г. по а.д. № 5311/2015 г. на ВАС, V отд. [чл. 155 и чл. 159 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 07.01.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/1690b4c3b32f6664c2257e88003633fc?OpenDocument

Решение № 13711 от 15.12.2015 г. по а.д. № 823/2015 г. на ВАС, V отд. [чл. 158-161 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 07.01.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/525f5d7a79d95a5fc2257f1c0043153e?OpenDocument

2016 г.

Решение № 4846 от 25.04.2016 г. по а.д. № 12639/2014 г. на ВАС, V отд. [чл. 158 и чл. 160 от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 07.01.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/4e7bcdf3ad686b9ec2257f9c003198bd?OpenDocument

I.9. Имуществена екологоправна отговорност за наднормено замърсяване или увреждане на околната среда по ЗООС

2001 г.

Определение № 7295 от 03.10.2001 г. по а.д. № 6307/2001 г. на ВАС, петчл. с-в. [чл. 3, ал. 3 и чл. 32, ал. 4 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2256ad600297cb4?OpenDocument

2002 г.

Определение № 10562 от 25.11.2002 г. по а.д. № 10095/2002 г. на ВАС, V отд. [чл. 3, ал. 3 и чл. 32, ал. 4 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 01.08.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2256c7900244672?OpenDocument

Определение № 10565 от 25.11.2002 г. по а.д. № 10097/2002 г. на ВАС, V отд. [чл. 3, ал. 3 и чл. 32, ал. 4 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2256c79001f3816?OpenDocument

2011 г.

Решение № 3574 от 14.03.2011 г. по а.д. № 403/2011 г. на ВАС, III отд. [чл. 69в от ЗООС, 2002 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc225784e005128a1?OpenDocument

I.10. Достъп на обществеността до правосъдие по въпроси на околната среда

2016 г.

Определение № 4467 от 13.08.2015 г. по а.д. № 6038/2015 г. на Административен съд – София-град [Решение № И2-Л-094/19.12.2014 г. на ДКЕВР (понастоящем КЕВР) за продължаване срока на лицензия № Л-094-01/21.02.2001 г., издадена за дейността „производство на електрическа енергия“ на Т. [фирма]; чл. 9, § 3 от Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхус, Дания, 25.06.1998 г.)]. – В: Административен съд – София-град [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.admincourtsofia.bg/Дела/Информациязадела.aspx Също достъпно в pdf и от: file:///C:/ Документи/Downloads/Act_Content%20(2).pdf (определението е оставено в сила с Определение № 1182 от 04.02.2016 г. по а.д. № 12922/2015 г. на ВАС, VII отд. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 18.11.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/6ae0c1f7df169350c2257f4c00288dd3?OpenDocument)

ІІ. ПРАВНА ЗАЩИТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ

1986 г.

Тълкувателно решение № 53 от 11.04.1986 г. по н.д. № 49/1983 г. на ВС, Общо събрание на наказателните колегии (ОСНК) [чл. 352, ал. 4, чл. 353, ал. 4 от НК (ДВ, бр. 26 от 1968 г., изм. и доп.)]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1986, № 6, с. 12; В: Съдебна практика на Върховния съд на НР България. Наказателна колегия. 1986. София, Наука и изкуство, 1987, с. 75–76; Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на Република България по наказателни дела. 1953–1990, с. 281–282.

2017 г.

Определение № 6541 от 25.09.2017 г. по а.д. 7109/2017 г. на Административен съд – София-град [Решение № 252 от 18.05.2017 г. на Столичния общински съвет за приемане на Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015–2020 г.; чл. 229 и сл. от АПК]. – В: Административен съд – София-град [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.admincourtsofia.bg/Дела/Информациязадела.aspx Също достъпно в pdf и от: file:///C:/ Документи/Downloads/Act_Content%20(1).pdf (определението е оставено в сила с Определение № 13138 от 01.11.2017 г. по а.д. № 12064/2017 г. на ВАС, IV отд. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.01.2019 г.]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/697d648619093c6ec22581c900594e22?OpenDocument)

2018 г.

Решение № 9376 от 09.07.2018 г. по а.д. № 857/2018 г. на ВАС, III отд. (ДВ, бр. 7 от 22.01.2019 г.) [Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на промишлеността, министъра на транспорта, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г.)] (решението частично е оставено в сила с Решение № 35 от 03.01.2019 г. по а.д. № 11676/2018 г. на ВАС, петчл. с-в. – ДВ, бр. 7 от 22.01.2019 г.)

ІІІ. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ
ІІІ.1. Опазване на водите от замърсяване

1986 г.

Тълкувателно решение № 53 от 11.04.1986 г. по н.д. № 49/1983 г. на ВС, ОСНК [чл. 352, ал. 4, чл. 352а, ал. 3, чл. 353, ал. 4 от НК]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1986, № 6, с. 12; В: Съдебна практика на Върховния съд на НР България: Наказателна колегия. 1986, с. 75–76; Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на Република България по наказателни дела. 1953–1990, с. 281–282.

ІІІ.2. Опазване на водите от разхищаване (правен режим на водоползването)

1957 г.

Тълкувателно решение № 101 от 5.09.1957 г. по г.д. № 81/1957 г. на ВС, ОСГК). – В: Съдебна практика на Върховния съд на НРБ: Граждански отделения: 1957. София: Наука и изкуство, 1958, с. 27–28; Сборник постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на НР България. 1953–1963. София: Наука и изкуство, 1965, с. 298–299.

1985 г.

Решение № 139 от 23.11.1985 г. по г.д. № 111/1985 г. на ВС, ОСГК [чл. 30, ал. 1, чл. 108 и чл. 109, ал. 1 от ЗС (Изв., бр. 91 от 1951 г., изм. и доп.)]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1986, № 3, с. 14–15.

1993 г.

Решение № 935 от 7.10.1993 г. по г.д. № 2003/1993 г. на ВС, V г.о. [чл. 33 от Закона за водите (ЗВ – ДВ, бр. 29 от 1969 г., изм. и доп. – отм., бр. 67 от 1999 г.)]. – Български законник. София, 1994, № 2, с. 65–66.

1997 г.

Решение № 360 от 7.10.1997 г. по а.д. № 618/1997 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 79, ал. 1 и 2 от ЗДС (ДВ, бр. 44 от 1996 г., изм. и доп.); чл. 2, ал. 1 и 2 и чл. 5, ал. 1 и 2 от ЗОС (ДВ, бр. 44 от 1996 г., изм. и доп.); чл. 149, т. 1 от ППЗДС, приет с ПМС № 235 от 19.09.1996 г. (ДВ, бр. 82 от 1996 г., изм. – отм., бр. 78 от 2006 г.); чл. 38, т. 1 от ППЗОС, приет с ПМС № 235 от 19.09.1996 г. (ДВ, бр. 82 от 1996 г., изм. – отм.)]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 1, с. 35–37.

1998 г.

Решение № 1701 от 27.10.1998 г. по г.д. № 1520/1995 г. на ВКС, V г.о. [§ 7, т. 1 и 7 от ПЗР на ЗМСМА (ДВ, бр. 77 от 1991 г., изм. и доп.)]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. София, 1998, № 7-8, с. 39–40.

Решение № 3889 от 16.07.1998 г. по а.д. № 701/1998 г. на ВАС, петчл. с-в [Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 14.09.1994 г. за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ, бр. 16 от 1998 г. – заг. знач., бр. 88 от 2004 г.)]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 5-6, с. 91–95.

2000 г.

Решение № 5590 от 7.09.2000 г. по а.д. № 2652/2000 г. на ВАС, петчл. с-в (ДВ, бр. 78 от 26.09.2000 г.) [чл. 26, ал. 3, чл. 32, ал. 2, т. 4 и 8, чл. 34, ал. 1, т. 3 и ал. 3, чл. 37 и § 7, ал. 3 от заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 14.09.1994 г. за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, издадена от министъра на териториалното развитие и строителството (ДВ, бр. 77 от 1994 г., изм. и доп. – отм., бр. 88 от 2004 г.)]

2001 г.

Решение № 364 от 19.04.2001 г. по г.д. № 1484/2000 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 153, ал. 2, чл. 159, ал. 5 и чл. 210 от ППЗТСУ, приет с ПМС 31 от 9.07.1973 г. (ДВ, бр.62 от 1973 г., изм. и доп. – осн. отм., бр. 1 от 2001 г.); чл. 109, ал. 1 от ЗС]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Гражданска колегия. Наказателна колегия. София, 2001, № 5, с. 30–32.

Решение № 1912 от 23.11.2001 г. по г.д. № 550/2001 г. на ВКС, V г.о. [Наредба № 9 от 14.09.1994 г. за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (отм.)]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Гражданска колегия. Наказателна колегия. София, 2001, № 12, с. 37–38; Български законник. София, 2002, № 2, с. 77.

Определение № 6146 от 26.07.2001 г. по а.д. № 5186/2001 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 60 от ЗВ (ДВ, бр. 67 от 1999 г., изм. и доп.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 21.03.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/9a089414083436a3c2256a94004461ac?OpenDocument

Решение № 10537 от 29.12.2001 г. по а.д. № 6388/2001 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 60, ал. 1 от ЗВ, 1999 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 21.03.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/f3b2c5b0e80d6174c2256b31002e7bee?OpenDocument

Решение № 10540 от 29.12.2001 г. по а.д. № 4166/2001 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 60, ал. 1 от ЗВ, 1999 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 21.03.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/1083ab2b340fe04bc2256b31003734c6?OpenDocument

2002 г.

Решение № 2713 от 22.03.2002 г. по а.д. № 7783/2001 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [§ 13, ал. 3 от ПЗР на ЗВ, 1999 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 21.03.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/e8082d4f0467a83cc2256b830035ee61?OpenDocument

Решение № 2909 от 26.03.2002 г. по а.д. № 66/2002 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 79, ал. 2 от ЗВ, 1999 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2256b8500499f3c?OpenDocument

Решение № 4563 от 14.05.2002 г. по а.д. № 678/2002 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 52, ал. 1, т. 3 и § 13, ал. 3 от ПЗР на ЗВ, 1999 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 21.03.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/3fde4647a830d0dfc2256bb2003a7ead?OpenDocument

Решение № 4831 от 20.05.2002 г. по а.д. № 492/2002 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 50, ал. 3 от ЗВ, 1999 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 21.03.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/082dc7bc858a12f9c2256bb9003cdff6?OpenDocument

2004 г.

Решение № 5118 от 04.06.2004 г. по а.д. № 5764/2003 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 60, ал. 1 и чл. 68, т. 1 и 4 от ЗВ, 1999 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 21.03.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/11ee7eeceb59fbd2c2256ea6004d0249?OpenDocument

2005 г.

Решение № 11816 от 27.12.2005 г. по а.д. № 6344/2004 г. на ВАС, V отд. [чл. 150 и чл. 151, т. 2 от ЗВ, 1999 г.]. – Адвокатски преглед. София, 2006, № 1, с. 49–50.

2006 г.

Решение № 230 от 3.02.2006 г. по г.д. № 2790/2004 г. на ВКС, ІV г.о. [§ 7 от ПЗР на ЗМСМА; чл. 79, ал. 3 от ЗС]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2005, № 7, с. 29–31.

Решение № 8144 от 18.07.2006 г. по а.д. № 3360/2006 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 50, ал. 2; чл. 79, ал. 3, т. 1 и 3 от ЗВ, 1999 г.]. – Административно правосъдие. София, 2006, № 4, с. 78–81.

2008 г.

Решение № 8561 от 10.07.2008 г. по а.д. № 2803/2008 г. на ВАС, V отд. [чл. 68, ал. 5 от ЗВ, 1999 г.]. – Административно правосъдие. София, 2008, № 4, с. 106–108.

2009 г.

Решение № 4857 от 13.04.2009 г. по а.д. № 1522/2009 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 49, ал. 3 от ЗВ; чл. 177, ал. 2 и 3 от АПК (ДВ, бр. 30 от 2006 г., изм. и доп.)]. – Административно правосъдие. София, 2009, № 3, с. 82–87.

Решение № 15622 от 17.12.2009 г. по а.д. № 4763/2009 г. на ВАС, V отд. [чл. 62, ал. 1, т. 2 и чл. 67, ал. 2 от ЗВ, 1999 г.]. – Административно правосъдие. София, 2009, № 6, с. 107–112.

2014 г.

Решение № 272 от 25.08.2014 г. по г.д. № 290/2012 г. на ВКС, IV г.о. [чл. 12, ал. 2 от ЗВ]. – Във: Върховен касационен съд [онлайн]. [прегледан 18.12.2019]. Достъпно от: http://domino.vks.bg/bcap/scc/webdata.nsf/Keywords/FFA3B6F96158C6E8C2257D3F004052D7

Решение № 282 от 19.02.2014 г. по г.д. № 4003/2014 г. на ВКС, I г.о. [чл. 103 и чл. 108 от ЗВ, 1999 г.]. – Собственост и право. София, 2015, № 3, с. 15–20.

2018 г.

Решение № 9920 от 19.07.2018 г. по а.д. № 1672/2017 г. на ВАС, II отд. (ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г.; попр. с Решение № 2225 от 15.02.2019 г. по а.д. № 1672/2017 г. на ВАС, II отд., ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г.) [чл. 1, ал. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 2, чл. 11, ал. 3-5, чл. 14, § 3 и § 5 от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС 383 от 29.12.2016 г. (ДВ, бр. 2 от 06.01.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.)]

ІV. ПРАВНА ЗАЩИТА НА МОРСКАТА СРЕДА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ІV.1. Опазване на морската среда на Република България от замърсяване

1986 г.

Тълкувателно решение № 53 от 11.04.1986 г. по н.д. № 49/1983 г. на ВС, ОСНК [чл.чл. 352, ал. 4, 352а, ал. 3, 353, ал. 4 от НК]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1986, № 6, с. 12; В: Съдебна практика на Върховния съд на НР България. Наказателна колегия. 1986, с. 75–76; Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на Република България по наказателни дела. 1953–1990, с. 281–282.

2011 г.

Решение № 10450 от 13.07.2011 г. по а.д. № 5863/2011 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 117а, ал. 4 и чл. 117в, ал. 1 от ЗМПВВППРБ (ДВ, бр. 12 от 2000 г., изм. и доп.)]. – Административно правосъдие. София, 2011, № 4, с. 79–94.

V. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ПОЧВАТА (ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ)

V.1. Опазване на почвата от замърсяване

1986 г.

Тълкувателно решение № 53 от 11.04.1986 г. по н.д. № 49/1983 г. на ВС, ОСНК [чл.чл. 352, ал. 4, 352а, ал. 3, 353, ал. 4 от НК]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1986, № 6, с. 12; В: Съдебна практика на Върховния съд на НР България. Наказателна колегия. 1986, с. 75–76; Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на Република България по наказателни дела. 1953–1990, с. 281–282.

V.2. Опазване на почвата (земеделската земя и земята в урбанизираните територии) от разхищаване (правен режим на земеползването)

1957 г.

Решение № 2941 от 19.11.1957 г. по г.д. № 7532/1957 г. на ВС, ІV г.о. [т. 11 от ПМС от 26.08.1954 г. за земеустрояването, групирането на земите, одворяването на ТКЗС, ДЗС, МТС и други обществени стопанства (Изв., бр. 72 от 1954 г. – заг. знач.)]. – В: Съдебна практика на Върховния съд на НРБ. Граждански отделения. 1957 г., с. 259–260.

1958 г.

Решение № 1259 от 19.07.1958 г. по г.д. № 4227/1958 г. на ВС, ІІ г.о. [чл. 15 от ПМС от 26.08.1954 г. (заг. знач.)]. – В: Съдебна практика на Върховния съд на НРБ. Граждански отделения. 1958 г. София: Наука и изкуство, Б. г., с. 150–151.

Решение № 1377 от 16.08.1958 г. по г.д. № 4475/1958 г. на ВС, ІІ г.о. [чл. 9, ал. 1 от ПМС от 26.08.1954 г. (заг. знач.)]. – В: Съдебна практика на Върховния съд на НРБ. Граждански отделения. 1958 г., с. 155.

Решение № 1529 от 23.10.1958 г. по г.д. № 5751/1958 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 6 от ПМС от 26.08.1954 г. (заг. знач.)]. – В: Съдебна практика на Върховния съд на НРБ. Граждански отделения. 1958 г., с. 203–204.

1959 г.

Решение № 1291 от 5.06.1959 г. по г.д. № 3259/1959 г. на ВС, ІІ г.о. [ПМС от 26.08.1954 г. (заг. знач.)]. – В: Съдебна практика на Върховния съд на НРБ. Граждански отделения. 1959 г. София: Наука и изкуство, 1960, с. 183–184.

1973 г.

Решение № 122 от 1.11.1973 г. по г.д. № 89/1973 г. на ВС, ОСГК [чл. 34 и чл. 129, ал. 1–3 от ЗТПС (ДВ, бр. 81 от 1946 г., попр., изм. и доп. – отм., бр. 98 от 1997 г.)]. – В: Съдебна практика на Върховния съд на НРБ. Гражданска колегия. 1973 г. София: Наука и изкуство, 1974, с. 38–39.

1984 г.

Решение № 241-ІІ от 30.11.1984 г. по г.д. № 149-ІІ/1984 г. на ВС, І г.о. [чл. 12 и чл. 31, т. 2 от ЗСГ (ДВ, бр. 26 от 1973 г., в сила от 30.03.1973 г., попр., изм. и доп. – отм., бр. 19 от 2005 г.)]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1985, № 2, с. 20.

Решение № 276-ІІ от 11.12.1984 г. по г.д. № 116-ІІ/1984 г. на ВС, І г.о. [чл. 12, чл. 13 и чл. 31, т. 2 от ЗСГ (отм.)]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1985, № 2, с. 20–21.

Решение № 1416 от 13.11.1984 г. по г.д. № 870/1984 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 97, ал. 1 от ГПК (Изв., бр. 12 от 1952 г., изм. и доп. – отм., ДВ, бр. 59 от 2007 г., считано от 1.03.2008 г.); чл. 8 и 11 от Примерния устав на ТКЗС, приет на конгрес на ТКЗС от 28–30.03.1967 г. (ДВ, бр. 83 от 1968 г. – заг. знач.)]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1985, № 3, с. 35.

1985 г.

Решение № 167 от 15.03.1985 г. по г.д. № 756/1984 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 7 и 12 от Примерния устав на ТКЗС, 1967 г. (заг. знач.); ПМС № 216 от 8.11.1961 г. за подобряване градоустройственото планиране на населените места и увеличаване фонда на обработваемата земя (ДВ, бр. 93 и 95 от 1961 г. – заг. знач.)]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1985, № 5, с. 24–26; Социалистическо право. София, 1986, № 8, с. 85–87.

Решение № 574 от 27.06.1985 г. по г.д. № 357/1985 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 77 и 88 от Наредбата за държавните имоти, приета с ПМС № 122 от 15.09.1975 г. (ДВ, бр. 79 от 1975 г., изм. и доп. – отм., бр. 82 от 1996 г.); чл. 2, ал. 1, чл. 20, т. 2 и чл. 34, т. 4 от ЗАП, 1979 г. (отм.)]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1985, № 10, с. 26.

Решение № 737 от 8.08.1985 г. по г.д. № 459/1985 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 64 от ЗС]. – Социалистическо право. София, 1986, № 9, с. 86–87.

1986 г.

Решение № 7 от 31.03.1986 г. по г.д. № 159/1985 г. на ВС, ОСГК [чл. 111 от ЗС; ПМС № 30 от 7.06.1985 г. за осигуряване вилния отдих на трудещите се и за решителни мерки срещу незаконното строителство и неправомерното завземане на държавни земи (ДВ, бр. 48 от 1985 г. – заг. знач.)]. Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1986, № 10, с. 13–14; Социалистическо право. София, 1986, № 8, с. 82–83; Социалистическо право. София, 1987, № 7, с. 77–78.

Решение № 149 от 14.03.1986 г. по г.д. № 48/1986 г. на ВС, І г.о. [чл. 15, ал. 1 от Наредбата за цените на недвижимите имоти, приета с ПМС № 53 от 22.11.1979 г. (ДВ, бр. 99 от 1979 г. – отм., бр. 18 от 1991 г.)]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1986, № 12, с. 5; Социалистическо право. София, 1986, № 8, с. 83–84.

1987 г.

Определение № 103 от 20.10.1987 г. по г.д. № 757/1987 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 12, ал. 2 от ЗСГ (отм.); чл. 4, ал. 3 от ПМС № 25 от 8.03.1975 г. за определяне размера на селскостопанските имоти, които могат да притежават гражданите, занимаващи се със селскостопанска дейност, и цените, по които ще се обезщетяват собствениците на такива имоти (ДВ, бр. 20 от 1975 г. – заг. знач.)]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1988, № 6, с. 16–17; – В: Съдебна практика на Върховния съд на НР България. Гражданска колегия. 1987. София: Университетско издателство „Климент Охридски“, 1989, с. 119–120.

Решение № 394 от 30.04.1987 г. по г.д. № 157/1987 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 14 от Наредбата за цените на недвижимите имоти (отм.)]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1988, № 4, с. 14–15.

1988 г.

Решение № 54 от 1.09.1988 г. по г.д. № 20/1988 г. на ВС, ОСГК [§ 8 от ПЗР на ЗСГ (отм.)]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1989, № 4, с. 15.

Решение № 125 от 28.03.1988 г. по г.д. № 852/1987 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 109, ал. 1 от ЗС]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1989, № 11, с. 21–22.

Решение № 268 от 25.05.1988 г. по г.д. № 131/1988 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 32, ал. 2 и чл. 64 от ЗС]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1988, № 8, с. 19–20.

Определение № 727 от 24.11.1988 г. по г.д. № 609/1988 г. на ВС, СV г.о. [чл. 53 от Примерния устав на ТКЗС, 1967 г. (заг. знач.); чл. 76 от ЗС]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1989, № 6, с. 17.

Решение № 844 от 20.12.1988 г. по г.д. № 833/1988 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 10 от Примерния устав на ТКЗС, 1967 г. (заг. знач.)]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1989, № 6, с. 17–18.

1989 г.

Решение № 45 от 31.01.1989 г. по г.д. № 277/1988 г. на ВС, І н.о. [чл. 10 и 226 от НК]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1989, № 12, с. 2–3.

Тълкувателно решение № 65 от 17.07.1989 г. по г.д. № 66/1989 г. на ВС, ОСГК [чл. 14, ал. 1 от Закона за наследството (ЗН – ДВ, бр. 22 от 1949 г., изм. и доп.)]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1989, № 12, с. 12–15.

Решение № 635 от 9.11.1989 г. по г.д. № 662/1989 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 11 и 12 от Примерния устав на ТКЗС, 1967 г. (заг. знач.)]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1990, № 1, с. 18.

Решение № 758 от 11.12.1989 г. по г.д. № 740/1989 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 2 и чл. 3, т. 4 от ЗАП (ДВ, бр. 90 от 1979 г., изм. и доп. – отм., бр. 30 от 2006 г., считано от 12.07.2006 г.)]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1990, № 8, с. 21–22.

1990 г.

Решение № 216 от 19.06.1990 г. по г.д. № 268/1990 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 36, ал. 4 от Закона за опазване на селскостопанското имущество (ДВ, бр. 54 от 1974 г., изм.)]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1990, № 10, с. 17.

1992 г.

Определение № 165 от 12.11.1992 г. по г.д. № 1456/1992 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 13, ал. 2 от ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 17 от 1991 г., изм. и доп.); чл. 16, ал. 2 от ППЗСПЗЗ (ДВ, бр. 34 от 1991 г., изм. и доп.); чл. 209 от ГПК, 1952 г. (отм.)]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1993, № 1, с. 18–19; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1992. София: СД „Томел“, 1995, с. 190–191.

Определение № 193 от 29.05.1992 г. по а.д. № 587/1992 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 2 и чл. 33, ал. 1 от ЗАП, 1979 г. (отм.); § 13 от ПЗР на ЗСПЗЗ; чл. 72, ал. 1 от ЗМСМА]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1992, № 9, с. 19–20; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1992, с. 141–143.

Определение № 300 от 6.07.1992 г. по ч.г.д. № 741/1992 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 10, ал. 3 от ЗМСМА; § 3 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1992, № 10, с. 17; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1992, с. 147–148.

1993 г.

Определение № 66 от 15.01.1993 г. по г.д. № 1809/1992 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 2 от ЗАП, 1979 г. (отм.); чл. 10, ал. 3 от ЗМСМА; § 3 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1993, № 3, с. 16; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1993. София: СД „Томел“, 1996, с. 105–106.

Решение № 221 от 7.04.1993 г. по г.д. № 586/1992 г. на ВС, І г.о. [чл. 76 от ЗН]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1993, № 4, с. 10–11.

Определение № 255 от 24.02.1993 г. по г.д. № 569/1993 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1993, № 6, с. 21–22; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1993, с. 110–112.

Решение № 282 от 12.03.1993 г. по а.д. № 2289/1992 г. на ВС, ІІІ г.о. [§ 13 от ПЗР на ЗСПЗЗ; чл. 72 от ЗС]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1993, № 4, с. 15.

Решение № 661 от 18.05.1993 г. по а.д. № 1508/1992 г. на ВС, ІІІ г.о. [§ 13 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1993, № 6, с. 22; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия: 1993. София: СД „Томел“, 1996, с. 121–122.

Решение № 688-А от 30.06.1993 г. по г.д. № 1755/1992 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ]. – Български законник. София, 1993, № 11, с. 46–47.

Определение № 801 от 12.05.1993 г. по а.д. № 880/1993 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ]. – Български законник. София, 1993, № 7, с. 75–76.

Решение № 947 от 7.12.1993 г. по г.д. № 473/1993 г. на ВС, ІІІ г.о. [§ 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ; § 6а, т. 8 от ПЗР на ППЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1994, № 4, с. 15–16.

Решение № 1157 от 15.12.1993 г. по г.д. № 985/1993 г. на ВС, ІІІ г.о. [§ 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1994, № 1, с. 12–13.

Определение № 1198 от 19.07.1993 г. по а.д. № 3551/1993 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1993, № 7, с. 11–12.

Решение № 1311 от 25.10.1993 г. по г.д. № 2457/1992 г. на ВС, ІV г.о. [§ 4 от Преходните правила на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД – ДВ, бр. 275 от 1950 г., попр., изм. и доп.)]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1993, № 11, с. 24.

Определение № 1316 от 2.08.1993 г. по а.д. № 1371/1993 г. на ВС, ІІІ г.о. [§ 5, ал. 3 във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1994, № 4, с. 17–18; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1993, с. 131–132.

Решение № 1347 от 25.10.1993 г. по г.д. № 579/1993 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1993, № 12, с. 15; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1993, с. 209–210.

Решение № 1467 от 8.12.1993 г. по а.д. № 1139/1993 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 14, ал. 3 и 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1993, № 10, с. 12–13; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1993, с. 136–138.

Решение № 1533 от 29.12.1993 г. по г.д. № 227/1993 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 32 и чл. 111, ал. 1 от ЗС; чл. 18а, ал. 2 и чл. 18ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1994, № 5, с. 18–19; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1993, с. 230–232.

Определение № 1832 от 18.10.1993 г. по а.д. № 4613/1993 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 33 от ЗАП, 1979 г. (отм.)]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1993, № 10, с. 14–15; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1993, с. 146–149.

Решение № 2013 от 22.11.1993 г. по а.д. № 2067/1993 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1994, № 1, с. 15; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1993, с. 150–151.

1994 г.

Решение № 46 от 22.03.1994 г. по г.д. № 573/1993 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 14, ал. 3 и 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1994, № 3, с. 8-9; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1994. София: СД „Томел“, 1996, с. 167-170.

Решение № 56 от 22.03.1994 г. по г.д. № 1179/1993 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 14, ал. 3 и 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1994, № 3, с. 9–10; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1994, с. 172–174.

Решение № 96 от 31.03.1994 г. по а.д. № 4876/1993 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1994, № 4, с. 12–13; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1994, с. 139–140.

Решение № 141 от 20.05.1994 г. по а.д. № 3461/1993 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 14 от ЗСПЗЗ]. – Български законник. София, 1994, № 8, с. 71–72.

Определение № 195 от 25.02.1994 г. по а.д. № 15/1994 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 24, ал. 3 във връзка с чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ]. – Български законник. София, 1994, № 8, с. 73–74.

Решение № 224 от 21.07.1994 г. по г.д. № 794/1993 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 10, ал. 8 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1994, № 7, с. 20–21; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1994, с. 183–185.

Решение № 306 от 29.08.1994 г. по г.д. № 229/1994 г. на ВС, петчл. с-в [§ 11 и 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1995, № 1, с. 10–11; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1994, с. 27–28.

Решение № 341 от 20.05.1994 г. по а.д. № 4926/1993 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 12, ал. 3 от ЗСПЗЗ]. – Български законник. София, 1994, № 8, с. 72.

Решение № 364 от 27.04.1994 г. по г.д. № 85/1994 г. на ВС, С г.о. [чл. 9а от ЗН]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1994, № 5, с. 8–10; Български законник. София, 1994, № 8, с. 68–69.

Определение № 393 от 11.04.1994 г. по а.д. № 6113/1993 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 59, т. 1 от ППЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1994, № 4, с. 14–15; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1994, с. 143–146.

Решение № 410 от 10.01.1994 г. по г.д. № 397/1993 г. на ВС, петчл. с-в. [чл. 18, ал. 2 от ППЗСПЗЗ; чл. 108 от ЗС]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1994, № 6, с. 7–8.

Решение № 467 от 22.04.1994 г. по г.д. № 1059/1993 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 10 от ЗСПЗЗ; чл. 16, ал. 2 от ЗН]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1994, № 4, с. 20–21; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1994, с. 194–196.

Решение № 526а от 11.07.1994 г. по а.д. № 5223/1993 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 10, ал. 1 от ЗСПЗЗ; чл. 90а от ЗН]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1995, № 1, с. 13-14.

Определение № 600 от 6.06.1994 г. по а.д. № 6315/1993 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 25, ал. 5 от ППЗСПЗЗ]. – Български законник. София, 1994, № 8, с. 73.

Определение № 606 от 15.05.1994 г. по г.д. № 1484/1993 г. на ВС, V г.о. [§ 16 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1994, № 4, с. 21–22.

Решение № 654 от 30.12.1994 г. по г.д. № 597/1994 г. на ВС, петчл. с-в [чл. 108 и 111 от ЗС; чл. 18 и 20 от Примерния устав на ТКЗС, 1949 г. (заг. знач.)]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1995, № 5, с. 9–11.

Решение № 970 от 10.02.1994 г. по г.д. № 570/1993 г. на ВС, ІІІ г.о. [§ 13, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1994, № 2, с. 11–12; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1994, с. 148–149.

Решение № 975 от 19.07.1994 г. по г.д. № 1498/1993 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 10, ал. 1 и чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ; § 4 от Преходните разпоредби на ЗС]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1995, № 1, с. 18–19; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1994, с. 210–212.

Решение № 1020 от 30.05.1994 г. по а.д. № 5714/1993 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 14 от ЗСПЗЗ]. – Български законник. София, 1994, № 8, с. 72–73.

Решение № 1035 от 27.07.1994 г. по г.д. № 1657/1993 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 108 от ЗС; чл. 11 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1994, № 8, с. 16–17.

Решение № 1105 от 15.09.1994 г. по г.д. № 1714/1993 г. на ВС, ІV г.о. [§ 3 от ПЗР на ЗСПЗЗ; чл. 18, ал. 3 от ППЗСПЗЗ; чл. 10, ал. 3 от ЗМСМА]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1994, № 10, с. 20–21; – Собственост и право. София, 1995, № 1, с. 74–76; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1994, с. 217–219.

Решение № 1117 от 30.03.1994 г. по а.д. № 618/1993 г. на ВС, ІІІ г.о. [§ 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1994, № 4, с. 16–17.

Решение № 1215 от 7.10.1994 г. по г.д. № 2469/1993 г. на ВС, V г.о. [§ 6а от ПЗР на ППЗСПЗЗ]. – Български законник. София, 1995, № 3, с. 40–41.

Решение № 1281 от 7.09.1994 г. по г.д. № 1944/1993 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1994, № 8, с. 20; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1994, с. 220–221.

Решение № 1387 от 22.07.1994 г. по а.д. № 1031/1994 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 10, ал. 1 от ЗСПЗЗ; чл. 33–47 от ЗТПС, 1946 г. (отм.)]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1995, № 1, с. 14; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1994, с. 151–152.

Решение № 1389 от 25.10.1994 г. по а.д. № 272/1994 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 12, ал. 3 от ЗСПЗЗ]. – Български законник. София, 1995, № 5, с. 38–39.

Решение № 1609 от 26.01.1994 г. по г.д. № 151/1993 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 4, ал. 4 от ЗСПЗЗ; чл. 20 и чл. 23, ал. 1, т. 2 от ППЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1994, № 1, с. 16–17; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1994, с. 225–227.

Решение № 2114 от 18.02.1994 г. по а.д. № 2186/1993 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 10, ал. 1 и 8 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 8 от ЗТПС, 1946 г. (отм.)]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1995, № 1, с. 14–15.

Решение № 2677 от 24.02.1994 г. по а.д. № 3147/1993 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ]. – Български законник. София, 1994, № 8, с. 74.

Решение № 3319 от 15.11.1994 г. по а.д. № 1708/1994 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 10, ал. 1 от ЗСПЗЗ; чл. 33 и сл. от ЗТПС, 1946 г. (отм.)]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1995, № 1, с. 15–16; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1994, с. 156–157.

1995 г.

Решение № 3 от 9.02.1995 г. по г.д. № 550/1994 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 14 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1995, № 7, с. 15–16; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България: Гражданска колегия. 1994, с. 151–152.

Решение № 52 от 17.02.1995 г. по н.д. № 585/1994 г. на ВС, ІІІ н.о. [чл. 323, ал. 1 от НК]. Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1995, № 1, с. 5–6; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Наказателни колегии. 1995. София: СД „Томел“, 1996, с. 106–108.

Решение № 256 от 8.05.1995 г. по г.д. № 183/1995 г. на ВС, І г.о. [чл. 14, ал. 1, 3 и 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1995, № 6, с. 4–5; В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1995. София: СД „Томел“, 1996, с. 84–86.

Определение № 368 от 4.10.1995 г. по г.д. № 2575/1995 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 10, ал. 7 и § 4и от ПЗР на ЗСПЗЗ; § 23 от ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 45 от 1995 г.); чл. 108 от ЗС]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1995, № 9, с. 15–16; – Собственост и право. София, 1995, № 11, с. 39–40.

Решение № 1534 от 4.10.1995 г. по г.д. № 1730/1994 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 10, ал. 1 от ЗСПЗЗ; чл. 75 и 76 от ЗС]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1995, № 9, с. 17–18; – Български законник. София, 1996, № 4, с. 79–80; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1995, с. 204–205.

Решение № 1746 от 15.11.1995 г. по г.д. № 2049/1994 г. на ВС, ІV г.о. [§ 3 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1995, с. 209–212.

Решение № 1805-А от 1.11.1995 г. по г.д. № 2107/1994 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 10, ал. 1 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1995, № 10, с. 17–18; Български законник. София, 1996, № 6, с. 73; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1995, с. 214.

Решение № 1812-А от 30.11.1995 г. по г.д. № 2152/1994 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 28, ал. 1 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1996, № 1, с. 15-16; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1995, с. 216–218.

Решение № 1818-А от 1.11.1995 г. по г.д. № 2180/1994 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1995, № 12, с. 11; –Собственост и право. София, 1996, № 2, с. 78; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1995, с. 219–220.

Решение № 1819-А от 1.11.1995 г. по г.д. № 2189/1994 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1995, № 12, с. 11-12; –Собственост и право. София, 1996, № 4, с. 76; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1995, с. 220.

Решение № 1835-А от 2.11.1995 г. по г.д. № 2186/1994 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 10 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1995, № 12, с. 12; – Собственост и право. София, 1996, № 3, с. 76-77; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1995, с. 221–222.

Решение № 1877 от 1.12.1995 г. по г.д. № 2277/1994 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ; чл. 108 от ЗС]. – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1995, с. 222–223.

Решение № 2115 от 6.01.1995 г. по г.д. № 1918/1994 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1995, № 1, с. 21-22; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1995, с. 242–244.

Решение № 2183 от 1.12.1995 г. по г.д. № 2699/1994 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 86 от ЗС]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1996, № 5, с. 16.

Решение № 2186 от 1.12.1995 г. по г.д. № 2711/1994 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 14, ал. 3 и 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1996, № 3, с. 19–20; № 4, с. 21; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1995, с. 249–250.

Решение № 2188 от 7.12.1995 г. по г.д. № 2697/1994 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 8, ал. 4 и чл. 91а от ЗН]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1996, № 6, с. 17; –Собственост и право. София, 1996, № 5, с. 65–66.

1996 г.

Тълкувателно решение № 1 от 19.09.1996 г. по г.д. № 1/1996 г. на ВС, ОСГК [чл. 10, ал. 8 от ЗСПЗЗ; чл. 8, ал. 2 от ЗТПС, 1946 г. (отм.)]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1996, № 4, с. 11–13; – Собственост и право. София, 1996, № 8, с. 35–38; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1996. София, 1998, с. 5–7.

Тълкувателно решение № 2 от 25.06.1996 г. по г.д. № 2/1996 г. на ВС, ОСГК [чл. 10, ал. 7, чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 3 и чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ; чл. 42 от ЗТПС, 1946 г. (отм.)]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1996, № 9, с. 13–16; – Собственост и право. София, 1996, № 8, с. 38–45; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1996, с. 7–12.

Определение № 70 от 12.02.1996 г. по г.д. № 4068/1995 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 27, ал. 1 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1996, № 4, с. 19–20; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1996, с. 145–146.

Решение № 478 от 18.03.1996 г. по г.д. № 1672/1995 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ]. – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1996, с. 150–152.

Решение № 549 от 18.10.1996 г. по г.д. № 191/1996 г. на ВС, І г.о. [чл. 10, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1996, № 11, с. 17; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1996, с. 90–91.

Решение № 610 от 25.10.1996 г. по г.д. № 584/1996 г. на ВС, І г.о. [чл. 14 от ЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 1997, № 3, с. 63–65.

Решение № 676 от 14.11.1996 г. по г.д. № 876/1996 г. на ВС, І г.о. [чл. 10, ал. 1 и чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1997, № 1-2, с. 16.

Решение № 959 от 44.04.1996 г. по г.д. № 201/1996 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 11, ал. 1 и 2 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1996, № 8, с. 18–19; –Собственост и право. София, 1996, № 9, с. 77–79; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1996, с. 165–166.

Решение № 980 от 6.06.1996 г. по г.д. № 2747/1995 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 14, ал. 3 и 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1996, № 8, с. 12.

Решение № 2678 от 9.08.1996 г. по г.д. № 1913/1995 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 1997, № 1, с. 78–79.

1997 г.

Тълкувателно решение № 1 от 1997 г. по г.д. № 1/1997 г. на ВКС, ОСГК [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ; чл. 18ж, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от ППЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд и Върховния административен съд „Съдебна практика“. София, 1997, № 7-8, с. 1-3; – В: Съдебна практика на Върховния касационен съд на Република България. Гражданска колегия. 1997. София, 1999, с. 5–8.

Решение № 24 от 28.01.1997 г. по г.д. № 3576/1996 г. на ВКС, ІV г.о. ОСГК [чл. 18ж от ППЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд и Върховния административен съд „Съдебна практика“. София, 1997, № 3-4, с. 25; – Български законник. София, 1997, № 8, с. 77; –В: Съдебна практика на Върховния касационен съд на Република България. Гражданска колегия. 1997, с. 110–111.

Решение № 123 от 7.05.1997 г. по а.д. № 5952/1995 г. на ВАС [§ 11, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд и Върховния административен съд „Съдебна практика“. София, 1997, № 7-8, с. 33–34.

Решение № 129 от 3.02.1997 г. по г.д. № 4368/1995 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 18з от ППЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд и Върховния административен съд „Съдебна практика“. София, 1997, № 3-4, с. 28; – Български законник. София, 1997, № 10, с. 108; – В: Съдебна практика на Върховния касационен съд на Република България. Гражданска колегия. 1997, с. 121–122.

Решение № 179 от 4.04.1997 г. по а.д. № 579/1996 г. на ВАС ВАС [чл. 14, ал. 1 и 3 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд и Върховния административен съд „Съдебна практика“. София, 1997, № 7-8, с. 34–35.

Решение № 231 от 27.03.1997 г. по г.д. № 1010/1996 г. на ВКС, І г.о. [чл. 82 от ЗС; чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд и Върховния административен съд „Съдебна практика“. София, 1997, № 7-8, с. 18-19.

Решение № 258 от 31.03.1997 г. по г.д. № 606/1996 г. на ВКС, І г.о. [чл. 79 и § 4 от Преходните правила на ЗС; чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. София, 1998, № 1-2, с. 23-24.

Решение № 368 от 6.05.1997 г. по г.д. № 486/1996 г. на ВС, І г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 1997, № 10, с. 43–44.

Определение № 434 от 22.09.1997 г. по а.д. № 804/1997 г. на ВАС, ІІ отд. [чл. 32, ал. 1, т. 2 от ЗТСУ (ДВ, бр. 29 от 1973 г., попр., изм. и доп. – отм., бр. 1 от 2001 г.); чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 44, ал. 2 и чл. 45 от Правилника за прилагане на Закона за единния кадастър на Народна република България, утвърден с ПМС № 36 от 2.09.1983 г. (ДВ, бр. 74 от 1983 г., изм. и доп. – осн. отм., бр. 34 от 2000 г.)]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 1, с. 62–63.

Решение № 515 от 27.05.1997 г. по г.д. № 112/1997 г. на ВС, ІІ г.о. [чл. 10, ал. 1 от ЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 1997, № 9, с. 22–24.

Решение № 567 от 2.06.1997 г. по г.д. № 607/1996 г. на ВКС, ІІ г.о. [чл. 3, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Български законник. София, 1997, № 12, с. 84.

Решение № 670 от 31.03.1997 г. по г.д. № 196/1996 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд и Върховния административен съд „Съдебна практика“. София, 1997, № 7-8, с. 28–29; – В: Съдебна практика на Върховния касационен съд на Република България. Гражданска колегия. 1997, с. 130–131.

Решение № 671 от 31.03.1997 г. по г.д. № 199/1996 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 11, ал. 2 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд и Върховния административен съд „Съдебна практика“. София, 1997, № 7-8, с. 29; – В: Съдебна практика на Върховния касационен съд на Република България. Гражданска колегия. 1997, с. 131.

Решение № 1239 от 5.06.1997 г. по г.д. № 775/1996 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 10 от ЗСПЗЗ]. – Български законник. София, 1997, № 12, с. 85.

Решение № 1246 от 30.05.1997 г. по г.д. № 786/1996 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 11, ал. 2 от ЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 1997, № 9, с. 24–25; – Български законник. София, 1997, № 12, с. 83.

Решение № 3712 от 10.01.1997 г. по г.д. № 4222/1995 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ; чл. 108 от ЗС]. – Бюлетин на Върховния касационен съд и Върховния административен съд „Съдебна практика“. София, 1997, № 1-2, с. 22–23; – В: Съдебна практика на Върховния касационен съд на Република България. Гражданска колегия. 1997, с. 153–155.

1998 г.

Тълкувателно решение № 1 от 4.11.1998 г. по т.г.д. № 1/1998 г. на ВКС, ОСГК [чл. 9а и 91а от ЗН]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. София, 1998, № 5-6, с. 20–23; – Собственост и право. София, 1998, № 12, с. 36–45.

Решение № 516 от 31.03.1998 г. по г.д. № 3074/1996 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 27, ал. 1 от ЗСПЗЗ; чл. 56, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. София, 1998, № 5-6, с. 23; – Български законник. София, 1998, № 9, с. 72–73.

Решение № 916 от 11.03.1998 г. по а.д. № 897/1997 г. на ВАС, ІІІ отд. [чл. 2, ал. 2 от ЗАП, 1979 г. (отм.)]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 2, с. 87–88.

Решение № 1322 от 25.03.1998 г. по а.д. № 200/1997 г. на ВАС [чл. 33 от ЗТПС, 1946 г. (отм.)]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 2, с. 101–102.

Решение № 1504 от 2.04.1998 г. по а.д. № 5092/1996 г. на ВАС, ІІІ отд. [§§ 4, 4а и 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 2, с. 90–91.

Решение № 1706 от 13.04.1998 г. по а.д. № 5718/1996 г. на ВАС, ІІ отд. [чл. 67, ал. 2 от ЗС (отм., ДВ, бр. 33 от 1996 г.)]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 2, с. 77–79.

Решение № 1814 от 10.11.1998 г. по г.д. № 1141/1998 г. на ВКС, V г.о. [чл. 108 от ЗС; чл. 18, ал. 2 от ППЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. София, 1998, № 7-8, с. 40; –Собственост и право. София, 1999, № 2, с. 48–49.

Решение № 2115 от 30.04.1998 г. по а.д. № 1142/1997 г. на ВАС, ІІІ отд. [чл. 19 и 20 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ – ДВ, бр. 35 от 1996 г., изм. и доп.); чл. 6 от Закона за концесиите (ДВ, бр. 92 от 1995 г., изм. и доп. – отм., бр. 36 от 2006 г., считано от 1.07.2006 г.)]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 3, с. 69–74.

Решение № 2252 от 7.05.1998 г. по а.д. № 242/1997 г. на ВАС, ІІ отд. [чл. 32, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗТСУ, 1973 г. (отм.); чл. 86, ал. 1 и 2 от ППЗТСУ, 1973 г. (осн. отм.)]. Административно правосъдие. София, 1998, № 3, с. 54.

Решение № 3645 от 9.07.1998 г. по а.д. № 1104/1998 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 48, ал. 9 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 5-6, с. 80–81.

Решение № 3771 от 14.07.1998 г. по а.д. № 2040/1998 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 5 от Наредбата за търговете, приета с ПМС № 105 от 15.06.1992 г. (ДВ, бр. 50 от 1992 г. – отм., бр. 85 от 2003 г. ); чл. 48, ал. 9 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 5-6, с. 79–80.

Решение № 3896 от 16.07.1998 г. по а.д. № 1881/1998 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 48, ал. 9 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 5-6, с. 132–133.

Решение № 4122 от 31.07.1998 г. по а.д. № 1673/1998 г. на ВАС, ІІІ отд. [чл. 43, ал. 2; чл. 48, ал. 8 и § 11, ал. 2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 4, с. 100–103.

Определение № 4264 от 14.09.1998 г. по а.д. № 3161/1998 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 3, с. 33–34.

Определение № 4364 от 25.09.1998 г. по а.д. № 2872/1998 г. на ВАС, ІІІ отд. [чл. 59 от Закона за административните нарушения и наказания (ДВ, бр. 92 от 1969 г., изм. и доп.); чл. 5, т. 1 от Закона за върховния административен съд (ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. и доп. – отм., бр. 30 от 2006 г.); чл.чл. 2, 20, 24 и 41 от ЗОЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 3, с. 74–75.

Определение № 4417 от 28.09.1998 г. по а.д. № 3127/1998 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 4, с. 120–121.

Решение № 4985 от 2.11.1998 г. по а.д. № 1082/1998 г. на ВАС, петчл. с-в [§ 11, ал. 2, § 28, ал. 2 и § 29, ал. 3 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 5-6, с. 76–77.

Решение № 5184 от 10.11.1998 г. по а.д. № 2689/1998 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 4а, ал. 5 от ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 4, с. 121–122.

Решение № 5357 от 17.11.1998 г. по а.д. № 2426/1998 г. на ВАС, петчл. с-в [§ 11, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ; чл. 48, ал. 9 от ППЗСПЗЗ; чл. 5 от Наредбата за търговете, приета с ПМС № 105 от 15.06.1992 г. (отм.)]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 5-6, с. 52 – 55.

Определение № 5958 от 14.12.1998 г. по а.д. № 3400/1998 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 1999, № 4, с. 177–178.

Решение № 6136 от 21.12.1998 г. по а.д. № 3764/1998 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗСПЗЗ; чл. 23б и чл. 25 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 5-6, с. 102–105.

Решение № 6384 от 30.12.1998 г. по а.д. № 1282/1998 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 45 от ЗАП, 1979 г. (отм.); чл. 27 от ГПК, 1952 г. (отм.)]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 5-6, с. 125–126.

Решение № 6465 от 30.12.1998 г. по а.д. № 4318/1998 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 23а от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 5-6, с. 137–138.

Решение № 6467 от 30.12.1998 г. по а.д. № 4319/1998 г. на ВАС, ІV отд. [§ 4а, ал. 1 и 5 и § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 5-6, с. 138–139.

1999 г.

Решение № 24 от 1.02.1999 г. по г.д. № 1912/1997 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 10, ал. 7 и чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ; чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ; чл. 108 от ЗС]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. София, 1998, № 9-10, с. 31–32. Същото – В: Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. София, 1998, № 11-12, с. 32–33.

Решение № 88 от 20.01.1999 г. по а.д. № 4314/1998 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 23а, т. 3 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 1999, № 1, с. 96-97.

Решение № 96 от 20.01.1999 г. по а.д. № 3934/1998 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 24, ал. 3 от ЗСПЗЗ; чл. 23а от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 1999, № 1, с. 95-96.

Решение № 191 от 26.01.1999 г. по а.д. № 1741/1998 г. на ВАС, ІІІ отд. [чл. 10в, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 1999, № 4, с. 163-165.

Решение № 249 от 29.03.1999 г. по г.д. № 125/1998 г. на ВКС, ІІ г.о. [чл. 75, ал. 2 и чл. 90а от ЗН]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. София, 1999, № 1-2, с. 24–25; – Собственост и право. София, 1999, № 10, с. 44-46.

Решение № 284 от 23.06.1999 г. по г.д. № 1003/1998 г. на ВКС, ІІ г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. София, 1999, № 3-4, с. 24–25.

Решение № 311 от 21.12.1999 г. по г.д. № 159/1999 г. на ВКС, петчл. с-в [§ 4и от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. София, 1999, № 9-10, с. 18.

Определение № 555 от 11.10.1999 г. по ч.г.д. № 208/1999 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 11, ал. 1 и 2 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. София, 1999, № 3-4, с. 33.

Решение № 717 от 19.07.1999 г. по г.д. № 118/1999 г. на ВКС, ІІ г.о. [чл. 12, ал. 7 и чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. София, 1999, № 3-4, с. 28–29.

Решение № 778 от 20.07.1999 г. по г.д. № 550/1997 г. на ВКС, ІІ г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. София, 1999, № 5-6, с. 23; –Собственост и право. София, 2000, № 1, с. 33-34.

Решение № 779 от 22.02.1999 г. по а.д. № 5253/1998 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 26, ал. 6 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 1999, № 1, с. 104-106.

Решение № 854 от 11.10.1999 г. по г.д. № 166/1999 г. на ВКС, ІІ г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. София, 1999, № 3-4, с. 3–4.

Решение № 1093 от 20.07.1999 г. по г.д. № 1962/1998 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 10, ал. 7 и чл. 10, ал. 13 от ЗСПЗЗ и § 4и от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. София, 1999, № 1-2, с. 35–36.

Решение № 1193 от 2.07.1999 г. по г.д. № 2055/1998 г. на ВКС, ІV г.о. [§ 4а и 4и от ПЗР на ЗСПЗЗ; чл. 108 от ЗС]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. София, 1999, № 3-4, с. 33–35.

Решение № 1220 от 19.10.1999 г. по г.д. № 2075/1998 г. на ВКС, V г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. София, 1999, № 9-10, с. 42–43.

Определение № 1730 от 8.11.1999 г. по г.д. № 421/1999 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 18, ал. 3 от ППЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. София, 1999, № 11-12, с. 17; – Собственост и право. София, 2000, № 7, с. 38-40.

Решение № 1739 от 02.02.1999 г. по г.д. № 1043/1999 г. на ВКС, V г.о. [чл. 28, ал. 3 от ППЗСПЗЗ]. – Адвокатски преглед. София, 2000, № 6-7, с. 39–40.

Решение № 1816 от 25.01.1999 г. по г.д. № 1605/1994 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 28 от ЗСПЗЗ; чл. 108 от ЗС; ПМС № 192 от 1.10.1992 г. за условията и реда за връщане на кооперации на тяхно иззето и одържавено имущество след 10.09.1944 г. (ДВ, бр. 83 от 1991 г., изм.)]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. София, 1998, № 11-12, с. 37–38.

Определение № 1840 от 16.04.1999 г. по а.д. № 5139/1998 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 26, ал. 5 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 1999, № 1, с. 96-97.

Решение № 1863 от 14.12.1999 г. по г.д. № 668/1999 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 27, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 50 и сл. от ППЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. София, 1999, № 9-10, с. 38–39.

Определение № 3746 от 5.07.1999 г. по а.д. № 3479/1998 г. на ВАС, ІV отд. [§ 31 от ПЗР на ЗСПЗЗ; чл. 26, ал. 3-6 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 1999, № 5-6, с. 179-180.

Решение № 3943 от 13.07.1999 г. по а.д. № 1753/1999 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 25, ал. 1 и § 4а, ал. 1 и 5 и § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 1999, № 3, с. 120-122.

Решение № 5928 от 11.11.1999 г. по а.д. № 4350/1999 г. на ВАС, ІV отд. [§ 11 от ПЗР на ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2000, № 2, с. 102-104.

Определение № 5979 от 15.11.1999 г. по а.д. № 6789/1999 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 14, ал. 1 и чл. 25, ал. 6 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2000, № 1, с. 121-122.

Решение № 6180 от 22.11.1999 г. по а.д. № 3455/1999 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 1999, № 5-6, с. 183.

Решение № 6829 от 15.12.1999 г. по а.д. № 2424/1999 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2000, № 2, с. 101-102.

2000 г.

Решение № 18 от 10.02.2000 г. по г.д. № 1080/2000 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 10, ал. 3 и 7 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. София, 1999, № 11-12, с. 18 – 19; Собственост и право. София, 2000, № 6, с. 39-41.

Решение № 158 от 10.02.2000 г. по г.д. № 1132/1999 г. на ВКС, ІV г.о. [§ 41 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. София, 1999, № 11-12, с. 22 – 23; – Собственост и право. София, 2000, № 8, с. 34-37.

Решение № 309 от 25.01.2000 г. по а.д. № 2871/1999 г. на ВАС, ІІІ отд. [чл. 23б, ал. 1 от ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2000, № 1, с. 99-100.

Решение № 395 от 19.03.2000 г. по г.д. № 1570/2000 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗСПЗЗ, §§ 4–4л от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. Гражданска колегия. Наказателна колегия. София, 2001, № 1, с. 32 – 34; – Собственост и право. София, 2001, № 10, с. 29–31.

Решение № 396 от 14.11.2000 г. по г.д. № 321/2000 г. на ВКС, І г.о. [чл. 9, ал. 2 и чл. 309, ал. 1 от НК; чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. Гражданска колегия. Наказателна колегия. София, 2001, № 4, с. 6–8.

Решение № 400 от 15.05.2000 г. по г.д. № 1504/1999 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 10, ал. 7 и чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ]. – Адвокатски преглед. София, 2000, № 5, с. 39–40.

Решение № 410 от 15.05.2000 г. по г.д. № 1504/1999 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 10, ал. 7 и чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 2000, № 11, с. 32-34.

Решение № 754 от 14.02.2000 г. по а.д. № 7314/1999 г. на ВАС, ІІ отд. [чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2000, № 1, с. 99-100.

Решение № 875 от 31.07.2000 г. по г.д. № 2283/1999 г. на ВКС, ІV г.о. [§ 4в от ПЗР на ЗСПЗЗ; чл. 72, ал. 1 от ЗС]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. София, 2000, № 5, с. 25 – 26; – Собственост и право. София, 2001, № 4, с. 31–33.

Решение № 1156 от 28.02.2000 г. по а.д. № 5535/1999 г. на ВАС, ІІІ отд. [чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2000, № 1, с. 89-91.

Решение № 1367 от 3.10.2000 г. по г.д. № 543/2000 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 10, ал. 13 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. София, 2000, № 6, с. 29–30.

Решение № 1668 от 27.11.2000 г. по г.д. № 784/2000 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 9а от ЗН]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. София, 2000, № 4, с. 36.

Определение № 2085 от 7.04.2000 г. по а.д. № 1299/2000 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 32 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2000, № 5, с. 114-116.

Определение № 2159 от 10.04.2000 г. по а.д. № 2229/2000 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 11 и чл. 13, ал. 4-6 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2000, № 2, с. 107-109.

Определение № 2161 от 10.04.2000 г. по а.д. № 2330/2000 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2000, № 3, с. 81-82.

Решение № 2369 от 17.04.2000 г. по а.д. № 7362/1999 г. на ВАС, ІV отд. [§§ 4, 4а и 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ; чл. 59, ал. 1 и чл. 62 от ЗС]. – Административно правосъдие. София, 2000, № 2, с. 96-98.

Решение № 3760 от 12.06.2000 г. по а.д. № 3909/2000 г. на ВАС, ІІ г.о. [чл. 27, ал. 1 от ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2000, № 4, с. 70–72.

Решение № 4014 от 21.06.2000 г. по а.д. № 253/2000 г. на ВАС, ІV г.о. [чл. 34 от ЗСПЗЗ; § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2000, № 3, с. 95–97.

Решение № 4103 от 23.06.2000 г. по а.д. № 6153/1999 г. на ВАС, ІV г.о. [§ 23а от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2000, № 3, с. 94–95.

Решение № 4314 от 3.07.2000 г. по а.д. № 2231/2000 г. на ВАС, ІV г.о. [чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2000, № 3, с. 107–110.

Решение № 4777 от 17.07.2000 г. по а.д. № 2139/2000 г. на ВАС, ІV г.о. [чл. 25, ал. 6 от ППЗСПЗЗ; чл. 41, ал. 1 от ЗАП, 1979 г. (отм.)]. – Административно правосъдие. София, 2000, № 6, с. 91–92.

Решение № 5047 от 21.07.2000 г. по а.д. № 2891/2000 г. на ВАС, петчл. с-в [§ 11, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2000, № 5, с. 55–57.

Решение № 5732 от 19.09.2000 г. по а.д. № 2168/2000 г. на ВАС, ІV отд. [§ 4б, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2000, № 4, с. 109–110.

Решение № 5961 от 3.10.2000 г. по а.д. № 1279/2000 г. на ВАС, петчл. с-в [§ 11, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2000, № 5, с. 54–55.

Решение № 6518 от 26.10.2000 г. по а.д. № 3758/2000 г. на ВАС, ІV отд. [§ 4а, ал. 1 и 5 и § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2000, № 5, с. 111–114.

Определение № 7245 от 30.11.2000 г. по а.д. № 4038/2000 г. на ВАС, ІV г.о., оставено в сила с Определение на ВАС, петчл. с-в по а.д. № 44/2001 г. [чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ; чл. 14 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2001, № 4, с. 86–87.

Решение № 7562 от 11.12.2000 г. по а.д. № 3002/2000 г. на ВАС, ІV г.о. [чл. 23а, ал. 1, т. 1 и чл. 25, ал. 6 и 7 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2001, № 1, с. 84–86.

Решение № 7655 от 12.12.2000 г. по а.д. № 4594/2000 г. на ВАС, ІV г.о. [чл. 17, ал. 8, чл. 34, ал. 1 и чл. 34в от ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2000, № 6, с. 86–88.

Решение № 7708 от 13.12.2000 г. по а.д. № 6639/2000 г. на ВАС, ІІ г.о. [чл. 23а, ал. 1, т. 1 и чл. 25, ал. 6 и 7 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2001, № 3, с. 122–123.

Решение № 7756 от 15.12.2000 г. по а.д. № 6095/2000 г. на ВАС, ІV г.о. [чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ; § 4, § 4в и § 4г от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2000, № 6, с. 82–84.

Решение № 8528 от 29.12.2000 г. по а.д. № 5890/2000 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 10в, ал. 1, т. 2 от ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2000, № 6, с. 23–25.

2001 г.

Определение № 35 от 12.01.2001 г. по а.д. № 9268/2000 г. на ВАС, ІІ отд. [чл. 14 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2001, № 1, с. 66–68.

Решение № 121 от 20.07.2001 г. по г.д. № 1316/2000 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 10, ал. 3 и 7 от ЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 2001, № 11, с. 27–30.

Решение № 205 от 24.07.2001 г. по г.д. № 798/2000 г. на ВКС, І г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Адвокатски преглед. София, 2002, № 2, с. 45.

Решение № 215 от 04.05.2001 г. по г.д. № 617/2000 г. на ВКС, І г.о. [чл. 14, ал. 1 и 4 от ЗСПЗЗ]. – Адвокатски преглед. София, 2002, № 2, с. 48.

Решение № 224 от 24.07.2001 г. по г.д. № 587/2000 г. на ВКС, І г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Адвокатски преглед. София, 2002, № 2, с. 49-50.

Решение № 289 от 6.03.2001 г. по г.д. № 1530/2000 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 10, ал. 1 и ал. 7, чл. 10б, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от ЗСПЗЗ, § 1в, ал. 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ППЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. Гражданска колегия. Наказателна колегия. София, 2001, № 1, с. 29 – 32; – Собственост и право. София, 2002, № 1, с. 34–37.

Решение № 525 от 17.09.2001 г. по г.д. № 806/2000 г. на ВКС, І г.о. [чл. 91а от ЗН]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. Гражданска колегия. Наказателна колегия. София, 2001, № 7, с. 16; – Собственост и право. София, 2002, № 1, с. 61–62.

Решение № 534 от 24.09.2001 г. по г.д. № 717/2000 г. на ВКС, І г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. Гражданска колегия. Наказателна колегия. София, 2001, № 7, с. 18–19; – Собственост и право. София, 2001, № 12, с. 59-60.

Определение № 954 от 16.02.2001 г. по а.д. № 6464/2000 г. на ВАС, ІІ отд. [чл. 27, ал. 1 и 3 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2001, № 1, с. 65–66.

Решение № 1212 от 26.02.2001 г. по г.д. № 8322/2000 г. на ВАС, ІІ отд. [§ 31 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2001, № 2, с. 84–86.

Решение № 1223 от 13.11.2001 г. по г.д. № 2397/2001 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 7, чл. 10, ал. 1 и чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ; чл. 18з, ал. 3 от ППЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. Гражданска колегия. Наказателна колегия. София, 2001, № 10, с. 24–26; –Собственост и право. София, 2002, № 5, с. 21–23.

Определение № 2387 от 9.04.2001 г. по а.д. № 1927/2001 г. на ВАС, ІІ отд. [чл. 14 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2001, № 2, с. 86–87.

Решение № 2395 от 9.04.2001 г. по а.д. № 1073/2001 г. на ВАС, ІІ отд. [чл. 25, ал. 6 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2001, № 2, с. 89–90.

Определение № 2450 от 11.04.2001 г. по а.д. № 9378/2000 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 24, ал. 1 и чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ; чл. 45а, ал. 5 и чл. 47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2001, № 5, с. 108–110.

Решение № 2590 от 18.04.2001 г. по а.д. № 7677/2000 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 10, ал. 7 и чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ; чл. 11, ал. 1 и 4, чл. 13, ал. 4-6 от ППЗСПЗЗ; § 1в, ал. 1 от ДР на ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2001, № 4, с. 88–91.

Решение № 2733 от 23.04.2001 г. по а.д. № 8233/2000 г. на ВАС, ІV отд. [§ 4а и 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ; § 62, ал. 1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2001, № 3, с. 147–148.

Решение № 3016 от 7.05.2001 г. по а.д. № 883/2001 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 27, ал. 1 от ЗСПЗЗ; § 1б от ДР на ППЗСПЗЗ, § 12, § 28, ал. 2 и § 70 от ПЗР на ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2001, № 5, с. 76–78.

Решение № 3313 от 14.05.2001 г. по а.д. № 9480/2000 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 10, ал. 7, чл. 10б и чл. 36, ал. 2 от ЗСПЗЗ; чл. 18д, ал. 2 и чл. 19, ал. 8 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2001, № 4, с. 91–93.

Определение № 3319 от 15.05.2001 г. по а.д. № 2356/2001 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 19, ал. 8 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2001, № 4, с. 87–88.

Определение № 4535 от 19.06.2001 г. по а.д. № 3454/2001 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 36, ал. 2 от ЗСПЗЗ; чл. 19, ал. 8 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2001, № 4, с. 95–97.

Решение № 4978 от 27.06.2001 г. по а.д. № 3312/2001 г. на ВАС, ІІ отд. [чл. 25, ал. 6 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2001, № 4, с. 73–75.

Решение № 8609 от 15.11.2001 г. по а.д. № 8607/2000 г. на ВАС, ІІІ отд. [чл. 10б, ал. 1, изр. 4 от ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2001, № 6, с. 103–104.

Решение № 9723 от 14.12.2001 г. по а.д. № 3912/2001 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 7, ал. 1 и 3 от ЗСПЗЗ; чл. 10, ал. 1 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2001, № 6, с. 63–67.

Определение № 9795 от 17.12.2001 г. по а.д. № 8670/2001 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 19, ал. 8 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2001, № 6, с. 107–110.

Решение № 10372 от 28.12.2001 г. по а.д. № 5716/2001 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 10, чл. 10а, ал. 1 и 2, чл. 10б, чл. 10в, чл. 14, ал. 3 и чл. 15, ал. 2 от ЗСПЗЗ; чл. 18, ал. 4, чл. 18а, чл. 18б, чл. 18г, ал. 1, т. 1–3, чл. 18д, чл. 18ж, ал. 1, 2, 4–6, чл. 19, ал. 8, чл. 19а, чл. 19б, чл. 23б и чл. 25 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2001, № 6, с. 69–76.

2002 г.

Решение № 100 от 1.02.2002 г. по г.д. № 704/2000 г. на ВКС, ІV г.о. [§ 4 и 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ; чл. 108 от ЗС]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. Наказателна колегия. Гражданска колегия. София, 2002, № 2, с. 32–33; – Собственост и право. София, 2002, № 4, с. 33–35.

Решение № 139 от 20.03.2002 г. по г.д. № 523/2001 г. на ВКС, І г.о. [чл. 90а от ЗН]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. Наказателна колегия. Гражданска колегия. София, 2002, № 2, с. 22–23.

Решение № 252 от 7.03.2002 г. по г.д. № 2360/2001 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 43, ал. 2, чл. 45, ал. 6 и чл. 48, ал. 8 от ППЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 2002, № 6, с. 34–36.

Решение № 561 от 11.06.2002 г. по а.д. № 162/2002 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 19, ал. 8 от ППЗСПЗЗ]. – Адвокатски преглед. София, 2002, № 4, с. 44-45.

Решение № 939 от 16.07.2002 г. по г.д. № 1108/2001 г. на ВКС, ІV г.о. [§ 4и от ПЗР на ЗСПЗЗ; чл. 108 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2002, № 11, с. 32–35.

Решение № 743 от 21.11.2002 г. по г.д. № 193/2002 г. на ВКС, І г.о. [чл. 9а от ЗН]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. Наказателна колегия. Гражданска колегия. София, 2002, № 11, с. 18; – Собственост и право. София, 2003, № 2, с. 52.

Решение № 764 от 28.11.2002 г. по г.д. № 471/2002 г. на ВКС, І г.о. [чл. 9а от ЗН]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. Наказателна колегия. Гражданска колегия. София, 2002, № 12, с. 18; – Собственост и право. София, 2003, № 2, с. 51.

Решение № 999 от 8.07.2002 г. по г.д. № 1175/2001 г. на ВКС, ІV г.о. [§ 4, ал. 1 и § 4а, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ; чл. 108 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2002, № 12, с. 26–28.

Решение № 1544 от 30.10.2002 г. по г.д. № 18899/2001 г. на ВКС, І г.о. [чл. 109 от ЗС]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република Българи. Наказателна колегия. Гражданска колегия. София, 2002, № 8, с. 27-28.

Решение № 1956 от 12.02.2002 г. по г.д. № 544/2001 г. на ВКС, V г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. Наказателна колегия. Гражданска колегия. София, 2002, № 1, с. 39–42.

Решение № 1990 от 15.01.2002 г. по г.д. № 315/2001 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 14 от ЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 2002, № 2, с. 26–28.

Решение № 1991 от 15.01.2002 г. по г.д. № 316/2001 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 14, ал. 1 от ЗСПЗЗ; чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ; чл. 108 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2002, № 2, с. 28–31.

Решение № 1992 от 21.01.2002 г. по г.д. № 317/2001 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 10б, ал. 1 и чл. 24, ал. 2, 3 и 4 от ЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 2002, № 4, с. 31–33.

Решение № 2815 от 25.03.2002 г. по а.д. № 8417/2001 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 10в от ЗСПЗЗ; чл. 19, ал. 8 от ППЗСПЗЗ]. – Адвокатски преглед. София, 2002, № 7, с. 51-52.

Решение № 5263 от 3.06.2002 г. по а.д. № 2866/2002 г. на ВАС, ІІ отд. [чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ; чл. 23а, т. 1 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2002, № 5, с. 76–77.

Решение № 5672 от 12.06.2002 г. по а.д. № 1733/2002 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 17, ал. 8 от ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2004, № 6, с. 47–49.

Определение № 6616 от 5.07.2002 г. по а.д. № 4276/2002 г. на ВАС, петчл. с-в [ чл. 19, ал. 8 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2003, № 3, с. 63–65.

Решение № 9009 от 11.10.2002 г. по а.д. № 3638/2002 г. на ВАС, ІV отд. [ чл. 59, ал. 1 и чл. 62 от ЗС]. – Административно правосъдие. София, 2003, № 1, с. 133–135.

Решение № 9010 от 11.10.2002 г. по а.д. № 3684/2002 г. на ВАС, IV отд. [чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ]. – Адвокатски преглед. София, 2003, № 9-10, с. 75.

Решение № 9731 от 4.11.2002 г. по а.д. № 5307/2002 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 19 и 25 от ЗСПЗЗ; § 1к от ДР на ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2002, № 5, с. 53–56.

Решение № 9922 от 5.11.2002 г. по а.д. № 5393/2002 г. на ВАС, ІV отд. [ чл. 19, ал. 8 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2003, № 1, с. 137–139.

Решение № 9964 от 8.11.2002 г. по а.д. № 5391/2002 г. на ВАС, ІV отд. [ чл. 36, ал. 2 от ЗСПЗЗ; § 4а, ал. 1 и 5 и § 4б, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2002, № 5, с. 87–90.

Решение № 10339 от 19.11.2002 г. по а.д. № 5399/2002 г. на ВАС, ІV отд. [ чл. 36 от ЗСПЗЗ; § 4л от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2002, № 5, с. 90–92.

2003 г.

Решение № 202 от 04.07.2003 г. по г.д. № 592/2002 г. на ВКС, I г.о. [чл. 14, ал. 1 от ЗСПЗЗ]. – Адвокатски преглед. София, 2003, № 9-10, с. 68–69.

Решение № 267 от 9.05.2003 г. по г.д. № 758/2002 г. на ВКС, І г.о. [чл. 9а от ЗН]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. Наказателна колегия. Гражданска колегия. София, 2003, № 4, с. 27–28; – Собственост и право. София, 2004, № 3, с. 57–58.

Решение № 360 от 4.11.2003 г. по г.д. № 712/2003 г. на ВКС, ГК, петчл. с-в [чл. 12, ал. 7 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2003, № 9, с. 23–24.

Решение № 391 от 31.03.2003 г. по г.д. № 298/2002 г. на ВКС, IV г.о. [чл. 2, т. 3 и чл. 10б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ]. – Адвокатски преглед. София, 2003, № 5-6, с. 54–55.

Решение № 446 от 11.12.2003 г. по г.д. № 636/2003 г. на ВКС, ГК, петчл. с-в [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2003, № 9, с. 25–26.

Решение № 494 от 8.06.2003 г. по г.д. № 136/2003 г. на ВКС, І г.о. [чл. 91а от ЗН]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2003, № 7, с. 24.

Решение № 688 от 09.07.2003 г. по г.д. № 593/2002 г. на ВКС, IV г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Адвокатски преглед. София, 2003, № 11-12, с. 61 – 62.

Решение № 1290 от 20.10.2003 г. по г.д. № 219/2003 г. на ВКС, ТК, петчл. с-в [чл. 27 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2003, № 5, с. 37–38.

Решение № 1663 от 3.10.2003 г. по г.д. № 109/2003 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 10, ал. 7 и чл. 14, ал. 1 от ЗСПЗЗ; чл. 18ж от ППЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 2004, № 4, с. 25–27.

Решение № 1725 от 4.11.2003 г. по г.д. № 1483/2002 г. на ВКС, ІV г.о. [§ 4 и § 4а от ПЗР на ЗСПЗЗ; чл. 108 от ЗС]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2003, № 10, с. 29–31.

Решение № 2101/2102 от 13.01.2003 г. по г.д. № 2668/2001 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 10, ал. 7 и 13 от ЗСПЗЗ, и § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд на Република България. Наказателна колегия. Гражданска колегия. София, 2002, № 12, с. 25–27.

Решение № 3027 от 28.03.2003 г. по а.д. № 11374/2002 г. на ВАС, ІІ отд. [чл. 10, ал. 1 от ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2004, № 2, с. 113–114.

Решение № 4024 от 23.04.2003 г. по а.д. № 630/2003 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 19, ал. 8 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2003, № 2, с. 46–47.

Решение № 4124 от 24.04.2003 г. по а.д. № 896/2003 г. на ВАС, ІІ отд. [чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2003, № 4, с. 133–135.

Решение № 9120 от 15.10.2003 г. по а.д. № 5026/2003 г. на ВАС, петчл. с-в. [чл. 24а от ЗСПЗЗ; § 50, ал. 1 и 2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2003, № 6, с. 51–54.

2004 г.

Тълкувателно решение № 1 от 19.05.2004 г. по т.г.д. № 1/2004 г. на ВКС, ОСГК. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2004, № 1, с. 21–40.

Определение № 9 от 29.01.2004 г. по г.д. № 930/2003 г. на ВКС, ГК, петчл. с-в [чл. 14, ал. 4 и 7 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2004, № 5, с. 17–18.

Решение № 31 от 12.03.2004 г. по г.д. № 2589/2002 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ; чл. 108 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2004, № 6, с. 36–37.

Решение № 44 от 01.06.2004 г. по г.д. № 2600/2002 г. на ВКС, IV г.о. [чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ и § 4и от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Адвокатски преглед. София, 2004, № 56, с. 53–54.

Решение № 69 от 25.02.2004 г. по г.д. № 515/2003 г. на ВКС, І г.о. [чл. 14, ал. 1 и 7 от ЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 2005, № 1, с. 42–44.

Решение № 88 от 27.04.2004 г. по г.д. № 957/2003 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 10, ал. 13 от ЗСПЗЗ; § 4, буква „и“ от ППЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2004, № 9, с. 20–21.

Решение № 91 от 4.05.2004 г. по г.д. № 470/2003 г. на ВКС, І г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 2005, № 11, с. 4749.

Решение № 95 от 24.02.2004 г. по г.д. № 662/2003 г. на ВКС, ІІ г.о. [чл. 27, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ; чл. 45, ал. 8 и чл. 47 от ППЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2004, № 7, с. 50–51.

Решение № 121 от 12.03.2004 г. по г.д. № 260/2002 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 110 от ЗТСУ (отм.); чл. 108 от ЗС]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2004, № 7, с. 38–40.

Решение № 146 от 18.06.2004 г. по г.д. № 162/2004 г. на ВКС, ГК, петчл. с-в [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2004, № 6, с. 24–25.

Решение № 228 от 22.04.2004 г. по г.д. № 738/2003 г. на ВКС, І г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 2006, № 10, с. 36–37.

Решение № 250 от 26.04.2004 г. по г.д. № 725/2003 г. на ВКС, І г.о. [чл. 79 и 86 от ЗС и чл. 12, ал. 7 от ЗСПЗЗ] – Собственост и право. София, 2005, № 12, с. 28–30.

Решение № 347 от 10.05.2004 г. по н.д. № 1055/2003 г. на ВКС, ІІІ н.о. [чл. 290, ал. 1 от НК и чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2004, № 1, с. 17–20.

Решение № 416 от 26.07.2004 г. по г.д. № 844/2003 г. на ВКС, I г.о. [чл. 91а от ЗН]. – Адвокатски преглед. София, 2004, № 1011, с. 67–68.

Решение № 803 от 29.11.2004 г. по г.д. № 382/2004 г. на ВКС, I г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Адвокатски преглед. София, 2005, № 2-3, с. 52.

Решение № 820 от 25.11.2004 г. по г.д. № 514/2004 г. на ВКС, I г.о. [чл. 14 от ЗСПЗЗ]. – Адвокатски преглед. София, 2005, № 1, с. 31.

Решение № 850 от 17.05.2004 г. по г.д. № 459/2003 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 64 от ЗС]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2004, № 6, с. 33–34.

Решение № 1049 от 25.06.2004 г. по г.д. № 377/2003 г. на ВКС, IV г.о. [чл. 10, ал. 3 и 7 и чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ; § 4в от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Адвокатски преглед. София, 2005, № 4-5, с. 87-90.

Решение № 1200 от 13.07.2004 г. по г.д. № 585/2003 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 10б, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗСПЗЗ; чл. 108 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2004, № 8, с. 22–25.

Решение № 1253 от 14.07.2004 г. по г.д. № 593/2003 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 108 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2004, № 10, с. 32–35.

Решение № 1752 от 7.10.2004 г. по г.д. № 1340/2003 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 108 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2004, № 11, с. 33–35.

Решение № 2089 от 2.02.2004 г. по г.д. № 2782/2002 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 14, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 28 от ППЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2003, № 12, с. 28–29.

Решение № 2291 от 25.02.2004 г. по г.д. № 2797/2002 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 108 от ЗС; § 6а от ДР на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ДВ, бр. 38 от 1992 г., изм. и доп. – отм., бр. 28 от 2002 г.)]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2004, № 6, с. 35–37.

Решение № 2295 от 26.01.2004 г. по г.д. № 2367/2002 г. на ВКС, ІV г.о. [§ 4а от ПЗР на ЗСПЗЗ; § 1, ал. 3 от ДР на ППЗСПЗЗ; чл. 108 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2004, № 6, с. 23–26.

Решение № 2354 от 9.02.2004 г. по г.д. № 2429/2003 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 2 от ЗСПЗЗ и чл. 108 от ЗС]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2004, № 6, с. 37–39; – Собственост и право. София, 2004, № 5, с. 29–31.

Решение № 3308 от 15.04.2004 г. по а.д. № 11358/2003 г. на ВАС, IV отд. [чл. 13, ал. 4-6 от ЗСПЗЗ]. – Адвокатски преглед. София, 2004, № 1011, с. 81–82.

Решение № 9175 от 9.11.2004 г. по а.д. № 1775/2004 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗСПЗЗ; чл. 19а, ал. 1, т. 2 и § 66 от ПЗР на ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2004, № 6, с. 38–47.

Тълкувателно решение № 1 от 19.05.2004 г. по тълк.г.д. № 1 от 2004 г. на ВКС, ОСГК [чл. 90а от ЗН]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2004, № 1, с. 21, 26–28, 38.

2005 г.

Решение № 230 от 10.03.2005 г. по г.д. № 2724/2003 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 10 от Примерния устав на ТКЗС, 1967 г. (отм.); чл. 79 и 108 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2005, № 6, с. 22–25.

Определение № 383 от 31.05.2005 г. по г.д. № 309/2005 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 14, ал. 1, т. 3 и § 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ; чл. 28, ал. 9 от ППЗСПЗЗ; чл. 108 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2005, № 9, с. 22–23.

Определение № 426 от 17.06.2005 г. по г.д. № 323/2005 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 11, ал. 1 и 2 от ЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 2005, № 10, с. 28–29.

Решение № 435 от 15.07.2005 г. по г.д. № 2617/2003 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 15, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2005, № 1, с. 37–38.

Решение № 476 от 17.03.2005 г. по г.д. № 2712/2003 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 14, ал. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 13, ал. 4 – 6 и чл. 13а, ал. 1 и 5 от ППЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 2005, № 6, с. 35–38.

Определение № 565 от 1.08.2005 г. по ч.г.д. № 536/2005 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл. 108 от ЗС]. Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2005, № 3, с. 36–37.

Решение № 567 от 27.12.2005 г. по г.д. № 315/2005 г. на ВКС, І г.о. [чл. 10, ал. 13 от ЗСПЗЗ]. Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2005, № 10, с. 23–25.

Решение № 689 от 28.12.2005 г. по г.д. № 267/2005 г. на ВКС, І г.о. [чл. 9а от ЗН]. Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2005, № 8, с. 23–25.

Решение № 834 от 20.12.2005 г. по г.д. № 556/2005 г. на ВКС, І г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл. 69, ал. 1 от ЗН]. Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2005, № 12, с. 16–18.

Решение № 1459 от 15.02.2005 г. по а.д. № 7948/2004 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2005, № 6-7, с. 95.

Решение № 1501 от 17.02.2005 г. по а.д. № 8159/2004 г. на ВАС, IV отд. [чл. 18г, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 18г, ал. 7, чл. 18д, чл. 18ж, ал. 1 и чл. 25, ал. 5 и 6 от ППЗСПЗЗ]. – Адвокатски преглед. София, 2005, № 1, с. 31.

Решение № 2048 от 17.10.2005 г. по г.д. № 573/2004 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 48, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и чл. 108 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2006, № 1, с. 43–46.

Решение № 2049 от 10.10.2005 г. по г.д. № 1360/2004 г. на ВКС, ІV г.о. [чл.чл. 79, 86 и 108 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2005, № 12, с. 22–24.

Решение № 2069 от 1.12.2005 г. по г.д. № 1389/2004 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2005, № 3, с. 37–39.

Решение № 2334 от 5.12.2005 г. по г.д. № 1426/2004 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ; Постановление № 216 на Министерския съвет от 8.11.1961 г. за подобряване градоустройственото планиране на населените места и увеличаване фонда на обработваемата земя (ДВ, бр. 93 и 95 от 1961 г. – заг. знач.)]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2005, № 4, с. 32–33.

Решение № 2354/2004 от 14.01.2005 г. по г.д. № 2132/2003 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 29 от ЗСГ, 1973 г. (отм.)]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2004, № 9, с. 23–26.

Решение № 2502 от 17.11.2005 г. по г.д. № 1826/2004 г. на ВКС, ІV г.о. [§§ 11, ал. 2 и 30, ал. 3 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл. 108 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2006, № 2, с. 32–34.

Решение № 2546 от 15.12.2005 г. по г.д. № 1723/2004 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 17, ал. 8 от ЗСПЗЗ; чл. 26 от ППЗСПЗЗ; чл. 109а от ЗС]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2005, № 7, с. 35.

Решение № 4216 от 11.05.2005 г. по а.д. № 1391/2005 г. на ВАС, ІV отд. [§ 4а, 4б и 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ и § 31 от ПЗР на ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2005, № 2, с. 47-50.

Решение № 7028 от 18.07.2005 г. по а.д. № 1995/2005 г. на ВАС, петчл. с-в (ДВ, бр. 63 от 2.08.2005 г.). [чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ, бр. 3 от 2004 г., изм. и доп.); § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ]

Определение № 10205 от 21.11.2005 г. по а.д. № 10321/2005 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 17, ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 25, ал. 6 от ППЗСПЗЗ]. Административно правосъдие. София, 2005, № 4, с. 69–70.

Решение № 10346 от 23.11.2005 г. по а.д. № 2599/2005 г. на ВАС, ІІІ отд. [чл. 10б от ЗСПЗЗ]. Административно правосъдие. София, 2005, № 4, с. 67–68.

Решение № 10753 от 2.12.2005 г. по а.д. № 8576/2004 г. на ВАС, ІV отд. [§ 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. Административно правосъдие. София, 2005, № 4, с. 70–72.

Решение № 10922 от 7.12.2005 г. по а.д. № 8593/2005 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ; чл. 19, ал. 1, ал. 17 и ал. 20, т. 1, чл. 27а, ал. 1 и чл. 27б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ]. Административно правосъдие. София, 2005, № 6, с. 83–86.

Определение № 11119 от 13.12.2005 г. по а.д. № 8522/2005 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 25, ал. 6 от ППЗСПЗЗ]. Административно правосъдие. София, 2005, № 4, с. 53–54.

2006 г.

Тълкувателно решение от 10.05.2006 г. по т.г.д. № 6/2005 г. на ВКС, ОСГК. [чл. 10, ал. 13 от ЗСПЗЗ] – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2005, № 10, с. 13–23; – Адвокатски преглед. София, 2006, № 4-5, с. 62–69.

Решение № 122 от 17.03.2006 г. по г.д. № 2436/2004 г. на ВКС, ІV-А г.о. [чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ; § 4а и §4б от ПЗРЗСПЗЗ; чл. 108 от ЗС]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2005, № 11, с. 33–35.

Решение № 229 от 19.04.2006 г. по г.д. № 813/2005 г. на ВКС, I г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Адвокатски преглед. София, 2006, № 10-11, с. 48-49.

Решение № 330 от 28.06.2006 г. по г.д. № 3060/2004 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2006, № 1, с. 27–29.

Решение № 365 от 30.05.2006 г. по г.д. № 2963/2004 г. на ВКС, ІVа г.о. [чл. 12, ал. 7 от ЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 2007, № 12, с. 18–21.

Решение № 690 от 31.05.2006 г. по г.д. № 584/2005 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 27, ал. 1 от ЗСПЗЗ; чл. 108 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2007, № 2, с. 21–23.

Решение № 939 от 22.06.2006 г. по г.д. № 1317/2005 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 14, ал. 1 от ЗСПЗЗ; чл. 108 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2007, № 2, с. 35–39.

Решение № 1108 от 27.09.2006 г. по г.д. № 1782/2005 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 18з, ал. 3 от ППЗСПЗЗ; чл. 108 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2007, № 1, с. 34–36.

Решение № 1214 от 12.10.2006 г. по г.д. № 1761/2005 г. на ВКС, ІVб г.о. [§ 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ; чл. 109 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2007, № 9, с. 35–37.

Решение № 3096 от 23.03.2006 г. по а.д. № 386/2006 г. на ВАС, ІV отд. [§ 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ]. Административно правосъдие. София, 2006, № 5, с. 76–78.

Определение № 3285 от 28.03.2006 г. по а.д. № 2429/2006 г. на ВАС, ІV отделение [чл. 27а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ]. Административно правосъдие. София, 2006, № 4, с. 65–66.

2007 г.

Решение № 269/07 от 29.10.2007 г. по г.д. № 1010/2006 г. на ВКС, V г.о. [чл. 108 от ЗС]. Собственост и право. София, 2008, № 1, с. 34–36.

Решение № 337 от 11.01.2007 г. по а.д. № 12318/2006 г. на ВАС, ІV отд. [§ 16 от ПЗР на ЗСПЗЗ; чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2007, № 2, с. 91–92.

Решение № 352 от 20.03.2007 г. по г.д. № 3177/2005 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 10, ал. 1, 4 и 7 от ЗСПЗЗ; чл. 1, б. „в“ от ППЗСПЗЗ; чл. 18 и § 6 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (обн., ДВ, бр. 38 от 1992 г., изм. и доп. – отм., бр. 28 от 2002 г.)]. – Собственост и право. София, 2009, № 8, с. 31–37.

Решение № 359 от 23.03.2007 г. по г.д. № 171/2006 г. на ВКС, ІVб г.о. [чл. 108 от ЗС; § 4а, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ; § 5 от ПЗР на ППЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 2007, № 12, с. 29–32.

Решение № 376 от 30.05.2007 г. по г.д. № 85/2006 г. на ВКС, V г.о. [чл. 10, ал. 7 и 13 от ЗСПЗЗ; чл. 108 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2007, № 8, с. 21–24.

Решение № 381 от 8.06.2007 г. по г.д. № 212/2006 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 108 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2008, № 5, с. 13–15.

Решение № 804 от 23.07.2007 г. по г.д. № 600/2006 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗСПЗЗ и § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 2008, № 1, с. 41–43.

Решение № 857 от 2.08.2007 г. по г.д. № 913/2006 на ВКС, ІV г.о. [§ 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 2008, № 4, с. 36–38.

Решение № 911 от 2.08.2007 г. по г.д. № 1654/2007 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 11, ал. 2 от ЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 2007, № 11, с. 36–39.

Решение № 1078 от 1.10.2007 г. по г.д. № 1107/2006 г. на ВКС, V г.о. [чл. 108 от ЗС; § 4, ал. 1 и § 4а, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 2008, № 4, с. 34–36.

Решение № 3941 от 19.04.2007 г. по а.д. № 1436/2007 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 19, ал. 8 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2007, № 2, с. 93–96.

Решение № 1444/07 от 19.11.2007 г. по г.д. № 265/2007 г. на ВКС, V г.о. [чл. 108 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2008, № 5, с. 13–15.

2008 г.

Решение № 939 от 4.08.2008 г. по г.д. № 2749/2007 г. на ВКС, ІV г.о. [§ 30, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 2008, № 11, с. 33–36.

Решение № 8773 от 16.07.2008 г. по а.д. № 5522/2008 г. на ВАС, петчл. с-в [§ 27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 13 от 2007 г.)]. – Административно правосъдие. София, 2009, № 4, с. 39–41.

2009 г.

Решение № 122 от 15.04.2009 г. по г.д. № 5995/2007 г. на ВКС, І г.о. [чл. 18а, чл. 18б, ал. 1 и 2 (нова – ДВ, бр. 122 от 1997 г.) от ППЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 2010, № 2, с. 42–43.

Решение № 183 от 1.06.2009 г. по г.д. № 6070/2007 г. на ВКС, І г.о. [чл. 108 от ЗС във връзка с чл. 14, ал. 1 от ЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 2009, № 10, с. 10–12.

Решение № 840 от 11.11.2009 г. по г.д. № 4289/2008 г. на ВКС, ІІІ г.о. [§ 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ; чл. 28а от ППЗСПЗЗ; чл. 124, ал. 1 от ГПК]. – Собственост и право. София, 2010, № 3, с. 42–45.

Решение № 1905 от 11.02.2009 г. по а.д. № 11560/2008 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 28в от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2009, № 1, с. 89–92.

Решение № 2498 от 23.02.2009 г. по а.д. № 12602/2008 г. на ВАС, ІV отд. [§ 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ; чл. 28а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и §§ 4в и 31 от ПЗР на ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2009, № 2, с. 59–62.

Решение № 2630 от 25.02.2009 г. по а.д. № 13177/2008 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 28, ал. 10, т. 7 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2009, № 2, с. 62–65.

Решение № 6478 от 18.05.2009 г. по а.д. № 2655/2009 г. на ВАС, ІV отд. [§ 31, ал. 1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2009, № 4, с. 68–72.

Решение № 8338 от 23.06.2009 г. по а.д. № 3826/2009 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 19, ал. 17 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2009, № 6, с. 86–89.

Решение № 12569 от 26.10.2009 г. по а.д. № 5647/2009 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 21, ал. 1 от АПК; чл. 34 от ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2010, № 3, с. 113–117.

Решение № 12993 от 03.11.2009 г. по а.д. № 6023/2009 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2009, № 6, с. 79–81.

Решение № 14233 от 26.11.2009 г. по а.д. № 13003/2009 г. на ВАС, петчл. с-в [§ 4к, ал. 8, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ; чл. 210, ал. 2 от АПК]. – Административно правосъдие. София, 2009, № 6, с. 55–57.

Решение № 16077 от 28.12.2009 г. по а.д. № 9018/2009 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2010, № 3, с. 117–121.

2010 г.

Решение № 145 от 19.11.2010 г. по търг.д. № 889/2009 г. на ВКС, ІІ т.о. [чл. 1 от ЗАЗ (ДВ, бр. 82 от 1996 г., изм. и доп.); чл. 290 и сл. от ГПК]. – В: Стоянов, В., С. Куртева, Ю. Стойкова. Правен режим на земеделските и горските територии. София: ИК „Труд и право“, 2011, с. 113–119.

Решение № 251 от 19.03.2010 г. по г.д. № 199/2009 г. на ВКС, І г.о. [чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ; чл. 11 и 13а от ППЗСПЗЗ; чл. 53, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 34 от 2000 г., изм.)]. – Собственост и право. София, 2010, № 7, с. 46–50.

Решение № 8786 от 28.06.2010 г. по а.д. № 5292/2010 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 126, ал. 1 и § 1, т. 1 от АПК; чл. 45 от ЗМСМА]. – Административно правосъдие. София, 2010, № 3, с. 87–88.

Решение № 15603 от 17.12.2010 г. по а.д. № 11533/2010 г. на ВАС, ІІ отд. [§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ; § 16, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ (ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. и доп.)]. – Административно правосъдие. София, 2011, № 2, с. 91–93.

2011 г.

Решение № 286 от 13.07.2011 г. по г.д. № 962/2010 г. на ВКС, І г.о. [чл. 14, ал. 3 от ЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 2012, № 2, с. 45–49.

Решение № 703 от 05.01.2011 г. по г.д. № 1060/2009 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 3 от ЗАЗ; чл. 290 и сл. от ГПК; чл. 232, ал. 2 от ЗЗД]. – В: Стоянов, В., С. Куртева, Ю. Стойкова. Цит. съч., с. 119–121.

Решение № 3388 от 09.03.2011 г. по а.д. № 989/2011 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 34, ал. 1 и чл. 37в, ал. 8 от ЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2011, № 3, с. 62–65.

Решение № 16202 от 09.12.2011 г. по а.д. № 10004/2011 г. на ВАС, III отд. [чл. 35, ал. 3 от ЗОС]. – Административно правосъдие. София, 2012, № 1, с. 79–81.

Тълкувателно решение № 2 от 13.09.2011 г. по тълк.д. № 2/2011 г. на ВКС, Общо събрание на гражданската колегия [§ 4а от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Във: Върховен касационен съд [онлайн]. [прегледан 12.10.2017 г.]. Достъпно от: http://www.vks.bg/Dela/2011-02-ГК Тълкувателно решение.pdf

Тълкувателно решение № 5 от 18.10.2011 г. по тълк.д. № 8/2010 г. на ВАС, Общо събрание на колегиите [чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ]. – Административно правосъдие. София, 2011, № 5, с. 43–51.

2012 г.

Решение № 350 от 14.05.2012 г. по г.д. № 530/2010 г. на ВКС, І г.о. [чл. 86 от ЗС; чл. 8, ал. 1 и 2 от Примерния устав на ТКЗС от 1980 г. (заг. знач.)]. – Собственост и право. София, 2012, № 9, с. 13–18.

2013 г.

Тълкувателно решение № 1 от 25.01.2013 г. по т.д. № 3/2011 г. на ВАС, ОСС от I и II колегия [искане за тълкуване по въпроса: „Прилага ли се административното производство по чл. 34 от ЗСПЗЗ за имотите, възстановени по реда на ЗСПЗЗ, които се намират в урбанизирана територия (населени места и селищни образувания) и не представляват земеделски земи, или е приложимо само в случаите, когато възстановените по реда на ЗСПЗЗ имоти представляват земеделски земи по смисъла на чл. 2 от закона?“]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 29.11.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/TD_VAS.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/2c5b9afe8b3c78d9c2257e4a003e28c3?OpenDocument&Highlight=0,ЗСПЗЗ ; Същото – В: Административно правосъдие. София, 2013, № 1, с. 83–88.

Решение № 66 от 26.04.2013 г. по г.д. № 603/2012 г. на ВКС, IІ г.о. [§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ; чл. 79 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2013, № 12, с. 16–20.

Решение № 124 от 22.07.2013 г. по г.д. № 691/2012 г. на ВКС, IІ г.о. [чл. 10, ал. 1 от ЗСПЗЗ; чл. 64 и 79 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2013, № 11, с. 19–24.

2014 г.

Решение № 162 от 03.07.2014 г. по г.д. № 1395/2014 г. на ВКС, I г.о. [чл. 10, ал. 13 от ЗСПЗЗ; глава II от ЗСГ (отм.); чл. 17, ал. 2 от ГПК]. – Собственост и право. София, 2014, № 11, с. 50–54.

Решение № 223 от 13.10.2014 г. по г.д. № 1945/2013 г. на ВКС, I г.о. [чл. 18з, ал. 3 от ППЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 2014, № 10, с. 27–33.

Тълкувателно решение № 4 от 13.12.2014 г. по тълк.д. № 3/2013 г. [чл. 17, ал. 8 от ЗСПЗЗ (искане за тълкувателно решение по въпроса: „Представлява ли индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 АПК отказът (изричен или мълчалив) на министъра на земеделието и храните по чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за издаване на заповед за преработване на влезлия в сила план за земеразделяне и на одобрената карта на съществуващите или възстановими на терена стари реални граници на земеделски земи при явна фактическа грешка?“)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 20.11.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/TD_VAS.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/4d021abc1e093449c2257dad002924ed?OpenDocument

2015 г.

Решение № 88 от 17.07.2015 г. по г.д. № 6225/2014 г. на ВКС, I г.о. [чл. 19 и чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 2016, № 4, с. 28–33.

Решение № 118 от 27.07.2015 г. по т.д. № 2137/2014 г. на ВКС, I т.о. [чл. 16 от ЗАЗ]. – Собственост и право. София, 2016, № 5, с. 43–46.

2016 г.

Решение № 5035 от 27.04.2016 г. по а.д. № 15540/2014 г. на ВАС, IV отд. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 23.11.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/11a0bf82cd91b04dc2256626003ba920/1648655eb71a5de7c2257fa100345b6a?OpenDocument (решението е оставено в сила с Решение № 10686 от 13.10.2016 г. по а.д. № 9045/2016 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 30, ал. 1 и 2 от ЗОЗЗ]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 23.11.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/9bf265959e554ddec225804900505860?OpenDocument)

2017 г.

Тълкувателно решение от 20.07.2017 г. по т.д. № 2/2015 г. на ВКС, ОСГТК [искане за тълкувателно решение по въпросите: 1. „Приложимо ли е и при какви предпоставки вписването на основание чл. 27, ал. 2 ЗАЗ на прекратяване на договор за аренда със срок до 10 години, поради едностранното му извънсъдебно разваляне при неизпълнение на задължението за арендно плащане с повече от 3 месеца съгласно чл. 28, ал. 1, във връзка с чл. 27, ал. 1,т. 2 от Закона за арендата в земеделието?“; 2. „Действителен ли е договор за наем, към който са приложими разпоредбите на ЗЗД, ако същият е с предмет отдаване за възмездно ползване на земеделска земя, с оглед наличието на специална законова регламентация относно реда и начина на отдаване за възмездно ползване на обектите, посочени в чл. 1, ал. 3 от специалния Закон за арендата в земеделието?“; 3. „Сключен не в предвидената в ЗАЗ форма договор за възмездно ползване на земеделска земя, конвертира ли се в действителен договор за наем на същата?“]. – Във: Върховен касационен съд [онлайн]. [прегледан 04.12.2019]. Достъпно от: http://www.vks.bg/Dela/OSGTK-TR02-15.pdf

2018 г.

Тълкувателно постановление № 2 от 03.04.2018 г. по т.д. № 2/2017 г. на ВКС, ОСС от ГК и на ВАС, ОСС от I и II колегия [искане за тълкувателно постановление по следните въпроси: 1. „На кой съд са подсъдни делата, образувани по жалби срещу актове на кметове на общини по § 15, ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. в ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.) за прекратяване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, които в срока по ал. 1 и 2 не са приведени в съответствие с чл. 37и, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ?“; 2. „На кой съд са подсъдни делата, образувани по жалби срещу откази на кмета на общината за издаване на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 4-6 ППЗСПЗЗ?“]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 28.11.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/TR.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/ba66515219206a42c225826c003e123e?OpenDocument&Highlight=0,ЗСПЗЗ ; Същото – В: Административно правосъдие. София, 2018, № 3, с. 26-35.

2019 г.

Тълкувателно решение от № 1 от 16.01.2019 г. по т.д. № 1/2018 г. на ВКС, ОСГТК [искане за тълкувателно решение по въпроса: „Попадат ли в обхвата на дължимата от съдията по вписванията проверка материалноправните предпоставки по чл.3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието (ДВ, бр. 13/2017 г., в сила от 07.02.2017г.), при вписване на анекс към договор за аренда в земеделието или на нов договор за аренда в земеделието, сключени след изменението на нормата?“]. – Във: Върховен касационен съд [онлайн]. [прегледан 04.12.2019]. Достъпно от: http://www.vks.bg/Dela/ОСГТК_2018_01_решение.pdf

Решение № 6 от 06.02.2019 г. по г.д. № 1568/2018 г. на ВКС, II г.о. [§ 4к, ал. 8, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Във: Върховен касационен съд [онлайн]. [прегледан 18.12.2019]. Достъпно от: http://www.vks.bg/vks_p03.htm

Решение № 54 от 14.05.2019 г. по г.д. № 2800/2018 г. на ВКС, II г.о. [§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ]. – Собственост и право. София, 2019, № 12, с. 31-37.

VІ. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ЗЕМНИТЕ НЕДРА

1960 г.

Решение № 1134 от 7.04.1960 г. по г.д. № 1436/1960 г. на ВС, І г.о. [чл. 24 от ЗМК (Изв., бр. 92 от 1957 г., попр., изм. и доп. – отм., бр. 23 от 1999 г.)]. – В: Съдебна практика на Върховния съд на НРБ: Граждански отделения: 1960 г. София: Наука и изкуство, 1961, с. 73.

1973 г.

Решение № 364 от 9.02.1973 г. по г.д. № 8/1973 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 24 от ЗМК, 1957 г. (отм)]. – В: Съдебна практика на Върховния съд на НРБ: Гражданска колегия: 1973 г., с. 167-168.

1985 г.

Решение № 710 от 25.07.1985 г. по г.д. № 446/1985 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 45, ал. 2 и чл. 49 от ЗЗД]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1985, № 10, с. 31–32.

1993 г.

Решение № 55 от 29.01.1993 г. по н.д. № 991/1992 г. на ВС, ІІ н.о. [чл. 331 от НК]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1993, № 3, с. 8.

1997 г.

Решение № 360 от 7.10.1997 г. по а.д. № 618/1997 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 79, ал. 1 и 2 от ЗДС; чл. 2, ал. 1 и 2 и чл. 5, ал. 1 и 2 от ЗОС; чл. 149, т. 1 от ППЗДС; чл. 38, т. 1 от ППЗОС, 1996 г. (отм.)]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 1, с. 35–37.

1999 г.

Решение № 3630 от 30.06.1999 г. по а.д. № 46/1999 г. на ВАС, ІV отд. [ чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България (КРБ – ДВ, бр. 56 от 1991 г., изм. и доп.); чл. 2 от ЗМК, 1957 г. (отм.)]. – Административно правосъдие. София, 1999, № 4, с. 169–170.

2007 г.

Решение № 4453 от 7.05.2007 г. по а.д. № 882/2007 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 49 и 50 от ЗПБ (ДВ, бр. 23 от 1999 г., изм. и доп.)]. – Административно правосъдие. София, 2007, № 5, с. 73–84. (решението е оставено в сила с Решение № 9246 от 5.10.2007 г. по а.д. № 5523/2007 г. на ВАС, петчл. с-в. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c22583660052f5ecc2257368002e9abe?OpenDocument)

2009 г.

Решение № 404 от 10.01.2009 г. по а.д. № 104/2008 г. на ВАС, петчл. с-в. [чл. 42 от ЗПБ]. – Административно правосъдие. София, 2009, № 1, с. 97–104.

Решение № 1815 от 10.02.2009 г. по а.д. № 9671/2008 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 54, ал. 7 от ЗПБ; § 17а, ал. 1 и 2 от ПЗР на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 28 от 2002 г., изм.)]. – Административно правосъдие. София, 2009, № 6, с. 81–86.             

2011 г.

Решение № 10340 от 11.07.2011 г. по а.д. № 4347/2011 г. на ВАС, петчл. с-в. [чл. 23, ал. 1 и чл. 71 от ЗПБ; чл. 18 от ЗК (ДВ, бр. 36 от 2006 г., изм. и доп. – отм.)]. – Административно правосъдие. София, 2011, № 4, с. 53–61.

2014 г.

Решение № 8821 от 25.06.2014 г. по а.д. № 2783/2010 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 54, ал. 7 от ЗПБ; Решение № 670 от 20.10.2008 г. на МС за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – пясъци, от находище „Младжавица“, Столична община, област София (ДВ, бр. 95 от 04.11.2008 г.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 25.05.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/dcdee1c35cfe4eb5c2257d01003abd5d?OpenDocument

VІІ. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ГОРИТЕ

1958 г.

Решение № 403 от 11.02.1958 г. по г.д. № 621/1958 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 1 от ЗСПГ (ДВ, бр. 71 от 1948 г., изм. и доп. – отм., Изв., бр. 89 от 1958 г.)]. – В: Съдебна практика на Върховния съд на НРБ: Граждански отделения. 1958 г., с. 220.

1959 г.

Решение № 9 от 6.01.1959 г. по г.д. № 7469/1958 г. на ВС, ІІ г.о. [чл. 14 от Правилника за ползуване дървесината на корен от горите на Народна република България, утвърден с ПМС от 19.04.1956 г. (Изв., бр. 38 от 1956 г. – заг. знач.)]. – В: Съдебна практика на Върховния съд на НРБ. Граждански отделения. 1959 г., с. 159.

Решение № 1068 от 7.05.1959 г. по г.д. № 1983/1959 г. на ВС, ІІ г.о. [чл. 1 от ЗСПГ, 1948 г. (отм.)]. – В: Съдебна практика на Върховния съд на НРБ. Граждански отделения. 1959 г., с. 176-177.

Тълкувателно решение № 95 от 1.12.1959 г. на ВС, ОСНК [чл. 42, 57 и 58 от ЗГ (Изв., бр. 89 от 1958 г., изм. и доп. – отм., ДВ, бр. 125 от 1997 г.)]. – В: Сборник постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на НР България. 1953–1963, с. 500–502.

1960 г.

Тълкувателно решение № 90 от 1.12.1960 г. на ВС, ОСНК [ЗГ, 1958 г. (отм.), НК]. – В: Сборник постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на НР България. 1953–1963, с. 503–506.

1961 г.

Тълкувателно решение № 14 от 1.02.1961 г. на ВС, ОСНК [ЗГ, 1958 г. (отм.), НК]. – В: Сборник постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на НР България. 1953–1963, с. 506–507.

1962 г.

Тълкувателно решение № 28 от 2.04.1962 г. на ВС, ОСНК [ЗГ, 1958 г. (отм.), НК]. – В: Сборник постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на НР България. 1953–1963, с. 507–508.

Тълкувателно решение № 41 от 1.06.1962 г. на ВС, ОСНК [ЗГ, 1958 г. (отм.), НК]. – В: Сборник постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на НР България. 1953–1963, с. 508–510.

1968 г.

Решение № 268 от 15.04.1968 г. по н.д. № 153/1968 г. на ВС, ІІ н.о. [чл. 62 от ЗГ, 1958 г. (отм.)]. – В: Съдебна практика на Върховния съд на НР България: Наказателна колегия. 1968. София: Наука и изкуство, 1969, с. 100.

Решение № 605 от 4.09.1968 г. по н.д. № 509/1968 г. на ВС, ІІ н.о. [чл. 45, ал. 2 и чл. 61, ал. 3 от ЗГ, 1958 г. (отм.)]. – В: Съдебна практика на Върховния съд на НР България. Наказателна колегия: 1968, с. 99-100.

1983 г.

Тълкувателно решение № 70 от 13.12.1983 г. по н.д. № 67/1983 г. на ВС, ОСНК [чл. 61, ал. 3 от ЗГ от 1958 г. (отм.)]. – В: Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на Република България по наказателни дела. 1953–1990, с. 544–545.

1986 г.

Решение № 398 от 7.09.1986 г. по н.д. № 160/1986 г. на ВС, ІІІ н.о. [чл. 49 от ЗЗД]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1987, № 4, с. 11.

Решение № 512 от 16.12.1986 г. по н.д. № 481/1986 г. на ВС, І н.о. [чл. 29, ал. 1 и чл. 202, ал. 2, т. 2 от НК]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1987, № 5, с. 6.

1988 г.

Решение № 225 от 18.05.1988 г. по н.д. № 123/1987 г. на ВС, ІІ н.о. [чл. 236 от НК]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1989, № 6, с. 4; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Наказателна колегия. 1988. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1991, с. 119.

1991 г.

Решение № 782 от 23.12.1991 г. по н.д. № 611/1991 г. на ВС, ІІІ н. о. [чл. 123, ал. 1 от НК]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1992, № 2, с. 7–8.

1993 г.

Решение № 55 от 29.01.1993 г. по н.д. № 991/1992 г. на ВС, ІІ н.о. [чл. 331 от НК]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1993, № 3, с. 8.

Решение № 659 [от 1993 г.] по н.д. № 502/1993 г. на ВС, І н.о. [чл. 11, ал. 3, изр. първо и чл. 15 от НК]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1993, № 11, с. 5–7.

1994 г.

Решение № 321 от 5.06.1994 г. по г.д. № 180/1994 г. на ВС, петчл. с-в [чл. 27 от ЗГ, 1958 г. (отм.); чл. 1, ал. 4 от Тарифа за таксите на страничните ползвания от горите и страничните горски продукти без добиването им, одобрена с ПМС № 137 от 12.07.1991 г. (ДВ, бр. 61 от 1991 г., в сила от 30.07.1991 г. – отм., бр. 82 от 1994 г.)]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1995, № 1, с. 11–12; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия. 1994, с. 29–31.

2001 г.

Решение № 5270 от 5.07.2001 г. по а.д. № 2144/2001 г. на ВАС, петчл. св (ДВ, бр. 65 от 24.07.2001 г.) [Писмо с изх. № 92-00-135 от 1.02.2001 г., издадено от министъра на земеделието и горите, относно тълкуването и прилагането на Инструкция № 33 от 6.12.1999 г. за условията и реда за ползването на горите чрез търг, конкурс и преговори с потенциален ползвател, издадена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа (ДВ, бр. 109 от 1999 г., изм. и доп. – отм., бр. 98 от 2001 г. (непубликувано) и Заповед № РД-46-477 от 19.03.2001 г., издадена от министъра на земеделието и горите, за тълкуване на Инструкция № 33 от 6.12.1999 г. за условията и реда за ползването на горите чрез търг, конкурс и преговори с потенциален ползвател (необнародвана)].

Определение № 10513 от 29.12.2001 г. по а.д. № 1067/2001 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 13, ал. 6 от З ЗВСГЗГФ (ДВ, бр. 110 от 1997 г., изм.)]. – Административно правосъдие. София, 2002, № 1, с. 104–106.

2003 г.

Решение № 3962 от 22.04.2003 г. по а.д. № 765/2003 г. на ВАС, ІV отд. [§ 2, ал. 1 от ПЗР на ЗВСГЗГФ; чл. 31, ал. 7 от ППЗВСГЗГФ, приет с ПМС 55 от 5.03.1998 г. (ДВ, бр. 29 от 1998 г., изм.)]. – Административно правосъдие. София, 2003, № 3, с. 128–131.

2004 г.

Решение № 812 от 11.12.2004 г. по н.д. № 485/2004 г. на ВКС, ІІІ н.о. [чл. 313 от НК; чл. 13, ал. 1 от ЗВСГЗГФ]. Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2004, № 8, с. 13–15.

Решение № 1009 от 6.08.2004 г. по г.д. № 1816/2002 г. на ВКС, ІІІ г.о. [чл. 22, ал. 1 от ЗГ]. Бюлетин на Върховния касационен съд. Наказателна колегия, Гражданска колегия, Търговска колегия. София, 2004, № 5, с. 30–32.

Решение № 2077 от 30.11.2004 г. по г.д. № 353/2003 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 31 и 109 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2005, № 4, с. 40–42.

Определение № 6905 от 19.07.2004 г. по а.д. № 5879/2004 г. на ВАС, петчл. с-в [§ 3, ал. 2 от ПЗР на ЗГ, 1958 г. (отм.)]. – Административно правосъдие. София, 2005, № 1, с. 53–55.

2005 г.

Решение № 276 от 11.01.2005 г. по а.д. № 7923/2004 г. на ВАС, петчл. с-в. [Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд, приета с ПМС № 252 от 6.11.2003 г. (ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. и доп. – отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/ee188709f4709ff4c2256f790044025c?OpenDocument

2006 г.

Решение № 10659 от 01.11.2006 г. по а.д. № 6301/2006 г. на ВАС, IV отд. [чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 от 11.01.2005 г. за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите по възпроизводство на горите в държавния горски фонд, издадена от министъра на земеделието и горите (ДВ, бр. 8 от 2005 г.отм.)]. – Адвокатски преглед. София, 2006, № 12, с. 38–39.

2008 г.

Решение № 5655 от 15.05.2008 г. по а.д. № 3132/2008 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 29 от ЗПБ; чл. 28 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност]. – Административно правосъдие. София, 2009, № 4, с. 39–41.

2010 г.

Решение № 51 от 03.05.2010 г. по г.д. № 2899/2008 г. на ВКС, І г.о. [чл. 3, ал. 5 от ЗВСГЗГФ и чл. 30, ал. 3 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2013, № 2, с. 23–26.

2012 г.

Решение № 4126 от 22.03.2012 г. по а.д. № 254/2012 г. на ВАС, II отд. [§ 16 от ПР на ЗУТ]. – Административно правосъдие. София, 2012, № 2, с. 63–65.

2015 г.

Решение № 5922 от 22.05.2015 г. по а.д. № 14879/2014 г. на ВАС, VI отд. (ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.) [Правилник за безопасност на труда в горите, утвърден със Заповед № 99 от 8.11.2007 г., издадена от председателя на Държавната агенция по горите (обн., ДВ, бр. 100 от 2007 г.; попр., бр. 33 от 2008 г. – заг. знач.)] (решението е оставено в сила с Решение № 1082 от 03.02.2016 г. по а.д. № 8724/2015 г. на ВАС, петчл. с-в – ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.)

Решение № 11554 от 03.11.2015 г. по а.д. № 13762/2014 г. на ВАС, тричл. с-в, V отд. [чл. 14в от ЗГ, 1958 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/ad3d6a53e62bc9b1c2257ef10044045b?OpenDocument

VІІІ. ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ

1989 г.

Тълкувателно решение № 50 от 28.12.1989 г. по н.д. № 18/1989 г. на ВС, ОСНК [чл. 278а от НК]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1990, № 6, с. 1–2; – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Наказателна колегия. 1989. София: Везни, 1991, с. 57–58; Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на Република България по наказателни дела. 1953–1990, с. 324–325.

2001 г.

Определение № 4911 от 26.06.2001 г. по а.д. № 2320/2001 г. на ВАС, V отд. [Заповед № РД-25 от 18.01.2001 г., издадена от министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11 от 2001 г., в сила от 6.02.2001 г.), с която е обявена защитена местност „Пясъчна банка „Кокетрайс“, намираща се в землището на община Несебър, област Бургас]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 15.09.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/d00be8522389d502c2256a72002f24ec?OpenDocument (определението е оставено в сила с Определение № 7250 от 03.10.2001 г. по а.д. № 6473/2001 г. на ВАС, петчл. с-в. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 07.10.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/4d6d79f3eb4c0babc2256ad60030e0bd?OpenDocument)

2003 г.

Решение № 5485 от 3.06.2003 г. по а.д. № 10825/2002 г. на ВАС, V отд. [чл. 45, ал. 1 от ЗЗТ (ДВ, бр. 133 от 1998 г., изм. и доп.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/8ea4ec281cf23819c2256d320052ed45?OpenDocument.

Решение № 10431 от 19.11.2003 г. по а.д. № 5863/2003 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 45, ал. 1 от ЗЗТ]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/6379086517022f20c2256de10041addf?OpenDocument.

2004 г.

Решение № 7045 от 23.07.2004 г. по а.д. № 10387/2002 г. на ВАС, V отд. [чл. 45, ал. 1 от ЗЗТ]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/1f4312ed77299030c2256ed80042c37b?OpenDocument.

Решение № 9025 от 4.11.2004 г. по а.д. № 3347/2004 г. на ВАС, V отд. [чл. 39, ал. 1 във вр. с чл. 33 от ЗЗТ; Заповед № РД-198 от 05.03.2004 г., издадена от МОСВ (ДВ, бр. 21 от 2004 г.), с която е обявена защитена местност „Екопарк – Университетска ботаническа градина – Варна“, намираща се в землището на кв. Виница, гр. Варна, област Варна]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/a0e597e4dac3816ac2256f380061a9d3?OpenDocument

2005 г.

Решение № 45 от 4.01.2005 г. по а.д. № 8333/2004 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 45, ал. 1 от ЗЗТ]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/3f277bdf8e3961c8c2256f720045dd7d?OpenDocument

Определение № 5841 от 22.06.2005 г. по а.д. № 845/2004 г. на ВАС, IV отд. [чл. 18, чл. 41 и чл. 42, ал. 5 от ЗЗТ; Заповед № РД-395 от 15.10.1999 г., издадена от МОСВ (ДВ, бр. 44 от 2000 г.), с която е намалена площта на Национален парк „Пирин“]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 12.10.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/11a0bf82cd91b04dc2256626003ba920/ded3fd5612bcb1c4c225702700266e66?OpenDocument (определението е оставено в сила с Определение № 455 от 12.01.2006 г. по а.д. № 11118/2005 г. на ВАС, петчл. с-в, I колегия) Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 12.10.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/2ac9e8adcd0dabe6c2256ee700493d97/372e11a5139a9ac8c22570f100401b1c?OpenDocument)

2006 г.

Решение № 339 от 10.01.2006 г. по а.д. № 8639/2005 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 60 от ЗЗТ; Решение на МС № 651 от 19.08.2004 г. за приемане на план за управление на природен парк „Рилски манастир“ (ДВ, бр. 76 от 2004 г., попр., бр. 20 от 2005 г.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/a3cd985ddd698742c22570ed00404648?OpenDocument

Решение № 7095 от 27.06.2006 г. по а.д. № 3035/2006 г. на ВАС, V отд. [чл. 19 и чл. 22 от ЗЗП (ДВ, бр. 47 от 1967 г., изм. и доп. – отм., бр. 77 от 2002 г.); Заповед № 107 от 14.02.1980 г., издадена от председателя на Комитета за опазване на природната среда (ДВ, бр. 23 от 1980 г., в сила от 21.03.1980 г.), с която е обявена защитена местност „Камчийски пясъци“, намираща се в землището на с. Старо Оряхово, област Варна]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 13.09.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/fb45fbf13c81a151c2257199001e7e1e?OpenDocument (решението е оставено в сила с Решение № 11572 от 22.11.2006 г. по а.д. № 7565/2006 г. на ВАС, петчл. с-в. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 08.10.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/1e9a713847420504c225722d00412b32?OpenDocument)

2007 г.

Решение № 6780 от 28.06.2007 г. по а.д. 8646/2006 г. на ВАС, V отд. [Заповед № РД-585 от 04.08.2006 г., издадена от МОСВ (ДВ, бр. 67 от 2006 г.); чл. 45, ал. 1 от ЗЗТ]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 24.09.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/f3cc7c4db97fefdbc2257307004b5c02?OpenDocument

Определение № 8084 от 06.08.2007 г. по а.д. № 7281/2007 г. на ВАС, петчл. с-в, II колегия [§ единствен от Закона за допълнение на ЗЗТ (ДВ, бр. 62 от 31.07.2007 г., в сила от 04.08.2007 г.), с който е създаден § 7а от ПЗР на ЗЗТ; чл. 17 и чл. 22 от ЗЗП (отм.); Заповед № РД-30 от 24.01.1995 г., издадена от министъра на околната среда (ДВ, бр. 15 от 1995 г., в сила от 10.02.1995 г.), с която е обявен Народен парк „Странджа“, намиращ се в област Бургас]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 15.09.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/8edfaa7d73d43a9cc225732f002ca779?OpenDocument

2009 г.

Решение № 59 от 20.07.2009 г. по а.д.6061/2008 г. на Административен съд – Софияград [чл. 45, ал. 1 и чл. 79, ал. 3 от ЗЗТ] (решението е оставено в сила с Решение № 9518 от 08.07.2010 г. по а.д. № 13073/2009 г. на ВАС, V отд. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 23.09.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/fc132776a5f92f95c22577590041f914?OpenDocument)

2011 г.

Решение от 22.02.2011 г. по а.д. № 9654/2010 г. на ВАС, тричл. с-в [Решение № 121 на Министерския съвет от 12.03.2010 г. за приемане на план за управление на Природен парк „Рилски манастир“ (ДВ, бр. 23 от 2010 г.)] (решението е оставено в сила с Решение № 15217 от 21.11.2011 г. по а.д. № 7509/2011 г. на ВАС, петчл. с-в, II колегия. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 16.09.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/cb49b240da46df36c225793b00445536?OpenDocument)

2012 г.

Определение № 9633 от 03.07.2012 г. по а.д. № 6313/2012 г. на ВАС, VII отд. [Писмо изх. № 94-00-526 от 04.05.2011 г. на зам.-министъра на околната среда и водите, уведомяващо жалбоподателя В. И. Т. за отказ на министъра на околната среда и водите да изключи имота на жалбоподателя от границите на Природен парк „Витоша“; чл. 36, ал. 1 във връзка с чл. 41, ал. 1 от ЗЗТ; чл. 159 от АПК]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 30.09.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/11a0bf82cd91b04dc2256626003ba920/9e34fb2a37db2cd4c2257a120033459c?OpenDocument

Решение № 9640 от 03.07.2012 г. по а.д. № 12312/2011 г. на ВАС, VII отд. [чл. 41 и 42 от ЗЗТ]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 18.09.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/0f7be84fac9e8fa2c2257a2a002aafb5?OpenDocument (решението е оставено в сила с Решение № 16466 от 20.12.2012 г. по а.д. № 12151/2012 г. на ВАС, петчл. с-в, II колегия. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 18.09.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/29354f1bc85c6ac0c2257ad9005c5f58?OpenDocument)

2014 г.

Решение № 2555 от 24.02.2014 г. по а.д. № 15920/2013 г. на ВАС, петчл. с-в (ДВ, бр. 20 от 07.03.2014 г.) [чл. 60 от ЗЗТ; Решение на МС № 287 от 11.04.2012 г. за приемане на план за управление на природен парк „Персина“ (ДВ, бр. 31 от 2012 г.); Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с ПМС № 229 от 23.09.2009 г. (УПМСНА – ДВ, бр. 78 от 2009 г., изм. и доп.)]

Решение № 9334 от 03.07.2014 г. по а.д. № 14662/2013 г. на ВАС, петчл. с-в, II колегия [Решение № 19 от 31.01.2013 г., издадено от МОСВ (необнародвано); чл. 29, ал. 1 и чл. 42, ал. 5 от ЗЗТ]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.09.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/254d8648d535bcdcc2257d090026dc39?OpenDocument

2015 г.

Решение № 10260 от 06.10.2015 г. по а.д. № 13439/2013 г. на ВАС, VII отд. [чл. 42, ал. 6 във вр. с ал. 5 от ЗЗТ; Заповед № 2109 от 21.12.1984 г., издадена от председателя на Комитета за опазване на природната среда (ДВ, бр. 3 от 1985 г., в сила от 11.01.1985 г.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 14.09.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c02e3ded8fc3f4d5c2257ed300286107?OpenDocument

2016 г.

Решение № 9236 от 27.07.2016 г. по а.д. № 8972/2014 г. на ВАС, VII отд. [Решение № 19 от 31.01.2013 г., издадено от МОСВ (необнародвано); чл. 29, ал. 1 и чл. 42, ал. 5 от ЗЗТ]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 12.09.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/10223c4b206c41efc2257ffb004807f4?OpenDocument (частично отм. от Решение № 4144 от 04.04.2017 г. по а.д. № 12973/2016 г. на ВАС, петчл. с-в, II колегия)

2017 г.

Решение № 4144 от 04.04.2017 г. по а.д. № 12973/2016 г. на ВАС, петчл. с-в, II колегия [Решение № 19 от 31.01.2013 г., издадено от МОСВ (необнародвано); чл. 29, ал. 1 и чл. 42, ал. 5 от ЗЗТ; чл. 208 и сл. от АПК]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 04.09.2017]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/22a1e0f1bacf7fd1c22580df00465e46?OpenDocument

2018 г.

Решение № 10238 от 27.07.2018 г. по а.д. № 3062/2018 г. на ВАС, VII отд. [чл. 21, т. 1 от ЗЗТ; Решение № 821 от 29.12.2017 г. на МС (ДВ, бр. 2 от 2018 г.); чл. 179 и сл. от АПК]. – В: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 23.01.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/967828fa6df6795dc22582ac0023c479?OpenDocument (решението е оставено в сила с Решение № 656 от 16.01.2019 г. по а.д. № 12379/2018 г. на ВАС, петчл. с-в, II колегия. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 23.01.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/b89055b0f9829d16c22583830059ea98?OpenDocument)

ІХ. ПРАВНА ЗАЩИТА НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

1999 г.

Решение № 6148 от 19.11.1999 г. по а.д. № 3109/1999 г. на ВАС, ІІІ отд. [чл. 11, ал. 1 от ЗЗП (отм.)]. – Административно правосъдие. София, 2000, № 2, с. 74–75.

2001 г.

Определение № 8760/20.11.2001 г. по а.д. № 8741/2001 г. на ВАС, V отд. [чл. 24, ал. 1, т. 7а и 8 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016 г.]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/7c579a99e3c90442c2256afb003b279b?OpenDocument.

2015 г.

Решение № 6686 от 08.06.2015 г. по а.д. № 1265/2014 г. на ВАС, III отд. (ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.) [Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни, издадена от министъра на земеделието и храните (ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г., изм. и доп.)]

Х. ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЛОВА И ЛОВНОТО СТОПАНСТВО

1954 г.

Решение № 943 от 24.07.1954 г. по н.д. № 1195/1954 г. на ВС, І н.о. [чл. 40 от ЗЛ (ДВ, бр. 230 от 1948 г., изм. – отм., бр. 91 от 1982 г., считано от 1.01.1983 г.)]. – В: Съдебна практика на Върховния съд на НРБ. 1954 г. София: Наука и изкуство, 1955, с. 122.

1968 г.

Решение № 695 от 10.10.1968 г. по н.д. № 544/1968 г. на ВС, І н.о. [чл. 20, ал. 1, чл. 21, чл. 24, чл. 26, чл. 28 и чл. 45, ал. 2 от ЗЛ, 1948 г. (отм.)]. – В: Съдебна практика на Върховния съд на НР България: Наказателна колегия. 1968, с. 167.

1984 г.

Тълкувателно решение № 27 от 6.07.1984 г. по н.д. № 9/1984 г. на ВС, ОСНК [чл. 51, ал. 2 от Закона за ловното стопанство (ДВ, бр. 91 от 1982 г., изм. и доп. – отм., бр. 78 от 2000 г.)]. – В: Съдебна практика на Върховния съд на НР България. Наказателна колегия. 1984. София: Наука и изкуство, 1985, с. 146–147; Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на Република България по наказателни дела. 1953–1990, с. 537–538.

1989 г.

Решение № 4 от 25.01.1989 г. по г.д. № 895/1988 г. на ВС, ІV г.о. [чл. 45 и 49 от ЗЗД]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1989, № 4, с. 21–22.

1993 г.

Решение № 995 от 16.11.1993 г. по г.д. № 907/1993 г. на ВС, V г.о. [чл. 18, ал. 4 и § 3, ал. 2 от ПЗР на КРБ, 1991 г.; чл. 3, ал. 1 и 3 от Закона за контрол над взривните вещества, оръжията и боеприпасите (ДВ, бр. 128 от 1950 г., изм. и доп. – отм., бр. 133 от 1998 г.)]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1993, № 9, с. 16–17.

2002 г.

Решение № 3722 от 15.04.2002 г. по а.д. № 10265/2001 г. на ВАС, петчл. с-в (ДВ, бр. 43 от 26.04.2002 г.) [чл. 58, ал. 1 и 3, чл. 72, ал. 1 и 2, чл. 77, ал. 2 и чл. 78, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с ПМС 151 от 13.06.2001 г. (ППЗЛОД – ДВ, бр. 58 от 2001 г., изм. и доп.)]

2004 г.

Решение № 654 от 28.01.2004 г. по а.д. № 9588/2003 г. на ВАС, петчл. с-в. (ДВ, бр. 10 от 6.02.2004 г.) [§ 6, т. 3 от ПМС № 94 от 22.04.2003 г. за изменение и допълнение на ППЗЛОД (ДВ, бр. 41 от 2003 г.), с която е отменена т. 4 от дотогавашната ал. 2 на чл. 12 от ППЗЛОД]. Същото –В: Административно правосъдие. София, 2004, № 1, с. 121–124.

2007 г.

Тълкувателно постановление № 2 от 7.06.2007 г. на ВАС, Общо събрание на съдиите (ДВ, бр. 48 от 15.06.2007 г.) [чл. 7, ал. 6 от ЗЛОД (ДВ, бр. 78 от 2000 г., изм. и доп.)]. Същото – В: Административно правосъдие. София, 2007, № 2, с. 54–62.

2016 г.

Решение № 12586 от 22.11.2016 г. по а.д. № 308/2016 г. на ВАС, IV отд. (ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 г.) [чл. 73, ал. 3 от ППЗЛОД] (това решение е оставено в сила с Решение № 1907 от 15.02.2017 г. по а.д. № 663/2017 г. на ВАС, петчл. с-в – ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 г.)

2019 г.

Решение № 1944 от 12.02.2019 г. по а.д. № 7087/2018 г. на ВАС, петчл. с-в, I кол. (ДВ, бр. 16 от 22.02.2019 г.) [чл. 30, ал. 1 от ППЗЛОД]. Същото – Във: Върховен административен съд [онлайн] [прегледан 22.02.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/2ac9e8adcd0dabe6c2256ee700493d97/4c545b7ee1c6cb9ac22583900054073f?OpenDocument

ХІ. ПРАВЕН РЕЖИМ НА РИБОЛОВА И РИБНОТО СТОПАНСТВО

1982 г.

Тълкувателно решение № 90 от 28.10.1982 г. по н.д. № 52/1982 г. на ВС, ОСНК [чл. 238 от НК]. – В: Съдебна практика на Върховния съд на НР България: Наказателна колегия. 1982. София: Наука и изкуство, 1983, с. 66–67; Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на Република България по наказателни дела. 1953–1990, с. 307–308.

1986 г.

Тълкувателно решение № 24 от 4.05.1986 г. по н.д. № 20/1986 г. на ВС, ОСНК [чл. 240, ал. 3 от НК]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1986, № 6, с. 12–13; – В: Съдебна практика на Върховния съд на НР България. Наказателна колегия. 1986, с. 81–82; Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на Република България по наказателни дела. 1953–1990, с. 308–309.

2001 г.

Определение № 8760 от 20.11.2001 г. по а.д. № 8741/2001 г. на ВАС, V отд. [чл. 24, ал. 1, т. 7а и 8 от ЗООС, 1991 г. (отм.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 22.07.2016 г.]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/7c579a99e3c90442c2256afb003b279b?OpenDocument

2003 г.

Решение № 5653 от 9.06.2003 г. по а.д. № 1218/2003 г. на ВАС, петчл. с-в. [Наредба № 24 от 17.05.2002 г. за условията и реда за определяне на зони за любителски и стопански риболов в държавните язовири и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и рибовъдство в тях, издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 55 от 2002 г.)]. – Административно правосъдие. София, 2003, № 5, с. 60–66.

ХІІ. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

1986 г.

Решение № 453 от 13.08.1986 г. по н.д. № 463/1986 г. на ВС, ВК [чл. 194–197 и чл. 250 от НК]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1987, № 6, с. 14.

1989 г.

Тълкувателно решение № 54 от 16.09.1989 г. по н.д. № 49/1989 г. на ВС, ОСНК – т. 1 [чл. 195 и 252 от НК]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1990, № 9, с. 1–4.

1996 г.

Решение № 1013 от 9.05.1996 г. по а.д. № 7110/1995 г. на ВС, ІІІ г.о. [чл. 63, чл. 64, ал. 1 и чл. 65 от ЗМДТ (Изв., бр. 104 от 1951 г., попр., изм. и доп. – отм., ДВ, бр. 117 от 1997 г., считано от 1.01.1998 г.); чл. 30, ал. 3 от Тарифата за местните такси по Закона за местните данъци и такси, утвърдена с ПМС № 69 от 28.05.1975 г. (ДВ, бр. 45 от 1975 г., изм. и доп. – осн. отм., ДВ, бр. 117 от 1997 г., считано от 1.01.1998 г.)]. – Бюлетин на Върховния съд на РБ „Съдебна практика“. София, 1996, № 7, с. 18–19.

1997 г.

Решение № 119 от 12.09.1997 г. по а.д. № 4447/1996 г. на ВАС [чл. 11, чл. 12, ал. 2 и чл. 14, изр. второ от ЗМДТ, 1951 г. (отм.)]. – Бюлетин на Върховния касационен съд и Върховния административен съд „Съдебна практика“. София, 1997, № 9-10, с. 38–39.

Решение № 279 от 28.08.1997 г. по а.д. № 263/1997 г. на ВАС, ІІІ отд. [чл. 33 и чл. 41, ал. 3 от ЗАП, 1979 г. (отм.)]. – Административно правосъдие. София, 1998, № 1, с. 75–76.

Решение № 749 от 5.12.1997 г. по а.д. № 155/1997 г. на ВАС [чл. 2, ал. 1, б. „е“, чл. 63, чл. 64, ал. 1, чл. 66, ал. 1, 3 и 4 от ЗМДТ, 1951 г. (отм.); чл. 20, ал. 1 от Тарифата за местните такси по Закона за местните данъци и такси, утвърдена с ПМС № 69 от 28.05.1975 г. (осн. отм.)]. – Бюлетин на Върховния касационен съд и Върховния административен съд „Съдебна практика“. София, 1997, № 11-12, с. 43–44.

Решение № 3479 от 12.09.1997 г. по а.д. № 1899/1995 г. на ВАС [чл.чл. 63, 64 и 66 от ЗМДТ, 1951 г. (отм.)]. – Бюлетин на Върховния касационен съд и Върховния административен съд „Съдебна практика“. София, 1997, № 9-10, с. 46–47.

Решение № 10204 от 27.12.2001 г. по а.д. № 1930/2001 г. на ВАС, ІІ отд. [чл. 62, 63 и 66 от ЗМДТ (ДВ, бр. 117 от 1997 г., в сила от 1.01.1998 г., изм. и доп.), чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА]. – Административно правосъдие. София, 2001, № 6, с. 96–99.

1998 г.

Решение № 76 от 24.03.1998 г. по н.д. № 353/1996 г. на ВКС, І н.о. [чл. 53 от ЗЗД; чл.чл. 194 и 215 от НК]. – Бюлетин на Върховния касационен съд. София, 1998, № 7-8, с. 5–6.

Решение № 98 от 13.02.1998 г. по н.д. № 794/1997 г. на ВКС, ІІ н.о. [чл. 303 и чл. 330, ал. 1 от Наказателнопроцесуалния кодекс (ДВ, бр. 89 от 1974 г., попр., изм. и доп. – отм., бр. 86 от 2005 г.)]. Бюлетин на Върховния касационен съд. София, 1998, № 5-6, с. 11–12.

Решение № 1620 от 7.04.1998 г. по а.д. № 739/1997 г. на ВАС, І отд. [чл. 63 – 66 от ЗМДТ, 1951 г. (отм.); чл. 11, т. 6 и чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА]. Административно правосъдие. София, 1998, № 2, с. 53–55.

2003 г.

Решение № 9755 от 3.11.2003 г. по а.д. № 6262/2003 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 32, ал. 1 и 2 от ЗАП, 1979 г. (отм.)]. – Административно правосъдие. София, 2004, № 1, с. 145–149.

2004 г.

Решение № 6469 от 8.07.2004 г. по а.д. № 2647/2004 г. на ВАС, І отд. [чл. 71 и 63 от ЗМДТ]. – Административно правосъдие. София, 2004, № 6, с. 54–56.

2007 г.

Решение № 502 от 16.01.2007 г. по а.д. № 9033/2006 г. на ВАС, ІІІ отд. [чл. 9б от ЗМДТ; чл. 20, т. 2 от ЗАП, 1979 г. (отм.)]. – Административно правосъдие. София, 2006, № 6, с. 71–74.

2009 г.

Решение № 9119 от 07.07.2009 г. по а.д. № 1130/2009 г. на ВАС, петчл. с-в [чл. 11 и 36 от ЗУО]. – Административно правосъдие. София, 2009, № 6, с. 92–97.

2010 г.

Решение № 3290 от 12.03.2010 г. по а.д. № 1689/2009 г. на ВАС, І отд. [чл. 8, ал. 5, чл. 9, чл. 62 и чл. 64, ал. 1 от ЗМДТ]. – Административно правосъдие. София, 2010, № 3, с. 89–92.

2012 г.

Определение № 2145 от 14.02.2012 г. по а.д. № 13120/2011 г. на ВАС, VІ отд. [чл. 4, ал. 1-5, чл. 8, ал. 5, чл. 9 и чл. 9б от ЗМДТ от 1997 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 23.11.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/d3f27c8cfa671bc6c225795200643d3c?OpenDocument

Решение № 4258 от 23.03.2012 г. по а.д. № 11930/2011 г. на ВАС, VІ отд. [чл. 4, ал. 1-5, чл. 8, ал. 5, чл. 9 и чл. 9б от ЗМДТ от 1997 г.]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 23.11.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/56f82c7791e41cd7c22579c900290159?OpenDocument

Решение № 9028 от 22.06.2012 г. по а.д. № 1951 от 2012 г. на ВАС, І отд. (ДВ, бр. 87 от 09.11.2012 г.) [чл. 2, ал. 8 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. и доп.), в частта й „3 на сто от приходите, постъпващи в организациите по оползотворяване на отпадъци от МПС от техните членове, се превеждат по сметка на Министерството на вътрешните работи за административно обслужване до 15-о число на текущия месец въз основа на постъпленията за предходния месец“; чл. 36, ал. 1, чл. 94а, ал. 1 и чл. 96, ал. 1 от ЗУО от 2003 г. (отм.)] (решението е оставено в сила с Решение № 13453 от 29.10.2012 г. по а.д. № 9276 от 2012 г. на ВАС, петчл. с-в. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 07.01.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/85b8610460b3abd8c2257aa200252a6d?OpenDocument)

2014 г.

Решение № 481 от 15.01.2014 г. по а.д. № 2496/2013 г. на ВАС, IV отд. (ДВ, бр. 49 от 13.06.2014 г.) [Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, издадена от министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2013 г.)] (това решение е оставено в сила с Решение № 7415 от 03.06.2014 г. на ВАС, петчл. с-в. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 07.01.2019]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/e08a4fe706a5d039c2257ce8003aac83?OpenDocument)

2016 г.

Решение № 1209 от 04.02.2016 г. по а.д. № 3187/2015 г. на ВАС, VII отд. [чл. 63 и чл. 66 от ЗМДТ]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 06.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/26ba430a91628519c2257f4f002278d9?OpenDocument Същото – В: Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд на Република България (25 години данъчен процес). Т. I. Преки данъци (съст. и авт. ком. И. Стоянов). София: Сиела, 2018, с. 374–385.

Решение № 1976 от 22.02.2016 г. по а.д. № 4302/2015 г. на ВАС, VII отд. [чл. 4 и чл. 63 от ЗМДТ]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 06.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/7a04d1ef6a759a5bc2257f5d00283656?OpenDocument Същото – В: Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд на Република България (25 години данъчен процес). Т. I. Преки данъци (съст. и авт. ком. И. Стоянов). София: Сиела, 2018, с. 360–373.

Решение № 4228 от 12.04.2016 г. по а.д. № 14551/2015 г. на ВАС, VII отд. [чл. 62, чл. 63 и чл. 71 от ЗМДТ]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 06.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/bfd4ddcc18cee72fc2257f8f00322823?OpenDocument Същото – В: Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд на Република България (25 години данъчен процес). Т. I. Преки данъци (съст. и авт. ком. И. Стоянов). София: Сиела, 2018, с. 386–393.

Решение № 13438 от 09.12.2016 г. по а.д. № 14384/2015 г. на ВАС, VII отд. [чл. 62 и чл. 63 от ЗМДТ]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 06.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/0014e1484d949007c225807b0028853f?OpenDocument Същото – В: Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд на Република България (25 години данъчен процес). Т. I. Преки данъци (съст. и авт. ком. И. Стоянов). София: Сиела, 2018, с. 393–421.

2017 г.

Решение № 230 от 10.01.2017 г. по а.д. № 14245/2015 г. на ВАС, VII отд. [чл. 62 и чл. 63 от ЗМДТ]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 06.07.2020]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/84826cc4cbdac1b4c225809d00244ef4?OpenDocument Същото – В: Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд на Република България (25 години данъчен процес). Т. I. Преки данъци (съст. и авт. ком. И. Стоянов). София: Сиела, 2018, с. 442–461.

2018 г.

Решение № 411 от 10.01.2018 г. по а.д. № 4165/2017 г. на ВАС, VIII отд. (ДВ, бр. 51 от 19.06.2018 г.) [Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, издадена от МОСВ (ДВ, бр. 51 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.)]

ХІІІ. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ШУМА

1988 г.

Решение № 133 от 29.12.1988 г. по г.д. № 100/1988 г. на ВС, ОСГК [чл. 109, ал. 1 от ЗС]. – Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София, 1989, № 4, с. 16.

1998 г.

Решение № 4140 от 4.08.1998 г. по а.д. № 693/1998 г. на ВАС, петчл. с-в (ДВ, бр. 95 от 1998 г.) [чл. 17, ал. 1 и 3 от КРБ, 1991 г.; § 71 от ПМС № 500 от 30.12.1997 г. за изм. и доп. на ППЗТСУ (ДВ, бр. 6 от 1998 г. – заг. знач., бр. 1 от 2001 г.)]. Същото – В: Административно правосъдие. София, 1998, № 5-6, с. 73–76.

ХІV. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ

1993 г.

Решение № 624а от 16.09.1993 г. по н.д. № 579/1992 г. на ВС, І н.о., петчл. с-в [чл. 356з, ал. 1 от НК]. – В: Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Наказателни колегии. 1992 и 1993 г. София: СД „Томел“, 1995, с. 223–225.

ХV. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ (НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И СЕЛИЩНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ) ПРИ ПЛАНИРАНЕТО

1999 г.

Решение № 778 от 22.02.1999 г. по а.д. № 5245/1998 г. на ВАС, ІV отд. [чл. 2 от Закона за възстановяване на собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността (ДВ, бр. 15 от 1992 г., изм.)]. – Административно правосъдие. София, 1999, № 2, с. 101–102.

2004 г.

Решение № 3915 от 29.04.2004 г. по а.д. № 10980/2003 г. на ВАС, петчл. с-в (ДВ, бр. 38 от 11.05.2004 г.) [ПМС № 234 от 10.11.2000 г. за създаване на Архитектурно-парков комплекс „Двореца“ към министъра на културата (ДВ, бр. 94 от 2000 г.)]

ХVІ. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ (НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И СЕЛИЩНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ) ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО

2002 г.

Решение № 8712 от 3.10.2002 г. по а.д. № 4917/2002 г. на ВАС, ІІ отд. [чл. 195, ал. 2 от ЗУТ]. – Административно правосъдие. София, 2002, № 4, с. 58–59.

2011 г.

Определение № 14890 от 15.11.2011 г. по а.д. № 14375/2011 г. на ВАС, ІІ отд. [чл. 195, ал. 4–6 и чл. 196, ал. 2-4 от ЗУТ]. – Административно правосъдие. София, 2011, № 6, с. 72.

ХVІІ. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РЕГИОНА НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ. КРАЙБРЕЖНА ПЛАЖНА ИВИЦА

1994 г.

Решение № 341 от 14.09.1994 г. по а.д. № 264/1994 г. на ВАС, петчл. с-в [Наредба № 3 от 20.06.1993 г. за устройство на Черноморското крайбрежие, издадена от министъра на териториалното развитие и строителството и министъра на околната среда (ДВ, бр. 57 от 1993 г. – отм.)]

2005 г.

Решение № 396 от 14.03.2005 г. по г.д. № 2762/2003 г. на ВКС, ІV г.о. [чл. 18, ал. 1 от КРБ, 1991 г.; чл. 108 от ЗС]. – Собственост и право. София, 2005, № 6, с. 25–27.

2019 г.

Решение № 8633 от 10.06.2019 г. по а.д. № 650/2019 г. на ВАС, IV отд. [чл. 8, чл. 8д, чл. 8п (отм.) и § 24 от ПЗР на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 48 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. и доп.); чл. 178 от ЗК (ДВ, бр. 94 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г., изм. и доп.)]. – Във: Върховен административен съд [онлайн]. [прегледан 28.11.2019 г.]. Достъпно от: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/29e44486a824daa0c22584110029a90b?OpenDocument

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

Книги

Зиновиева, Дарина. Маловажен случай в административното наказване. София: Фенея, 2011. 396 с.

Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на Република България по наказателни дела. 1953–1990. София: Везни, Б.г. 616 с.

Сборник постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на НР България. 1953–1963. София: Наука и изкуство, 1965.

Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд на Република България (25 години данъчен процес). Т. I. Преки данъци (съст. и авт. ком. И. Стоянов). София: Сиела, 2018. 547 с.

Стоянов, В., С. Куртева, Ю. Стойкова. Правен режим на земеделските и горските територии. София: ИК „Труд и право“, 2011, 384 с.

Съдебна практика на Върховния съд на НРБ. 1954 г. София: Наука и изкуство, 1955. 356 с.

Съдебна практика на Върховния съд на НРБ. Граждански отделения. 1957 г. София: Наука и изкуство, 1958. 294 с.

Съдебна практика на Върховния съд на НРБ. Граждански отделения. 1958 г. София: Наука и изкуство, Б.г.. 271 с.

Съдебна практика на Върховния съд на НРБ. Граждански отделения. 1959 г. София: Наука и изкуство, 1960. 331 с.

Съдебна практика на Върховния съд на НРБ. Граждански отделения. 1960 г. София: Наука и изкуство, 1961, 320 с.

Съдебна практика на Върховния съд на НРБ. Гражданска колегия. 1973 г. София: Наука и изкуство, 1974. 212 с.

Съдебна практика на Върховния съд на НРБ. Гражданска колегия. 1987 г. София: Университетско издателство „Климент Охридски“, 1989. 182 с.

Съдебна практика на Върховния съд на НРБ. Гражданска колегия. 1992 г. София: СД „Томел“, 1995. 276 с.

Съдебна практика на Върховния съд на НРБ. Гражданска колегия. 1993 г. София, СД „Томел“, 1996.

Съдебна практика на Върховния съд на НРБ. Гражданска колегия. 1994 г. София, СД „Томел“, 1996.

Съдебна практика на Върховния съд на НРБ. Гражданска колегия. 1995 г. София, СД „Томел“, 1996. 336 с.

Съдебна практика на Върховния съд на НРБ. Гражданска колегия. 1996 г. София, 1998. 252 с.

Съдебна практика на Върховния съд на НРБ. Гражданска колегия. 1997 г. София, 1999. 228 с.

Съдебна практика на Върховния съд на НР България. Наказателна колегия. 1968 г. София: Наука и изкуство, 1969. 187 с.

Съдебна практика на Върховния съд на НР България. Наказателна колегия. 1978 г. София: Наука и изкуство, 1979. 208 с.

Съдебна практика на Върховния съд на НР България. Наказателна колегия. 1982 г. София: Наука и изкуство, 1983. 188 с.

Съдебна практика на Върховния съд на НР България. Наказателна колегия. 1984 г. София: Наука и изкуство, 1985. 199 с.

Съдебна практика на Върховния съд на НР България. Наказателна колегия. 1986 г. София: Наука и изкуство, 1987.

Съдебна практика на Върховния съд на НР България. Наказателна колегия. 1988 г. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1991. 291 с.

Съдебна практика на Върховния съд на НР България. Наказателна колегия. 1989 г. София: Везни, 1991. 164 с.

Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Наказателни колегии. 1992 и 1993 г. София: СД Томел“, 1995. 306 с.

Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Наказателни колегии. 1995 г. София: СД „Томел“, 1996. 224 с.

Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация. Втора част. Сборник. София: Програма „Достъп до информация“, 2004.

Списания

Административно правосъдие. София.

Бюлетин на Върховния касационен съд. София.

Бюлетин на Върховния съд на НРБ „Съдебна практика“. София.

Български законник. София.

Собственост и право. София.

Социалистическо право. София.

Интернет ресурси

www.sac.government.bgИнтернет страница на Върховния административен съд

www.vks.bgИнтернет страница на Върховния касационен съд на Република България

СПОДЕЛЕТЕ:
Предишна статияНауката и чудесата
Следваща статияХраненето: съд и посуда
Проф. д.ю.н. Георги Пенчев е професор по екологично право и доктор на юридическите науки в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Води лекционни курсове по учебната дисциплина „Екологично право“ в същия факултет, както и в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподавал е същата дисциплина и в Бургаския свободен университет, Варненския технически университет, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Академията на МВР и Биологическия факултет на Пловдивския университет. Автор е на 11 книги и над 300 статии и студии предимно в областта на екологичното право.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.