Проф. д.ю.н. Георги Пенчев,

Юридически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Цялата студия може да бъде прочетена тук в pdf формат.

Правната защита на атмосферния въздух от замърсяване е един от значимите екологични проблеми на нашата съвременност. Европейският съюз (ЕС) обръща особено внимание на този проблем, особено в контекста на изменението на климата, като за целта са приети сравнително голям брой правни актове със задължителен характер за държавите членки (регламенти, директиви, решения).

Съдържанието на настоящото изследване включва: Увод; I. Управление на дейности с по-общо значение за опазването на атмосферния въздух от замърсяване; II. Опазване на атмосферния въздух от замърсяване, причинено от моторни превозни средства и извънпътна техника; III. Опазване на атмосферния въздух от замърсяване, причинено от определени видове промишлени предприятия; IV. Опазване на атмосферния въздух от замърсяване с определени вредни вещества (замърсители) и техните съединения; V. Участие на Европейския съюз в международното сътрудничество по опазване на атмосферния въздух от замърсяване; Заключение; Използвана литература; Приложения, както следва: Приложение I. Действащи правни актове на Европейския съюз по опазване на атмосферния въздух от замърсяване; Приложение II. Правни актове и документи на Европейския съюз по опазване на атмосферния въздух от замърсяване, които не са в сила или са загубили значение; Приложение III. Селективна съдебна практика на Европейския съюз по опазване на атмосферния въздух от замърсяване; и Приложение IV. Международни споразумения по опазване на атмосферния въздух от замърсяване с участието на Европейския съюз.

Основната цел на научното изследване е подпомагането на учени, практикуващи специалисти-еколози и обучавани лица в изучаването и анализа на вторичното европейско екологично право в разглежданата област. От систематична гледна точка екологичното право на ЕС може да бъде обособено в 2 части – обща и специална. Общата част на европейското екологично право условно може да бъде подразделена на 2 дяла, както следва: а) Дял I. Европейско първично екологично право, което включва екологоправните разпоредби на Учредителните договори на ЕС1; и б) Дял II. Европейско вторично екологично право, което включва определени правни институти на това право, имащи по-цялостно значение за опазването на околната среда. Специалната част на европейското екологично право е посветена на опазването на отделните природни ресурси, в случая – на атмосферния въздух от замърсяване – или на дейности, оказващи значително въздействие върху околната среда. В контекста на тази систематика настоящото научно изследване може да се окачестви като отделен том (подразделение) на специалната част на европейското екологично право.

По-нататък е необходимо да бъдат направени и някои уточнения. В настоящото изследване ще бъде разгледани предимно правните актове със задължителен характер за държавите членки, приети от неговите институции, а именно регламенти, директиви и решения. Разглеждането им ще става във връзка със съответната тематика и в хронологична последователност.

Допълнителна информация за законодателството на ЕС, включително в областта на опазване на атмосферния въздух от замърсяване и за измененията и допълненията на съответните правни актове, може да бъде получена на следната интернет страница на Комисията: www.eurlex.europa.eu. Освен това информация за провежданите дейности в ЕС по опазване на околната среда и за прилагането на екологичното му законодателство може да бъде получена съответно на следните интернет страници на Комисията: www.ec.europa.eu/environment и www.ec.europa.eu/environment/impel.

Спрямо редица правни актове, посочени в основния текст или приложенията, не са отбелязани неколкократните им изменения и допълнения, като само се изтъква обстоятелството, че те са изменяни и допълвани чрез съкращението „изм. и доп.“.

Бележки под линия:

1 Вж. в тази насока напр. Пенчев, Г. Правна защита на околната среда в нейната цялост по учредителните договори на Европейския съюз. // NEWS Lex.bg (рубрика „Научни и практически публикации“) [онлайн]. София, 28 август 2021 г. [прегледан 28.08.2021]. Достъпно от: https://news.lex.bg/guestpost/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d0%bd/.

СПОДЕЛЕТЕ:
Предишна статияДеконструкция и правораздаване
Следваща статияЗа ПРИМЕР!
Проф. д.ю.н. Георги Пенчев е професор по екологично право и доктор на юридическите науки в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Води лекционни курсове по учебната дисциплина „Екологично право“ в същия факултет, както и в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподавал е същата дисциплина и в Бургаския свободен университет, Варненския технически университет, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Академията на МВР и Биологическия факултет на Пловдивския университет. Автор е на 11 книги и над 300 статии и студии предимно в областта на екологичното право.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.