Решение № 1/01.02.2017 г.

на ВКС по т. дело № 3228/2015 г., ТК, 2-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 417, т. 2 ГПК

чл. 415, ал. 1 ГПК

чл. 422, ал. 1 ГПК

[чл. 417, т. 2 ГПК] Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение и когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, общините и банките.

[чл. 415, ал. 1 ГПК] Когато възражението е подадено в срок, съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за установяване на вземането си в едномесечен срок, като довнесе дължимата държавна такса.

[чл. 422, ал. 1 ГПК] Искът за съществуване на вземането се смята предявен от момента на подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, когато е спазен срокът по чл. 415, ал. 1.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК

[решаван противоречиво от съдилищата]

 

Въпрос:

Легитимиран ли е цесионерът, който не е банка, да предяви иск за установяване на вземането по чл. 422, ал. 1 ГПК в случаите, в които частното правоприемство е настъпило след издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на документ по чл. 417, т. 2 ГПК в полза на заявител – банка?

 

Мотиви:

1.1. Съгласно общото официално тълкуване, възприето в диспозитива на т. 4, б. „г“, абз. 4 и т. 10, б. „б“, абз. 3 от Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 4/2013 г., […]:

– когато изпълнителното основание по чл. 417, т. 2 ГПК е издадено с оглед особено качество на кредитора, за издаване на заповед за незабавно изпълнение в полза на неговия частен правоприемник е необходимо последният да притежава същото качество;

! Противното би означавало да се заобиколи законът чрез издаване на заповеди за незабавно изпълнение в полза на субекти извън изрично посочените в него, за които законодателят е предвидил този облекчен ред за събиране на вземанията им.

при частно правоприемство при прехвърляне на вземането чрез договор за цесия, настъпило в периода след издаване на заповедта за изпълнение до предявяване на иска по реда на чл. 422, ал. 1, респективно чл. 415, ал. 1 ГПК, легитимиран да предяви иска е и цесионерът, ако е спазил срока по чл. 415, ал. 1 ГПК.

1.2. Когато заявителят в заповедното производство, който е кредитор с особено качество – „банка“, е цедирал вземането си преди стабилизиране на заповедта за незабавно изпълнение, […]:

! ограничителното изискване, утвърдено в т. 4, б. „г“, абз. 4 от Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 4/2013 г., неговият частен правоприемник да притежава същото особено качество следва да намери приложение и в исковото производство по чл. 422, ал. 1 ГПК; тъй като

! производството за установяване на вземането по чл. 422, ал. 1 ГПК е продължение на заповедното производство и в него се проверява възникнало ли е изпълнителното основание.

 

Отговор:

Когато заповедта за незабавно изпълнение е издадена в полза на банка на основание чл. 417, т. 2 ГПК, при частно правоприемство на заявителя, основано на договор за цесия, настъпило след издаване на заповедта за изпълнение, цесионерът, който няма качество „банка“, не е легитимиран да предяви иска за установяване на вземането по реда чл. 422, ал. 1 ГПК.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

 

Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. по тълк. д. № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС, т. 4, б. „г“, абз. 4 и т. 10, б. „б“, абз. 3;

Решение № 70/19.03.2015 г. по т. д. № 697/2014 г. на АС – Варна;

Решение № 124/07.07.2014 г. по гр. д. № 288/2012 г. на ОС – Добрич;

Решение № 691/02.07.2014 г. по т. д. № 847/2014 г. на ОС – Варна.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.