Определение № 4/09.01.2017 г.

на ВКС по ч. гр. дело № 3197/2016 г., ГК, 4-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК

чл. 75, ал. 2 ЗН

[чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК] Съдът спира производството, когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора.

[чл. 75, ал. 2 ЗН] Когато делбата е извършена без участието на някой от сънаследниците, тя е изцяло нищожна.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

За обвързаността на съда по висящо дело за делба във втора фаза с решение на друг съд, установяващ евентуални права на собственост на трето, неучаствало в делбата, лице върху наследствената маса, съответно как следва да процедира делбеният съд?

 

Мотиви:

1.1. Влязлото в сила решение по допускане на съдебната делба, с което се установява правото на делба, има сила на пресъдено нещо, която:

– обвързва страните, както и техните универсални и частни правоприемници (чл. 298, ал. 1 и 2 ГПК);

не обвързва трети неучаствали лица, независимо дали те са носители на изключителни права върху имуществото, обект на претендираното право на делба, или са съсобственици.

1.2. Когато третите неучаствали в производството за допускане на съдебната делба са съсобственици, []:

! съдебното решение за допускане на делбата е нищожно (най-вероятно касационният състав има предвид нищожност на делбата – бел. моя – Р. Н.); и

! макар че всички съсобственици на имуществената общност са задължителни другари, те не разполагат с право на отмяна (чл. 304 ГПК); тъй като

! съдебното решение изобщо не ги обвързва.

1.3. Втората фаза на производството по делбата, целяща извършване на допуснатата делба, продължава между първоначалните страни (евентуално техните универсални правоприемници). Правният спор между съсобствениците и трето лице относно собствеността върху имущество, което е идентично с делбеното, няма преюдициално значение за извършването на делбата и няма обвързващо действие за трети неучаствали лица.

1.3.1. Същият ще бъде от правно значение, ако с влязло в сила решение, обвързващо съделителите, бъде установено, че третото лице е съсобственик или е изключителен собственик на делбеното имущество. В тази хипотеза:

! делбеният съд, който следи служебно във всеки един момент за допустимостта на исковото производство, е длъжен да прекрати втората фаза на производството по съдебна делба.

1.3.2. Вън от описаната хипотеза, обаче, не съществува процесуалноправна пречка за извършване на съдебната делба. Обратното разбиране би създало практически условия за протакане на делото, тъй като всяка претенция на трето лице би била (макар и временна) преграда за окончателното разрешаване на спора или би могла да се употреби като удобен механизъм за принуда над част от съделителите от недобросъвестни страни.

 

Отговор:

Съдът по висящо дело за делба във втора фаза е длъжен да зачете силата на пресъдено нещо на влязло в сила решение, обвързващо съделителите, с което установено, че трето лице е съсобственик или е изключителен собственик на делбеното имущество, като прекрати производството по извършване на делбата. Висящото исково производство между страните по делбата и трето лице относно собствеността върху имущество, идентично с делбеното, не съставлява обуславящо исково дело по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК и не е основание за спиране на втората фаза на делбата.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

 

Определение № 484/01.03.2016 г. по ч. гр. д. № 467/2016 г. на ОС – Пловдив, г. о., VI гр. състав.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.