Решение № 124/06.01.2017 г.

на ВКС по гр. дело № 2188/2016 г., ГК, 2-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 75 ЗС

чл. 76 ЗС

чл. 108 ЗС

чл. 130 ГПК

[чл. 75 ЗС] Владението на недвижим имот или на вещно право върху такъв имот, включително и върху сервитут, което е продължило непрекъснато повече от шест месеца, може да бъде защищавано срещу всяко нарушение. Искът може да се предяви в шестмесечен срок.

[чл. 76 ЗС] Владелецът или държателят, на когото е отнета чрез насилие или по скрит начин движима или недвижима вещ, може в шестмесечен срок да иска връщането й от лицето, което я е отнело. Това не изключва правото на лицето, което е отнело вещта, да предяви иска по предходния член.

[чл. 108 ЗС] Собственикът може да иска своята вещ от всяко лице, което я владее или държи без да има основание за това.

[чл. 130 ГПК] Когато при проверка на исковата молба съдът констатира, че предявеният иск е недопустим, той връща исковата молба. Против връщането на исковата молба може да се подаде частна жалба, от която препис за връчване не се представя.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

Обуславя ли се допустимостта на исковите производства по чл. 75 ЗС и чл. 76 ЗС от проведено (финализирано) със сила на пресъдено нещо предходно производство по иск по чл. 108 ЗС между същите страни и за същия имот?

 

Мотиви:

1.1. Посесорната защита съставлява правно уредена съвкупност от средства за защита на владението като фактическо състояние, които:

– се предявяват и разглеждат от съда при осигурена възможност по състезателен ред да се установи нарушаването на фактическите отношения; и

– в тази връзка да се разпореди преустановяване на нарушението и възстановяването им такива, каквито са били до момента на нарушението.

1.2. Владелческата защита и искът за защита на владението като елемент от защитата на вещното право на собственост се съотнасят помежду си като род към вид:

! допустимостта на исковите производства по чл. 75 и чл. 76 ЗС се обуславя само от установените в закона обстоятелства;

! в този контекст приключилото с влязло в сила решение по чл. 108 ЗС исково производство между същите страни и за същия имот и неговите правни последици за конкретно поисканата владелческа защита подлежат на анализ и преценка по съществото на спора; и то

! само от гледна точка на поведението на лицето-собственик и поведението на лицето-несобственик в предметната рамка на твърденията и възраженията на страните за нарушеното владение.

 

Отговор:

При защита на владението с владелчески иск чия е собствеността и влязлото в сила решение, с което същата е установена със сила на пресъдено нещо, са без значение за установения от законодателя фактически състав на исковете по чл. 75 и чл. 76 ЗС и тяхната допустимост по смисъла на разпоредбата на чл. 130 ГПК.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

Решение № 117/02.02.2016 г. по в. гр. д. № 1465/2015 г. на ОС – Варна;

Решение № 107/04.03.2015 г. по гр. д. № 16947/2010 г. на РС – Варна.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.