Решение № 270/10.01.2017 г.

на ВКС по гр. дело № 916/2016 г., ГК, 4-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 48, ал. 1 и ал. 3 ЗЗД

[чл. 48, ал. 1 ЗЗД] Родителите и осиновителите, които упражняват родителските права, отговарят за вредите, причинени от децата им, които не са навършили пълнолетие и живеят при тях.

[чл. 48, ал. 3 ЗЗД] Тия лица не отговарят, ако не са били в състояние да предотвратят настъпването на вредите.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1 , т. 3 ГПК

[от значение за точното приложение на закона, както и за развитие на правото]

 

Въпрос:

Кога родителите не са били в състояние да предотвратят настъпването на вредите, причинени от противоправно поведение не непълнолетното им дете?

 

Мотиви:

1.1. Родителите и осиновителите имат задължението:

да формират възгледи, убеждения и привички за поведение на детето и

да го подготвят за живота в обществото, като продължават

да се грижат за възпитанието му и

да му внушават внимателно отношение при действията му,

до навършване на пълнолетие – 18 години.

1.2. Родителите и осиновителите носят лична отговорност (чл. 48, ал. 1 ЗЗД) за

– неупражнен родителски контрол и за

– недостатъчно възпитание на детето.

1.3. Родителите и осиновителите се освобождават от отговорност (чл. 48, ал. 3 ЗЗД), ако не са били в състояние да предотвратят настъпването на вредите.

Имат се предвид случаите на деликт поради:

неупражнен (по обективни причини) надзор от родител/осиновител или

неполагане (по обективни причини) на грижи по доброто възпитание на детето-извършител на деликта.

Обективните причини трябва да са от такова естество, че родителят/осиновителят

! да е бил в невъзможност да предотврати противоправното поведение на непълнолетния, както и

! да е изключена изобщо възможността той да възпитава и контролира детето.

Възможно е при извършване на деликта родителят/осиновителят да не е имал възможност да осъществи надзор или да попречи на непълнолетния да го стори, но той не може да се ползва от чл. 48, ал. 3 ЗЗД, ако в периода преди деликта не е осъществил правилно своя дълг по възпитанието на детето.

 

Отговор:

Доброто възпитание не се презумира и ако непълнолетният извърши противоправно деяние, което е инкриминирано като престъпление, то това е илюстрация, че усилията на родителите/осиновителите не са дали резултат, а задълженията по възпитанието, контрола и надзора не са изпълнени. В този смисъл е без значение на какви добродетели те са учили детето си, каква ценностна система са се стремили да изградят у него и с какви методи, щом то с поведението си на практика демонстрира незачитане на основни морални норми, неуважение към личността и имуществото на други правни субекти. Важни са не намеренията и субективните усещания на родителите във възпитателния процес, а резултатът от същия.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

 

Решение № 41/25.01.1971 г. по н. д. № 845/1970 г. състав на I н. о. на ВС на РБ;

Решение № 84/5.06.2009 г. по гр. д. № 147/2009 г. на АС – Варна.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, “изброителни” тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпрос, по който е допуснато касационно обжалване. За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.