Публикации Статии Страница 123
(статията е публикувана като приложение към сп. "Собственост и право", 2010, № 9)   1. Предмет на договора за замяна   1.1. Замяна на вещи Предмет на договора за замяна могат да бъдат различни вещи. В зависимост от уговорката на...
В градската, а и в извънградската среда, ставаме свидетели на все повече съоръжения (стълбове, поставки, панели, антени, та дори и изкуствени дървета), част от който лежат върху собствената си тежест, но има и такива, които са трайно прикрепени към...
(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 22, с. 413-430)   Нежеланият пациент   За да се обоснове правото на жената да прекъсне започнала бременност, понякога се представят някои доста стресиращи тези:   а)...
(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 32, с. 106-119) 1. „51 години” или „менопауза” – къде е разликата? Съгласно т. 8.3.7. от раздел VI „Методични указания за медицински дейности...
0. Място на института в българското семейно право а) правна уредба Фактическото съпружеско съжителство не е уредено в Семейния кодекс (СК), въпреки предложенията за това, които съществуваха при приемането на законопроекта за СК'2009г. (Обн., ДВ, бр. 47 от 23.06.2009 г., в...
(статията е публикувана в сборника "Правна наука. Традиции и актуалност. Научна конференция по случай петдесетата годишнина на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Пловдив, 30 септември - 1 октомври 2011 (организирана от Юридическия факултет), Мръчков, В., Д. Зиновиева,...
(статията е публикувана за пръв път в сп. "Съвременно право", 2007, № 2, с. 43-59 и представлява част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 17, с. 323-342)   1. Класификация на вещите с оглед техния произход...