Публикации Статии Страница 122
Въпреки че не заема някакво централно място в теорията на Кант, темата на доклада не е някакво лексиконно събиране на куриозни фрази, а е теоретическа, бихме могли да кажем: чисто теоретическа за Кантовия живот и творчество. Моята цел, обаче,...
  1.1. Произведения и вещи При разглеждането на правния режим на авторското право следва да се направи едно важно разграничение. В случаите, когато произведението, обект на авторското право, е инкорпорирано или обективирано в материален носител-вещ, паралелно съществуват както правоотношения по повод...
Автор: ИВАЙЛО ДИМИТРОВ УНСС „Юристът въобще винаги трябва да знае правото като цяло, независмо в коя държава практикува, тъй като правните норми имат една и съща цел и се стремят към един резултат - постигането на справедливост.“ Димитър Тончев    I. PROLEGOMENA   Понятията, обект на настоящото...
Автор: ИВАН КОЛЕВ Софийски университет „Св. Климент Охридски”   Въведение   Въпросите свързани с недействителността на сделките са едни от най-сложните в правото, което обосновава и големият брои неизяснени проблеми, а и не малкият научен интерес. Предмет на конкретното изследване ще е един въпрос, чиито...
Автор: МАРИЯ ИЛЧЕВА ИЛИЕВА Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1. Въведение Предмет на настоящото е в рамките на кратко изложение да бъдат разгледани проблемите, които биха могли да възникнат при различия във вижданията на Върховния касационен съд и институционалните арбитражи на...
                Автор: ЕЛИСЛАВ АТАНАСОВ Софийски университет „Св. Климент Охридски”   Неделимост. Правна същност    Историческо развитие   Проблемът за неделимостта занимава юристите на континента от столетия и до ден днешен не е намерил еднозначно разрешение. Оскъдната уредба в нашия закон(ЗЗД) не...
Автор: ДЕЯН ДРАГИЕВ Софийски университет „Св. Климент Охридски” 1. Въведение   Заобикалянето на закона е сред „общите” институти на международното частно право, но същевременно то има корени и в общата теория на правото и общата част на гражданското право. Приложението на института води до...