Решение № 157/03.01.2017 г.

на ВКС по търг. дело № 2219/2015 г., ТК, 2-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 137, ал. 3 ТЗ

[чл. 137, ал. 3 ТЗ] Решенията по ал. 1, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 4 – с единодушие от всички съдружници, като в дружествения договор може да се предвиди по-голямо мнозинство. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, доколкото не е предвидено друго в дружествения договор.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК

[решаван противоречиво от съдилищата]

 

Въпрос:

За начина на гласуване и формирането на мнозинство по чл. 137, ал. 3 ТЗ при вземане на решение за изключване на съдружник в дружество с ограничена отговорност в хипотезата, когато в рамките на едно общо събрание са предложени за изключване няколко съдружници на едно и също основание.

 

Мотиви:

1.1. Ratio legis на императивното правило на чл. 137, ал. 3, изр. 2 ТЗ е предотвратяване злоупотребата с право на глас в общото събрание и колизията между интересите на изключвания съдружник и тези на търговското дружество, тъй като:

– изключваният съдружник е заинтересован да запази членственото си правоотношение; и

– в тази връзка би гласувал против собственото си изключване, което

– би могло да направи непостижимо предвиденото в закона или дружествения договор мнозинство за вземане на процесното решение за изключване.

1.2. Разпоредбата на чл. 137, ал. 3 ТЗ не регламентира хипотезата, когато на едно и също общо събрание са предложени за изключване няколко съдружници на еднакви или на различни основания по чл. 126 ТЗ. Това налага провеждането на телеологично тълкуване, в рамките на което да се съобрази горепосочената цел на законовия текст – предотвратяване злоупотребата с право на глас в общото събрание и колизията между интересите на изключвания съдружник и тези на търговското дружество. Тя би била постигната, ако:

! в гласуването на решението за изключване на конкретен съдружник участват само съдружници, които не са заинтересовани от запазване на членственото правоотношение с изключвания; и

! чрез гласовете си в общото събрание те ще формират предвиденото в закона и в дружествения договор мнозинство или единодушие, необходимо за изключване на неизправния съдружник в интерес на дружеството.

1.3. Заинтересованост е налице при общ интерес между всички предложени за изключване съдружници, всеки от които би гласувал против изключването на останалите с реципрочното очакване те да сторят същото за него, препятствайки по този начин постигането на необходимото мнозинство за вземане на решение за изключване.

Такъв общ интерес съществува в случаите на еднакво юридическо основание за изключване, но не и когато предложенията за изключване на различните съдружници се базират на различни основания.

1.4. За да бъде постигната целта на разпоредбата, е необходимо извлеченото от нея съдържание на правната норма да се приложи независимо дали предложението за изключване на всички съдружници е посочено в обща точка от дневния ред, или всеки съдружник е предложен за изключване в самостоятелна точка от дневния ред.

 

Отговор:

Когато в рамките на едно и също общо събрание на дружество с ограничена отговорност са предложени за изключване няколко съдружници на едно и също основание, произтичащо от едни и същи общи факти, в гласуването на решението/решенията за изключване не участват всички предложени за изключване съдружници. Мнозинството по чл. 137, ал. 3, изр. 1 ТЗ за вземане на решението/решенията за изключване се формира от дяловете на останалите съдружници, като от капитала се приспадат дяловете на всички предложени за изключване съдружници.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

 

Решение № 112/31.03.2015 г. по в. т. д. № 45/2015 г. на АС – Пловдив;

Решение № 242/02.12.2014 г. по т. д. № 32/2014 г. на ОС – Кърджали;

Решение от 12.03.2007 г. по т. д. № 819/2006 г. на ІІ т. о. на ВКС;

Решение № Ф./28.11.1996 г. по ф. д. № 161/1996 г. V г. о. на ВКС;

Решение № 744/14.12.2006 г. по т. д. № 365/2006 г. на І т. о. на ВКС;

Решение № 554/12.06.2007 г. по т. д. № 221/2007 г. на ІІ т. о. на ВКС;

Решение № 581/12.09.2006 г. по т. д. № 74/2006 г. на ВКС;

Решение № 159/15.04.2005 г. по т. д. № 525/2004 г. на І т. о. на ВКС.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

1 кометар

  1. На вниманието на г-н Ставру предлагам решение № 205 от 5.01.2017 г. по гр. д. № 2180/2016 г. на ІІІ г.о. на ВКС.

    С уважение: Петър Христозов

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.