Определение № 60/03.02.2017 г.

на ВКС по ч. търг. дело № 2192/2016 г., ТК, 2-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 637, ал. 2 ТЗ

[чл. 637, ал. 2 ТЗ] Спряното производство се прекратява, ако вземането бъде прието при условията на чл. 693.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

Допустимо ли е въззивният съд да основе преценката си за наличие на предпоставките на чл. 637, ал. 2 ТЗ на съображения за недопустимост на предявен в отделно производство и висящ пред друг съд иск по чл. 694, ал. 1 ТЗ?

 

Мотиви:

1.1. Откриването на производство по несъстоятелност на длъжника, ответник по предявен по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК установителен иск, съставлява законово основание по чл. 637, ал. 1 ТЗ за спиране на исковото производство:

– ищецът следва да предяви вземането си в производството по несъстоятелност;

– резултатът от предявяване на вземането е определящ за последващото развитие на спряното исково производство.

1.2. Спряното исково производство следва да бъде възобновено и да продължи с участие на синдика, на длъжника и на кредиторите по чл. 637, ал. 3, т. 1 и т. 2 ТЗ, ако:

! вземането не бъде прието от синдика; или

! ако бъде оспорено от длъжника или от друг кредитор на несъстоятелността.

В отклонение от общото правило на чл. 694, ал. 1 ТЗ, висящото производство по чл. 422, ал. 1 ГПК изключва необходимостта за спорното вземане да бъде предявяван нов установителен иск – положителен или отрицателен. Същото намира приложение и по отношение на спрени на основание чл. 637, ал. 1 ТЗ производства по осъдителни искове за парични вземания във връзка с преценката за наличие на предпоставките на чл. 637, ал. 2 и ал. 3 ТЗ.

1.3. Спряното на основание чл. 637, ал. 1 ТЗ исково производство следва да бъде прекратено от съда, ако вземането бъде прието по смисъла на чл. 693 ТЗ, т.е. при липса на правен спор относно съществуването му.

 

Отговор:

Съдът, пред който е висящо спряното на основание чл. 637, ал. 1 ГПК исково производство, следва да извърши преценка дали вземането, предмет на иска, е прието в производството по несъстоятелност и не е оспорено с възражение по чл. 690 ТЗ или иск по чл. 694, ал. 1 ТЗ, т.е. е включено в списъка по чл. 692 ТЗ и по отношение на съществуването му не е налице спор. Извън тази преценка е въпросът, дали предявеният в отделно производство и висящ пред друг съд иск по чл. 694, ал. 1 ТЗ е допустим с оглед спазване на предвидените в чл. 694, ал. 1-3 ТЗ изисквания, тъй като произнасянето по този въпрос е в правомощията само на съда, сезиран с разглеждането на посочения иск.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

 

Oпределение № 419/05.08.2016 г. по ч. гр. д. № 446/2016 г. на ПАС, II гр. състав;

Oпределение № 425/04.05.2016 г. по гр. д. № 87/2015 г. на ОС – Стара Загора;

Тълкувателно решение № 1/19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г. на ОСГТК на ВКС;

Определение № 114/29.01.2014 г. по ч. т. д. № 3850/2013 г. на ВКС, ТК, I т. о.;

Определение № 314/23.05.2014 г. по ч. т. д. № 661/2014 г. на ВКС, ТК, II т. о.;

Определение № 684/01.12.2015 г. по ч. т. д. № 2634/2015 г. на ВКС, ТК, II т. о.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.