Определение № 60/03.02.2017 г.

на ВКС по ч. търг. дело № 2192/2016 г., ТК, 2-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 637, ал. 2 ТЗ

[чл. 637, ал. 2 ТЗ] Спряното производство се прекратява, ако вземането бъде прието при условията на чл. 693.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

Допустимо ли е въззивният съд да основе преценката си за наличие на предпоставките на чл. 637, ал. 2 ТЗ на съображения за недопустимост на предявен в отделно производство и висящ пред друг съд иск по чл. 694, ал. 1 ТЗ?

 

Мотиви:

1.1. Откриването на производство по несъстоятелност на длъжника, ответник по предявен по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК установителен иск, съставлява законово основание по чл. 637, ал. 1 ТЗ за спиране на исковото производство:

– ищецът следва да предяви вземането си в производството по несъстоятелност;

– резултатът от предявяване на вземането е определящ за последващото развитие на спряното исково производство.

1.2. Спряното исково производство следва да бъде възобновено и да продължи с участие на синдика, на длъжника и на кредиторите по чл. 637, ал. 3, т. 1 и т. 2 ТЗ, ако:

! вземането не бъде прието от синдика; или

! ако бъде оспорено от длъжника или от друг кредитор на несъстоятелността.

В отклонение от общото правило на чл. 694, ал. 1 ТЗ, висящото производство по чл. 422, ал. 1 ГПК изключва необходимостта за спорното вземане да бъде предявяван нов установителен иск – положителен или отрицателен. Същото намира приложение и по отношение на спрени на основание чл. 637, ал. 1 ТЗ производства по осъдителни искове за парични вземания във връзка с преценката за наличие на предпоставките на чл. 637, ал. 2 и ал. 3 ТЗ.

1.3. Спряното на основание чл. 637, ал. 1 ТЗ исково производство следва да бъде прекратено от съда, ако вземането бъде прието по смисъла на чл. 693 ТЗ, т.е. при липса на правен спор относно съществуването му.

 

Отговор:

Съдът, пред който е висящо спряното на основание чл. 637, ал. 1 ГПК исково производство, следва да извърши преценка дали вземането, предмет на иска, е прието в производството по несъстоятелност и не е оспорено с възражение по чл. 690 ТЗ или иск по чл. 694, ал. 1 ТЗ, т.е. е включено в списъка по чл. 692 ТЗ и по отношение на съществуването му не е налице спор. Извън тази преценка е въпросът, дали предявеният в отделно производство и висящ пред друг съд иск по чл. 694, ал. 1 ТЗ е допустим с оглед спазване на предвидените в чл. 694, ал. 1-3 ТЗ изисквания, тъй като произнасянето по този въпрос е в правомощията само на съда, сезиран с разглеждането на посочения иск.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

 

Oпределение № 419/05.08.2016 г. по ч. гр. д. № 446/2016 г. на ПАС, II гр. състав;

Oпределение № 425/04.05.2016 г. по гр. д. № 87/2015 г. на ОС – Стара Загора;

Тълкувателно решение № 1/19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г. на ОСГТК на ВКС;

Определение № 114/29.01.2014 г. по ч. т. д. № 3850/2013 г. на ВКС, ТК, I т. о.;

Определение № 314/23.05.2014 г. по ч. т. д. № 661/2014 г. на ВКС, ТК, II т. о.;

Определение № 684/01.12.2015 г. по ч. т. д. № 2634/2015 г. на ВКС, ТК, II т. о.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук