(Двудневното обучение „Вписванията в Имотния регистър. Преглед и анализ на актуалната практика на ВКС“ ще се проведе 26–27 ноември 2019 г. Повече информация: тук)

 

тематичника „Предизвикай: Вписванията! (2008–2018)“ са представени 90 съдебни акта, постановени по чл. 290 ГПК и по чл. 274, ал. 3 ГПК (84 на ГК и 6 на ТК), от които 59 решения (57 на ГК и 2 на ТК) и 31 определения (27 на ГК и 4 на ТК). Към тях са добавени още 8 резюмета на задължителни актове на ВКС (1 на ОСГК и 7 на ОСГТК)

 

Определение № 468/06.11.2019 г.

по ч. гр. д. № 3479/2019 г. на ВКС, III г. о.

докладчик: Марио Първанов

 

Тълкувани разпоредби:

[чл. 49 ЗЗД] Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа.

[чл. 1 ЗОДОВ] (Доп. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., изм., бр. 30 от 2006 г.) (1) Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 98 от 2012 г.) Исковете по ал. 1 се разглеждат по реда, установен в Административнопроцесуалния кодекс, като местната подсъдност се определя по чл. 7, ал. 1.

[чл. 1 ПВ] Вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове по начина, предвиден в този правилник.

[чл. 2, ал. 1 от Устройствен правилник на Агенцията по вписванията] Агенцията е администрация към министъра на правосъдието.

[чл. 18, ал. 1, т. 1 от Устройствен правилник на Агенцията по вписванията] (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2008 г., предишен чл. 17, бр. 37 от 2010 г., в сила от 29.05.2010 г.) Службите по вписванията и службите по регистрация в регионалните дирекции изпълняват следните функции и задачи:

1. службата по вписванията:

а) извършва вписвания, отбелязвания и заличавания по разпореждане на съдията по вписванията;

б) подготвя и предава на агенцията информацията за партидите на недвижимите имоти и вписаните актове с приложените към тях документи за централния архив;

в) прави справки и издава удостоверения за вписванията;

г) изпълнява дейности, свързани със създаването на имотния регистър, определени с наредбата по чл. 5, ал. 3 от ЗКИР;

д) уведомява съответната служба по кадастъра за новообразуваните партиди и извършеното вписване съгласно чл. 86 от ЗКИР;

е) (изм. – ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 27.04.2018 г.) прави справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства и обявените актове в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;

ж) (нова – ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 8.02.2013 г.) извършва регистрация в регистър БУЛСТАТ при условията на чл. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ;

з) (нова – ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 8.02.2013 г.) издава справки и удостоверения за вписаните обстоятелства в регистър БУЛСТАТ;

и) (нова – ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) прави справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства и обявените актове в имотния регистър;

к) (нова – ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) извършва дейности по издаване, обявяване за невалидни и издаване на дубликати на карти за идентификация на регистрираните лица съгласно чл. 21 и 22 от Закона за регистър БУЛСТАТ.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

280-1-3 Въпрос:

По какъв ред може да се търси отговорност за вреди от действия на съдията по вписванията – по реда на ЗОДОВ или по общия исков ред?

 

Мотиви:

1. Редът за реализиране на отговорността за вреди, настъпили в резултат на действия на съдия по вписванията, извършени в кръга на правомощията му, е

! общият исков ред.

Исковете за присъждане на обезщетение за настъпили вреди вследствие на действия на съдията по вписванията,

когато са предявени срещу възложителя на работата,

! следва да бъдат квалифицирани по чл. 49 във вр. с чл. 45 ЗЗД.

 

2. В чл. 2, ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията е посочено, че агенцията е администрация към министъра на правосъдието, а според чл. 18, ал. 1, т. 1 службите по вписванията извършват вписвания, отбелязвания и заличавания по разпореждане на съдията по вписванията.

 

3. Съгласно чл. 1 от Правилника за вписванията вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове по начин, предвиден в правилника.

Производството е безспорно и едностранно. То завършва:

с акт за вписване

или с отказ да бъде извършено.

Съдебният контрол при отказ се извършва от окръжния съд по реда на чл. 32а, ал. 4 от Правилника за вписванията, който е идентичен с този по чл. 538, ал. 2 във вр. с чл. 278 ГПК за контрол на всички охранителни актове.

 

4. Съгласно чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни действия и бездействия на техни органи и длъжностни лица при и по повод изпълнение на административна дейност,

а според чл. 1, ал. 2 ЗОДОВ исковете се разглеждат по реда, установен от АПК.

 

5. Макар дейността по вписване да се осъществява от Агенцията по вписванията като администрация на министъра на правосъдието,

нейните завършващи актове не могат да бъдат определени като индивидиуални административни актове.

Самата дейност по своя характер не е административна, а е с характер на охранително производство.

Поради това

! редът по АПК за разглеждане на спора е неприложим.

 

6. Ето защо отговорността за незаконосъобразни действия на служител на Агенцията по вписванията при осъществяване на дейност по извършване на вписване в имотния регистър следва да се реализира по общия исков ред.

 

280-1-3 Отговор:

Редът за реализиране на отговорността за вреди, настъпили в резултат на действия на съдия по вписванията, извършени в кръга на правомощията му, е общият исков ред. Исковете за присъждане на обезщетение за настъпили вреди вследствие на действия на съдията по вписванията, когато са предявени срещу възложителя на работата, следва да бъдат квалифицирани по чл. 49 във вр. с чл. 45 ЗЗД.

1 кометар

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.