Решение № 114/19.01.2017 г.

на ВКС по гр. дело № 1357/2016 г., ГК, 2-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 214, ал. 1 ГПК

[чл. 214, ал. 1 ГПК] В първото заседание за разглеждане на делото ищецът може да измени основанието на своя иск, ако с оглед защитата на ответника съдът прецени това за уместно. Той може също, без да измени основанието, да измени своето искане. До приключване на съдебното дирене в първата инстанция той може да измени само размера на предявения иск, както и да премине от установителен иск към осъдителен и обратно.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

Относно правомощията на въззивния съд да осъществи контрол при оплакване за допуснато процесуално нарушение на чл. 214, ал. 1 ГПК, изразило се в липсата на произнасяне от първоинстанционния съд по искане за изменение на иска.

 

Мотиви:

1.1. В случаите, в които ищецът е предприел изменение на иска в рамките на преклузивните срокове, предвидени в чл. 214, ал. 1 ГПК, липсата на произнасяне от първоинстанционния съд съставлява съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Последното:

– подлежи на задължително отстраняване от въззивния съд; но

при наличието на обосновано оплакване във въззивната жалба (чл. 2, чл. 6 ГПК).

1.2. Когато е налице процесуално действие по намаляване на претенцията и първоинстанционният съд е пропуснал да установи дали изменението на иска се съчетава с частично оттегляне (чл. 232 ГПК) или частичен отказ от иска (чл. 233 ГПК), въззивният съд е длъжен:

! да даде съответните указания на ищеца, съобразявайки и становището на ответната страна в хипотезата на оттегляне на иска; след което

! да се произнесе по искането за изменение на иска с нарочно определение.

1.3. Определенията, с които съдът се десезира от разглеждането на спора, каквото е и определението, с което при намаление на иска производството се прекратява частично, подлежат на самостоятелно обжалване (чл. 274, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 232 и чл. 233 ГПК).

Когато след влизане в сила на въззивното определение по чл. 214, ал. 1 ГПК се констатира произнасяне от първата инстанция извън рамките на поддържания от ищеца размер на иска, въззивният съд упражнява правомощието си да обезсили обжалваното решение в съответната част, като постановено „свръхпетитум“.

 

Отговор:

Допуснатото процесуално нарушение на чл. 214, ал. 1 ГПК, изразило се в липсата на произнасяне от първоинстанционния съд по искане за изменение на иска, се отстранява от въззивната инстанция при наличието на обосновано оплакване във въззивната жалба.

Когато е налице процесуално действие по намаляване на претенцията и първоинстанционният съд е пропуснал да установи дали изменението на иска се съчетава с частично оттегляне (чл. 232 ГПК) или частичен отказ от иска (чл. 233 ГПК), въззивният съд е длъжен да даде съответните указания на ищеца, съобразявайки и становището на ответната страна в хипотезата на оттегляне на иска, след което да се произнесе по искането за изменение на иска с нарочно определение. При констатирано произнасяне извън рамките на поддържания от ищеца размер на иска, въззивният съд упражнява правомощието си да обезсили обжалваното решение в съответната част, като постановено „свръхпетитум“.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

 

Решение № 1/27.03.2012 г. по гр. д. № 1106/2010 г. на ІV г. о. на ВКС;

Решение № 142/22.12.2015 г. по в. гр. д. № 380/2015 г. на Окръжен съд – Видин.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.