Решение № 187/22.02.2017 г.

на ВКС по търг. дело № 2724/2015 г., ТК, 1-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 59 ЗЗД

[чл. 59, ал. 1 и 2 ЗЗД] Вън от горните случаи, всеки, който се е обогатил без основание за сметка на другиго, дължи да му върне онова, с което се е обогатил, до размера на обедняването.

Това право възниква, когато няма друг иск, с който обеднелият може да се защити.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

Дължи ли собственикът на имот, в който са извършени подобрения, заплащането им на подобрителя, ако последният ги е изпълнил по силата на договор с трето лице?

 

Мотиви:

1.1. Съгласно задължителното за по-долустоящите съдилища казуално тълкуване на чл. 59 ЗЗД досежно хипотезата на извършени от пренаемател подобрения в имот, собственост на наемодателя, […]:

– когато в договор за пренаемане между наемател и пренаемател е предвидено извършване на подобрения и те се осъществят в изпълнение на уговореното, основанието за заплащането им е договорно; като

– в тази хипотеза не е налице неоснователно обедняване на подобрителя пренаемател; а

– евентуалното обогатяване на наемодателя собственик е въпрос на уреждане на отношенията с неговия наемател.

1.2. Общият фактически състав, уреден в нормата на чл. 59 ЗЗД, включва следните елементи: 1) обогатяване на едно лице за сметка на друго; 2) обедняване на другото лице; 3) липса на основание за обогатяването; 4) отсъствие на друга възможност да бъдат защитени интересите на обеднелия.

1.3. В случаите, в които при изпълнение на валиден договор престацията на едната от страните е за осъществяване на резултат и този резултат е постъпил в патримониума на трето за договора лице, не е налице обедняване за изпълнителя, тъй като:

! престирането от страна на последния е в изпълнение на правно задължение, произтичащо от договора, […]; и

! дори и насрещната страна по сключения договор да не е изпълнила своето насрещно задължение, престацията се дължи и съставлява своеобразен еквивалент на вече престираното от изпълнителя.

 

Отговор:

Собственикът на имот, в който са били извършени подобрения в изпълнение на валиден договор между подобрителя и трето лице, не дължи заплащането им на подобрителя.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

 

Решение № 733/12.11.2010 г. по гр. д. № 1274/2009 г. на ВКС, IV г. о.;

Решение № 223/30.01.2015 г. по т. д. № 3907/2013 г. на ВКС, I т. о.;

Решение № 219/04.02.2014 г. по т. д. № 871/2012 г. на ВКС, I т. о.;

Решение № 126/19.05.2015 г. по в. гр. д. № 335/2014 г. на Апелативен съд – Велико Търново, допълнено с Решение № 182/14.07.2015 г.;

Решение № 371/09.07.2014 г. по гр. д. № 781/2011 г. на ОС – Русе.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.