Решение № 187/22.02.2017 г.

на ВКС по търг. дело № 2724/2015 г., ТК, 1-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 59 ЗЗД

[чл. 59, ал. 1 и 2 ЗЗД] Вън от горните случаи, всеки, който се е обогатил без основание за сметка на другиго, дължи да му върне онова, с което се е обогатил, до размера на обедняването.

Това право възниква, когато няма друг иск, с който обеднелият може да се защити.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

Дължи ли собственикът на имот, в който са извършени подобрения, заплащането им на подобрителя, ако последният ги е изпълнил по силата на договор с трето лице?

 

Мотиви:

1.1. Съгласно задължителното за по-долустоящите съдилища казуално тълкуване на чл. 59 ЗЗД досежно хипотезата на извършени от пренаемател подобрения в имот, собственост на наемодателя, […]:

– когато в договор за пренаемане между наемател и пренаемател е предвидено извършване на подобрения и те се осъществят в изпълнение на уговореното, основанието за заплащането им е договорно; като

– в тази хипотеза не е налице неоснователно обедняване на подобрителя пренаемател; а

– евентуалното обогатяване на наемодателя собственик е въпрос на уреждане на отношенията с неговия наемател.

1.2. Общият фактически състав, уреден в нормата на чл. 59 ЗЗД, включва следните елементи: 1) обогатяване на едно лице за сметка на друго; 2) обедняване на другото лице; 3) липса на основание за обогатяването; 4) отсъствие на друга възможност да бъдат защитени интересите на обеднелия.

1.3. В случаите, в които при изпълнение на валиден договор престацията на едната от страните е за осъществяване на резултат и този резултат е постъпил в патримониума на трето за договора лице, не е налице обедняване за изпълнителя, тъй като:

! престирането от страна на последния е в изпълнение на правно задължение, произтичащо от договора, […]; и

! дори и насрещната страна по сключения договор да не е изпълнила своето насрещно задължение, престацията се дължи и съставлява своеобразен еквивалент на вече престираното от изпълнителя.

 

Отговор:

Собственикът на имот, в който са били извършени подобрения в изпълнение на валиден договор между подобрителя и трето лице, не дължи заплащането им на подобрителя.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

 

Решение № 733/12.11.2010 г. по гр. д. № 1274/2009 г. на ВКС, IV г. о.;

Решение № 223/30.01.2015 г. по т. д. № 3907/2013 г. на ВКС, I т. о.;

Решение № 219/04.02.2014 г. по т. д. № 871/2012 г. на ВКС, I т. о.;

Решение № 126/19.05.2015 г. по в. гр. д. № 335/2014 г. на Апелативен съд – Велико Търново, допълнено с Решение № 182/14.07.2015 г.;

Решение № 371/09.07.2014 г. по гр. д. № 781/2011 г. на ОС – Русе.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук