Решение № 70/02.06.2017 г.

на ВКС по гр. дело № 3862/2016 г., ГК, 1-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 135, ал. 1 ЗЗД

чл. 124, ал. 1 ГПК

[чл. 135, ал. 1 ЗЗД] Кредиторът може да иска да бъдат обявени за недействителни спрямо него действията, с които длъжникът го уврежда, ако длъжникът при извършването им е знаел за увреждането. Когато действието е възмездно, лицето, с което длъжникът е договарял, трябва също да е знаело за увреждането. Недействителността не засяга правата, които трети добросъвестни лица са придобили възмездно преди вписване на исковата молба за обявяване на недействителността.

[чл. 124, ал. 1 ГПК] Всеки може да предяви иск, за да възстанови правото си, когато то е нарушено, или за да установи съществуването или несъществуването на едно правно отношение или на едно право, когато има интерес от това.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

Налице ли е правен интерес от отрицателен установителен иск по чл. 124, ал. 1 ГПК за собственост на недвижим имот, когато е предявен от лице с уважен отменителен иск по чл. 135, ал. 1 ЗЗД срещу третото лице, което е придобило възмездно имота по увреждащата сделка след влизане в сила на решението по отменителния иск?

 

Мотиви:

1. Съгласно общото официално тълкуване, възприето в мотивите и диспозитива на т. 1 от Тълкувателно решение № 8 от 27.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 8/2012 г., правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права е налице, когато:

– ищецът притежава самостоятелно право, което се оспорва;

– позовава се на фактическо състояние; или

– има възможност да придобие права, ако отрече правата на ответника.

2. Легитимиран да предяви Павлов иск е както кредиторът с парично, така и кредиторът с непарично вземане (Постановление № 1 на Пленума на ВС от 29.03.1965 г. по гр. д. № 7/1964 г.). В типичния случай конститутивният иск по чл. 135 ЗЗД се предявява от титуляр на парично вземане, като целта на този иск е при уважаването му кредиторът да може за събиране на свое парично вземане да насочи изпълнението върху имуществото, което длъжникът е отчуждил с увреждащия акт.

Независимо кое от двете разбирания за действието на влязлото в сила съдебно решение, с което се уважава отменителният иск по чл. 135 ЗЗД, бъде възприето, а именно, че:

– отчужденото имущество се връща в патримониума на длъжника; или

– че искът няма вещнопрехвърлително действие и приобретателят по атакуваната сделка продължава да е собственик на прехвърленото имуществено право (възприето и в съобразителната част към т. 1 от Тълкувателно решение № 5 от 29.12.2014 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 5/2013 г.),

! и при двете правни конструкции няма спор, че кредиторът по парично вземане, който успешно е провел иск по чл. 135, ал. 1 ЗЗД, може да насочи принудителното изпълнение за събиране на своето вземане върху имуществото, обект на увреждащата го сделка, която е обявена за недействителна спрямо него.

3. Чрез обявяването на публична продан на това имущество, кредиторът ще може да удовлетвори изцяло или частично изпълняемото си право, или поне разноските, които е направил за провеждането на иска (чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД). Правото на принудително изпълнение не зависи от отричането на правото на собственост на ответника.

В този смисъл кредиторът няма правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск за собственост:

– както срещу приобретателя по атакуваната сделка, […];

така и срещу частните правоприемници на приобретателя, когато последните са придобили права след вписването на исковата молба по чл. 135 ЗЗД (те ще бъдат обвързани от силата на пресъдено нещо на влязлото в сила решение), тъй като

! нито се позовава на свое вещно право върху имота, което иска да защити;

! нито се позовава на фактическо състояние;

! нито има възможност да придобие права, ако отрече правата на ответника.

 

Отговор:

Кредиторът, в полза на когото е уважен отменителен иск по чл. 135, ал. 1 ЗЗД, няма правен интерес от предявяването на отрицателен установителен иск по чл. 124, ал. 1 ГПК за собственост на недвижим имот срещу третото лице, което е придобило възмездно имота по увреждащата сделка след влизане в сила на решението по отменителния иск.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

Тълкувателно решение № 8 от 27.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 8/2012 г., т. 1;

Постановление № 1 на Пленума на ВС от 29.03.1965 г. по гр. д. № 7/1964 г.

Решение № 136/06.04.2016 г. на ОС – Смолян по в. гр. д. № 77/2016 г.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.