Решение № 70/02.06.2017 г.

на ВКС по гр. дело № 3862/2016 г., ГК, 1-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 135, ал. 1 ЗЗД

чл. 124, ал. 1 ГПК

[чл. 135, ал. 1 ЗЗД] Кредиторът може да иска да бъдат обявени за недействителни спрямо него действията, с които длъжникът го уврежда, ако длъжникът при извършването им е знаел за увреждането. Когато действието е възмездно, лицето, с което длъжникът е договарял, трябва също да е знаело за увреждането. Недействителността не засяга правата, които трети добросъвестни лица са придобили възмездно преди вписване на исковата молба за обявяване на недействителността.

[чл. 124, ал. 1 ГПК] Всеки може да предяви иск, за да възстанови правото си, когато то е нарушено, или за да установи съществуването или несъществуването на едно правно отношение или на едно право, когато има интерес от това.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

Налице ли е правен интерес от отрицателен установителен иск по чл. 124, ал. 1 ГПК за собственост на недвижим имот, когато е предявен от лице с уважен отменителен иск по чл. 135, ал. 1 ЗЗД срещу третото лице, което е придобило възмездно имота по увреждащата сделка след влизане в сила на решението по отменителния иск?

 

Мотиви:

1. Съгласно общото официално тълкуване, възприето в мотивите и диспозитива на т. 1 от Тълкувателно решение № 8 от 27.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 8/2012 г., правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права е налице, когато:

– ищецът притежава самостоятелно право, което се оспорва;

– позовава се на фактическо състояние; или

– има възможност да придобие права, ако отрече правата на ответника.

2. Легитимиран да предяви Павлов иск е както кредиторът с парично, така и кредиторът с непарично вземане (Постановление № 1 на Пленума на ВС от 29.03.1965 г. по гр. д. № 7/1964 г.). В типичния случай конститутивният иск по чл. 135 ЗЗД се предявява от титуляр на парично вземане, като целта на този иск е при уважаването му кредиторът да може за събиране на свое парично вземане да насочи изпълнението върху имуществото, което длъжникът е отчуждил с увреждащия акт.

Независимо кое от двете разбирания за действието на влязлото в сила съдебно решение, с което се уважава отменителният иск по чл. 135 ЗЗД, бъде възприето, а именно, че:

– отчужденото имущество се връща в патримониума на длъжника; или

– че искът няма вещнопрехвърлително действие и приобретателят по атакуваната сделка продължава да е собственик на прехвърленото имуществено право (възприето и в съобразителната част към т. 1 от Тълкувателно решение № 5 от 29.12.2014 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 5/2013 г.),

! и при двете правни конструкции няма спор, че кредиторът по парично вземане, който успешно е провел иск по чл. 135, ал. 1 ЗЗД, може да насочи принудителното изпълнение за събиране на своето вземане върху имуществото, обект на увреждащата го сделка, която е обявена за недействителна спрямо него.

3. Чрез обявяването на публична продан на това имущество, кредиторът ще може да удовлетвори изцяло или частично изпълняемото си право, или поне разноските, които е направил за провеждането на иска (чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД). Правото на принудително изпълнение не зависи от отричането на правото на собственост на ответника.

В този смисъл кредиторът няма правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск за собственост:

– както срещу приобретателя по атакуваната сделка, […];

така и срещу частните правоприемници на приобретателя, когато последните са придобили права след вписването на исковата молба по чл. 135 ЗЗД (те ще бъдат обвързани от силата на пресъдено нещо на влязлото в сила решение), тъй като

! нито се позовава на свое вещно право върху имота, което иска да защити;

! нито се позовава на фактическо състояние;

! нито има възможност да придобие права, ако отрече правата на ответника.

 

Отговор:

Кредиторът, в полза на когото е уважен отменителен иск по чл. 135, ал. 1 ЗЗД, няма правен интерес от предявяването на отрицателен установителен иск по чл. 124, ал. 1 ГПК за собственост на недвижим имот срещу третото лице, което е придобило възмездно имота по увреждащата сделка след влизане в сила на решението по отменителния иск.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

Тълкувателно решение № 8 от 27.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 8/2012 г., т. 1;

Постановление № 1 на Пленума на ВС от 29.03.1965 г. по гр. д. № 7/1964 г.

Решение № 136/06.04.2016 г. на ОС – Смолян по в. гр. д. № 77/2016 г.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук