(Георг Шиков, Теофана Евгениева)

(сигнал № 24 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“)Със сигнал, депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № В-1824/19.11.2019 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Георг Шиков и Теофана Евгениева, председателят на ВКС и заместник-председателят и ръководител на Търговска колегия бяха сигнализирани за противоречива съдебна практика по въпроса за процесуалната легитимация на съдружника в ООД сам да заяви заличаването си от търговския регистър.

 

I. По противоречиво разрешавания въпрос

1. Съществува необходимост от уеднаквяване на съдебната практика по въпроса „Процесуално легитимиран ли е съдружник в ООД, който надлежно е упражнил правото си да напусне дружеството по чл. 125, ал. 2 ТЗ, да заяви заличаването си като съдружник от партидата на дружеството в търговския регистър съгласно чл. 15, ал. 1 ЗТРРЮЛНЦ?.

Доколкото съдебният контрол на обжалвания акт е двуинстанционен, Върховният касационен съд не е имал повод да даде общо или казуално тълкуване, което да унифицира правоприлагането по поставения принципен въпрос със съществено значение за еднаквото третиране на аналогичните търговскоправни казуси.

По въпроса е налице противоположно тълкуване в практиката на окръжните и на апелативните съдилища, формирана в рамките на производства по обжалване на отказ на длъжностното лице по регистрацията – чл. 25, ал. 4 и 5 ЗТРРЮЛНЦ.

 

1.1. Според едното становище съдружникът не е процесуално легитимиран да иска своето заличаване от партидата на ООД след като надлежно е упражнил правото си на напускане по чл. 125, ал. 2 ТЗ (т. напр. Решение № 21/22.03.2010 г. на ВнАС по в. ч. т. д. № 147/2010 г.; Решение № 206/10.10.2011 г. на ВнАС по в. ч. т. д. № 582/2011 г.; Решение № 240/13.08.2015 г. на ВнАС по в. т. д. № 528/2015 г.; Решение № 231/14.08.2018 г. на БАС по в. ч. т. д. № 180/2018 г.; Решение № 186/21.07.2016 г. на ВтАС по т. д. № 201/2016 г.; Решение № 190/22.07.2016 г. на ВтАС по в. т. д. № 202/2016 г.; Решение № 90/03.05.2018 г. на ВтАС по в. т. д. № 53/2018 г.; Решение № 49/20.03.2019 г. на ВтАС по в. т. д. № 102/2019 г.; Решение № 238/29.06.2015 г. на ПАС по в. т. д. № 393/2015 г.; Решение № 272/11.10.2018 г. на ПАС по в. т. д. № 514/2018 г.; Решение № 790/13.05.2011 г. на САС по ф. д. № 1372/2011 г.; Решение № 1891/10.10.2016 г. на САС по ч. т. д. № 4426/2016 г.; Решение № 383/01.05.2017 г. на САС по т. д. № 402/2017 г.; Решение № 827/01.05.2017 г. на САС по т. д. № 1019/2017 г.; Решение № 1232/31.05.2017 г. на САС по ф. д. № 1521/2017 г.; Решение № 2228/31.10.2017 г. на САС по ф. д. № 5004/2017 г.; Решение № 754/29.03.2018 г. на САС по т. д. № 1295/2018 г.; Решение № 1826/01.07.2018 г. на САС по т. д. № 3238/2018 г.; Решение № 2134/01.08.2018 г. на САС по т. д. № 3624/2018 г.; Решение № 2361/01.10.2018 г. на САС по т. д. № 3888/2018 г.; Решение № 49/12.02.2019 г. на ОС – Бургас по т. д. № 67/2019 г.; Решение № 342/17.09.2019 г. на ОС – Бургас по т. д. № 386/2019 г.; Решение № 131/23.07.2018 г. на ОС – Добрич по т. д. № 189/2018 г.; Решение № 62/02.09.2015 г. на ОС – Ловеч по т. д. № 54/2015 г.; Решение от 07.05.2019 г. на ОС – Монтана по в. гр. д. № 113/2019 г.; Решение № 89/11.09.2017 г. на ОС – Пазарджик по т. д. № 153/2017 г.; Решение № 24/29.06.2018 г. на ОС – Перник по т. д. № 29/2018 г.; Решение № 141/08.09.2015 г. на ОС – Плевен по т. д. № 130/2015 г.; Решение № 37/02.03.2017 г. на ОС – Русе по т. д. № 60/2017 г.; Решение № 10/01.02.2016 г. на ОС – София по т. д. № 15/2016 г.; Решение № 158/18.12.2018 г. на ОС – София по т. д. № 264/2018 г.; Решение № 425/08.08.2014 г. на ОС – Стара Загора по т. д. № 240/2014 г.; Решение № 43/12.04.2019 г. на ОС – Хасково по т. д. № 37/2019 г.; Решение № 7/08.03.2016 г. на ОС – Ямбол по т. д. № 11/2016 г.).

 

Съображенията са, че чл. 15 ЗТРРЮЛНЦ урежда изчерпателно легитимираните лица да бъдат заявители в регистърното производство, като напусналият съдружник по чл. 125, ал. 2 ТЗ не е сред тях. Независимо че чл. 15, ал. 1, т. 3 препраща към „друго лице в предвидените от закона случаи“, в разпоредбата на чл. 125, ал. 2 ТЗ не се съдържа изрично овластяване и поради това съдружникът не е легитимиран да иска заличаването си.

Аналогията с чл. 141, ал. 5 ТЗ е недопустима, доколкото тази разпоредба:

съдържа изрично овластяване на управителя да бъде заявител в регистърното производство и

членственото правоотношение на съдружника и ООД съществено се различава с мандатното правоотношение между управителя и ООД.

Като допълнителен аргумент в подкрепа на извода, че съдружникът не е процесуално легитимиран, се изтъква и декларативното действие на вписването на надлежно упражненото право на напускане по чл. 125, ал. 2 ТЗ. Според съдилищата правата и интересите на напусналия съдружник не се накърняват, доколкото в отношенията между него и ООД той няма качеството на съдружник.

 

1.2. Според другото становище съдружникът е процесуално легитимиран да иска своето заличаване от партидата на ООД след като надлежно е упражнил правото си на напускане по чл. 125, ал. 2 ТЗ (т. напр. Решение № 653/01.05.2017 г. на САС по ф. д. № 939/2017 г.; Решение № 215/01.01.2018 г. на САС по т. д. № 264/2018 г.; Решение № 983/01.04.2018 г. на САС по т. д. № 1897/2018 г.; Решение № 35/01.01.2019 г. на САС по т. д. № 6120/2018 г.; Решение № 394/27.11.2015 г. на БАС по в. ч. т. д. № 321/2015 г.; Решение № 144/10.05.2016 г. на БАС по в. ч. т. д. № 129/2016 г.; Решение № 394/25.11.2016 г. на БАС по в. ч. т. д. № 325/2016 г.; Решение № 432/21.12.2016 г. на БАС по в. ч. т. д. № 364/2016 г.; Решение № 82/27.02.2017 г. на БАС по в. ч. т. д. № 60/2017 г.; Решение № 157/11.04.2017 г. на БАС по в. ч. т. д. № 115/2017 г.; Решение № 49/14.02.2018 г. на БАС по в. ч. т. д. № 31/2018 г.; Решение № 150/14.09.2018 г. на ОС – Велико Търново по т. д. № 182/2018 г.; Решение № 112/22.05.2019 г. на ОС – Видин по т. д. № 180/2019 г.; Решение № 128/22.11.2018 г. на ОС – Враца по т. д. № 151/2018 г.; Решение № 46/07.03.2019 г. на ОС – Враца по т. д. № 29/2019 г.; Решение № 184/01.09.2014 г. на ОС – Кърджали по гр. д. н. № 33/2014 г.; Решение № 53/22.04.2019 г. на ОС – Плевен по т. д. № 75/2019 г.; Решение № 536/07.10.2015 г. на ОС – Пловдив по т. д. № 634/2015 г.; Решение № 499/20.09.2018 г. на ОС – Пловдив по т. д. № 704/2018 г.; Решение № 1095/21.06.2016 г. на СГС по т. д. № 4721/2016 г.; Решение № 522/15.03.2017 г. на СГС по т. д. № 519/2017 г.; Решение № 1849/14.09.2018 г. на СГС по т. д. № 1655/2018 г.; Решение № 2455/11.12.2018 г. на СГС по т. д. № 2478/2018 г.; Решение № 394/22.12.2016 г. на ОС – Стара Загора по т. д. № 279/2016 г.; Решение № 311/22.06.2018 г. на ОС – Стара Загора по т. д. № 143/2018 г.; Решение № 477/25.10.2018 г. на ОС – Стара Загора по т. д. № 295/2018 г.; Решение № 411/09.08.2019 г. на ОС – Стара Загора по т. д. № 249/2019 г.; Решение № 54/10.05.2019 г. на ОС – Хасково по т. д. № 55/2019 г.; Решение № 83/03.08.2018 г. на ОС – Шумен по т. д. № 106/2018 г.).

 

Аргументите в подкрепа на този извод са следните.

Първо, хипотезата на съдружник, надлежно прекратил участието си в ООД по чл. 125, чл. 2 ТЗ, е аналогична с хипотезата на управителя, отправил уведомление да бъде заличен от партидата на ООД в търговския регистър (чл. 141, ал. 5 ТЗ).

Допустимостта на аналогията със законовото правило на чл. 141, ал. 5 ТЗ се обосновава с:

наличието на правен интерес в полза на напусналия съдружник, доколкото заличаването му от търговския регистър влияе и на неговата правна сфера, макар и да не е част от фактическия състав на правото по чл. 125, ал. 2 ТЗ;

обстоятелството, че липсата на процесуална легитимация води до накърняване на принципите на достоверност и на публичност на търговския регистър – чл. 10 и чл. 11 ЗТРРЮЛНЦ.

 

II. Предложение

С оглед гореизложеното и предвид нуждата от правилното и еднозначно разрешение в правоприлагането, считаме, че е налице основание за приемане на тълкувателен акт по поставения на вниманието тълкувателен проблем.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.