Проф. д.ю.н. Георги Пенчев, Юридически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Цялата студия може да бъде прочетена тук в pdf формат.

Правната защита на биологичното разнообразие е един от актуалните екологични проблеми на нашата съвременност, особено в контекста на изменението на климата, което води до влошаване на състоянието на отделните растителни и животински видове и техните местообитания. Европейският съюз (ЕС) обръща особено внимание на този проблем, като за целта са приети редица правни актове със задължителен характер за държавите членки (регламенти, директиви, решения).

            Съдържанието на настоящото изследване включва: Увод; I. Опазване на видовете от дивата флора и фауна и техните местообитания (общи проблеми); II. Търговия с видове от дивата флора и фауна и продукти от тях; III. Опазване на дивите животни в зоологически градини; IV. Участие на Европейския съюз в международни споразумения по опазване на биологичното разнообразие; Заключение; Използвана литература; Приложения; Приложение I. Действащи правни актове и документи на Европейския съюз по опазване на биологичното разнообразие; Приложение II. Правни актове и документи на Европейския съюз по опазване на биологичното разнообразие, които не са в сила или са загубили значение; Приложение III. Селективна съдебна практика на Европейския съюз по опазване на биологичното разнообразие; Приложение IV. Международни споразумения по опазване на биологичното разнообразие с участието на Европейския съюз.

            Основната цел на научното изследване е подпомагането на учени, практикуващи специалисти-еколози и обучавани лица в изучаването и анализа на вторичното европейско екологично право в разглежданата област.

Основните задачи на изследването са: а) анализ на правните мерки за опазване на биологичното разнообразие, уредени в съответните правни актове на ЕС; б) анализ на съдебната практика на ЕС в разглежданата област; в) изтъкване на международните договори по опазване на биологичното разнообразие с участието на ЕС. От систематична гледна точка екологичното право на ЕС може да бъде обособено в 2 части – обща и специална. За разлика от общата част, специалната част на европейското екологично право е посветена на опазването на отделните природни ресурси, в случая на биологичното разнообразие, както и на дейности, оказващи значително въздействие върху околната среда. В контекста на тази систематика настоящото научно изследване може да се окачестви като отделен том (подразделение) на специалната част на европейското екологично право.

            По-нататък е необходимо да бъдат направени и някои уточнения. В настоящото изследване ще бъдат разгледани предимно правните актове със задължителен характер за държавите членки, приети от неговите институции, а именно регламенти, директиви и решения. Разглеждането им ще става във връзка със съответната тематика и в хронологична последователност. Допълнителна информация за законодателството на ЕС, включително в областта на опазване на биологичното разнообразие и за измененията и допълненията на съответните правни актове, може да бъде получена на следната Интернет-страница на Комисията: www.eur-lex.europa.eu. Освен това информация за провежданите дейности в ЕС по опазване на околната среда и за прилагането на екологичното му законодателство може да бъде получена съответно на следните Интернет-страници на Комисията: www.ec.europa.eu/environment и www.ec.europa.eu/environment/impel. Спрямо редица правни актове, посочени в основния текст или приложенията, не са отбелязани неколкократните им изменения и допълнения, като само се изтъква обстоятелството, че те са изменяни и допълвани чрез съкращението „изм. и доп.“.

СПОДЕЛЕТЕ:
Предишна статияСъзерцания
Следваща статияВенецианският търговец
Проф. д.ю.н. Георги Пенчев е професор по екологично право и доктор на юридическите науки в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Води лекционни курсове по учебната дисциплина „Екологично право“ в същия факултет, както и в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподавал е същата дисциплина и в Бургаския свободен университет, Варненския технически университет, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Академията на МВР и Биологическия факултет на Пловдивския университет. Автор е на 11 книги и над 300 статии и студии предимно в областта на екологичното право.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.