Определение № 131/13.03.2017 г.

на ВКС по ч. търг. дело № 189/2017 г., ТК, 2-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 517, ал. 4 ГПК

чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК

[чл. 517, ал. 4 ГПК] Когато изпълнението е насочено върху всички дялове в дружеството, искът за прекратяването му може да бъде предявен след вписването на запора и без да се спазват изискванията на чл. 96, ал. 1 от Търговския закон, без връчването на изявление за прекратяване на дружеството или на участието на длъжниците в дружеството. Съдът отхвърля иска, ако се установи, че вземането на взискателя е удовлетворено преди приключването на първото заседание по делото. Ако прецени, че искът е основателен, съдът прекратява дружеството и това се вписва служебно в търговския регистър, след което се извършва ликвидация.

[чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК] Съдът спира производството когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК

[решаван противоречиво от съдилищата]

 

Въпрос:

В кои случаи висящността на съдебен спор за вземане на ищеца по иск по чл. 517, ал. 4 ГПК срещу съдружниците в дружество с ограничена отговорност е основание за спиране на производството по иска по чл. 517, ал. 4 ГПК?

 

Мотиви:

1.1. Наличието на висящо производство по предявен срещу съдружниците установителен иск съобразно чл. 422, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1 ГПК за съществуване на вземане, предмет на образувано изпълнително дело, принудителното изпълнение по което е насочено върху всички дялове в дружество с ограничена отговорност, е обуславящо (преюдициално) по отношение на производството по конститутивния иск за прекратяване дружеството.

1.2. Висящо производство, образувано въз основа на иск на взискателя срещу съдружниците в дружество с ограничена отговорност, обаче, за което:

не се установява да има характер на установяване на съществуването на вземане, обективирано в издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по чл. 418, ал. 1 ГПК, […]; въз основа на който е започнато

изпълнително производство, в рамките на което взискателят е овластен да предяви иска по чл. 517, ал. 4 ГПК,

! няма характер на висящ пред съда преюдициален спрямо иска по чл. 517, ал. 4 ГПК спор.

 

Отговор:

Наличието на висящо производство по предявен срещу съдружниците установителен иск съобразно чл. 422, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1 ГПК за съществуване на вземане, предмет на образувано изпълнително дело, принудителното изпълнение по което е насочено върху всички дялове в дружество с ограничена отговорност, е обуславящо (преюдициално) по отношение на производството по конститутивния иск за прекратяване дружеството.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

Определение № 448/01.06.2012 г. по ч. т. д. № 188/2012 г. на II т. о. на ВКС;

Определение № 3724/08.11.2016 г. по ч. т. д. № 2729/2016 г. на САС;

Определение от 10.05.2015 г. по т. д. № 3279/2015 г. на СГС.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук