Определение № 131/13.03.2017 г.

на ВКС по ч. търг. дело № 189/2017 г., ТК, 2-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 517, ал. 4 ГПК

чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК

[чл. 517, ал. 4 ГПК] Когато изпълнението е насочено върху всички дялове в дружеството, искът за прекратяването му може да бъде предявен след вписването на запора и без да се спазват изискванията на чл. 96, ал. 1 от Търговския закон, без връчването на изявление за прекратяване на дружеството или на участието на длъжниците в дружеството. Съдът отхвърля иска, ако се установи, че вземането на взискателя е удовлетворено преди приключването на първото заседание по делото. Ако прецени, че искът е основателен, съдът прекратява дружеството и това се вписва служебно в търговския регистър, след което се извършва ликвидация.

[чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК] Съдът спира производството когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК

[решаван противоречиво от съдилищата]

 

Въпрос:

В кои случаи висящността на съдебен спор за вземане на ищеца по иск по чл. 517, ал. 4 ГПК срещу съдружниците в дружество с ограничена отговорност е основание за спиране на производството по иска по чл. 517, ал. 4 ГПК?

 

Мотиви:

1.1. Наличието на висящо производство по предявен срещу съдружниците установителен иск съобразно чл. 422, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1 ГПК за съществуване на вземане, предмет на образувано изпълнително дело, принудителното изпълнение по което е насочено върху всички дялове в дружество с ограничена отговорност, е обуславящо (преюдициално) по отношение на производството по конститутивния иск за прекратяване дружеството.

1.2. Висящо производство, образувано въз основа на иск на взискателя срещу съдружниците в дружество с ограничена отговорност, обаче, за което:

не се установява да има характер на установяване на съществуването на вземане, обективирано в издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по чл. 418, ал. 1 ГПК, […]; въз основа на който е започнато

изпълнително производство, в рамките на което взискателят е овластен да предяви иска по чл. 517, ал. 4 ГПК,

! няма характер на висящ пред съда преюдициален спрямо иска по чл. 517, ал. 4 ГПК спор.

 

Отговор:

Наличието на висящо производство по предявен срещу съдружниците установителен иск съобразно чл. 422, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1 ГПК за съществуване на вземане, предмет на образувано изпълнително дело, принудителното изпълнение по което е насочено върху всички дялове в дружество с ограничена отговорност, е обуславящо (преюдициално) по отношение на производството по конститутивния иск за прекратяване дружеството.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

Определение № 448/01.06.2012 г. по ч. т. д. № 188/2012 г. на II т. о. на ВКС;

Определение № 3724/08.11.2016 г. по ч. т. д. № 2729/2016 г. на САС;

Определение от 10.05.2015 г. по т. д. № 3279/2015 г. на СГС.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.