Решение № 14/27.01.2017 г.

на ВКС по т. дело № 1453/2014 г., ТК, 2-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 38, ал. 1 ЗЗД

[чл. 38, ал. 1 ЗЗД] Представителят не може да договаря от името на представлявания нито лично със себе си, нито с друго лице, което той също представлява, освен ако представляваният е дал съгласието си за това.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

Приложима ли е забраната на чл. 38, ал. 1 ЗЗД при сключване на търговска сделка между дружеството, представлявано от управителя му, и самия управител в качеството му на физическо лице?

 

Мотиви:

1.1. Съгласно общото официално тълкуване, възприето в мотивите и диспозитива на т. 2 от Тълкувателно решение № 3 от 15.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 3/2013 г., забраната на чл. 38, ал. 1 ЗЗД не се прилага към органното представителство на търговските дружества при сключване на търговска сделка от едно и също лице като органен представител по силата на закона на две търговски дружества, но:

съображенията относно хипотезата на сключване на търговска сделка от едно и също лице като органен представител по силата на закона на две търговски дружества са относими към чл. 38, ал. 1, пр. 2 ЗЗД (т. нар. „множествено представителство“).

1.2. Сключването на търговска сделка между търговско дружество, представлявано от управителя му, и самия управител в качеството му на физическо лице попада в приложното поле на чл. 38, ал. 1, пр. 1 ЗЗД, тъй като:

! органният представител сключва договор между себе си като самостоятелен правен субект и юридическото лице, което представлява; а

! на него му е признато правото волята му като физическо лице да бъде счетена във външните отношения спрямо третите лица за воля на юридическото лице, но не и в отношенията със самия него.

 

Отговор:

Забраната на чл. 38, ал. 1 ЗЗД е приложима в хипотезата на сключване на търговска сделка между дружеството, представлявано от управителя му, и самия управител в качеството му на физическо лице.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

Тълкувателно решение № 3 от 15.11.2013 г. по тълк. д. № 3/2013 г. на ОСГТК на ВКС, т. 2;

Решение № 2108/18.11.2013 г. по гр. д. № 1416/2013 г. на САС, ГК, 2 състав;

Решение по гр. д. № 5006/2007 г. на СГС, І г. о., 4 състав.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук