Решение № 53/07.06.2017 г.

на ВКС по гр. дело № 3577/2016 г., ГК, 1-о отд.

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 537 ГПК

чл. 247 ГПК

[чл. 537 ГПК] Чл. 537. (1) Решението, с което молбата за издаване на искания акт се уважава, не подлежи на обжалване.

(2) Когато актът по ал. 1 засяга правата на трети лица, породеният от това спор, ако е за гражданско право, се разрешава по исков ред. Искът се предявява срещу лицата, които се ползват от акта. При уважаване на иска издаденият акт се отменя или изменя.

(3) Прокурорът може да предяви иск за отменяне на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закона. Искът се насочва срещу лицата, които се ползват от акта.

[чл. 247 ГПК] Чл. 247. (1) Съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки.

(2) Съдът съобщава на страните за исканата поправка с указание за представяне на отговор в едноседмичен срок.

(3) Съдът призовава страните в открито заседание, когато прецени това за необходимо.

(4) Решението за поправката се връчва на страните и може да се обжалва по реда, по който подлежи на обжалване решението.

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[въпросът е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

Въпрос:

В хипотеза, при която съдът е уважил предявен отрицателен установителен иск и като последица от това служебно е отменил изцяло констативния нотариален акт, с който ответниците по иска се легитимират като собственици и на други недвижими имоти наред с процесните, може ли, ако съдът е формирал воля за принадлежността на правото на собственост само по отношение на част от обектите, посочени в съставения по реда на чл. 537 ГПК констативен нотариален акт, така допуснатата грешка да бъде поправена по реда на чл. 247 ГПК?

Мотиви:

1. Поставеният въпрос касае възможността да бъде поправена по реда на чл. 247 ГПК допусната от съда грешка в хипотеза, при която предявен отрицателен установителен иск е уважен само за някои от недвижимите имоти, посочени в констативния нотариален акт, с който ответниците по иска се легитимират като собственици, т.е.

! в решението е формирана воля за принадлежността на правото на собственост само за тези имоти, но като последица от това служебно е отменен изцяло този констативен нотариален акт, с който ответниците по иска се легитимират като собственици и на други недвижими имоти.

2. С констативен нотариален акт се установява принадлежността на правото на собственост върху недвижими имоти и

! всяко трето лице, което

претендира правото на собственост, признато с констативния нотариален акт, или

оспорва правата на ползващото се с този акт лице,

може по исков ред да установи съществуването на удостовереното с нотариалния акт право за всички или само за част от имотите, посочени в нотариалния акт, и

! с постановяването на съдебното решение, което със сила на пресъдено нещо отрича правата на посочения в констативния нотариален акт титуляр, издаденият констативен нотариален акт следва да бъде отменен по реда на чл. 537, ал. 2 ГПК.

3. Отмяната на констативния нотариален акт следователно е винаги последица от постановяването на съдебното решение, с което се отричат правата на титуляря на акта, и като такава последица:

! може да засегне констативния нотариален акт само до онзи обем от права, който е отречен със сила на пресъдено нещо с диспозитива на решението по предявения установителен иск.

4. Излагайки съображения, че констативният нотариален акт следва да бъде отменен по реда на чл. 537, ал. 2 ГПК, съдът формира воля за неговата отмяна само в онази част и само за онези имоти, които са включени в спорния предмет по предявения установителен иск. След като съдът е формирал воля за принадлежността на правото на собственост само за част от имотите по акта и само за тези имоти се е произнесъл с диспозитив, отричайки правата на ползващите се от констативния нотариален акт лица, отмяната на акта над този обем права не съответства на действителната воля на съда.

Отговор:

В хипотеза, при която съдът е уважил предявен отрицателен установителен иск само за някои от имотите, посочени в констативния нотариален акт, с който ответниците по иска се легитимират като собственици, и само тези имоти е посочил в диспозитива по предявения отрицателен установителен иск, но като последица от това служебно е отменил изцяло констативния нотариален акт, с който ответниците по иска се легитимират като собственици и на други недвижими имоти наред с процесните, е налице очевидна фактическа грешка, която може да бъде поправена по реда на чл. 247 ГПК.

Свързани решения:

(не са посочени от съда)

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.