Решение № 90/20.07.2016 г.

на ВКС по търг. дело № 865/2015 г., ТК, 1-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 610 ТЗ

чл. 739, ал. 1 ТЗ

[чл. 610 ТЗ] Едновременно с откриването на производството по несъстоятелност за търговското дружество се смята за открито и производството по несъстоятелност за неограничено отговорния му съдружник.

[чл. 739, ал. 1 ТЗ] Непредявените в производството по несъстоятелност вземания и неупражнените права се погасяват.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

Следва ли вземания на кредитор за лични задължения на неограничено отговорен съдружник в събирателно дружество да бъдат предявени в открито производство по несъстоятелност на дружеството и погасяват ли се тези непредявени вземания за лични задължения на неограничено отговорен съдружник в събирателно дружество на основание чл. 739, ал. 1 ТЗ?

 

Мотиви:

С откриването на производство по несъстоятелност спрямо събирателно дружество се открива и производство спрямо неограничено отговорните съдружници (чл. 610 ТЗ):

– секвестируемото имущество на комплементарите формира също маса на несъстоятелността, от която се удовлетворяват както кредиторите на дружеството, така и кредиторите на неограничено отговорния съдружник (чл. 610, чл. 614, ал. 3, чл. 748, ал. 3 ТЗ);

и двете категории кредитори следва да предявят вземанията си в производството по несъстоятелност (чл. 685 и сл. ТЗ);

– те не могат да се удовлетворят в производство по индивидуално принудително изпълнение (чл. 638 ТЗ), а

! непредявените вземания и неупражнените права се погасяват – чл. 739 ТЗ.

 

Отговор:

Вземанията на кредитор за лични задължения на неограничено отговорен съдружник в събирателно дружество следва да бъдат предявени в производството по несъстоятелност спрямо дружеството, а ако не бъдат, се погасяват на основание чл. 739, ал. 1 ТЗ.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

 

Решение № 17592/22.10.2014 г. по гр. д. № 9847/2013 г. на Софийски градски съд, г. о., ІV-Г състав.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.