Решение № 90/20.07.2016 г.

на ВКС по търг. дело № 865/2015 г., ТК, 1-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 610 ТЗ

чл. 739, ал. 1 ТЗ

[чл. 610 ТЗ] Едновременно с откриването на производството по несъстоятелност за търговското дружество се смята за открито и производството по несъстоятелност за неограничено отговорния му съдружник.

[чл. 739, ал. 1 ТЗ] Непредявените в производството по несъстоятелност вземания и неупражнените права се погасяват.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

Следва ли вземания на кредитор за лични задължения на неограничено отговорен съдружник в събирателно дружество да бъдат предявени в открито производство по несъстоятелност на дружеството и погасяват ли се тези непредявени вземания за лични задължения на неограничено отговорен съдружник в събирателно дружество на основание чл. 739, ал. 1 ТЗ?

 

Мотиви:

С откриването на производство по несъстоятелност спрямо събирателно дружество се открива и производство спрямо неограничено отговорните съдружници (чл. 610 ТЗ):

– секвестируемото имущество на комплементарите формира също маса на несъстоятелността, от която се удовлетворяват както кредиторите на дружеството, така и кредиторите на неограничено отговорния съдружник (чл. 610, чл. 614, ал. 3, чл. 748, ал. 3 ТЗ);

и двете категории кредитори следва да предявят вземанията си в производството по несъстоятелност (чл. 685 и сл. ТЗ);

– те не могат да се удовлетворят в производство по индивидуално принудително изпълнение (чл. 638 ТЗ), а

! непредявените вземания и неупражнените права се погасяват – чл. 739 ТЗ.

 

Отговор:

Вземанията на кредитор за лични задължения на неограничено отговорен съдружник в събирателно дружество следва да бъдат предявени в производството по несъстоятелност спрямо дружеството, а ако не бъдат, се погасяват на основание чл. 739, ал. 1 ТЗ.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

 

Решение № 17592/22.10.2014 г. по гр. д. № 9847/2013 г. на Софийски градски съд, г. о., ІV-Г състав.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук