Тълкувана правна разпоредба:

чл. 108 ЗС

[чл. 108 ЗС] Собственикът може да иска своята вещ от всяко лице, което я владее или държи без да има основание за това.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1 , т. 3 ГПК

[въпросът е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

Какви са пределите на силата на пресъдено нещо на влязло в сила решение, с което е отхвърлен иск за собственост на реална част от имот, намираща се по протежение на общата граница между два съседни имота?

 

Мотиви:

1.1. С влязлото в сила съдебно решение се установява съществуването или несъществуването на спорното материално право, което е предмет на предявения иск. Установеното от съда правно положение придобива сила на пресъдено нещо – правният спор се преустановява и не може да бъде пререшен, а страните действат съобразно приетото в решението на съда. Силата на пресъдено нещо има своите обективни и субективни предели. По принцип нейният предмет съвпада с предмета на делото – тя обхваща спорното право с неговите характеристики: юридически факт, съдържание на правото и страните по спорното правоотношение, както и техните наследници и частни правоприемници.

1.2. Налице са обаче и изключения от общото правило за обективните предели на силата на пресъдено нещо:

– при произнасяне по възражения за право на задържане и прихващане влязлото в сила решение се ползва със сила на пресъдено нещо и по отношение на разрешените с него възражения за право на задържане и прихващане (чл. 298, ал. 4 ГПК);

– при отхвърлянето на частичен иск като неоснователен със сила на пресъдено нещо е отречено цялото вземане (мотивите на т.1 на ТР №1/17.07.2001г. на ОСГК на ВКС, определение №133/18.09.2007г. по т.д.№150/2007г. и др.), а не само съдебно предявената част от него. Съображението е, че след като не съществува една част, няма как да съществува и цялото вземане;

– при отхвърляне на отрицателен установителен иск със съдебното решение се установява със сила на пресъдено нещо съществуването на правото, което ищецът се е опитал да отрече.

1.3. Отново поради спецификата на спорното материално право следва да се приеме, че когато предмет на делото е правото на собственост на спорна площ, намираща се на границата между два съседни имота, без обаче да представлява отделен имот на трето лице, силата на пресъдено нещо

– при отхвърляне на иск за принадлежността на тази площ към имота на ищеца се разпростира върху правното положение, че:

! площта е част от имота на ответника и следователно е негова собственост.

След като със сила на пресъдено нещо това право е било отречено, следва да се приеме, че спорната площ е част от съседния имот на ответниците по това дело – А. Б. и Т. Б.. Това правно положение също е обхванато от силата на пресъдено нещо на решението по чл. 108 ЗС.

Ако се приеме противното, може да се достигне до неприемливо от правна гледна точка положение, според което площта е ничия собственост, в случай че бъдат последователно отхвърлени в отделни производства исковете за собственост и на двамата съседи.

 

Отговор:

Пределите на силата на пресъдено нещо на влязло в сила решение, с което е отхвърлен иск за собственост на реална част от имот, намираща се по протежение на общата граница между два съседни имота, се разпростира върху правното положение, че площта е част от имота на ответника и следователно е негова собственост.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, “изброителни” тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпрос, по който е допуснато касационно обжалване. 

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.