Решение № 93/02.05.2017 г.

на ВКС по търг. дело № 53672/2015 г., ГК, 4-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 147, ал. 1 ЗЗД

[чл. 147, ал. 1 ЗЗД] Поръчителят остава задължен и след падежа на главното задължение, ако кредиторът е предявил иск против длъжника в течение на шест месеца. Това разпореждане се прилага и в случая, когато поръчителят изрично е ограничил своето поръчителство до срока на главното задължение.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

Прекратява ли се възможността на кредитора да претендира вземанията си от поръчителите, в случай че не е предявил тези вземания към длъжника по реда на несъстоятелността?

 

Мотиви:

1.1. В Търговския закон са предвидени правила за упражняване на вземанията на кредиторите, възникнали преди откриване на производството по несъстоятелност:

въведени са преклузивни срокове за предявяването им;

пропускането на тези срокове погасява процесуалното право на кредиторите да предявят вземанията си.

1.2. Предявяването на исковете за паричните вземания в самостоятелно исково производство преди откриването на производство по несъстоятелност на ответното дружество към момента на постановяване на решението по чл. 630 ТЗ не освобождава ищците от задължението да предявят вземанията си.

1.3. Производството по иск срещу длъжник по заварено от решението по чл. 630 ТЗ дело е недопустимо с оглед отпадане на правния интерес и погасяване правото на иск, ако кредиторът не е предявил в производството по несъстоятелност предявяемите вземания, предмет на спора, в законоустановените срокове по чл. 685, ал. 1 и чл. 688, ал. 1 ТЗ. Характерът на тези срокове е такъв, че:

! с изтичането им се погасява процесуалното право за предявяване на вземания в производството по несъстоятелност, въпреки че материалното право все още не е погасено;

! кредиторът не може да реализира вземанията си нито чрез универсалното принудително изпълнение по реда на част IV „Несъстоятелност“ на ТЗ, нито чрез индивидуално принудително изпълнение по ГПК.

 

Отговор:

Кредиторът, който не е предявил своите вземания към длъжника по реда на несъстоятелността, не може да претендира същите от поръчителите с изтичане на шестмесечен срок след пропускането на сроковете по чл. 685, ал. 1 и съответно по чл. 688, ал. 1 ТЗ. След изтичането на сроковете по чл. 685, ал. 1 и съответно по чл. 688, ал. 1 ТЗ кредиторът не може да реализира вземането си срещу главния длъжник, а в чл. 147 ЗЗД законодателят урежда освобождаването на поръчителите, ако кредиторът не е претендирал надлежно вземането си срещу длъжника. Срокът, предвиден в ал. 1 на същия текст, е преклузивен и изтичането му е основание за отхвърляне на предявения иск поради отпадане отговорността на поръчителя, тъй като се прекратява самото поръчителство.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

 

Решение от 25.08.2015 г. по т. д. № 509/2015 г. на САС;

Решение от 28.02.2012 г. по т. д. № 367/2011 г. по описа на ОС – Благоевград;

Тълкувателно решение № 4/18.06.2014 г. по тълк. д. № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС;

Решение от 14.01.2014 г. на ВКС по т. д. № 235/2010 г., ІІ т. о.;

Решение от 16.07.2015 г. на ВКС по т. д. № 3170/2013 г., І т. о.;

Решение от 06.06.2016 г. на ВКС по т. д. № 3773/2014 г., І т. о.;

Решение от 04.01.2016 г. на ВКС по т. д. № 163/2014 г., ІІ т. о.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.