Добри Тенев

Здравейте, казвам се Добри Тенев и съм част от екипа на „Предизвикай правото!“ от средата на 2016 г. Завършил съм специалност „Право“ в Правно-историческия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“. От 2019 г. съм адвокат, като преди това дълго време съм бил сътрудник в адвокатска кантора. Практикувам основно в областта на гражданското и търговското право, като и научните ми интереси са насочени в тази насока.

Изключително много се радвам, че имам честта да съм част от това правно семейство. „Предизвикай правото!“ не е просто сайт, а идея, залегнала в съзнанието на тези, които дръзват да се гмурнат в необятните дълбини на правото.

Можете да се свържете с мен на следния електронен адрес: dobri_tnv@abv.bg

Книги:

1. Наръчник за защита на трудовите и осигурителни права на лица от социално уязвими групи. Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2016 (в съавторство със доц. д-р Вера Лазарова, д-р Николета Лазарова и д-р Ваня Вълкадинова).

Списък с публикации:

1. Същност на заложното и ипотечното право. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (21.02.2016 г.);

2. Правни аспекти на форуърдните и фючърсните договори. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (10.07.2016 г.);

3. Правни аспекти на форуърдните и фючърсните договори. – В: Предизвикателства и проблеми на външните инвеститори в българската икономика. С.: Издателски комплекс – УНСС, 2016, 45-60;

4. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през месец май 2016 г. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (31.07.2016 г.);

5. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през месец юни 2016 г. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (02.10.2016 г.);

6. Относно делението на договорите на възмездни и безвъзмездни. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (01.01.2017 г.);

7. Необходими ли са различни давностни срокове в търговското право? – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (09.02.2017 г.);

8. Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 относно договорите, общия режим на задълженията и тяхното доказване (част I). – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (09.03.2017 г.) (в съавторство със Злати Ангелов);

9. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през месец юли 2016 г.: търговски сделки. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (02.10.2016 г.);

10. Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 относно договорите, общия режим на задълженията и тяхното доказване (част II). – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (28.05.2017 г.) (в съавторство със Злати Ангелов);

11. Спорни въпроси на началото на погасителната давност в практиката на ВКС по чл. 290 ГПК. – В: Предизвикай: Давността!, сб., съст. Ставру, Ст., Д. Недев. С.: Сиела, 2017, с. 105–125;

12. Липсата на съгласие като основание за нищожност на договорите – В: Сборник актуални проблеми на частното право и арбитража. Том I., сб., съст. доц. д-р Рая Илиева. С.: Нова Звезда, 2017, с. 99-112;

13. Относно отметнината. // Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (11.06.2017 г.);

14. Развитие в моралната доктрина (превод на статия на Джон Т. Нунан син, публикувана в Theological Studies 54, 1993). // Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (18.06.2017 г.) (заедно с Теофана Евгениева и д-р Васил Петров);

15. Въпроси на активната солидарност. // Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (24.09.2017 г.);

16. Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите, общия режим на задълженията и тяхното доказване (част III). // Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (25.03.2018 г.) (в съавторство със Злати Ангелов);

17. Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите, общия режим на задълженията и тяхното доказване (част IV). // Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (27.05.2018 г.) (в съавторство със Злати Ангелов);

18. Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите, общия режим на задълженията и тяхното доказване (част V). // Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (20.06.2018 г.) (в съавторство със Злати Ангелов);

19. Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването на чл. 74, ал. 3 ТЗ. // Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (01.07.2018 г.) (в съавторство с Георг Шиков);

20. Сигнал за противоречива практика по въпроси на изпълнителния процес. // Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (14.04.2019 г.).