(Сборникът „Предизвикай: Несъстоятелността!“ съдържа 15 статии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени на проблемите на несъстоятелността, включително на въпросите на трансграничната несъстоятелност и производството по стабилизация.

 

Сборникът „Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012–2017)“ систематизира формираната в периода 2012–2017 г. казуална съдебна практика по чл. 274, ал. 3 и по чл. 290 ГПК, фокусирана върху въпроси от правната уредба на производството по несъстоятелност.

 

Към онлайн рубрикатаПроизводството по несъстоятелност“, представяща актуалните съдебни актове на Върховния касационен съд в материята на несъстоятелносттапоследвай този линк)

 

Решение № 27/22.05.2019 г.

по т. д. № 1595/2018 г. на ВКС, II т. о.

докладчик: Николай Марков

 

Тълкувани разпоредби:

[чл. 698, ал. 1 ТЗ] (Изм. – ДВ, бр. 70 от 1998 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 38 от 2006 г.) План може да се предложи най-късно до един месец след момента на обявяване в търговския регистър на определението на съда за одобряване списъка на приетите вземания по чл. 692.

[чл. 630, ал. 2 ТЗ] (Изм. – ДВ, бр. 70 от 1998 г., бр. 84 от 2000 г., доп., бр. 58 от 2003 г., изм., бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г. – изм., бр. 32 от 2009 г.) Когато е очевидно, че продължаването на дейността би увредило масата на несъстоятелността, съдът по искане на длъжника, съответно на ликвидатора, синдика, Националната агенция за приходите или кредитор, може да обяви длъжника в несъстоятелност и да прекрати дейността му едновременно с решението за откриване на производството по несъстоятелност или по-късно, но преди да е изтекъл срокът за предлагане на план по чл. 696.

[чл. 634 ТЗ] Решението по чл. 630 подлежи на незабавно изпълнение.

[чл. 713, ал. 2 ТЗ] (Нова – ДВ, бр. 70 от 1998 г., изм., бр. 38 от 2006 г.) Решението, с което се отменя частично или изцяло или се обезсилва постановеното от окръжния съд решение за обявяване в несъстоятелност, се вписва в търговския регистър.

[чл. 714 ТЗ] Решението за обявяване в несъстоятелност подлежи на незабавно изпълнение.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

280-1-3 Въпрос:

От кой момент тече срокът по чл. 698, ал. 1 ТЗ за предлагане на оздравителен план в случаите, когато преди обявяване в търговския регистър на определението на съда за одобряване на списъка на приетите вземания е постановено решение по чл. 630, ал. 2 ТЗ, което впоследствие (след изтичане на повече от един месец от обявяване в търговския регистър на определението по чл. 692 ТЗ) е отменено с влязло в сила решение на въззивния съд – от обявяване на въззивното решение в търговския регистър или от влизането му в сила?

 

Мотиви:

1. Срокът по чл. 698, ал. 1 ТЗ за предлагане на оздравителен план тече от момента на обявяване в търговския регистър на определението на съда за одобряване на списъка на приетите вземания, предявени в допълнителния срок по чл. 688, ал. 1 ТЗ.

След изтичане на посочения срок оздравителен план не може да бъде предложен,

като пречка за предлагането му е и обявяване на длъжника в несъстоятелност с решение по чл. 630, ал. 2 ТЗ (едновременно с решението за откриване на производството или по-късно, но преди изтичане на срока за предлагане на оздравителен план) – чл. 697, ал. 3 ТЗ,

вкл. в хипотезата, когато решението по чл. 630, ал. 2 ТЗ не е влязло в сила, предвид прогласеното с чл. 634 и чл. 714 ТЗ незабавно изпълнение на това решение.

 

2. По принцип незабавно изпълнение на невлязъл в сила, подлежащ на обжалване съдебен акт, е изключение от общите правила, респективно същото се допуска

! с изрични правни норми, които не могат да бъдат тълкувани разширително.

В производството по несъстоятелност на незабавно изпълнение подлежат:

а) определенията за допускане на предварителни обезпечителни мерки – чл. 629а, ал. 6 ТЗ и за освобождаване на синдика – чл. 657, ал. 6 ТЗ,

б) както и решенията за откриване на производство по несъстоятелност и за обявяване на длъжника в несъстоятелност – чл. 634 и чл. 714 ТЗ.

В последните две хипотези необходимостта от незабавно изпълнение се свързва с

– осъществена от съд преценка за наличие на законовите предпоставки, съответно за откриване на производство и за обявяване в несъстоятелност,

– със спецификата на производството по несъстоятелност

– и с необходимостта да бъде постигната бързина в развитието му.

 

3. До влизане в сила на съдебното решение, с което се отменят посочените решения,

! правните последици, настъпили вследствие на незабавното им изпълнение, запазват действието си – извод, който следва

~ както от обстоятелството, че в закона не е предвидено незабавно изпълнение на въззивните решения, с които се отменят първоинстанционни решения за откриване на производство по несъстоятелност и за обявяване в несъстоятелност,

~ така и от разпоредбата на чл. 641 ТЗ – по отношение решението за откриване на производство по несъстоятелност, а и от сравнителния исторически анализ на нормата на чл. 613а, ал. 1 във вр. с чл. 713, ал. 2 ТЗ.

 

4. До влизане в сила на изменението на чл. 613а, ал. 1 ТЗ (ДВ, бр. 59 от 2007 г.) първоинстанционните решения за обявяване в несъстоятелност са подлежали на обжалване пред ВКС, чието окончателно решение, отменящо решението на окръжния съд за обявяване в несъстоятелност, се вписва в търговския регистър.

След въвеждане на общия ред по ГПК за обжалване на решението на окръжния съд за откриване на производство по несъстоятелност и липсата на изменение в разпоредбата на чл. 713, ал. 2 ТЗ

предвиденото в последната вписване на отменителното решение на въззивния съд е от значение единствено за началния момент, от който започва да тече срокът за обжалване на това решение.

 

5. В светлината на изложеното от постановяване на решението за обявяване в несъстоятелност по чл. 630, ал. 2 ТЗ до отмяната му с влязло в сила решение план за оздравяване не може да бъде предложен.

В случай че решението за обявяване на несъстоятелност по чл. 630, ал. 2 ТЗ е постановено преди началния момент, посочен в чл. 698, ал. 1 ТЗ, и отменителното решение е влязло в сила след изтичане на един месец от обявяване в търговския регистър на определението на съда за одобряване на списъка на приетите вземания, предявени в допълнителния срок по чл. 688, ал. 1 ТЗ, срокът за предлагане на оздравителен план започва да тече от влизане в сила на отменителното решение, в който смисъл е и отговорът на правния въпрос, по който е допуснато касационно обжалване.

 

280-1-3 Отговор:

От постановяване на решението за обявяване в несъстоятелност по чл. 630, ал. 2 ТЗ до отмяната му с влязло в сила решение план за оздравяване не може да бъде предложен.

В случай че решението за обявяване на несъстоятелност по чл. 630, ал. 2 ТЗ е постановено преди началния момент, посочен в чл. 698, ал. 1 ТЗ, и отменителното решение е влязло в сила след изтичане на един месец от обявяване в търговския регистър на определението на съда за одобряване на списъка на приетите вземания, предявени в допълнителния срок по чл. 688, ал. 1 ТЗ, срокът за предлагане на оздравителен план започва да тече от влизане в сила на отменителното решение.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.